Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Eigenaar Algemene voorwaarden

Laatst herzien: 1 januari 2021

1. Inleiding

1.1       De Eigenaar Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen Vrbo en de Eigenaar.  De activiteiten van Vrbo worden beheerd door EG Vacation Rentals Ireland Limited, 53 Merrion Sqaure South, Suite 303, Dublin 2 D02 PR63, Ierland, registratienummer van de onderneming 673084 (“Vrbo”, “wij”, “onze”, “ons”). Vrbo is een onmiddellijke dochteronderneming van Expedia, Inc. (“Expedia”) in de Verenigde Staten. Vrbo biedt een online platform en verschillende hulpmiddelen, diensten en functies die beschikbaar zijn via haar platform waarmee eigenaars van onroerend goed en accommodatiebeheerders hun vakantiewoning te huur kunnen aanbieden waardoor reizigers vakantiewoningen kunnen selecteren en met de accommodatiebeheerders kunnen communiceren, en accommodatiebeheerders hun woning kunnen adverteren (gezamenlijk de “Diensten” genoemd). Diensten worden aangeboden via land specifieke URL's, waaronder de website www.vrbo.com/nl-nl/ of Vrbo's platforms of systemen, en ook via mobiele applicaties (voor mobiele telefoon, tablet en andere apparaten of interfaces) (gezamenlijk, de "Site"). Betalingen van via de Site gedane boekingen (de “Betaaldiensten”) worden behandeld door externe betaalproviders en/of Vrbo of door andere met de Vrbo Groep (zoals hieronder gedefinieerd) gelieerde bedrijven afhankelijk van de valuta (”Vrbo Betalingen”) verstrekt samen met externe betaaldienstverleners. De Betaaldiensten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van die externe betaaldienstverleners en, in het geval van Vrbo Betalingen, ook aan de Overeenkomst voor de Inning van Verblijfskosten. Voor het gemak van het gebruik van definities (maar niet voor andere doeleinden) verwijzen we, wanneer wij de term “Vrbo Groep” gebruiken in deze algemene voorwaarden, naar Expedia, Vrbo en al hun dochterondernemingen en verbonden ondernemingen.

1.2       Deze algemene voorwaarden (de “Eigenaar Algemene Voorwaarden”) bepalen de relatie tussen Vrbo en elke partij die toegang verkrijgt tot de Site of de Site gebruikt om een woning te huur aan te bieden, met inbegrip van eigenaars, huurders en vastgoedbeheerders (gezamenlijk, “Eigenaars” of “u”).

1.3       Als de Eigenaar een bedrijf, partnerschap of andere entiteit is, verklaart een persoon die de Site gebruikt en/of instemt met de Eigenaar Algemene Voorwaarden namens deze Eigenaar, dat hij/zij de bevoegdheid heeft om de entiteit te binden tot deze Eigenaar Algemene Voorwaarden.

 1.4       Vrbo machtigt niemand om zich te registreren bij deze Site, tenzij ze in staat zijn om wettelijk bindende contracten aan te gaan. Indien u zich registreert als een onderneming, dan verklaart u dat u bevoegd bent om de onderneming te binden aan deze Eigenaar Algemene Voorwaarden. Elke Eigenaar verklaart en staat ervoor in dat alle informatie die bij ons en via onze Site is ingediend tijdens het registratieproces als Eigenaar op de Site, op waarheid berust en correct is. Elke Eigenaar zal voorts tijdig de Site (via “Neem contact met ons op”) in kennis stellen van enige wijzigingen in contactinformatie die eerder is verstrekt door de Eigenaar via de Site.

1.5       Vrbo kan deze Eigenaar Algemene Voorwaarden zo nu en dan om verschillende redenen herzien, zoals een technische ontwikkeling, een verandering in de bedrijfsvoering, nieuwe, veranderde of vervallen producten of functionaliteiten, of een verandering in de toepasselijke wet- en regelgeving. U ontvangt uiterlijk 15 dagen van tevoren een kennisgeving van de wijzigingen van deze Eigenaar Algemene Voorwaarden of van onze beslissing om deze Eigenaar Algemene Voorwaarden te beëindigen. Wij zullen u op uw e-mailadres in kennis stellen van deze wijzigingen of de beëindiging.  Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele Eigenaar Algemene Voorwaarden te bekijken, aangezien ze bindend zijn voor u.

1.6  Van Eigenaars die de Eigenaar Algemene Voorwaarden schenden, kan de toegang tot en gebruik van de Site geschorst worden en kunnen hun advertenties van de Site worden verwijderd, nadat ze vooraf in kennis zijn gesteld, naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor Vrbo onder deze Eigenaar Algemene Voorwaarden of die anderszins beschikbaar zijn voor Vrbo. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze beslissing door contact op te nemen met de Klantenservice.

