HomeAwayn Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty: 1. lokakuuta 2017                                                      Lataa PDF-tiedostona
 

  1. Johdanto

1.1 HomeAway (määritelty alla) on Expedia Inc:in (“Expedia”) tytäryhtiö Yhdysvalloissa. HomeAway Group (määritelty alla) tuottaa online-portaalin sekä erilaisia työkaluja, palveluita ja toimintoja, joiden avulla vuokranantaja voi tarjota loma-asuntokohteita vuokralle ja matkailijat voivat varata näitä loma-asuntoja (yhdessä ”Palvelut”). Palvelut tarjotaan maakohtaisten URL-osoitteiden kautta, joihin kuuluvat esimerkiksi kautta https://www.homeaway.fi/, sekä mobiilisovellusten kautta (matkapuhelimelle, tabletille ja muille laitteille tai liittymille) (jäljempänä yhdessä ”Sivusto”). HomeAway UK Limited of Level 25, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH (”HomeAway”, ”Me”, ”Meidän”, ”Meitä” jne.) hoitaa HomeAwayn toimintaa Euroopassa. Sivuston kautta tehtyjä varausmaksuja (”Maksupalvelut”) hoitavat kolmantena osapuolena toimivat maksupalvelujen tarjoajat ja/tai HomeAway Sàrl, osoite 81 Merrion Square South, Dublin 2, Irlanti (”HomeAway Payments”). Määrittelyn helpottamiseksi (mutta ei muussa tarkoituksessa) näissä yleisissä sopimusehdoissa käytettäessä nimitystä “HomeAway-konserni” tarkoitetaan sillä Expedia Inc:iä ja sen tytär- tai sisaryhtiöitä, mukaan lukien HomeAway.

1.2 Nämä yleiset sopimusehdot (”Matkailijan yleiset sopimusehdot”) yhdessä tietosuojaselosteen kanssa sääntelevät suhdetta, jonka toisena osapuolena on HomeAway ja toisena osapuolena kuka tahansa Sivustoa ja sen kautta tarjolla olevaa sisältöä tai palveluja matkailijana tai mahdollisena matkailijana käyttävä yksilö, joka ei käytä näitä vuokranantajan ominaisuudessa (kukin jäljempänä ”Matkailija” tai ”Sinä”). Matkailijoiksi luetaan myös henkilöt, jotka käyttävät Sivustoa saadakseen tietoja asuntokohteista sekä tehdäkseen varauksia vuokranantajien tarjoamista asunnoista joko liiketoimintaan tai vapaa-aikaan liittyen.

1.3 Matkailijan yleiset sopimusehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen HomeAwayn ja Matkailijan välille. Käyttämällä Sivustoa tai HomeAwayn portaaleja tai järjestelmiä tai vierailemalla näissä, Matkailija sitoutuu noudattamaan näitä Yleisiä sopimusehtoja ja tietosuojaselostetta sekä itsensä että kaikkien varauksessaan nimettyjen henkilöiden puolesta. Kaikkiin HomeAwayn Sivuston kautta tehtyihin Matkailijan varauksiin tai HomeAwayn Sivuston käyttöön sovelletaan ehtoja, jotka on mainittu sillä HomeAwayn Sivustolla, jolla varaus tehtiin (ei siis välttämättä Sivustolla, jolla kohde on alun perin esitelty). Mikäli ne yleiset sopimusehdot sillä HomeAwayn Sivustolla, josta kohde löytyi, sekä sillä Sivustolla, jossa varaus tehtiin, ovat ristiriidassa keskenään, yleiset sopimusehdot sillä Sivustolla, jossa varaus tehtiin, saavat etusijan. Matkailija on oikeutettu avaamaan Sivuston tai muutoin käyttämään Sivustoa ainoastaan sitoutumalla täysin Matkailijan yleisiin sopimusehtoihin.

1.4 HomeAway sallii Sivustolle rekisteröitymisen vain henkilöille, joiden oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu.

1.5 HomeAway voi tarkistaa näitä Matkailijan yleisiä sopimusehtoja milloin tahansa julkaisemalla päivitetyn version tällä verkkosivustolla. Matkailijan yleiset sopimusehdot ovat Matkailijaa sitovat ja Matkailijan tulee tarkistaa ehtojen viimeisin versio tältä sivulta aika ajoin.

 

2.         Yleistä

2.1 Tällä Sivustolla Matkailijat voivat tarkastella vuokralle tarjottavia loma-asuntokohteita (”Kohde”) ja saada niistä tietoja. Kohteita tarjoavat vuokralle vuokranantajat edustajineen (”Vuokranantaja”). Vuokranantajista ja Matkailijoista käytetään jäljempänä yhteisnimitystä ”Käyttäjät”. HomeAway voi tarjota myös muita työkaluja tai palveluja, joiden välityksellä Käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa ja solmia vuokrasopimuksia tai muita liiketoimia keskenään.

2.2 Sivusto toimii ainoastaan alustana, jossa Käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa. HomeAway ei ole sopimusosapuoli eikä tule sopimusosapuoleksi Matkailijan ja Vuokranantajan välisessä sopimussuhteessa. HomeAway ei myöskään osallistu minkäänlaiseen sovitteluun mahdollisissa Matkailijan ja Vuokranantajan välisissä kiistatilanteissa. Hyväksyt sen, että Matkailija ja Vuokranantaja vastaavat sopimustensa velvoitteiden täyttämisestä, että HomeAway ei ole kyseisten sopimusten osapuoli ja että HomeAwayllä ei ole mitään vastuuta kyseisten sopimusten johdosta tai niihin liittyen. Edellä mainittu pätee, vaikka Sivusto mahdollistaakin Kohteen varauksen tai muiden työkalujen, Palveluiden tai tuotteiden käytön, koska HomeAway ei ole osapuoli Matkailijan ja Vuokranantajan välisessä vuokrasopimuksessa tai missään muussa sopimuksessa.

