Sopimusehdot

HomeAwayn® Book with Confidence Guarantee™ takuu


Päivitetty: 1. huhtikuuta 2020

Kun matkailija (”matkailija”) tekee varauksen (”varaus”) www.vrbo.com/fi-fi ,mainostettuun kohteeseen, jonka sekä matkailija että ilmoittaja (”ilmoittaja”) nimenomaisesti hyväksyvät, ja tekee tämän varauksen HomeAwayn sivuston kautta, matkailija nauttii Book with Confidence Guarantee™ takuun (”ohjelma”) suojaa edellyttäen, että hän täyttää kaikki näissä ehdoissa (”ehdot”) luetellut kelpoisuuskriteerit. Tekemällä varauksen HomeAway-sivuston kautta matkailija hyväksyy nämä ehdot ja suostuu noudattamaan niitä, ja hänestä käytetään tässä jäljempänä termiä ”suojattu matkailija”.

Kuten jäljempänä esitetään ja määritellään, ohjelma tarjoaa suojan seuraavia vastaan: (i) internet-petos, (ii) perusteeton pääsyn epääminen, (iii) olennaisesti virheellisten tietojen antaminen ja (iv) laiton käsirahan menettäminen (”suojatut tapahtumat”).

1. Ohjelman yleiset suuntaviivat

Matkailija kelpuutetaan ohjelmaan, jos hän tekee kaikki seuraavista:

 • varaa HomeAway-yhteisön sivustoilla, joita ovat muun muassa HomeAway.com, VRBO.com, VacationRentals.com, homeaway.com.au, homeaway.co.uk, Fewo-Direkt,de, Abritel.fr (yhteisesti ”HomeAway-sivustot”), mainostetun lomakohteen ja
 • tekee varauksen sivuston kautta ja
 • maksaa varauksen käyttäen jotakin sivustolla tarjolla olevista maksutavoista (Visa, MasterCard, American Express, Discover Card tai eCheck (vain Yhdysvalloissa asuvat voivat käyttää eCheck-maksutapaa)).

Matkailija saa ohjelman puitteissa tarjotun suojan seuraavissa tapauksissa:

 • Matkailija menettää varoja suojatun tapahtuman seurauksena (”menetys”).
 • Matkailija ilmoittaa HomeAway (”HomeAway”, ”me” niiden kaikissa muodoissa) menetyksestään vaaditun, jäljempänä määritellyn ajan kuluessa.
 • Seuraavat yksiköt kieltäytyvät korvaamasta matkailijan menetystä: (i) vuokrakohteen ilmoittaja (”ilmoittaja”) ja (ii) matkailijan pankki, maksupalveluntarjoaja tai luottokorttiyhtiö (soveltuvin osin) ja
 • Matkailija lähettää täytetyn Book with Confidence Guaranteen korvaushakemuslomakkeen (”korvaushakemuslomake”) vaaditun, jäljempänä määritellyn ajan puitteissa.

2. Tarjotut suojaluokat

Näissä ehdoissa asetettujen ehtojen ja rajoitusten puitteissa ohjelma tarjoaa suojatuille matkailijoille, jotka kärsivät suojatun tapahtuman johdosta menetyksen (korostaen, että kukin suojatulle matkailijalle tarjottu suojaluokka tai niiden yhdistelmä riippuu suojatun tapahtuman tyypistä, menetyksen määrästä, kyvystä lievittää kyseinen menetys sekä omasta harkinnastamme), seuraavan suojan:

 • Majoituksen järjestäminen. Jos suojattu matkailija jää suojatun tapahtuman seurauksena ilman majoitusta, voimme järjestää vaihtoehtoisen majoituksen, mikäli sellainen on saatavilla, enintään seitsemän (7) yöksi.

 • Varauksen muuttaminen toiseen kohteeseen. Jos suojatun matkailijan tekemä varaus perutaan perusteettomasti, voimme tarjoutua majoittamaan hänet vaihtoehtoiseen, HomeAway-sivustolla mainostettuun kohteeseen, jos olennaisilta osiltaan samankaltainen kohde on saatavilla samana ajankohtana uutena varauksena.

 • Menetyksen korvaus. Jos suojattu matkailija kärsii menetyksen, joka meidän arviomme mukaan voidaan hyvittää vain rahallisella korvauksella, voimme hyvittää suojatulle matkailijalle menetystä vastaavan summan jäljempänä esitettyjen prosessiin sovellettavien vaatimusten puitteissa.

