Vrbo-logo

Garanti for tryg og sikker booking™ fra HomeAway®

Opdateret: 1 april 2020 Når du ("du") reserverer en bolig, der er annonceret på www.vrbo.com/da-dk , som udtrykkeligt accepteres af både dig og annoncøren ("annoncøren") (en "reservation"), og foretager en sådan reservation via HomeAway, er du beskyttet i henhold til vores Garanti for tryg og sikker booking™ ("ordningen") under forudsætning af, at du opfylder alle de kriterier, der er anført i nærværende vilkår og betingelser ("vilkårene"). Når du foretager en reservation via HomeAway, accepterer du og underlægges nærværende vilkår, og du henvises i det følgende til som en "beskyttet rejsende". Som nærmere beskrevet og defineret nedenfor yder ordningen en vis beskyttelse mod følgende: (i) internetbedrageri, (ii) uretmæssig nægtelse af adgang, (iii) væsentlige uoverensstemmelser og (iv) uretmæssigt tab af depositum (de "beskyttede hændelser"). 1. Generelle retningslinjer for ordningen. Du er berettiget til at deltage i ordningen, hvis du gør alt det følgende:  

 • Reserverer en ferieudlejningsbolig, der er annonceret på HomeAways netværk af hjemmesider herunder, men ikke begrænset til, HomeAway.com, VRBO.com, VacationRentals.com, homeaway.com.au, homeaway.co.uk, Fewo-Direkt,de, Abritel.fr (i det følgende benævnt "HomeAway-hjemmesider"), og

 • foretager bestillingen via hjemmesiden, og

 • betaler for reservationen ved brug af én af betalingsmulighederne ved kassen (betaling med Visa, MasterCard, American Express, Discover-kort eller eChecks (eChecks kan kun bruges af personer, der har fast bopæl i USA).

Du bliver ydet beskyttelse i henhold til ordningen, hvis alle situationer følgende indtræder:  

 • Du pådrager dig et økonomisk tab pga. en dækket hændelse (et "tab").

 • Du underretter HomeAway ("HomeAway", "vi", "os", "vores") om dit tab inden for den frist, der er anført nedenfor.

 • Du nægtes godtgørelse af dit økonomiske tab fra (i) annoncøren af boligen ("annoncøren") og (ii) din bank, betalingsleverandør eller kreditkortudsteder (som det måtte være relevant), og

 • du indsender en udfyldt Garanti for tryg og sikker booking-formular vedrørende krav om godtgørelse ("godtgørelsesformularen") inden for den frist, der er anført nedenfor.

2. Den ydede beskyttelse. Med forbehold for de begrænsninger, der er anført i nærværende vilkår, yder ordningen følgende beskyttelse af beskyttede rejsende, som lider et tab som følge af en beskyttet hændelse (bemærk, at den særlige beskyttelse eller en kombination deraf, der tilbydes til en beskyttet rejsende, er med forbehold for typen af den beskyttede hændelse, det tabte beløb, muligheden for at afbøde et sådant tab og vores vurdering):  

 • Planlægning af indkvartering

   

  - Hvis en beskyttet rejsende er uden et sted at overnatte pga. en beskyttet hændelse, kan vi evt. sørge for alternativ indkvartering i op til syv (7) nætter.

 • Bestilling af anden bolig

   

  - Hvis en beskyttet rejsendes reservation ved en fejl er blevet annulleret, kan vi tilbyde at bestille en anden bolig, der annonceres på hjemmesiden, til den beskyttede rejsende, hvis der er en væsentlig tilsvarende bolig til rådighed i den samme periode, som udgør en ny reservation.

 • Godtgørelse af tab

   

  - Hvis en beskyttet rejsende lider et tab, som efter vores vurdering alene kan godtgøres økonomisk, kan vi godtgøre denne beskyttede rejsende op til skadesbeløbet med forbehold for de nedennævnte proceskrav.

Bemærk, at brugen af ordet "kan" i de tre umiddelbart foranstående afsnit betyder, at vi vil bestræbe os på at yde hjælp eller foretage afhjælpning (alt efter omstændighederne), men vi påtager os intet ansvar for manglende ydelse af hjælp eller manglende foretagelse af afhjælpning. 3. Beskyttede hændelser. En beskyttet rejsende er dækket mod følgende hændelser:  

 1. "Internetbedrageri" defineres som et depositum deponeret eller en betaling foretaget af en beskyttet rejsende vedrørende leje af en ferieudlejningsbolig, som er vist på hjemmesiden, hvor: (i) HomeAway fastslår, at et sådant depositum eller en sådan betaling er deponeret eller foretaget til en anden person end annoncøren, idet den pågældende person har kompromitteret eller overtaget annoncørens e-mail eller konto hos HomeAway og har udlagt sig for at være annoncøren over for den beskyttede rejsende med henblik på at modtage en sådan betaling, (ii) en sådan betaling vurderes af os til at have været foretaget til annoncøren og derefter uretmæssigt tilbageholdes (derved at annoncøren undlader eller nægter at returnere betalingen, når der skal foretages en refusion i overensstemmelse med vilkårene i lejeaftalen, efter den beskyttede rejsende behørigt annullerer reservationen), eller (iii) en sådan annoncering efterfølgende viser sig at være falsk. Alt ovenstående er alene baseret på vores vurderinger.