2.3 Matkailija on vastuussa kaikkien Sivuston käyttöön liittyvien lakien, määräysten ja säädösten noudattamisesta ja hyväksyy tämän Sivustoa käyttäessään. Tämä koskee kaikkia Sivuston tarjoamien työkalujen, Palveluiden tai tuotteiden käyttöä. Tämä koskee myös kaikkia liiketoimia, joita Matkailijat tekevät joko Sivustolla tai heidän Sivuston käyttämiseensä liittyen. Matkailijan tulee huomata, että Vuokranantaja on vastuussa siitä, että Vuokranantaja noudattaa kaikkia lakeja, määräyksiä ja säädöksiä, jotka soveltuvat hänen Kohteensa ilmoittamiseen ja vuokraamiseen sekä hänen menettelytapoihinsa vuokraamisliiketoimissaan. Huomioithan, että vaikka HomeAway ei ole minkään vuokratoimen sopimuspuoli eikä sillä ole mitään vastuuta mistään lakiin tai asetukseen liittyvästä seikasta mihinkään Sivustolla ilmoitettuun Kohteeseen liittyen, tietyissä olosuhteissa HomeAway saattaa olla velvollinen (oman harkintansa mukaan) antamaan tietoja joistakin Kohteiden Ilmoituksista toimiakseen yhteistyössä valtiollisten tai muiden hallinnollisten tahojen kanssa tutkintoihin, oikeudenkäynteihin tai hallinnollisiin menettelyihin liittyen. HomeAway voi harkintansa mukaisesti joko toimia tai olla toimimatta tällaisessa yhteistyössä.

2.4 Matkailijan on maksettava HomeAwaylle palvelumaksu, kun Matkailija varaa Kohteen Sivustolla. Palvelumaksu kattaa Sivuston käytön ja sisältää mm. ympärivuorokautisen ja kaikkina viikonpäivinä tarjottavan käyttäjätuen. Palvelumaksu määräytyy prosenttiosuutena kokonaisvuokrasummasta. Vuokranantajan perimät lisämaksut ja vahinkovakuusmaksut voivat sisältyä vuokrasummaan. Riippuen Matkailijaan ja/tai Vuokranantajaan sovellettavasta lainsäädännöstä, palvelumaksu voi sisältää arvonlisäveron (ALV), kohdassa 2.7 määritellyn oleskeluveron tai muita vastaavia välillisiä veroja. Vuokranantajat eivät saa rohkaista tai neuvoa Matkailijaa välttämään tai kiertämään HomeAwayn perimää palvelumaksua, ja Matkailija sitoutuu maksamaan palvelumaksun eikä yritä välttää tai kiertää sen maksua.

2.5 HomeAway saatetaan velvoittaa perimään ja maksamaan edelleen veroja (muun muassa arvonlisävero, myyntiveroja ja muita vastaavia veroja) palvelumaksusta. HomeAway toimittaa tarvittaessa Matkailijalle laskun, jossa eritellään palvelumaksusta perityt verot. Mikäli Matkailija on oikeutettu vapautukseen palvelumaksusta perittävistä välillisistä veroista tai muista vastaavista veroista, on Matkailijan toimitettava HomeAwaylle tarvittavat asiakirjat vapautuksen perusteeksi.

2.6 Jos Matkailija on arvonlisäverorekisteröity liikematkailija tai työntekijä yrityksessä, joka hyvittää perityn arvonlisäveron, Matkailijan on toimitettava HomeAwaylle voimassaoleva arvonlisäveronumero ja laskutusosoite, jotta HomeAway voi tarvittaessa soveltaa palvelumaksuun käännettyä verovelvollisuutta. Jos Matkailijalla on laskutusosoite Isossa-Britanniassa, käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta ja tällöin sovelletaan säännöksiä Ison-Britannian arvonlisäverotuksesta.

2.7 Oleskeluveron periminen ja maksaminen: Matkailijan tulee maksaa oleskeluvero (turistivero, majoitusvero, turismivero tai muut vastaavat paikallisen lainkäyttöalueen vaatimat verot), joka Vuokranantajan on yleensä perittävä. HomeAway saattaa tietyillä lainkäyttöalueilla oman harkintansa perusteella päättää, että se perii oleskeluveron suoraan Matkailijalta ja maksaa sen Vuokranantajan puolesta. Tällaisessa tapauksessa Vuokranantajalla ei ole minkäänlaista oikeutta ryhtyä oikeustoimiin, jotka liittyvät kyseisen veron perintään Matkailijoilta tai veron maksuun kaupungille. Sellaisilla oikeudenkäyttöalueilla, joilla kyseistä menettelyä käytetään, Vuokranantajan on ohjeistettava ja valtuutettava HomeAway perimään oleskeluvero Matkailijoilta Vuokranantajan puolesta sekä suorittamaan muut kaupungin vaatimat veron ilmoittamiseen ja maksuun liittyvät toimet.