Edellisten kolmen kappaleen sisältämä sana ”voimme” merkitsee sitä, että pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan apua tai helpotusta (aina tapauksen mukaan) mutta emme ole vastuussa, jos emme pysty toimittamaan sellaista apua tai helpotusta.

3. Suojatut tapahtumat

Suojattu matkailija suojataan seuraavia tapahtumia vastaan:

(a) ”Internet-petoksella” tarkoitetaan suojatun matkailijan maksamaa käsirahaa tai vuokramaksua lomakohteesta, joka on listattu HomeAway-sivustolla, kun: (i) HomeAway toteaa kyseisen käsirahan tai maksun tulleen suoritetuksi jollekulle muulle kuin ilmoittajalle ja tämä muu henkilö tai yksikkö oli kaapannut ilmoittajan sähköpostin tai HomeAway-tilin tai vaarantanut niiden turvallisuuden ja esiintynyt suojatulle matkailijalle ilmoittajana maksun saamiseksi; (ii) toteamme, että maksu on tehty ilmoittajalle ja tämän jälkeen perusteettomasti pidätetty, koska ilmoittaja laiminlyö palautuksen tai kieltäytyy palauttamasta maksua vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, kun suojattu matkailija on peruuttanut varauksensa asianmukaisesti, tai

(iii) kyseinen listaus todetaan sittemmin petollisessa tarkoituksessa tehdyksi.

Kaikki nämä päätökset tehdään yksinomaan meidän harkintaamme perustuen.

(b) ”Perusteettomalla pääsyn epäämisellä” tarkoitetaan, että suojattu matkailija on maksanut ilmoittajalle käsirahan (vaadittaessa) ja/tai täyden maksun (vaadittaessa) vuokrakohteesta, joka on listattuna HomeAway-sivustolla, mutta (i) suojatulta matkailijalta evätään perusteettomasti pääsy kyseiseen kohteeseen vuokrakauden alussa tai sen aikana ilmoittajan tahallisen ja/tai perusteettoman toimen seurauksena ja (ii) suojatun matkailijan maksamaa käsirahaa ja/tai maksua (tai sen asianmukaista osaa) ei palauteta hänelle, vaan ilmoittaja pidättää sen perusteettomasti. Tällainen suojattu tapahtuma voi olla esimerkiksi tilanne, jossa ilmoittaja vuokraa kohteen kahdelle matkailijalle samalle ajanjaksolle.

(c) ”Olennaisesti virheellisten tietojen antamisella” tarkoitetaan, että (i) suojattu matkailija on maksanut ilmoittajalle käsirahan (vaadittaessa) ja täyden vuokramaksun vuokrakohteesta, joka on listattuna HomeAway-sivustolla; (ii) kahdentoista (12) tunnin sisällä ensimmäisestä pääsystään vuokrakohteeseen vuokrakauden ensimmäisenä päivänä suojattu matkailija lähtee vuokrakohteesta ja kieltäytyy palaamasta siihen, koska vuokrakohde ei vastaa olennaisella tavalla (määritellään jäljempänä) HomeAway-sivuston listauksessa annettua kuvausta; (iii) suojatun matkailijan maksamaa käsirahaa ja/tai vuokramaksua ei palauteta tai ilmoittaja pidättää sen perusteettomasti ja (iv) vahvistamme sittemmin, esiintyykö vuokrakohteessa olennaisia poikkeavuuksia oman harkintamme perusteella.