1.7 Vrbo heeft een nultolerantiebeleid met betrekking tot discriminatie (inclusief maar niet beperkt tot ras, etniciteit, godsdienst, nationale afkomst, handicap, geslacht, genderidentiteit of seksuele gerichtheid), intimidatie of geweld en wij zullen reizigers en/of Eigenaars die dergelijk gedrag vertonen of aanmoedigen van onze website te verwijderen. Vrbo behoudt zich het recht voor om dit beleid af te dwingen omdat de veiligheid of eigendom van Eigenaars en reizigers in gevaar is.

2. De Site is uitsluitend een trefpunt

2.1       Op deze Site kunnen Eigenaars een of meer woningen te huur aanbieden (elk een “Woning”) met verschillende prijsindelingen voor mogelijke reizigers (en alle personen vermeld op de boeking) (elk een “Reiziger” en gezamenlijk met een Eigenaar de “Gebruikers”).  Vrbo kan ook online boekingen of andere hulpmiddelen of diensten aanbieden waardoor Eigenaar en Reizigers met elkaar kunnen communiceren en huurovereenkomsten of andere transacties met elkaar aan kunnen gaan.

2.2       De Site biedt een trefpunt voor Gebruikers om met elkaar om te gaan. Huurovereenkomsten worden uitsluitend afgesloten tussen de Reiziger en de Eigenaar. Vrbo is en wordt geen partij bij enige contractuele relatie tussen de Reiziger en de Eigenaar en is door zijn status als aanbieder van webhosting niet verplicht om op te treden als bemiddelaar tussen de Reiziger en de Eigenaar in geval van een geschil tussen hen. U erkent en stemt ermee in dat de Reiziger en de Eigenaar verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen van dergelijke overeenkomsten, dat Vrbo geen partij is bij dergelijke overeenkomsten en dat, met uitzondering van de verplichtingen van Vrbo Betalingen uit hoofde van de Overeenkomst voor de Inning van Verblijfskosten, dat Vrbo (inclusief al haar dochterondernemingen), alle aansprakelijkheid afwijst die voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke overeenkomsten. Dit geldt ook indien de Site een boeking van een woning of het gebruik van andere instrumenten, diensten of producten faciliteert, aangezien Vrbo geen partij is bij een huurovereenkomst of andere overeenkomsten tussen Reizigers en Eigenaars, en de Eigenaars niet als dienstverleners van Vrbo worden beschouwd. Vrbo is geen organisator of doorverkoper van pakketreizen in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302.

2.3   Eigenaars kunnen ofwel individuele eigenaars van onroerend goed zijn die als consument zaken doen met consumenten, ofwel beheerders van onroerend goed die als bedrijf zaken doen met consumenten.  Let op: als u als consument een huurovereenkomst aangaat met een Reiziger, is het consumentenrecht niet van toepassing op uw contract met de Reiziger.  Eigenaars zijn er zelf verantwoordelijk voor om te bepalen of zij al dan niet als consument of bedrijf actief zijn en voor alle verklaringen die zij aan Reizigers doen met betrekking tot hun status. 

2.4 Verantwoordelijkheid voor toepasselijke wetten, regels en voorschriften: Eigenaars en Reizigers komen overeen dat ze verantwoordelijk zijn voor en instemmen met de naleving van alle wetten, reglementen en voorschriften die van toepassing zijn op hun gebruik van de Site, hun gebruik van alle instrumenten, diensten of producten die aangeboden worden op de Site en elke transactie die ze aangaan, zowel op de Site als in verband met hun gebruik van de Site. De Eigenaars stemmen er verder mee in dat ze verantwoordelijk zijn voor en instemmen met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de advertentie van hun Woning en de handelingen van hun bedrijf, waaronder maar niet beperkt tot alle wetten, regels, voorschriften of andere vereisten in verband met belastingen, creditcards, gegevensbescherming, naleving van voorschriften inzake gezondheid en veiligheid en naleving van alle wetten tegen discriminatie en woningwetten, huurbeperkingen of andere woningbeperkingen na te leven, zoals toepasselijk. Let wel dat, hoewel wij geen partij zijn in een huurtransactie en, voor zover de wetgeving dit toestaat, geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de naleving van wetten of voorschriften inzake verhuur van een Woning die geadverteerd wordt op de Site, er omstandigheden kunnen zijn waarbij wij toch wettelijk verplicht zijn om informatie inzake een advertentie te verstrekken om gehoor te geven aan overheids- of regelgevende instanties met betrekking tot onderzoeken, procesvoering of administratieve procedures. Eigenaars die creditcard-, bank- of andere betaalinformatie aanvaarden van Reizigers, stemmen ermee in om al deze informatie naar behoren te verwerken en te beschermen volgens de toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten, toepasselijke regels en/of beleidslijnen van creditcardbedrijven of bedrijfsvoorschriften van netwerken en beste praktijken en/of gegevensbeveiligingsbeleid van Vrbo, en stemmen er verder mee in om deze betaalinformatie alleen te verzamelen en gebruiken in verband met een goedgekeurde boeking van een Reiziger en voor geen ander doel.

