Vrbon® Varaa luottamuksella™ -takuu

Päivitetty: 1 tammikuuta 2021 

Kun asiakas (”asiakas”) tekee varauksen (”varaus”) www.vrbo.com/fi-fi-sivustolla mainostettuun kohteeseen, jonka sekä asiakas että majoittaja (”majoittaja”) nimenomaisesti hyväksyvät, ja tekee tämän varauksen Vrbon sivuston kautta, asiakasta suojaa Varaa luottamuksella -takuu (”ohjelma”) edellyttäen, että hän täyttää kaikki näissä ehdoissa (”ehdot”) luetellut kelpoisuuskriteerit. Tekemällä varauksen Vrbon sivuston kautta asiakas hyväksyy nämä ehdot ja suostuu noudattamaan niitä, ja hänestä käytetään jäljempänä termiä ”suojattu asiakas”. Kuten jäljempänä esitetään ja määritellään, ohjelma tarjoaa suojan seuraavia vastaan: (i) internet-petos, (ii) perusteeton pääsyn epääminen, (iii) olennaisesti virheellisten tietojen antaminen ja (iv) laiton käsirahan menettäminen (”suojatut tapahtumat”). 

Kaikilla termeillä on Asiakkaan yleisissä sopimusehdoissa määritelty merkitys, ellei näissä ehdoissa ole toisin määritelty.

1. Ohjelman yleiset suuntaviivat.

Asiakas kelpuutetaan ohjelmaan, jos hän tekee kaikki seuraavista:

 • varaa Vrbon sivuston kautta mainostetun lomakohteen ja

 • tekee varauksen Vrbon sivuston kautta (Vrbon kautta tehty varaus) ja

 • maksaa varauksen käyttäen jotakin sivustolla tarjolla olevista maksutavoista (Visa, MasterCard, American Express, Discover Card tai eCheck (vain Yhdysvalloissa asuvat voivat käyttää eCheck-maksutapaa)).

Asiakas saa ohjelman puitteissa tarjotun suojan seuraavissa tapauksissa:

 • Asiakas menettää varoja suojatun tapahtuman seurauksena (”menetys”).

 • Asiakas ilmoittaa EG Vacation Rentals Ireland Ltd.:lle (”Vrbo”, ”me” niiden kaikissa muodoissa) menetyksestään vaaditun, jäljempänä määritellyn ajan kuluessa.

 • Seuraavat yksiköt kieltäytyvät korvaamasta asiakkaan menetystä: (i) vuokrakohteen majoittaja ja (ii) asiakkaan pankki, maksupalveluntarjoaja tai luottokorttiyhtiö (soveltuvin osin) ja

 • Asiakas lähettää täytetyn Varaa luottamuksella -korvausvaatimuslomakkeen (”korvausvaatimus”) vaaditun, jäljempänä määritellyn ajan puitteissa.

2. Tarjotut suojaluokat. 

Näissä ehdoissa asetettujen ehtojen ja rajoitusten puitteissa ohjelma tarjoaa suojatuille asiakkaille, jotka kärsivät suojatun tapahtuman johdosta menetyksen (korostaen, että kukin suojatulle asiakkaalle tarjottu suojaluokka tai niiden yhdistelmä riippuu suojatun tapahtuman tyypistä, menetyksen määrästä, kyvystä lievittää kyseinen menetys sekä omasta harkinnastamme), seuraavan suojan:

 • Vaihtoehtoisen majoituksen järjestäminen.

Jos suojattu asiakas jää suojatun tapahtuman seurauksena ilman majoitusta, voimme auttaa asiakasta löytämään ja varaamaan vaihtoehtoisen majoituksen verkossa, mikäli sellainen on saatavilla, enintään kolmeksi (3) yöksi.

 • Perusteettomilta peruutuksilta suojaaminen.

Jos suojatun asiakkaan tekemä varaus perutaan perusteettomasti, voimme tarjota avustusta verkossa, jotta suojattu asiakas voi varata vaihtoehtoisen, Vrbon sivustolla mainostetun kohteen, jos olennaisilta osiltaan samankaltainen kohde on saatavilla samana ajankohtana uutena varauksena.

 • Menetyksen korvaaminen.