”Olennaiset poikkeavuudet” määritellään (i) vuokrakohteen olennaisina vikoina, joita ei ole paljastettu listauksessa ja jotka ovat, suojatun matkailijan huomiointien ja dokumentoinnin mukaan, niin laajamittaisia ja pysyviä, että kohteessa asuminen normaaleissa käyttöolosuhteissa on mahdotonta, ja/tai (ii) sellaisten tavaroiden tai palvelujen toimimattomuus tai puuttuminen vuokrakohteesta, jotka kuuluvat listauksessa kuvattuun vuokrakohteeseen ja olivat todellinen ja olennainen kannustin suojatun matkailijan haluun vuokrata kyseinen kohde, suojatun matkailijan huomiointien ja dokumentoinnin mukaan. Selvyyden vuoksi ja muualla näissä ehdoissa kuvattujen yleisten rajoitusten lisäksi mainitaan, että ”olennaisiin poikkeavuuksiin” EI SISÄLLY suojatun matkailijan kieltäytyminen käyttämästä vuokra-asuntoa, kun se johtuu (i) vuokrakohteen siisteydestä, (ii) vuokrakohteen vähäisistä tai epäolennaisista puutteista verrattuna listauksen kuvaukseen, mukaan lukien muun muassa seuraavanlaiset erot: (1) vuokrakohteen todellinen suuntautuminen, (2) vuokrakohteen todellisen käyttöpinta-alan poikkeaminen epäolennaisesti listauksen kuvauksesta ja (3) itse vuokrakohteen tai sen osan tai siihen liittyvien palvelujen tilapäinen puutteellisuus (kuten ilmastointilaitteen, internetin, puhelimen, grillin, pore- tai uima-altaan toimimattomuus); tai (iv) mistään muusta asiasta, joka ei suoraan liity vuokrakohteeseen, kuten esimerkiksi lähistön kohteisiin, naapuristoon tai ympäristöön liittyvät asiat.

(d) ”Laittomalla käsirahan menetyksellä” tarkoitetaan suojatun matkailijan kärsimää menetystä, joka johtuu suojatun matkailijan ja HomeAway-sivustolla listatun vuokrakohteen ilmoittajan välisestä kiistasta, jonka tuloksena ilmoittaja suojatun matkailijan vuokrajakson päätyttyä pidättää käsirahan yksinomaisen harkintamme mukaan perusteettomasti ja soveltuvaa vuokrasopimusta rikkoen.

4. Havainnollisia esimerkkejä varojen menetyksestä, jota vastaan suojaa ei tarjota

Seuraavat esimerkit ovat havainnollisia esimerkkejä varojen menetyksestä, jolle ohjelma EI anna suojaa meidän yksinomaisen harkintamme perusteella.

 • MITKÄÄN MUUT KORVAUKSET KUIN ILMOITTAJALLE TODELLISUUDESSA MAKSETUT MAKSUT TAI KÄSIRAHAT, MUKAAN LUETTUINA VÄLILLISET VAHINGOT, TILAISUUDEN MENETYS, TULLIMAKSUJEN MENETYS, MUUT SOPIMUSSAKOT, LENTOLIPPUKULUT, KULJETUSMAKSUT JA/TAI MUUT KULUT TAI KUSTANNUKSET.

 • MITKÄ TAHANSA SUORAT, VÄLILLISET, RANGAISTUSLUONTOISET, SATUNNAISET, ERITYISET TAI SEURANNAISET VAHINGOT, JOTKA JOHTUIVAT MATKAILIJAN HOMEAWAY-SIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄ, NÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN PÄÄSYSTÄ TAI LIITTYIVÄT SIIHEN MILLÄÄN TAVALLA, TAI HOMEAWAY-SIVUSTOJEN KÄYTTÖÖN TAI NÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ VIIPEISTÄ, PÄÄSYSTÄ NIIHIN TAI NIIDEN TOIMIMATTOMUUDESTA.

 • Ilmoittajalle sellaisesta varauksesta tehdyt maksut, joita ei ole tehty HomeAway-sivuston kautta.

 • Lomavuokrakohteesta maksetut käsirahat tai maksut, joita ei hyvitetä tai palauteta, koska suojattu matkailija ei ole noudattanut ilmoittajan sääntöjä tai on rikkonut vuokrasopimusta, tai koska tämä on muuten vuokrasopimuksen mukaista.

 • Mille tahansa ilmoittajalle tehdyt maksut tai käsirahat käteisenä, šekeillä, jotka on kirjoitettu käteiselle, Western Unionille, MoneyGramille, Moneybookersille tai muulle pikatilisiirtopalvelulle

 • Mikä tahansa menetys, kun uskomme, että suojatun matkailijan ja ilmoittajan tarkoituksena on ohjelman väärinkäyttäminen.

 • Varojen menetys, joka johtuu tai on seurausta HomeAwayn vaikutuspiirin ulkopuolella olevista ylivoimaisista esteistä, kuten sääoloista, luonnonkatastrofeista tai rakentamisesta.

 • Varojen menetys, joka ei johdu suoraan suojatusta tapahtumasta.