2.8 Sivusto sisältää Vuokranantajien toimittamat kohdeilmoitukset sekä kolmannen osapuolen toimittamaa sisältöä. Vuokranantaja tai muu sisällön tuottaja vastaa sisällöstä. HomeAway ei ole missään vastuussa sisällöstä, vaan ainoastaan tarjoaa sisällön palveluna Matkailijalle ja tarjoaa keinon olla suoraan yhteydessä Vuokranantajaan Kohteisiin liittyvien tietojen saamiseksi sekä Kohteiden varaamiseksi ja vuokraamiseksi. Kaikki varaukset tehdään suoraan Vuokranantajan kanssa, ja sopimus tehdään Matkailijan ja Vuokranantajan välillä. Sopimus määrittää oikeuden käyttää Kohdetta, ja se voi sisältää velvollisuuksia lisämaksujen ja verojen maksusta. HomeAway ei ole sopimusosapuoli, eikä se ole vastuussa Matkailijaa kohtaan Vuokranantajan Kohteen tarjoamiseen liittyen. HomeAway ei hyväksy, tue, edusta eikä takaa Sivustolla olevien ilmoitusten tai minkään kolmannen osapuolen Sivustolla julkaisemien mielipiteiden tai muun sisällön totuudenmukaisuutta, oikeellisuutta tai luotettavuutta.

 

3. Kohdeilmoitukset ja yhteydenpito Vuokranantajan kanssa

3.1 Vuokranantaja vastaa täysin kaikesta antamastaan informaatiosta (mukaan lukien kuvat, teksti ja kaikki muu sisältö) tarjoamaansa Kohteeseen liittyen (”Ilmoitukset”). Vuokranantaja vastaa myös Ilmoitusten päivittämisestä ja varmistaa tarvittaessa, että Ilmoitus on oikein käännetty. Jos Ilmoitus on linkitetty automaattiseen käännöspalveluun, kuten Google Translateen, Vuokranantaja vastaa siitä, että annettu käännös on oikea, ja Vuokranantajan on korjattava kaikki sen puutteet.

3.2 Jos Matkailija löytää häntä kiinnostavan loma-asunnon, voi hän lähettää Vuokranantajalle tietopyynnön (“Tiedustelu” tai “Tiedustelut”) ilmoittamalla nimensä ja kysymyksensä. Tämä ei vaadi Matkailijalta kirjautumista Sivustolle. HomeAway ja HomeAway-konserni voivat tarjota ajoittain erilaisia sähköpostilla toimitettavia uutiskirjeitä, joiden avulla niiden palvelua parannetaan. Matkailija voi joko suostua uutiskirjeiden vastaanottoon tiedusteluja lähettäessään tai kieltäytyä ottamasta niitä vastaan tehdessään varauksia Sivustolla. Matkailija voi myös peruuttaa näiden sähköpostilla toimitettavien uutiskirjeiden tilauksen milloin tahansa Viestintäkeskuksen (Communications Preference Centre) kautta. Tilausmuutosten voimaantulo saattaa kestää jonkin aikaa.

3.3 Matkailija saa vahvistuksen HomeAwayltä, kun Tiedustelu on lähetetty Vuokranantajalle.

3.4 Vuokranantaja voi tämän jälkeen olla yhteydessä suoraan Matkailijaan Tiedusteluun liittyen ja Matkailija ja Vuokranantaja voivat olla myös yhteydessä toisiinsa Sivuston kautta (ja muiden HomeAwayn portaalin työkalujen kautta).

3.5 Jos Vuokranantaja on mahdollistanut verkkovarauksen, Matkailija voi tehdä varauksen verkossa. Vuokranantajan on hyväksyttävä tai hylättävä varaus 24 tunnin kuluessa. Jos Vuokranantaja on mahdollistanut verkkomaksamisen, Matkailija, jonka varauksen Vuokranantaja on vahvistanut, voi maksaa maksun luottokortillaan käyttämällä ulkoisen maksupalvelun tarjoajamme ja/tai HomeAway Paymentsin tarjoamaa maksukanavaa. Verkkomaksupalveluun sovelletaan ulkoisen maksupalvelun tarjoajan yleisiä sopimusehtoja tai HomeAway Paymentsin tapauksessa majoitusmaksujen perimistä koskevaa sopimusta, ja Matkailija hyväksyy, ettei HomeAwayllä ole määräysvaltaa eikä vastuuta liittyen tähän palveluun (lukuun ottamatta HomeAway Paymentsin velvollisuuksia majoitusmaksujen perimistä koskevan sopimuksen mukaisesti).

3.6 Matkailijan ja Vuokranantajan välinen yhteydenpito HomeAwayn portaalin kautta ei saa sisältää sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita. Huomioithan, että kaikki yhteydenpito Sivustolla (tai HomeAwayn portaalin kautta) on HomeAwayn työntekijöiden ja edustajien nähtävillä. Huomioithan myös, että HomeAway voi turvallisuuden ja asiakastilin vaatimusten mukaisesti poistaa tai erottaa tällaisesta yhteydenpidosta tietoa (esimerkiksi sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai muuta sisältöä), jota HomeAway pitää sopimattomana tai sovellettavien lakien ja määräysten vastaisena.

3.7 HomeAway voi aika ajoin käyttää kolmannen osapuolen sähköpostipalvelimia tiedustelusähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanoton seurantaan. HomeAway voi analysoida tiedustelujen käyttötapoja kolmannen osapuolen seurantajärjestelmien raporttien pohjalta. HomeAwayn järjestelmä pitää viestejä tallessa vain rajoitetun ajan, ja viestit eivät välttämättä ole enää saatavilla sen jälkeen, kun viesti on toimitettu Matkailijalle.
Matkailijan tulee tulostaa kaikki merkitykselliset viestit – esimerkiksi maksukuitti tai varausvahvistus.

3.8 HomeAwayllä ei ole vastuuta Vuokranantajan ja Matkailijan välisestä yhteydenpidosta tai muutoin mainittua osallisuutta siihen.