Jos suojattu asiakas kärsii menetyksen, joka meidän arviomme mukaan voidaan hyvittää vain rahallisella korvauksella, voimme hyvittää suojatulle asiakkaalle menetystä vastaavan summan jäljempänä esitettyjen prosessiin sovellettavien vaatimusten puitteissa.

Edellisten kolmen kappaleen sisältämä sana ”voimme” merkitsee sitä, että pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan apua tai helpotusta (aina tapauksen mukaan) mutta emme ole vastuussa, jos emme pysty toimittamaan sellaista apua tai helpotusta. 

3. Suojatut tapahtumat.

Suojattu asiakas suojataan seuraavia tapahtumia vastaan:

(a) ”Internet-petoksella” tarkoitetaan suojatun asiakkaan maksamaa käsirahaa tai vuokramaksua lomakohteesta, joka on listattu Vrbon sivustolla, kun: (i) Vrbo toteaa kyseisen käsirahan tai maksun tulleen suoritetuksi jollekulle muulle kuin majoittajalle ja tämä muu henkilö tai yksikkö oli kaapannut ilmoittajan sähköpostin tai Vrbo-tilin tai vaarantanut niiden turvallisuuden ja esiintynyt suojatulle asiakkaalle majoittajana maksun saamiseksi; (ii) toteamme, että maksu on tehty majoittajalle ja tämän jälkeen perusteettomasti pidätetty, koska majoittaja laiminlyö palautuksen tai kieltäytyy palauttamasta maksua vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, kun suojattu asiakas on peruuttanut varauksensa asianmukaisesti, tai

(iii) kyseinen listaus todetaan sittemmin petollisessa tarkoituksessa tehdyksi. Kaikki nämä päätökset tehdään yksinomaan meidän harkintaamme perustuen. 

(b) ”Perusteettomalla pääsyn epäämisellä” tarkoitetaan, että suojattu asiakas on maksanut majoittajalle käsirahan (vaadittaessa) ja/tai täyden maksun (vaadittaessa) vuokrakohteesta, joka on listattuna Vrbon sivustolla, mutta (i) suojatulta asiakkaalta evätään perusteettomasti pääsy kyseiseen kohteeseen vuokrakauden alussa tai sen aikana ilmoittajan tahallisen ja/tai perusteettoman toimen seurauksena ja (ii) suojatun asiakkaan maksamaa käsirahaa ja/tai maksua (tai sen asianmukaista osaa) ei palauteta hänelle, vaan majoittaja pidättää sen perusteettomasti. Tällainen suojattu tapahtuma voi olla esimerkiksi tilanne, jossa majoittaja vuokraa kohteen kahdelle asiakkaalle samalle ajanjaksolle. 

(c) ”Olennaisesti virheellisten tietojen antamisella” tarkoitetaan, että (i) suojattu asiakas on maksanut majoittajalle käsirahan (vaadittaessa) ja täyden vuokramaksun vuokrakohteesta, joka on listattuna Vrbon sivustolla; (ii) kahdentoista (12) tunnin sisällä ensimmäisestä pääsystään vuokrakohteeseen vuokrakauden ensimmäisenä päivänä suojattu asiakas lähtee vuokrakohteesta ja kieltäytyy palaamasta siihen, koska vuokrakohde ei vastaa olennaisella tavalla (määritellään jäljempänä) Vrbon sivuston listauksessa annettua kuvausta; (iii) suojatun asiakkaan maksamaa käsirahaa ja/tai vuokramaksua ei palauteta tai majoittaja pidättää sen perusteettomasti ja (iv) vahvistamme sittemmin, että vuokrakohteessa esiintyy olennaisia poikkeavuuksia oman harkintamme perusteella.