5. Prosessiin sovellettavat vaatimukset

Saadakseen ohjelman mukaista hyvitystä suojatun matkailijan on noudatettava jäljempänä esitettyjä vaatimuksia. Mikäli suojattu matkailija kieltäytyy noudattamasta näitä vaatimuksia tai ryhtyy toimenpiteisiin, jotka heikentävät HomeAwayn kykyä ja/tai oikeutta lieventää menetyksiä, tai jos suojattu matkailija esittää virheellisen tai harhaanjohtavan korvaushakemusta koskevan lausunnon, hän saattaa menettää oikeuden tämän ohjelman mukaiseen hyvitykseen.

(a) Todistus evätystä takaisinveloituksesta. Saatuaan tietää menetyksestä suojatun matkailijan on välittömästi otettava yhteyttä pankkiin/pankkeihin, maksupalveluntarjoajaan tai luottokorttiyhtiöön (soveltuvin osin) ja vaadittava varojensa takaisinveloitusta (”takaisinveloitus”). Suojattu matkailija on oikeutettu ohjelman puitteissa tehtävään hyvitykseen vain, jos pankki/pankit, maksupalveluntarjoaja tai luottokorttiyhtiö (soveltuvin osin) epää suojatun matkailijan takaisinveloitusvaatimuksen. Suojatun matkailijan on pyynnöstämme annettava meille kirjallinen todiste siitä, että hän on ottanut yhteyttä pankkiin/pankkeihin, maksupalveluntarjoajaan tai luottokorttiyhtiöön (soveltuvin osin) ja että hänen takaisinveloitusvaatimuksensa on hylätty. Menetyksen lieventämiseksi suojatun matkailijan on hyväksyttävä pankin/pankkien, maksupalveluntarjoajan tai luottokorttiyhtiön (soveltuvin osin) tarjoama hyvitys tai osittainen maksu, mutta hän voi edelleen olla oikeutettu ohjelman mukaiseen hyvitykseen aina koko menetyksen määrään asti.

(b) Henkilöllisyyden todistaminen. Suojatun matkailijan on esitettävä kirjalliset todisteet henkilöllisyydestään (esimerkiksi passin kopio, ajokortti, sähkö- tai vesilaskut, luottokorttitiedot tms.) yksinomaiseen harkintaamme perustuvan pyyntömme mukaisesti. Pidätämme oikeuden päättää kyseisten asiakirjojen oikeellisuudesta oman harkintamme perusteella.

(c) Todistus varauksesta. Suojatun matkailijan on pyynnöstämme esitettävä kopio (sähköisessä tai paperisessa muodossa) HomeAway-sivustolta ensimmäisen varauksen yhteydessä saamastaan varausnumerosta tai todennuksesta. Meidän on lisäksi pystyttävä todentamaan kyseinen varaus HomeAwayn tallenteiden perusteella.

(d) Todistus varauksen hyväksymisestä. Suojatun matkailijan on pyynnöstämme todistettava, että ilmoittaja hyväksyi varauksen ja että matkailija suoritti siitä maksun. Todistus hyväksymisestä saattaa edellyttää, että matkailija toimittaa dokumentaation ilmoittajan kanssa käymästään sähköposti- tai puhelinviestinnästä ja kirjallisesta tai muusta varausta koskevasta viestinnästä.

(e) Todistus suoritetusta maksusta. Suojatun matkailijan on pyynnöstämme toimitettava kirjallinen dokumentaatio kaikista ilmoittajalle tehdyistä maksuista ja hyvityksistä (mukaan lukien osittaiset ja täydet maksut ja/tai käsiraha). Hyväksyttyjä maksutapoja ovat sivustolla tarjolla olevat maksutavat (Visa, MasterCard, American Express, Discover Card tai eCheck (vain Yhdysvalloissa asuvat voivat käyttää eCheck-maksutapaa)).

(f) Menetyksen dokumentointi. Suojatun matkailijan on toimitettava kaikki pyytämämme kirjallinen dokumentaatio menetetyistä tai anastetuista varoista. Suojatun matkailijan on annettava kirjalliset todisteet siitä, että ilmoittaja vastaanotti varat suojatulta matkailijalta, sai ilmoituksen suojatun matkailijan hyvitysvaatimuksesta mutta ei palauttanut tai hyvittänyt tai kieltäytyi palauttamasta tai hyvittämästä tällaisia varoja suojatulle matkailijalle. Matkailijan ei pidä muuttaa tai hävittää mitään menetettyihin tai anastettuihin varoihin liittyvää dokumentaatiota ennen kuin asia on ratkaistu.