2.5 Eigenaars erkennen dat zij te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het naleven van alle toepasselijke wetgeving, voorschriften of regels met betrekking tot kortingen, besparingen, andere promotie- en / of referentieprijsberichten die zij hebben weergegeven in hun advertenties op de Site zoals verder uiteengezet in de Kortingsrichtlijn. Eigenaars zullen Vrbo vrijwaren tegen boetes, schade, kosten, verliezen, aansprakelijkheden, vergoedingen, boetes en kosten die Vrbo heeft opgelopen als gevolg van een inbreuk door dergelijke Eigenaars op toepasselijke wetgeving, voorschriften of regels met betrekking tot de bovengenoemde prijs-gerelateerde berichten.

3. Aangeboden woningen

3.1       Eigenaars kunnen in overeenstemming met deze Eigenaar Algemene Voorwaarden met Vrbo overeenkomen om op de Site een advertentie voor een Woning te plaatsen via een "pay per booking" advertentie (“Pay-per-Booking Advertenties”) of een jaarlijks abonnement (“Abonnementsadvertentie”) (gezamenlijk een “Advertentie”).

3.2       Als u zich als Eigenaar inschrijft op de Site, ontvangt u onze e-mails met marketingcommunicatie die een integraal deel vormen van de Diensten die wij verlenen. Wij kunnen van tijd tot tijd verschillende nieuwsbrieven versturen om de diensten die wij of zij aanbieden, te bevorderen. Eigenaars kunnen kiezen of zij wel of geen e-mails met marketingcommunicatie van Vrbo wensen te ontvangen, en kunnen zich op ieder moment afmelden voor deze per e-mail verzonden nieuwsbrieven via het Communications Preference Centre, hoewel het even kan duren voor de voorkeurswijzigingen in werking treden.

3.3 Geschiktheid van Eigenaar voor Advertenties

 

3.3.1    Om een Advertentie aan te maken, moeten Eigenaars de vereisten zoals omschreven in deze clausule naleven (en alle andere vereisten die Vrbo van tijd tot tijd heeft meegedeeld aan de Eigenaar).

3.3.2    Online boekingen en online betalingen zijn verplicht voor alle Advertenties. De Eigenaar verbindt zich ertoe om communicaties, vragen en alle boekingen via het platform en de hulpmiddelen van Vrbo te beheren.

3.3.3      Betalingen aan Vrbo kunnen worden uitgevoerd via automatische afschrijving, bankoverschrijving, creditcard of elke andere betalingsmethode die op voorhand is goedgekeurd door Vrbo. De periode voor voorafgaande melding van een SEPA automatische afschrijving is verkort tot 1 dag. Alle bank- en andere kosten voor een betaling zijn ten laste van de Eigenaar.

3.3.4    Houd er rekening mee dat Eigenaars die in aanmerking komende Vastgoedbeheerders zijn een aanvraag kunnen indienen bij Vrbo om een afzonderlijk contract voor Advertenties door Vastgoedbeheerders aan te gaan.

3.3.5    Vrbo behoudt zich het recht voor om een Advertentie te weigeren die kan worden beschouwd als een mogelijke inbreuk op een bepaling van deze Eigenaar Algemene Voorwaarden, of geassocieerd kan worden met een dergelijke inbreuk.

3.3.6    De Eigenaar verbindt zich ertoe om uitsluitend nauwkeurige en up-to-date informatie te geven in elke Advertentie (waaronder de beschrijving, tarieven, belastingen en het annuleringsbeleid), en geen andere voorwaarden aan de Reiziger op te leggen dan vermeld in de Advertentie. Het niet naleven van de verplichtingen beschreven in deze Eigenaar Algemene Voorwaarden kan de permanente uitsluiting van de Eigenaar van de Site en van al onze gelieerde sites tot gevolg hebben. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze beslissing door contact op te nemen met de Klantenservice.