”Olennaiset poikkeavuudet” määritellään (i) vuokrakohteen olennaisina vikoina, joita ei ole paljastettu listauksessa ja jotka ovat, suojatun asiakkaan huomiointien ja dokumentoinnin mukaan, niin laajamittaisia ja pysyviä, että kohteessa asuminen normaaleissa käyttöolosuhteissa on mahdotonta, ja/tai (ii) sellaisten tavaroiden tai palvelujen toimimattomuus tai puuttuminen vuokrakohteesta, jotka kuuluvat listauksessa kuvattuun vuokrakohteeseen ja olivat todellinen ja olennainen kannustin suojatun asiakkaan haluun vuokrata kyseinen kohde, suojatun asiakkaan huomiointien ja dokumentoinnin mukaan. Selvyyden vuoksi ja muualla näissä ehdoissa kuvattujen yleisten rajoitusten lisäksi mainitaan, että ”olennaisiin poikkeavuuksiin” EI SISÄLLY suojatun asiakkaan kieltäytyminen käyttämästä vuokra-asuntoa, kun se johtuu (i) vuokrakohteen siisteydestä, (ii) vuokrakohteen vähäisistä tai epäolennaisista puutteista verrattuna listauksen kuvaukseen, mukaan lukien muun muassa seuraavanlaiset erot: (1) vuokrakohteen todellinen suuntautuminen, (2) vuokrakohteen todellisen käyttöpinta-alan poikkeaminen epäolennaisesti listauksen kuvauksesta ja (3) itse vuokrakohteen tai sen osan tai siihen liittyvien palvelujen tilapäinen puutteellisuus (kuten ilmastointilaitteen, internetin, puhelimen, grillin, pore- tai uima-altaan toimimattomuus); tai (iv) mistään muusta asiasta, joka ei suoraan liity vuokrakohteeseen, kuten esimerkiksi lähistön kohteisiin, naapuristoon tai ympäristöön liittyvät asiat.

 

(d) ”Laittomalla käsirahan menetyksellä” tarkoitetaan suojatun asiakkaan kärsimää menetystä, joka johtuu suojatun asiakkaan ja Vrbon sivustolla listatun vuokrakohteen majoittajan välisestä kiistasta, jonka tuloksena majoittaja suojatun asiakkaan vuokrajakson päätyttyä pidättää käsirahan yksinomaisen harkintamme mukaan perusteettomasti ja soveltuvaa vuokrasopimusta rikkoen. 

4. Havainnollisia esimerkkejä varojen menetyksestä, jota vastaan suojaa ei tarjota. 

Seuraavat esimerkit ovat havainnollisia esimerkkejä varojen menetyksestä, jolle ohjelma EI anna suojaa meidän yksinomaisen harkintamme perusteella.

 • MITKÄÄN MUUT KORVAUKSET KUIN MAJOITTAJALLE TODELLISUUDESSA MAKSETUT MAKSUT TAI KÄSIRAHAT, MUKAAN LUETTUINA VÄLILLISET VAHINGOT, TILAISUUDEN MENETYS, TULLIMAKSUJEN MENETYS, MUUT SOPIMUSSAKOT, LENTOLIPPUKULUT, KULJETUSMAKSUT JA/TAI MUUT KULUT TAI KUSTANNUKSET.

 • MITKÄ TAHANSA SUORAT, VÄLILLISET, RANGAISTUSLUONTOISET, SATUNNAISET, ERITYISET TAI SEURANNAISET VAHINGOT, JOTKA JOHTUIVAT ASIAKKAAN VRBON SIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄ, NÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN PÄÄSYSTÄ TAI LIITTYIVÄT SIIHEN MILLÄÄN TAVALLA, TAI VRBON SIVUSTOJEN KÄYTTÖÖN TAI NÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ VIIVEISTÄ, PÄÄSYSTÄ NIIHIN TAI NIIDEN TOIMIMATTOMUUDESTA.

 • Majoittajalle sellaisesta varauksesta tehdyt maksut, joita ei ole tehty Vrbon sivuston kautta.

 • Lomavuokrakohteesta maksetut käsirahat tai maksut, joita ei hyvitetä tai palauteta, koska suojattu asiakas ei ole noudattanut majoittajan sääntöjä tai on rikkonut vuokrasopimusta, tai koska tämä on muuten vuokrasopimuksen mukaista.

 • Maksut tai talletukset, jotka on suoritettu kenelle tahansa majoittajalle hyväksymättömällä maksutavalla, kuten mutta ei rajoittuen käteiseen tai käteisellä suoritettuihin sekkeihin tai maksutavalla, joka on kohtuullisella ja yksinomaisella päätöksellämme epäilyttävä ja/tai vilpillinen.

 • Mikä tahansa menetys, kun uskomme, että suojatun asiakkaan ja majoittajan tarkoituksena on ohjelman väärinkäyttäminen.

 • Varojen menetys, joka johtuu tai on seurausta Vrbon vaikutuspiirin ulkopuolella olevista ylivoimaisista esteistä, kuten sääoloista, luonnonkatastrofeista tai rakentamisesta.