 

4.         Rekisteröityminen ja tilin luominen

4.1 Käyttääkseen muita Sivuston toimintoja kuin Tiedustelun tekemistä, Matkailijan on rekisteröidyttävä Sivustolle. Rekisteröityä voivat kaikki oikeustoimikelpoiset henkilöt. Onnistuneesta rekisteröinnistä Matkailija saa sivustolle käyttäjätilin (“Tili”).

4.2 Saadakseen Tilin Matkailijan on noudatettava kaikkia HomeAwayn rekisteröintiprosessiin liittyviä ohjeita. Matkailija voi rekisteröityä käyttäen henkilökohtaista sähköpostiosoitettaan tai Facebook-tilin kirjautumistiedoilla klikkaamalla Facebookin sisäänkirjautumispainiketta rekisteröitymisnäytöllä.

4.3 Matkailijan Tili sisältää tietoa, joka on Sivustolla julkisesti muiden Sivuston käyttäjien näkyvillä, vaikka he eivät olisi rekisteröityneet Sivustolle. Tieto saattaa esimerkiksi näkyä Googlen hakukoneessa. Tili sisältää muun muassa:

 

·       käyttäjäprofiilisivun, jossa Matkailijan profiilinimi on listattu pakollisena kenttänä. Muut henkilökohtaiset ja matkustustiedot ovat vapaaehtoisia ja Matkailijan harkinnan varassa

·       mahdollisuuden seurata tiettyjä Kohteita

·       suosikeiksi tallennetut Kohteet

·       muistiinpanojen ja listojen luomisen

·       kommenttien tallentamisen Kohteisiin

·       vuokrattujen Kohteiden arviointien laatimisen

·       linkin matkailijan Facebook-tiliin. Kirjautumalla sisään Facebook-profiililla tai linkittämällä tilin Facebookiin, Matkailija hyväksyy kirjautumistietojensa välittämisen Facebookista ja sen, että sivustolla näytetään lista hänen Facebook-ystävistään, joilla myös on tili HomeAway-konsernissa. Tämä tieto on näkyvillä Matkailijan käyttäjäprofiilisivulla

·       suosikkikohteiden ja listojen jakamisen muiden kanssa, esimerkiksi ystävien, perheen ja sosiaalisen median verkostojen kanssa

·       linkki Vuokranantajien arvioihin (määritelty alla).

 

4.4 Veromääräysten vuoksi HomeAway voi joutua keräämään Matkailijalta tarkoituksenmukaisia verotietoja. Matkailija vastaa siitä, että annetut tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajan tasalla.

4.5 Matkailija voi lopettaa Tilinsä milloin tahansa. Matkailija voi myös purkaa Tilinsä ja julkisen sivun Facebook-linkityksen milloin tahansa. Matkailija voi lopettaa Tilinsä linkityksen menemällä suoraan matkailijan profiiliasetussivulle. Matkailija ymmärtää ja hyväksyy, että vaikka hän poistaa Tilinsä, HomeAway-konserni voi silti säilyttää itsellään tietoja sivuston tietosuojaselosteen sekä evästeitä koskevan ilmoituksen mukaisesti. Matkailija ymmärtää ja hyväksyy, että hänen tietojaan käytetään tietosuojaselosteen sekä evästeitä koskevan ilmoituksen mukaisesti. Matkailija ymmärtää ja hyväksyy myös, että hänen HomeAway-konsernin kanssa tekemiinsä tapahtumiin liittyviä tietoja on voitu lähettää toisille sivustoille ja että tietoja voidaan säilyttää tällaisilla sivustoilla, esimerkiksi Googlessa, jos Googlen hakukonetekniikka on kopioinut sisältöä HomeAway-konsernin Sivustoilta tai järjestelmistä.

4.6 HomeAway käyttää myös Googlen analyysipalvelua Google Analyticsia keräämään tilastoja sivuston käytöstä. Lisätietoja on saatavissa tietosuojaselosteessa ja evästeitä koskevassa ilmoituksessa sekä Googlen omassa tietosuojakäytännössä. Google voi kerätä tietoa useista palveluistaan mukaan lukien Google Analytics, Google Translate, Google Maps ja muut Googlen palvelut mukaan lukien YouTube. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että HomeAway Groupilla ei ole määräysvaltaa Googlen tiedonkeruuseen.

5. HomeAwayn oikeudet ja velvollisuudet

5.1 HomeAway pyrkii julkaisemaan Vuokranantajan toimittamat kuvat Sivustollaan mahdollisimman tarkasti. Matkailijan tulee kuitenkin tiedostaa, että ei-digitaalisten kuvien skannaaminen sekä kulloisenkin näyttöpäätteen asetukset saattavat aiheuttaa poikkeamia alkuperäisestä kuvasta. HomeAway ei vastaa tällaisesta poikkeamasta.

5.2 Lisäksi matkailijan tulee tiedostaa, että HomeAway ei vastaa tietyn Kohteen kuvien ja tietojen tarkkuudesta, vaan siitä vastaa Vuokranantaja.

5.3 HomeAway voi ajoittain suorittaa Sivuston ja sen portaalin ja järjestelmän päivityksiä ja ylläpitotoimia. Nämä toimet saattavat rajoittaa Sivuston toimivuutta. HomeAway pyrkii mahdollisuuksien mukaan ajoittamaan toimet sellaiseen ajankohtaan, että ne aiheuttavat vähiten haittaa Matkailijan toimille.