3.4  Aanvullende voorwaarden - Pay-per-Booking Advertenties

3.4.1    Elke Pay-per-Booking Advertentie wordt gedaan zonder enige voorafgaande vergoeding, maar in plaats daarvan zal een bedrag in rekening worden gebracht dat het volgende omvat: (i) een aan Vrbo verschuldigde commissie die gelijk is aan een percentage van het totale huurbedrag (inclusief eventuele verplichte kosten die door de Eigenaar in rekening zijn gebracht) dat is betaald door een Reiziger voor elke Reservering die via de Site wordt geboekt, zoals beschreven in het abonnementsproces (de “Commissie”), en (ii) een vergoeding voor betalingsverwerking met betrekking tot online betaling en die aan Vrbo Betalingen, dan wel aan een externe betalingsverwerker verschuldigd is. Vrbo behoudt zich het recht voor om de toepasselijke Commissie te wijzigen, waarbij alle wijzigingen minstens 30 dagen voordat de nieuwe Commissie wordt toegepast aan de Eigenaar zullen worden meegedeeld. De nieuwe Commissie zal als aanvaard worden beschouwd als de Eigenaar zijn advertentie niet verwijdert voor de datum waarop de nieuwe Commissie wordt toegepast.

3.4.2    De berekening van de Commissie zal geen bedragen omvatten die in rekening worden gebracht voor belastingen en evenmin enige andere producten of diensten die gekocht worden door de Reiziger en in rekening worden gebracht door Vrbo, zoals verzekeringsproducten. Het is de plicht van de Eigenaars om de verschillende bedragen die aan de Reizigers in rekening worden gebracht nauwkeurig op te splitsen.

3.4.3    Een beschrijving van de toepasselijke kosten die gelden voor elke Pay-per-Booking Advertentie zal worden vermeld onder het tabblad “Uw Woning aanbieden” van de Site (indien algemeen beschikbaar gemaakt). Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor geïntegreerde Vastgoedbeheerders.

3.4.4    Alle Pay-per-Booking Advertenties zijn onderhevig aan aanvullende voorwaarden en vereisten zoals beschreven tijdens de registratie voor die Advertentie (met inbegrip van die van externe leveranciers).

3.4.5      Inning en verwerking van de door de Reizigers betaalde bedragen en het doorsturen van deze bedragen naar de Eigenaar worden beheerd door (1) onze externe betaaldienstverleners; (2) Vrbo Betalingen met de hulp van externe betaaldienstverleners; (3) in het geval van geïntegreerde Eigenaars, door hun eigen externe betaaldienstverleners. De Eigenaar bevestigt en aanvaardt dat Vrbo, met uitzondering van de verplichtingen van Vrbo Betalingen uit hoofde van de Overeenkomst voor de Inning van Verblijfskosten niet betrokken is bij het betaalproces en geen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de juiste betaling van de boeking. Onder bepaalde omstandigheden kan een vertegenwoordiger van de klantenservice van Vrbo echter assistentie verlenen aan Reizigers die vragen hebben over betalingsverwerking, maar Vrbo draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juiste betaling van de boeking.

3.4.6      Advertenties mogen op andere sites in de Vrbo Groep worden weergegeven en op de sites van bedrijven met wie Vrbo distributieovereenkomsten heeft ondertekend, in zoverre deze sites online betaling aanbieden. Vrbo geeft echter geen andere garantie van publicatie dan op de Site waar de Eigenaar oorspronkelijk zijn Advertentie heeft geregistreerd en binnen de grenzen van het recht van Vrbo om een Advertentie al dan niet te publiceren.

3.4.7      Pay-per-Booking Advertenties zullen worden weergegeven op de Site voor onbepaalde tijd; Vrbo behoudt zich echter het recht voor om elke Advertentie op elk moment na voorafgaande kennisgeving te weigeren of te verwijderen. De Eigenaar kan ook zijn Advertenties op elk moment intrekken of verwijderen via zijn dashboard of door contact op te nemen met de klantenservice.

3.4.8      Een Advertentie omzetten van een Abonnementsadvertentie naar een Pay-per-Booking Advertentie is alleen mogelijk aan het einde van de abonnementsperiode voor elke Abonnementsadvertentie. Omzetting van een Pay-per-Booking Advertentie naar een Abonnementsadvertentie kan op elk moment worden verwerkt, afhankelijk van de betaling van de toepasselijke vergoeding voor Abonnementsadvertenties. Echter, alle reeds uitgevoerde Pay-per-Booking boekingen zullen onderhevig blijven aan de toepasselijke Pay-per-Booking kosten.

3.5       Aanvullende bepalingen met betrekking tot Abonnementsadvertenties

3.5.1    Om een Abonnementsadvertentie te kopen, moet de Eigenaar een order plaatsen door middel van het online orderformulier op de Site en de kosten voor de relevante Advertentie betalen aan Vrbo (“Kosten voor Abonnementsadvertentie”). De prijs van een Abonnement is vermeld in de lijst van huidige tarieven op de Site.  Indien u als consument optreedt en tenzij een van de wettelijke uitzonderingen van toepassing is, heeft u het recht de Kosten voor Abonnementsadvertentie tijdens de afkoelingsperiode te annuleren. De 'afkoelingsperiode' bedraagt veertien kalenderdagen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze Eigenaar Algemene Voorwaarden. U hebt het recht om deze algemene voorwaarden te ontbinden gedurende de bedenktermijn. Deze "bedenktermijn" is 14 dagen vanaf het moment dat u deze algemene voorwaarden hebt geaccepteerd. Indien u zich bedenkt tijdens de bedenktermijn, kunt u ontbinden door in kennis te stellen. Indien van toepassing, zullen wij de van u ontvangen betalingen vergoeden binnen 14 kalenderdagen.