 • Varojen menetys, joka ei johdu suoraan suojatusta tapahtumasta.

5. Prosessiin sovellettavat vaatimukset.

 

Saadakseen ohjelman mukaista hyvitystä suojatun asiakkaan on noudatettava jäljempänä esitettyjä vaatimuksia. Mikäli suojattu asiakas kieltäytyy noudattamasta näitä vaatimuksia tai ryhtyy toimenpiteisiin, jotka heikentävät Vrbon kykyä ja/tai oikeutta lieventää menetyksiä, tai jos suojattu asiakas esittää virheellisen tai harhaanjohtavan korvaushakemusta koskevan lausunnon, hän saattaa menettää oikeuden tämän ohjelman mukaiseen hyvitykseen.

(a) Todistus evätystä takaisinveloituksesta. Suojatun asiakkaan on pyynnöstämme annettava meille kirjallinen todiste siitä, että hän on ottanut yhteyttä pankkiin/pankkeihin, maksupalveluntarjoajaan tai luottokorttiyhtiöön (soveltuvin osin) ja että hänen takaisinveloitusvaatimuksensa on hylätty. Menetyksen lieventämiseksi suojatun asiakkaan on hyväksyttävä pankin/pankkien, maksupalveluntarjoajan tai luottokorttiyhtiön (soveltuvin osin) tarjoama hyvitys tai osittainen maksu, mutta hän voi edelleen olla oikeutettu ohjelman mukaiseen hyvitykseen aina koko menetyksen määrään asti. 

(b) Henkilöllisyyden todistaminen. Suojatun asiakkaan on esitettävä kirjalliset todisteet henkilöllisyydestään (esimerkiksi passin kopio, ajokortti, sähkö- tai vesilaskut, luottokorttitiedot tms.) yksinomaiseen harkintaamme perustuvan pyyntömme mukaisesti. Pidätämme oikeuden päättää kyseisten asiakirjojen oikeellisuudesta oman harkintamme perusteella.

(c) Todistus varauksesta. Suojatun asiakkaan on pyynnöstämme esitettävä kopio (sähköisessä tai paperisessa muodossa) Vrbon sivustolta ensimmäisen varauksen yhteydessä saamastaan varausnumerosta tai varausvahvistuksesta. Meidän on lisäksi pystyttävä todentamaan kyseinen varaus Vrbon sivuston tallenteiden perusteella.

(d) Todistus varauksen hyväksymisestä. Suojatun asiakkaan on pyynnöstämme todistettava, että majoittaja hyväksyi varauksen ja että asiakas suoritti siitä maksun. Todistus hyväksymisestä saattaa edellyttää, että asiakas toimittaa dokumentaation majoittajan kanssa käymästään sähköposti- tai puhelinviestinnästä ja kirjallisesta tai muusta varausta koskevasta viestinnästä.

(e) Todistus suoritetusta maksusta. Suojatun asiakkaan on pyynnöstämme toimitettava kirjallinen dokumentaatio kaikista majoittajalle tehdyistä maksuista ja hyvityksistä (mukaan lukien osittaiset ja täydet maksut ja/tai käsiraha). Hyväksyttyjä maksutapoja ovat sivustolla tarjolla olevat maksutavat (Visa, MasterCard, American Express, Discover Card tai eCheck (vain Yhdysvalloissa asuvat voivat käyttää eCheck-maksutapaa)).

(f) Menetyksen dokumentointi. Suojatun asiakkaan on toimitettava kaikki pyytämämme kirjallinen dokumentaatio menetetyistä tai anastetuista varoista. Suojatun asiakkaan on annettava kirjalliset todisteet siitä, että majoittaja vastaanotti varat suojatulta asiakkaalta, sai ilmoituksen suojatun asiakkaan hyvitysvaatimuksesta mutta ei palauttanut tai hyvittänyt tai kieltäytyi palauttamasta tai hyvittämästä tällaisia varoja suojatulle asiakkaalle. Asiakkaan ei pidä muuttaa tai hävittää mitään menetettyihin tai anastettuihin varoihin liittyvää dokumentaatiota ennen kuin asia on ratkaistu.