5.4 Käyttäjän todentaminen internetissä on vaikeaa. HomeAway ei voi ottaa eikä sen voida olettaa ottavan mitään vastuuta jokaisen Käyttäjän väitetyn henkilöllisyyden varmentamisesta. HomeAway kehottaa Matkailijoita ja Vuokranantajia olemaan suoraan yhteydessä toistensa kanssa Sivustolla olevilla keinoilla, vaikka tämäkään ei takaa yhteydenpidon toisena osapuolena olevan henkilön henkilöllisyyttä. Lisäksi HomeAway kehottaa Matkailijoita ryhtymään muihin kohtuullisiin toimenpiteisiin, joilla voi varmistua Vuokranantajan henkilöllisyydestä ja Kohteesta sekä varauksen tai ehdotetun varauksen keskeisistä yksityiskohdista. Käyttäjä sitoutuu (i) pitämään sekä HomeAwayn Tilin että sähköpostitilinsä salasanan ja käyttäjätunnuksen salassa ja luottamuksellisena ja luovuttamaan sen vain Tilinsä valtuutetuille käyttäjille, (ii) ohjeistamaan jokaista henkilöä, jolle käyttäjätunnus ja salasana annetaan, ettei tämä paljasta niitä kenellekään luvattomalle henkilölle, (iii) ilmoittamaan HomeAwaylle välittömästi sekä valitsemaan uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan, jos Käyttäjä uskoo, että hänen salasanansa joko HomeAwayn Tiliin tai sähköpostitiliinsä on saattanut tulla luvattoman henkilön tietoon ja (iv) ilmoittamaan HomeAwaylle välittömästi, jos joku ottaa Käyttäjään yhteyttä pyytääkseen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Lisäksi mikäli HomeAway epäilee Tilin luvatonta käyttöä, Käyttäjän tulee pyynnöstämme viipymättä muuttaa käyttäjätunnus ja salasana sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita HomeAway saattaa kohtuudella pyytää. HomeAway kehottaa Käyttäjää olemaan antamatta kenellekään tilinsä tai sähköpostitilinsä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Mikäli Käyttäjä kuitenkin antaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai jos Käyttäjä ei ole pystynyt riittävästi suojaamaan näitä tietoja, on Käyttäjä vastuussa kaikista liiketoimista, joita kyseinen henkilö tekee käyttäen HomeAwayn Tiliä ja/tai Käyttäjän sähköpostitiliä, vaikka nämä liiketoimet olisivat vilpillisiä eikä Käyttäjä ole halunnut tai aikonut niitä tehdä. HomeAway on vapaa kaikesta vastuusta tällaisissa tapauksissa.

5.5 Käyttäjä hyväksyy, ettei HomeAway  ole vastuussa Vuokranantajan henkilöllisyyden tarkistamisesta, Vuokranantajan käyttäytymisestä tai Kohteen luonteesta, kunnosta tai olemassaolosta.

5.6 HomeAway varaa oikeuden siirtää nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot sekä luovuttaa tai antaa alihankintaan osan tai kaikki Matkailijan yleisten sopimusehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle tai jollekin muulle HomeAway-konserniin kuuluvalle yritykselle. Tätä ei kuitenkaan tehdä siten, että se vähentäisi Käyttäjälle näiden Matkailijan yleisten sopimusehtojen mukaisesti annettuja takeita.

 

6. Immateriaalioikeudet

6.1 Sivuston kaikki sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja tietokantaoikeuksilla. Sivuston kopioiminen osittain tai kokonaan mm. kopioimalla tekstejä, grafiikkaa tai muotoilua on kiellettyä.

6.2 Matkailija saa ladata, esittää tai tulostaa yksittäisiä sivuja Sivustolta todisteeksi mistä tahansa sopimuksesta HomeAwayn kanssa ja säilyttää kopion varauksistaan. Asianomaisessa tiedostossa tai tulosteessa on oltava selkeästi teksti “© Copyright [Kuluva vuosi] HomeAway - All Rights Reserved”.

6.3 Matkailija vakuuttaa, että hänellä on käyttöoikeudet Sivustolle (tai HomeAwayn portaalille tai järjestelmälle) lähettämiinsä tai tarjoamiinsa sisältöihin (mukaan lukien teksteihin tai kuviin).

6.4 Mikäli Matkailijan tekemät arviot tai muu tarjoama sisältö sisältää tavaramerkkejä tai muita rekisteröityjä tavaranimiä tai -merkkejä, Matkailija vakuuttaa, että hänellä on oikeus käyttää niitä.

6.5 Tarjoamalla mitä tahansa sisältöä Sivustolle (mukaan lukien muun muassa kaikkea tekstiä, kuvauksia, arvioita, valokuvia ja vastaavia), Matkailija myöntää Expedia Inc:lle, HomeAwaylle ja kaikille näiden tytär- tai sisaryhtiöille yksinoikeudella rojaltivapaan, ikuisen, siirrettävän, peruuttamattoman ja täysin alilisensoitavan oikeuden käyttää, jäljentää, muokata, muuttaa, kääntää, jakaa, julkaista, luoda johdannaisia töitä ja julkisesti esitellä ja esittää kyseistä sisältöä missä tahansa nyt tiedossa olevissa tai myöhemmin ilmenevissä välineissä missä tahansa maassa mitä tahansa tarkoitusta varten.

 

7. Matkailijan tilit, yhteydenpito ja arvioinnit

7.1 Matkailijan tulee antaa vain täsmällistä ja oikeaa tietoa henkilöllisyydestään (mukaan lukien asuinmaastaan) Tileillään ja profiilisivuillaan ja kaikessa muussa yhteydenpidossa Sivustolla, mukaan lukien Kohteiden arvioinnit.