Door het indienen van een orderformulier garandeert de Eigenaar dat alle informatie die is verstrekt aan Vrbo nauwkeurig is en deze Eigenaar Algemene Voorwaarden naleeft.

3.5.2    Abonnementsadvertenties die verkocht worden door Vrbo lopen gedurende de volledige periode zoals geselecteerd door de Eigenaar op het relevante orderformulier (“Initiële Advertentieperiode”). Deze periode begint op de datum waarop de Eigenaar de volledige of initiële betaling (zoals toepasselijk) van de kosten voor Abonnementsadvertentie uitvoert (de “Aankoopdatum“) en vervalt op de laatste datum van de periode geselecteerd door de Eigenaar (de “Abonnement Advertentieperiode“), tenzij verlengd zoals hierna bepaald. Als de Aankoopdatum voor een jaarlijkse Abonnementsperiode bijvoorbeeld 1 juli is, zou de Advertentie vervallen op 30 juni van het volgende jaar (tenzij verlengd zoals hierna bepaald).

3.5.3    Abonnementen worden automatisch en voortdurend verlengd voor dezelfde duur als de Initiële Advertentieperiode (elk een “Verlengde Advertentieperiode"). Speciale kortingen voor de Initiële Advertentieperiode worden niet toegekend voor een Verlengde Advertentieperiode. De automatische verlenging van een Advertentieperiode kan worden gedeactiveerd op elk moment vóór het einde van de Initiële Advertentieperiode of de op dat moment geldige Verlengde Advertentieperiode door middel van de link "deactiveren automatische verlenging" of door contact op te nemen met Vrbo. Om twijfel te vermijden zal deze deactivering slechts van kracht worden aan het einde van de Initiële Advertentieperiode of Verlengde Advertentieperiode waarin de deactivering optreedt. Wij zullen automatisch uw betalingsmethode afboeken voor elke verlenging van uw Advertentie (en u machtigt ons hierbij uitdrukkelijk om dit te doen).

3.5.4      Als een Eigenaar een Abonnementsadvertentie aankoopt, maar de aanmaak van de Abonnementsadvertentie niet afrondt of als de Abonnementsadvertentie om een andere reden niet op de Site verschijnt, zullen verzoeken om restitutie van Advertentiekosten enkel worden overwogen door Vrbo indien het verzoek is ingediend door de Eigenaar door contact op te nemen met Vrbo via de Klantenservice tijdens de eerste drie (3) maanden na de betreffende Aankoopdatum (de “Initiële 3 Maanden"), onder de voorwaarde dat: (i) de betreffende Abonnementsadvertentie niet is verschenen op de Site tijdens de Initiële 3 Maanden, en (ii) het niet verschijnen van de Abonnementsadvertentie op de Site tijdens de Initiële 3 Maanden niet het gevolg is van het feit dat de Eigenaar geen zodanige stappen heeft ondernomen die Vrbo kan vereisen voor het afronden van de Abonnementsadvertentie.

3.5.5    De kosten voor Abonnementsadvertenties zijn niet restitueerbaar in geval de Eigenaar de Overeenkomst beëindigt of een Advertentie wenst te verwijderen vóór het einde van de periode van de toepasselijke abonnementsperiode.

4. Gebruik van de service

4.1          Na registratie ontvangt een Eigenaar een gebruikersprofiel waarin de door de Eigenaar verstrekte gegevens worden geregistreerd en waarin alle door de Eigenaar aangeboden Woningen worden vermeld (het “Dashboard”).

4.2       Het Dashboard biedt verschillende functies die bedoeld zijn om Eigenaar te helpen hun Woningen te beheren via de Site. Deze functies en het Dashboard zelf, zijn beschikbaar op een “as is”-basis (ofwel "zoals het is"-basis), en Vrbo garandeert niet dat het Dashboard of zijn functies volledig of foutenvrij zijn.

4.3          De "online boekings"-functie voor Advertenties biedt Reizigers de mogelijkheid om de woning online te boeken. Via de "online betaaldienst" kunnen Reizigers betalingen verrichten aan de Eigenaar via een online betalingsgateway die door Vrbo Betalingen met ondersteuning van een externe betaaldienstverlener of een externe betaaldienstverlener wordt aangeboden. Op de online betaaldienst zijn de voorwaarden van de externe betaaldienstverlener en/of de Overeenkomst voor de Inning van Verblijfskosten van toepassing, en Eigenaar accepteert dat (met uitzondering van de verplichtingen van Vrbo Betalingen) Vrbo geen controle heeft over en geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de online betaaldiensten.