 2. "Uretmæssig nægtelse af adgang" betyder, at en beskyttet rejsende har betalt et depositum (hvis påkrævet) og/eller foretaget fuld betaling (hvis påkrævet) til en annoncør for en lejebolig, der er annonceret på hjemmesiden, men (i) den beskyttede rejsende bliver uretmæssigt nægtet adgang til den pågældende ejendom ved starten på eller i løbet af lejeperioden som følge af annoncørens bevidste og/eller skadegørende handling, og (ii) den beskyttede rejsendes depositum og/eller betaling (eller en forholdsmæssig del deraf) refunderes ikke og tilbageholdes uretmæssigt af annoncøren. Et eksempel på en beskyttet hændelse er et tilfaelde, hvor annoncøren "dobbeltbooker" den pågældende ejendom til to rejsende eller mere i det/de samme tidsrum.

 3. "Væsentlige urigtige eller misvisende oplysninger" betyder, at (i) en beskyttet rejsende har betalt et depositum (om nødvendigt) og foretaget fuld betaling til en annoncør for leje af en bolig, der er annonceret på hjemmesiden, (ii) den beskyttede rejsende senest 12 timer efter første gang at have opnået adgang til lejeboligen på den første dag af lejeperioden forlader lejeboligen og nægter at opholde sig i lejeboligen pga. væsentlige uoverensstemmelser (som defineret nedenfor) i lejeboligen i forhold til den beskrivelse, der er anført i annoncen på hjemmesiden, (iii) den beskyttede rejsendes depositum og/eller betaling ikke refunderes og tilbageholdes uretmæssigt af annoncøren, og (iv) forekomsten af væsentlige uoverensstemmelser i forhold til lejeboligen bekræftes efterfølgende af os, efter vores vurdering.

  "Væsentlige uoverensstemmelser" defineres som (i) væsentlige mangler ved den pågældende bolig, som ikke er anført i annoncen, og som er af et sådant omfang og en sådan varighed, at ophold på sædvanlige brugsvilkår er umulig, som anført og dokumenteret af en beskyttet rejsende, og/eller (ii) væsentlig eller fuldstændig mangel på varer eller tjenesteydelser eller faciliteter, der er en del af den pågældende bolig, som blev beskrevet i annoncen, og som udgjorde en faktisk og væsentlig tilskyndelse til den beskyttede rejsendes leje af den pågældende ejendom, som anført og dokumenteret af en beskyttet rejsende. For at undgå tvivl og i tillæg til de generelle begrænsninger anført andetsteds i disse vilkår skal begrebet "væsentlige uoverensstemmelser" IKKE OMFATTE en beskyttet rejsendes afvisning af at ville opholde sig i en lejebolig, der forårsages af eller skyldes (i) lejeboligens renlighed, (ii) mindre eller uvæsentlige mangler ved den pågældende bolig i forhold til beskrivelsen i annoncen, herunder, uden begrænsning, forskelle for så vidt angår: (1) den faktiske beliggenhed af den pågældende bolig, (2) det faktiske samlede beboelsesareal i den pågældende bolig er væsentligt forskelligt fra beskrivelsen i annoncen, og (3) en midlertidig mangel ved eller i den pågældende bolig eller tilknyttede ydelser (såsom fejl ved aircondition, internet, telefon, grill, boblebad eller pool) eller (iv) øvrige anliggender, som ikke direkte knytter sig til den pågældende ejendom, f.eks. anliggender, der vedrører nærtliggende ejendomme, nabolaget eller omgivelserne.

 4. "Uretmæssigt tab af depositum" betyder en beskyttet rejsendes tab, der skyldes en tvist mellem en beskyttet rejsende og en annoncør af en udlejningsbolig, der er annonceret på hjemmesiden, som involverer et depositum som, efter afslutningen af den beskyttede rejsendes ophold, efter vores vurdering alene, uretmæssigt tilbageholdes af annoncøren i strid med den gældende lejeaftale.