7.2 HomeAwayn järjestelmien kautta saa lähettää vain sellaisia viestejä, joissa on kyse vakavista varaustiedusteluista. Ei-toivottujen mainosviestien (roskaposti) lähettäminen on kielletty. HomeAwayn järjestelmien väärinkäyttö Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen kolmannelle osapuolelle on myös kiellettyä, ellei lähettäjällä ole tähän nimenomaista lupaa. Sähköpostit ja Sivuston suositukset käyttäen ”suosittele tätä sivustoa” -toimintoa tulisi lähettää ainoastaan vastaanottajan suostumuksella. Käyttäjän on käsiteltävä toisten Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja yhtä huolellisesti kuin omia luottamuksellisia tietoja (käyttäen vähintään kohtuullisen tasoista huolellisuutta), ja Käyttäjä vastaa kaikesta tällaisen tiedon väärinkäytöstä, häviämisestä tai laittomasta siirtämisestä.

7.3 Matkailijat voivat julkaista Sivustolla arviointeja Vuokranantajien Kohteista (“Matkailijan arvioinnit”). Vuokranantaja voi nähdä Matkailijan arvioinnit ja vastata niihin (”Vuokranantajan vastaus”). Lisätietoja Matkailijan arvioinneista ja Vuokranantajan vastauksista on saatavilla täällä. Vuokranantajilla on myös mahdollisuus arvioida Matkailijan vierailu (”Vuokranantajan arvioinnit”). Tämä mahdollisuus annetaan Vuokranantajalle, johon Matkailija on yhteydessä. Vuokranantajan arviointeja ei tule käyttää kenenkään yksilön poissulkemiseksi tai syrjimiseksi. Matkailijan ainoa keino suhteessa Vuokranantajan arviointeihin ja HomeAwayn ainoa velvollisuus liittyen Vuokranantajan arviointeihin on sallia Matkailijan julkaista matkailijan arviointi 14 päivän sisällä Vuokranantajan tekemästä arvioinnista. Muutoin HomeAway ei ole minkäänlaisessa vastuussa Matkailijan tai Vuokranantajan arvioinneista. Matkailija hyväksyy, että HomeAway voi sallia muiden Vuokranantajien, joihin Matkailija on yhteydessä Sivuston kautta, nähdä edellä mainitun Vuokranantajan arvioinnin. Lisätietoja Vuokranantajien arvioinneista on saatavilla täällä.

7.4 HomeAway ei varmista Matkailijan arviointien, Vuokranantajan vastausten tai Vuokranantajan arviointien todenmukaisuutta, eikä HomeAwayllä ole tähän realistista mahdollisuutta.

7.5 HomeAway edellyttää Matkailijan arviointien, Vuokranantajan vastausten, Vuokranantajan arviointien sekä kaiken muun HomeAwayn järjestelmien kautta käytävän yhteydenpidon vastaavan sisältöä koskevia sääntöjä (Content Guidelines). HomeAway voi kieltäytyä julkaisemasta näiden sääntöjen vastaisen julkaisun.

Matkailija sitoutuu noudattamaan sovellettavia vienti- ja/tai kauppasaartolakeja. Matkailija vakuuttaa lisäksi, että Matkailija ei ole Yhdysvaltain ylläpitämässä kiellettyjen osapuolten luettelossa ja että Matkailija on täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen tekemään sopimuksen HomeAwayn kanssa.

7.6 HomeAway ei lähtökohtaisesti tarkista kenenkään henkilöllisyyttä. Jos Matkailija epäilee, että Vuokranantajan antamat tiedot ovat vääriä, hän voi ilmoittaa siitä HomeAwaylle yhteydenottolomakkeella (contact form).

7.7 HomeAway noudattaa tietosuojaselostettaan. Lisätietoja on saatavilla tietosuojaselosteesta. Matkailija hyväksyy tietojensa käyttämisen tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Matkailijan on huomioitava, että Vuokranantaja on yleisesti valtuuttanut HomeAwayn toimittamaan edelleen Vuokranantajan yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumeron, Matkailijalle kohteen varaukseen liittyen. Matkailija voi pyytää näitä tietoja varauksen vakuudeksi tai vaihtoehtoisesti nämä tiedot voivat olla Matkailijan saatavilla hänen Tilinsä kautta.

 

8. Korvaus

Lain sallimassa täydessä laajuudessa Matkailija sitoutuu puolustamaan, turvaamaan ja suojaamaan HomeAway-konsernia ja kaikkia sen omistajia, toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia kaikkia väitteitä, vaatimuksia, vaateita, korvausvaateita, tappioita, vahingonkorvauksia, sakkoja, rangaistuksia tai muita kuluja tai kustannuksia vastaan mukaan lukien muun muassa kohtuulliset oikeudenkäyntikulut tai kirjanpitomaksut silloin kun kyseisiä vaatimuksia esittävät kolmannet osapuolet ja kun ne johtuvat seuraavista tekijöistä tai liittyvät seuraaviin tekijöihin: (a) mikä tahansa Matkailijan Sivustolle lataama aineisto tai sisältö, (b) Sivuston mikä tahansa käyttö Matkailijan toimesta, (c) mikä tahansa Matkailijan yleisten sopimusehtojen rikkominen Matkailijan toimesta tai (d) Kohteen käyttö Matkailijan toimesta. HomeAway ilmoittaa Käyttäjälle viipymättä kaikista tällaisista väitteistä tai vaatimuksista. 