4.4       In het Dashboard heeft de Eigenaar tevens toegang tot Beoordelingen van Reizigers van de Woningen van de Eigenaar en alle beschikbare Beoordelingen van Eigenaars voor een Reiziger die contact heeft opgenomen met de Eigenaar.

4.5       Door Inhoud op de Site te plaatsen, geeft de Eigenaar, hoewel hij/zij alle eigendomsrechten behoudt in de Inhoud, aan Vrbo, Expedia, Vrbo Groep en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven een niet-exclusieve, wereldwijde licentie op haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en merkenrechten, op de Inhoud voor de Toegestane Doeleinden zoals hieronder gedefinieerd en uiteengezet, zolang de Inhoud wettelijk beschermd is en vervolgens zolang deze op de Site of andere media gepubliceerd is op grond van deze overeenkomst. Voor zover van toepassing en wettelijk toegestaan, doet de Reiziger afstand van persoonlijkheidsrechten of verleent hij Vrbo Groep een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en onherroepelijke licentie om de persoonlijkheidsrechten van de Reiziger in alle Inhoud te gebruiken.

i) “Inhoud” betekent alle tekst, beschrijvingen, beoordelingen, foto’s, afbeeldingen en andere inhoud die de Eigenaar op de site plaatst;

ii) “Verleende rechten” bestaat uit het volgende: een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en onherroepelijke licentie om de Inhoud op de Site wereldwijd te kopiëren, vertalen, distribueren, publiceren,  openbaar te maken en uit te voeren en een licentie of sublicentie te verstrekken aan dochterondernemingen en gelieerde bedrijven met meerdere lagen voor geautoriseerde doelen zolang de Inhoud op de Site of andere media gepubliceerd is.

iii) “Toegestane Doeleinden”  bestaat uit het reproduceren, vertalen, verspreiden, publiceren, publiekelijk weergeven en uitvoeren van de Inhoud op de Site, op de websites en in marketingmaterialen en inspanningen van Vrbo, Expedia en hun dochterondernemingen en gelieerde bedrijven met het doel op adverteren en promoten van de Woning door henzelf en op websites van derden, en het ondersteunen van de nakoming van overeenkomsten tussen Expedia, Vrbo en/of hun dochterondernemingen of gelieerde bedrijven.

Reizigers en Eigenaars mogen beoordelingen plaatsen op onze Site. Reizigers, die hebben geboekt via de Site, mogen ook hun eigen beoordelingen van Woningen van Eigenaars ("Beoordelingen van Woningen") op de Site plaatsen. De Eigenaar krijgt de mogelijkheid om de Beoordelingen van Woningen te bekijken en op de Site hierop te reageren (een "Reactie van de Eigenaar"). Meer details over Beoordelingen van Woningen en Reacties van Eigenaars zijn hier beschikbaar. De Eigenaars krijgen ook de kans om het verblijf van de Reizigers te beoordelen ("Beoordeling(en) van Reizigers”). De Eigenaar garandeert uitdrukkelijk dat elke dergelijke beoordeling in overeenstemming is met onze Richtlijnen voor Inhoud. Meer details over het beoordelingsproces van de Eigenaar zijn hier beschikbaarWij behouden ons het recht voor (maar niet de verplichting) om Beoordelingen van Reizigers beschikbaar te stellen aan andere Eigenaars waarmee de Reiziger contact opneemt via onze Site. De Eigenaar mag deze Beoordelingen van Reizigers niet verder bekendmaken, verder gebruiken of ernaar verwijzen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Reiziger. Houd er rekening mee dat Vrbo niet de nauwkeurigheid van Beoordelingen van Woningen of Beoordelingen van Reizigers controleert en hiertoe realistisch gezien niet in staat is. In zijn hoedanigheid als aanbieder van webhosting, zal Vrbo de Inhoud verwijderen als Vrbo zich bewust wordt of op de hoogte wordt gesteld van het feit dat de Inhoud illegaal is. Vrbo is niet verplicht inhoud van derden te verwijderen, tenzij Vrbo zich bewust wordt of gewaarschuwd wordt voor het feit dat de Inhoud illegaal is. Daarnaast, na voorafgaande kennisgeving aan de Eigenaar, heeft Vrbo het recht plaatsing te weigeren of Inhoud te verwijderen indien het niet voldoet aan de Richtlijnen voor Inhoud. Eigenaar mag beroep doen op het besluit om Inhoud te verwijderen door contact op te nemen met de Klantenservice.