4. Illustrative eksempler på tab, der ikke er beskyttet. Følgende er illustrative eksempler på tab, som ordningen IKKE yder beskyttelse imod, hvilken vurdering alene foretages af os:

 • AL SKADE UD OVER BELØB, DER REELT ER BETALT TIL ELLER DEPONERET HOS ANNONCØREN, HERUNDER INDIREKTE TAB, TAB AF MULIGHEDER, TAB AF SÆDVANLIGE GEBYRER, ØVRIGE AFTALEMÆSSIGE GEBYRER, FLYBILLETTER, TRANSPORTOMKOSTNINGER OG/ELLER YDERLIGERE OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER.

 • DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE, PØNALT BEGRUNDET FORHØJET ERSTATNING, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FØLGESKADE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE I FORBINDELSE MED DIN ADGANG TIL, VISNING AF ELLER BRUG AF HJEMMESIDEN ELLER FORSINKELSE MED ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT OPNÅ ADGANG TIL, VISE ELLER BRUGE HJEMMESIDEN.

 • Betalinger foretaget til en annoncør for en reservation, der ikke er foretaget via HomeAway.

 • Alle depositummer vedrørende eller betalinger af en ferieudlejningsbolig, som ikke refunderes eller tilbagebetales, fordi den beskyttede rejsende ikke overholder annoncørens politikker, udgør en overtrædelse af lejeaftalen, eller hvad der i øvrigt er tilladt i henhold til lejeaftalen.

 • Betalinger foretaget eller depositummer betalt til en annoncør ved brug af en uacceptabel betalingsmetode, såsom, men ikke begrænset til, kontanter eller pr. check udstedt på et kontantbeløb, eller som efter vores rimelige og egen vurdering er mistænkelige og/eller svigagtige.

 • Ethvert tab, som vi mener, den beskyttede rejsende og annoncøren påstår for at misbruge ordningen.

 • Ethvert tab af midler, der er forårsaget af eller som følger af hændelser, der er uden for HomeAways kontrol, normalt kaldet force majeure-begivenheder, såsom ugunstige vejrforhold, naturkatastrofer eller bygningsrelaterede hændelser.

 • Ethvert tab af midler, som ikke direkte skyldes en beskyttet hændelse.

5. Proceskrav. For at opnå godtgørelse af et tab i henhold til ordningen skal en beskyttet rejsende overholde de krav, der er anført nedenfor. Manglende efterlevelse af disse krav, eller i tilfælde af handlinger, der svækker HomeAways mulighed for og/eller ret til at begrænse tabet, eller såfremt en beskyttet rejsende afgiver urigtige eller vildledende erklæringer, hvad angår en anmodning om godtgørelse i henhold til nærværende aftale, kan medføre, at den beskyttede rejsendes berettigelse til godtgørelse i henhold til ordningen bortfalder.

(a) Dokumentation for ikke-godtgjort tab. På anmodning fra os skal en beskyttet rejsende give HomeAway skriftlig dokumentation for, at den beskyttede rejsendes midler ikke er (og ikke vil blive) godtgjort af banken/bankerne, betalingsleverandøren eller kreditkortudstederen (evt.). For at afbøde tabet skal en beskyttet rejsende acceptere ethvert forlig eller delvis betaling fra banken/bankerne, betalingsleverandøren eller kreditkortudstederen (evt.), men kan stadig være berettiget til yderligere godtgørelse i henhold til ordningen og til det samlede tab

(b) Legitimation. En beskyttet rejsende skal fremvise skriftlig legitimation (f.eks. kopi af pas, kørekort, afregninger vedrørende forbrugsafgifter, kreditkortoplysninger etc.), som vi efter eget valg kan anmode om. Vi forbeholder os ret til at fastlægge gyldigheden af sådanne identitetsdokumenter efter vores egen vurdering.

(c) Dokumentation for reservation. På vores anmodning skal en beskyttet rejsende fremlægge en kopi (elektronisk eller i papirudgave) af det reservations-id eller den bekræftelse, der er modtaget fra hjemmesiden, da den beskyttede rejsende oprindeligt foretog reservation af en bolig via HomeAway. Derudover kan vi også bekræfte reservationen i HomeAways optegnelser.

(d) Dokumentation for bekræftelse af reservation. På vores anmodning skal en beskyttet rejsende dokumentere, at annoncøren har bekræftet reservationen, og at den rejsende har betalt for reservationen. Bekræftelse af reservationen kan medføre, at du skal fremlægge dokumentation på udvekslede e-mails, telefonopkald, breve eller lignende vedrørende kommunikation med annoncøren vedrørende reservationen.

(e) Dokumentation for betaling. På vores anmodning skal en beskyttet rejsende fremlægge skriftlig dokumentation for alle betalinger og refunderinger (delvise, fuldstændige og/eller depositum) foretaget til og fra annoncøren. Acceptable betalingsmetoder er begrænset til én af betalingsmulighederne ved kassen (betaling med Visa, MasterCard, American Express, Discover-kort eller eChecks (eChecks kan kun bruges af personer, der har fast bopæl i USA)).