 

9. Kielletty käyttö

Seuraava käyttö on Matkailijalta kiellettyä sekä suoraan että välillisesti:

·       mikä tahansa Sivuston, sen sisältöjen ja tietokantojen hyödyntäminen, monistaminen, levittäminen, toistaminen, muokkaaminen, kääntäminen, julkistaminen tai hajottaminen osiin automaattisin keinoin tai manuaalisten prosessien avulla

·       Sivuston tai HomeAwayn portaalin tai järjestelmien sisältöjen valvominen hakuroboteilla tai muilla automaattisilla keinoilla; rajoitettuna poikkeuksena kuitenkin yleiset internetin hakukoneet (ei sisältäen mitään sivustoa, hakukonetta tai muuta palvelua, joka tuottaa aiheenmukaisia listauksia tai mainoksia varattavista kohteista tai vastaavia tuloksia tai joka toimittaa HomeAwayn kanssa kilpailevia palveluja) ja ei-kaupalliset julkiset arkistot, jotka käyttävät työkaluja tiedon keräämiseen tarkoituksena vain hyperlinkkien esittäminen sivustolle, edellyttäen että edellä mainitut toiminnot käyttävät pysyvää IP-osoitetta tai pysyviä IP-osoitteita ja helposti tunnistettavissa olevaa agenttia sekä noudattavat HomeAwayn robots.txt-tiedostoa

·       Sivuston tai HomeAwayn portaalin tai järjestelmien käyttäminen muihin kuin Matkailijan yleisten sopimusehtojen mukaisiin tarkoituksiin

·       Sivuston tai sen työkalujen ja Palveluiden käyttö tarkoituksena varata tai tarjota vuokralle kohde, joka ei ole vahvistetulla listalla

·       minkä tahansa Sivuston osan jäljentäminen toisella verkkosivulla tai muualla käyttäen mitä tahansa laitetta, mukaan lukien muun muassa Sivuston ympärillä olevan kehyksen tai reuna-alueen käyttö tai minkä tahansa muun kehystekniikan käyttö, joka ympäröi sisäänsä minkä tahansa sivuston osan tai ulkomuodon tai kuvastaa tai toistaa minkä tahansa sivuston osan

·       sellaisten sisältöjen tai ohjelmien lataaminen sivustolle (tai HomeAwayn portaalille tai järjestelmiin), jotka laajuutensa tai luonteensa vuoksi saattavat vahingoittaa HomeAwayn tietokoneita tai verkkoja

·       sellaisten sisältöjen lataaminen Sivustolle (tai HomeAwayn portaalille tai järjestelmiin), jotka loukkaavat sovellettavaa rikoslakia tai muuta lakia tai jotka kannustavat tällaiseen rikkomukseen

·       Sivuston tai HomeAwayn portaalin tai järjestelmien käyttäminen tavalla, joka saattaa haitata jotain tietokonejärjestelmää tai verkostoa, mukaan lukien viruksen tartuttaminen (tässä tarkoituksessa ”virus” käsittää minkä tahansa ohjelman, joka otetaan käyttöön järjestelmässä tarkoituksellisesti ja joka aiheuttaa hyödytöntä ja/tai tuhoisaa toimintaa, kuten ärsyttävän viestin esittämistä tai järjestelmällistä tiedon päällekirjoitusta käyttäjän kovalevyllä)

·       väärän, vilpillisen tai harhaanjohtavan tiedon lataaminen tai mikä tahansa teko, jota voidaan pitää primäärisenä, sekundäärisenä tai muuna tietojen kalasteluna (”phishing”) tai joka voisi johtaa rikosoikeudelliseen tai siviilioikeudelliseen vastuuseen

·       laittoman, uhkaavan, loukkaavan, herjaavan, häpäisevän, säädyttömän, vulgäärin, epäsiveellisen, hävyttömän, seksuaalisen, pornografisen tai rienaavan materiaalin lataaminen

·       HomeAwayhin tai HomeAway-konsernin johonkin osaan viittaaminen tavalla, joka antaisi ymmärtää, että Matkailija tai jokin internetsivu olisi HomeAwayn sponsoroima, hyväksymä tai sidoksissa HomeAwayhin tai HomeAway-konsernin johonkin osaan.

 

10. Sisällön poisto-oikeus

Matkailija vastaa siitä, että hänen Sivuston kautta tai sen yhteydessä tapahtuva yhteydenpitonsa ja lataamansa sisältö, sisältäen Matkailijan arvioinnit ja yhteydenpidon Vuokranantajien kanssa, ei riko lakia tai minkään yksilön tai yrityksen oikeuksia, ei sisällä väärää tietoa, henkilökohtaisia loukkauksia, kunnianloukkauksia tai panettelevaa tai häpäisevää sisältöä tai tekijänoikeuksia, tietosuojalakeja tai sisältöä koskevia sääntöjä rikkovaa sisältöä. HomeAway voi tarkastaa mitä tahansa tietoa Sivustolla tai HomeAwayn portaalissa tai muussa järjestelmässä ja poistaa tiedon tai muuttaa sitä, jos tieto ei ole enää oikeaa ja ajantasaista. HomeAwaylla on oikeus välittömästi poistaa Sivustolta mikä tahansa yhteydenpito tai sisältö, joka rikkoo näitä vaatimuksia, ja keskeyttää tai estää tähän millään tavoin liittyvän Tilin käyttö. Tämä tapahtuu ilman, että sillä on vaikutusta muiden oikeusturvakeinojen käyttöön.

 

11. Tiedoksiannot

11.1 Kaikki viestit HomeAwaylle tulee lähettää  yhteydenottolomakkeella tai postitse osoitteeseen c/o HomeAway UK Ltd 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH, Iso-Britannia.

11.2     Tekijänoikeuden loukkaamisia koskevien ilmoitusten tulee sisältää:

1)     ilmoittajan postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

2)     tarkat tiedot kyseisestä sisällöstä (kuva tai teksti tulee liittää viestiin) sekä linkki kyseiselle nettisivulle

3)     allekirjoitettu valaehtoinen vakuutus, josta selviää, että ilmoituksen tekijä:

  1. on kyseisen teoksen yksinoikeudellisen käyttöoikeuden haltija
  2. ei ole antanut suostumustaan kyseisen materiaalin käyttöön tässä muodossa.