Reizigers en Eigenaars komen in aanmerking om een beoordeling te plaatsen tot een jaar na check-out, of tot het moment dat een partij het beoordelingsproces initieert. Indien een partij een beoordeling plaatst, heeft de andere partij 14 dagen de tijd om haar/zijn beoordeling te plaatsen. Geen enkele partij kan de beoordeling van de andere partij zien gedurende deze 14 dagen periode tot het moment dat beide partijen hun beoordeling hebben geplaatst. Dit betekent dat eerlijke meningen gedeeld kunnen worden in vertrouwen.

Vrbo wijst verder uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor een Beoordeling van een Woning, Beoordeling van Reizigers of Reactie van de Eigenaar af, onder voorbehoud van zijn verplichtingen als aanbieder van webhosting (bijvoorbeeld het verwijderen van inhoud die als illegaal is aangemerkt). Wij zullen de Beoordelingen niet bewerken of anderszins aanpassen namens een Reiziger of Eigenaar. Een Reiziger of Eigenaar kan contact opnemen met de Klantenservice om zijn of haar gepubliceerde Beoordeling te verwijderen.

4.6       Vrbo vereist dat alle Beoordelingen van Woningen, Reacties van Eigenaars, Beoordelingen van Reizigers en andere kennisgevingen voldoen aan de Richtlijnen voor Inhoud, en heeft het recht plaatsing te weigeren als Vrbo vaststelt dat dit niet het geval is. In geval een Beoordeling van een Woning, Reactie van een Eigenaar, Beoordeling van een Reiziger of andere kennisgeving op de Site verschijnt maar niet in overeenstemming is met de Richtlijnen voor Inhoud, heeft Vrbo het recht om, onverminderd alle andere beschikbare rechtsmiddelen, onverwijld de relevante, niet-conforme Beoordelingen van Woningen, Reacties van Eigenaars, Beoordelingen van Reizigers of enige andere kennisgevingen te verwijderen. Vrbo zal de Gebruiker onmiddellijk op de hoogte brengen van de redenen waarom de inhoud niet wordt weergegeven of van de website is verwijderd en de Eigenaar mag beroep doen op het besluit om Inhoud te verwijderen door contact op te nemen met de Klantenservice.

4.7          Mededelingen via de Site (en alle hulpmiddelen op de Site) kunnen worden beoordeeld door de Reiziger en de Eigenaar die partij zijn bij de mededeling, en bekeken door medewerkers en vertegenwoordigers van Vrbo Groep om aan de verplichtingen van Vrbo als aanbieder van webhosting te voldoen en om toezicht te houden op de naleving van de Eigenaar Algemene Voorwaarden. Eigenaars dienen voor hun eigen boekhouding een kopie af te drukken van elk bericht dat belangrijk is – bijvoorbeeld een ontvangstbewijs of een bevestiging van boeking.

4.8          Berichten die verzonden worden via de systemen van Vrbo mogen alleen betrekking hebben op oprechte vragen over boekingen. Wij tolereren geen spam of ongevraagde commerciële elektronische mededelingen van enige aard.  Het is verboden om de systemen van Vrbo te misbruiken, zoals door ongevraagde commerciële mededelingen (spam) te verzenden of persoonsgegevens van Gebruikers bekend te maken aan een derde, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hebt van de Gebruiker. E-mailberichten en aanbevelingen van de Site die verzonden worden via de functie "deze site aanbevelen" mogen alleen worden verzonden met toestemming van de ontvanger. U stemt ermee in dat u de persoonlijke informatie van andere Gebruikers zult beschermen in overeenstemming met toepasselijke wetten en voorschriften en in elk geval met een redelijke standaard van zorgvuldigheid, en u aanvaardt alle aansprakelijkheid voor het misbruik, verlies of onbevoegd verzenden van die informatie.

4.9          Eigenaars en Reizigers zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun mededelingen aan elkaar. 

4.10       Aan reizigers wordt een servicetoeslag aangerekend (elk, een “servicetoeslag”) voor het gebruik van de verschillende online tools, services en functies die op het platform beschikbaar zijn en waarmee reizigers eigenaars en accommodatiebeheerders die hun woning te huur aanbieden kunnen selecteren en met hen communiceren. De servicetoeslag helpt Vrbo om een veiligere boekingservaring aan te bieden. De met het gebruik geassocieerde voordelen zijn onder andere veilige communicatie inclusief een Vrbo-account, gefilterde zoekresultaten op basis van reizigersvoorkeuren, online woningbeoordelingen overeenkomstig Vrbo’s webhostingstatus en verschillende “boek met vertrouwen”-garanties. De servicetoeslag wordt aan reizigers aangerekend die een Advertentie op het Vrbo-platform boeken en daarbij gebruikmaken van het Vrbo-betaalproces en wordt doorgaans berekend als een percentage van het totale huurbedrag (dat aanvullende kosten en waarborgsom voor schade kan omvatten, die mogelijk door de Eigenaar in rekening kunnen worden gebracht). De servicetoeslag en enige op die servicetoeslag toepasselijke belastingen die door de desbetreffende jurisdictie worden aangerekend, worden op het moment van de boeking en voor de uiteindelijke betaling aan de reizigers weergegeven. Afhankelijk van de wetten van het rechtsgebied waar de Reiziger en/of Eigenaar woont, is het mogelijk dat de servicevergoeding onderhevig is aan btw, Verblijfsbelastingen of andere equivalente indirecte belastingen. De Eigenaars stemmen ermee in om een Reiziger niet aan te moedigen of te adviseren om de door Vrbo in rekening gebrachte servicevergoeding te vermijden of omzeilen.