(f) Dokumentation af tabet. På vores anmodning skal en beskyttet rejsende fremlægge al skriftlig dokumentation vedrørende mistede eller misbrugte midler. Den beskyttede rejsende skal fremlægge skriftlig dokumentation for, at annoncøren har modtaget midler fra den beskyttede rejsende, blev orienteret om den beskyttede rejsendes refusionsanmodning eller undlod at returnere eller refundere sådanne midler til den beskyttede rejsende. Du må ikke ændre eller destruere nogen dokumentation, der vedrører mistede eller misbrugte midler, førend sagen er afsluttet.

(g) Giv os besked. Den beskyttede rejsende skal give HomeAway meddelelse senest 30 arbejdsdage efter den første hændelse, der gav anledning til en beskyttet rejsendes anmodning om godtgørelse i henhold til ordningen, pr. (i) e-mail til kundeservice. (ii) pr. e-mail til FAO HomeAway Garanti for tryg og sikker booking, HomeAway UK Ltd, 25 Wilton Road, 5th Floor, London, SW1V 1LW, UK.

(h) Indgiv en anmodning om godtgørelse. Den beskyttede rejsende skal udfylde, underskrive og indsende godtgørelsesformularen til os sammen med al påkrævet dokumentation senest seks måneder efter den første dag af opholdet i den pågældende bolig. Hvis en udfyldt godtgørelsesformular ikke indsendes inden denne tidsfrist, skal et krav anses for afvist. Den indsendte godtgørelsesformular skal indeholde den beskyttede rejsendes godkendelse af, at (i) enhver betaling, der stilles til rådighed for en sådan beskyttet rejsende i henhold til ordningen, alene skal betales i det omfang, overskuddet fra en ydet dækning eller erstatning i henhold til en forsikringspolice eller anden kilde til erstatning, som en beskyttet rejsende har adgang til, er utilstrækkelig i forhold til at godtgøre den beskyttede rejsende for mistede eller uretmæssigt tilegnede betalinger foretaget til annoncøren, (ii) såfremt vi yder en godtgørelse til dig i henhold til ordningen, accepterer du, at vi overtager alle dine rettigheder mod annoncøren og eventuelle tredjeparter, der vedrører tabet, og at vi kan forfølge sådanne rettigheder direkte eller på dine vegne efter vores valg, og (iii) såfremt vi yder en godtgørelse til dig i henhold til ordningen og du efterfølgende modtager godtgørelse af dit tab fra annoncøren eller en forsikringspolice eller anden kilde, vil du straks tilbagebetale os det godtgjorte beløb, og (iv) du accepterer at underskrive en generel friholdelsesaftale, i henhold til hvilken vi, vores moderselskab, datterselskaber og tilknyttede selskaber friholdes fra alle krav, du måtte have, der er opstået før datoen for enhver betaling foretaget i henhold til ordningen. Vi behandler hver enkelt anmodning om godtgørelse i henhold til ordningen inden for en rimelig frist efter modtagelse af al den påkrævede dokumentation. Som anført ovenfor anbefales det, at den beskyttede rejsende, som søger om godtgørelse, ikke bortskaffer eller ændrer dokumentation, der vedrører anmodningen om godtgørelse, indtil sagen er løst.

6. Hjælp os med at hjælpe dig. Uden præjudice for de ovenfor anførte krav, og såfremt en beskyttet rejsende anmoder om godtgørelse i henhold til ordningen, accepterer vedkommende rettidigt at give os dokumentation, der er nødvendig for at behandle denne anmodning. Den beskyttede rejsende accepterer også at samarbejde med os fuldt ud i alle forhold vedrørende godtgørelsesprocessen. Vi kan afvise at yde godtgørelse til en beskyttet rejsende, som ikke besvarer henvendelser vedrørende et påstået tab inden for den frist, der er anført i disse vilkår. 7. Hele aftalen, kontaktoplysninger. Nærværende vilkår udgør hele aftalen mellem HomeAway og hver enkelte beskyttede rejsende, hvad angår ordningen. Medmindre andet er fastlagt i disse vilkår, anerkender og accepterer hver enkelte beskyttede rejsende at være bundet af de eksisterende vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelsen vedrørende tvistløsning og voldgift. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem nærværende vilkår og vilkårene og betingelserne for brug, skal disse vilkår have forrang. I tilfælde af spørgsmål vedrørende ordningen eller nærværende vilkår bedes du kontakte os pr.: (i) E-mail til kundeservice, (ii) post til FAO HomeAway Garanti for tryg og sikker booking, HomeAway UK Ltd, Wilton Road, 5th floor, London, SW1 1LW, UK.