(g) Ilmoita meitä asiasta. Suojatun asiakkaan on tehtävä ilmoitus Vrbolle kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa ensimmäisestä tapahtumasta, joka antaa suojatulle asiakkaalle perusteen vaatia ohjelman mukaista hyvitystä joko (i) sähköpostitse asiakastukeen tai (ii) postitse osoitteeseen Book with Confidence Guarantee, attn EG Vacation Rentals Ireland Limited, 53 Merrion Square South, Suite 303, Dublin 2 D02 PR63, Ireland.

(h) Korvaushakemuksen tekeminen. Suojatun asiakkaan on täytettävä, allekirjoitettava ja lähetettävä korvaushakemus yhdessä kaiken vaaditun dokumentaation kanssa Vrbolle kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona vuokrakauden oli määrä alkaa. Ellei täytettyä hakemusta lähetetä kyseiseen määräaikaan mennessä, hakemus katsotaan hylätyksi. Lähetetyn hakemuslomakkeen on sisällettävä suojatun asiakkaan hyväksyntä sille, että (i) mahdollinen ohjelman mukainen maksu suojatulle asiakkaalle maksetaan vain siltä osin kuin suojatun asiakkaan käytettävissä oleva vakuutukseen perustuva vakuutusturva tai muu varojen takaisinsaantimahdollisuus on riittämätön hyvittämään kokonaisuudessaan suojatun asiakkaan menetettyjä tai anastettuja maksuja, jotka on suoritettu majoittajalle; (ii) jos Vrbo maksaa hyvityksen, asiakas suostuu siihen, että hänen oikeutensa majoittajaa ja maksuun mahdollisesti liittyviä kolmansia osapuolia vastaan siirtyvät meille ja että me voimme ajaa näitä oikeuksia suoraan tai asiakkaan puolesta oman harkintamme perusteella; (iii) mikäli maksamme asiakkaalle ohjelman mukaista hyvitystä ja tämä saa myöhemmin korvausta menetyksestään majoittajalta tai vakuutuksen tai muun takaisinsaantimahdollisuuden perusteella, asiakas maksaa meille välittömästi meiltä saamansa hyvityksen, ja (iv) asiakas suostuu allekirjoittamaan yleisen vastuuvapautussopimuksen ja vapauttamaan meidät, emoyhtiömme, tytär- ja osakkuusyhtiömme kaikista vaatimuksista, joita asiakkaalle voi syntyä ennen ohjelman puitteissa tehdyn maksun päivämäärää. Käsittelemme jokaisen ohjelman puitteissa tehdyn korvaushakemuksen kohtuullisessa ajassa saatuamme kaikki vaaditut asiakirjat. Kuten edellä mainittiin, suosittelemme, että korvausta hakeva suojattu asiakas ei hävitä tai muuta mitään korvaushakemukseen liittyvää asiakirjaa ennen kuin asia on ratkaistu.

6. Auta meitä auttamaan sinua.

Rajoittamatta edellä esitettyjä vaatimuksia korostamme, että jos suojattu asiakas vaatii ohjelman mukaista hyvitystä, hän suostuu antamaan meille viipymättä kaiken tällaista pyyntöä tukevan dokumentaation. Lisäksi suojattu asiakas suostuu toimimaan täydessä yhteistyössä kanssamme koko hyvitysprosessin osalta. Voimme hylätä suojatun asiakkaan korvaushakemuksen, jos tämä ei vastaa esitettyä menetystä koskeviin tiedusteluihin näissä ehdoissa asetettuina määräaikoina.

7. Koko sopimus; yhteystiedot.

Nämä ehdot muodostavat koko Vrbon ja kunkin suojatun asiakkaan välisen ohjelmaa koskevan sopimuksen. Paitsi milloin näissä ehdoissa toisin määrätään, kukin suojattu asiakas tunnustaa ja hyväksyy olemassa olevat Vrbo-sivustojen käyttöehdot, mukaan lukien muun muassa riitojenratkaisua ja sovittelua koskevat määräykset, itseään sitoviksi. Mikäli näiden ehtojen ja käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, nämä ehdot ovat määräävät. Ohjelmaa tai näitä ehtoja koskevat kysymykset voi lähettää meille (i) sähköpostitse asiakastukeen, (ii) postitse osoitteeseen Vrbo Book with Confidence Program, EG Vacation Rentals Ireland Limited, 53 Merrion Square South, Suite 303, Dublin 2 D02 PR63, Ireland tai (iii) ottamalla yhteyttä Helpdesk-asiakastukeen.