(g) Meille tehtävät ilmoitukset. Suojatun matkailijan on tehtävä ilmoitus HomeAwaylle kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa ensimmäisestä tapahtumasta, joka antaa suojatulle matkailijalle perusteen vaatia ohjelman mukaista hyvitystä joko (i) sähköpostitse asiakastukeen tai (ii) postitse Book with Confidence Guaranteehen, HomeAway UK Ltd, Level 25, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH, UK.

(h) Korvaushakemuksen tekeminen. Suojatun matkailijan on täytettävä, allekirjoitettava ja lähetettävä korvaushakemus yhdessä kaiken vaaditun dokumentaation kanssa HomeAwaylle kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona vuokrakauden oli määrä alkaa. Ellei täytettyä hakemusta lähetetä kyseiseen määräaikaan mennessä, hakemus katsotaan hylätyksi. Lähetetyn hakemuslomakkeen on sisällettävä suojatun matkailijan hyväksyntä sille, että

(i) mahdollinen ohjelman mukainen maksu suojatulle matkailijalle maksetaan vain siltä osin kuin suojatun matkailijan käytettävissä oleva vakuutukseen perustuva vakuutusturva tai muu varojen takaisinsaantimahdollisuus on riittämätön hyvittämään kokonaisuudessaan suojatun matkailijan menetettyjä tai anastettuja maksuja, jotka on suoritettu ilmoittajalle;

(ii) jos HomeAway maksaa hyvityksen, matkailija suostuu siihen, että hänen oikeutensa ilmoittajaa ja maksuun mahdollisesti liittyviä kolmansia osapuolia vastaan siirtyvät meille ja että me voimme ajaa näitä oikeuksia suoraan tai matkailijan puolesta oman harkintamme perusteella;

(iii) mikäli maksamme matkailijalle ohjelman mukaista hyvitystä ja tämä saa myöhemmin korvausta menetyksestään ilmoittajalta tai vakuutuksen tai muun takaisinsaantimahdollisuuden perusteella, matkailija maksaa meille välittömästi meiltä saamansa hyvityksen, ja

(iv) matkailija suostuu allekirjoittamaan yleisen vastuuvapautussopimuksen ja vapauttamaan meidät, emoyhtiömme, tytär- ja osakkuusyhtiömme kaikista vaatimuksista, joita matkailijalle voi syntyä ennen ohjelman puitteissa tehdyn maksun päivämäärää. Käsittelemme jokaisen ohjelman puitteissa tehdyn korvaushakemuksen kohtuullisessa ajassa saatuamme kaikki vaaditut asiakirjat. Kuten edellä mainittiin, suosittelemme, että korvausta hakeva suojattu matkailija ei hävitä tai muuta mitään korvaushakemukseen liittyvää asiakirjaa ennen kuin asia on ratkaistu.

6. Auta meitä auttamaan sinua. Rajoittamatta edellä esitettyjä vaatimuksia korostamme, että jos suojattu matkailija vaatii ohjelman mukaista hyvitystä, hän suostuu antamaan meille viipymättä kaiken tällaista pyyntöä tukevan dokumentaation. Lisäksi suojattu matkailija suostuu toimimaan täydessä yhteistyössä kanssamme koko hyvitysprosessin osalta. Voimme hylätä sellaisen suojatun matkailijan korvaushakemuksen, joka ei vastaa esitettyä menetystä koskeviin tiedusteluihin näissä ehdoissa asetettuina määräaikoina.

7. Koko sopimus; yhteystiedot. Nämä ehdot muodostavat koko HomeAwayn ja kunkin suojatun matkailijan välisen ohjelmaa koskevan sopimuksen. Paitsi milloin näissä ehdoissa toisin määrätään, kukin suojattu matkailija tunnustaa ja hyväksyy olemassa olevat HomeAway-sivustojen käyttöehdot, mukaan lukien muun muassa riitojenratkaisua ja sovittelua koskevat määräykset, itseään sitoviksi. Mikäli näiden ehtojen ja käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, nämä ehdot ovat määräävät. Ohjelmaa tai näitä ehtoja koskevat kysymykset voi lähettää meille

(i) sähköpostitse asiakastukeen tai

(ii) postitse osoitteeseen HomeAway Booking with Confidence Guarantee Program, HomeAway UK Ltd, Level 5, 25 Wilton Road, London SW1 V 1LW, UK.

(iii) ottamalla yhteyttä asiakastukeen.

check