 

12. HomeAwayn vastuu

12.1 Sivusto on ainoastaan alusta, jonka kautta Matkailijat voivat tutustua Vuokranantajien Sivustolla tarjoamiin loma-asuntoihin, ja se tarjoaa mahdollisuuden yhteydenpitoon Matkailijan ja Vuokranantajan välillä, Tiedustelujen tekemiseen tai Kohteen varaamiseen. HomeAway ei ole vastuussa Matkailijan ja Vuokranantajan välisestä sopimussuhteesta lukuun ottamatta sitä, että HomeAway kerää verotietoja ja/tai oleskeluveron Vuokranantajan puolesta. HomeAway ei myöskään vastaa Vuokranantajan tai muun henkilön tai tahon toimista tai laiminlyönneistä Kohteeseen liittyen. Kaikkien Kohteiden suhteen Matkailija tekee sopimuksen Vuokranantajan kanssa, ja Vuokranantajan sopimusehdot pätevät varauksessa. Nämä sopimusehdot voivat rajoittaa ja/tai poissulkea Vuokranantajan vastuuta Matkailijaa kohtaan, ja siten Matkailijaa kehotetaan tutustumaan Vuokranantajan sopimusehtoihin ennen varauksen tekemistä.

12.2 HomeAway ei huolehdi Vuokranantajien tai Matkailijoiden vastuuvakuutuksista riippumatta siitä, saako Käyttäjä vakuutussuojan kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme kautta. Matkailijoita kehotetaan hankkimaan sopiva matkavakuutus Kohteen varaukseen liittyen Vuokranantajalta, sisältäen myös peruutussuojan, jos Matkailija joutuu perumaan varauksen. Matkailijan velvollisuutena on varmistaa, että hänen hankkimansa vakuutussuoja on riittävä ja asianmukainen Matkailijan tarpeisiin nähden.

12.3 Lainsäädännön täydessä sallimassa laajuudessa, HomeAway-konserni tai mikään sen tytär- tai sisaryhtiöistä, toimihenkilöistä, johtajista, konsulteista, edustajista ja/tai työntekijöistä tai HomeAway-konserniin kuuluvan yrityksen sivulla tarjotun työkalun kolmantena osapuolena toimiva toimittaja ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään menetetyistä tuotoista tai mistään epäsuorista, välillisistä, erityisistä, satunnaisista tai rikosoikeudellisista vahingonkorvauksista, jotka johtuvat Sivustosta tai HomeAwayn portaalista tai järjestelmistä tai perustuvat näille, tai mistään aineistosta tai sisällöstä, jonka Matkailija lähettää Sivustolle, ja Matkailijan Sivuston käytöstä ja/tai mistään liiketoimesta Käyttäjien välillä, vaikka HomeAwaylle olisi ilmoitettu tällaisten vahingonkorvausten mahdollisuudesta. Nämä rajoitukset ja poissulkemiset pätevät riippumatta siitä, johtuvatko vahingonkorvaukset sopimuksen rikkomisesta, laiminlyönnistä tai mistä tahansa muusta toiminnasta. Jos Käyttäjä on tyytymätön Sivustoon (tai HomeAwayn portaaliin tai järjestelmiin) tai jos Käyttäjä ei ole samaa mieltä Matkailijan yleisten sopimusehtojen jonkin kohdan kanssa, Käyttäjän ainoa ja yksinomainen keino HomeAwaytä kohtaan on lopettaa Sivuston käyttö. Nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot eivät millään tavoin sulje pois tai rajoita HomeAway-konsernin vastuuta sen laiminlyönneistä johtuvissa kuolemantapauksissa tai henkilövahingoissa eikä myöskään, jos HomeAway-konserni syyllistyy petokseen tai vilpilliseen vääristelyyn.

 

13. Muita määräyksiä

13.1 Nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot ovat Englannin ja Walesin lakien alaiset, ja ne kuuluvat englantilaisten tuomioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan.

13.2 Nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot, tietosuojaseloste ja evästeitä koskeva ilmoitus sisältävät koko sopimuksen HomeAwayn ja Matkailijan välillä heidän väliseen toimintaansa liittyen.

13.3 HomeAway suosittelee, että Käyttäjä tallentaa kopion näistä Matkailijan yleisistä sopimusehdoista erikseen laitteelleen tai säilyttää niitä tulosteena.

13.4 Vaikka HomeAway ei ryhdy toimenpiteisiin, jos Matkailija tai muut rikkovat näitä Matkailijan yleisiä sopimusehtoja, tämä ei vie HomeAwayltä oikeutta toimia myöhemmissä tai vastaavissa rikkomustapauksissa.

13.5 Ehtojen otsikot ovat vain lukemisen helpottamiseksi eikä niillä ole vaikutusta Matkailijan yleisten sopimusehtojen tulkintaan.

13.6 Jos yksi tai useampi näiden Matkailijan yleisten sopimusehtojen ehdoista todetaan pätemättömäksi, se ei vaikuta millään lailla muiden ehtojen pätevyyteen ja voimassaoloon.

13.7 Käyttäjä, joka on luonnollinen henkilö (kuluttaja), voi saattaa HomeAwayn palveluun, Sivustoon tai näihin Matkailijan yleisiin ehtoihin liittyvän riitaisan asian Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumiin, joka on löydettävissä osoitteessa on osoitteessa: http://ec.europa.eu/odr.

 

check