5. Details van Advertentie en services

5.1          Vrbo biedt momenteel een jaarlijks abonnement aan.  

5.2          In een Advertentie wordt één (1) Woning weergegeven. Als de Eigenaar kiest om "Advertentie Meerdere Eenheden" weer te geven, dan zal deze Advertentie Meerdere Eenheden zich op hetzelfde fysieke adres bevinden als dat van de Advertentie. 

5.3          In een Advertentie mogen tot vijftig (50) foto's van een Woning worden weergegeven. Een kleine versie van de Advertentie wordt getoond op de Site op een bepaalde zoekpagina, in de vorm van een miniatuur met een foto van de Woning, gekoppeld aan de volledige Advertentie.

5.4          Vrbo heeft de Google Translate-service geïmplementeerd op de Site. Eigenaars kunnen deze service gratis gebruiken om hun Advertenties te laten vertalen. De Eigenaar bevestigt en aanvaardt dat dit een statisch automatisch vertaalsysteem is dat frequent fouten maakt. Na de vertaling moet de Eigenaar de vertaling doornemen en alle onnauwkeurigheden verbeteren. De Eigenaar aanvaardt dat Google Translate wordt verschaft onder de servicevoorwaarden van Google en de Eigenaar moet deze voorwaarden doornemen alvorens Google Translate te gebruiken. 

5.5          Vrbo vereist dat alle Eigenaars de locatie van hun Advertentie in hun dashboard verifiëren. Dit omvat het aanwenden van informatie van Google Maps om nauwkeurig de locatie van de Advertenties op een kaart en in regionale zoekopdrachten te plaatsen. De Eigenaar aanvaardt dat Google Maps wordt verschaft onder de voorwaarden van Google en dat Vrbo niet verantwoordelijk is voor de werking of nauwkeurigheid van Google Maps of anderszins.  De Eigenaar bevestigt en aanvaardt dat de service van Google Maps niet foutenvrij is en de Eigenaar moet ervoor zorgen dat de juiste locatie van de Woning wordt getoond door Google Maps bij gebruik van deze service.

5.6          Vrbo gebruikt ook Google Analytics (en andere analytische platformen) om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de Site. Meer details vindt u in het Privacybeleid en het Cookiebeleid en in het privacybeleid van Google zelf. Google kan gegevens die het verzamelt van zijn verschillende services waaronder Google Analytics, Google Translate, Google Maps en andere services van Google, waaronder YouTube, bijeenvoegen. De Eigenaar aanvaardt dat Vrbo Groep geen controle heeft over het verzamelen van gegevens door Google.

5.7          De Eigenaar kan een gratis SMS-service activeren die de Eigenaar informeert over alle binnenkomende vragen en verzoeken voor boekingen van Reizigers betreffende Advertenties. De Eigenaar begrijpt en aanvaardt dat SMS niet 100% betrouwbaar is en afhankelijk kan zijn van connectiviteit en blokkeringen buiten de controle van Vrbo.  Bovendien kan het gebruik van SMS-berichten, vooral tijdens het reizen, voor Eigenaars resulteren in aanvullende kosten die in rekening worden gebracht door telecommunicatiebedrijven en netwerkproviders en die de Eigenaar aanvaardt bij het registreren voor de SMS-service. De Eigenaar begrijpt en aanvaardt dat SMS-berichten kunnen worden gecontroleerd en bekendgemaakt in overeenstemming met het Privacybeleid van de Site.

6. Ranking en Zichtbaarheid in zoekresultaten

Vrbo kan niet garanderen dat een Advertentie verschijnt in een specifieke volgorde in zoekresultaten op de Site. De volgorde van de zoekresultaten varieert naar gelang de filters die gebruikt worden door reizigers, de voorkeuren van reizigers, en uw "Ranking" die kan bestaan uit de eigenschappen van uw woning, de kwaliteit van de ervaringen, en de vergoeding voor de boekingen. Eigenschappen van uw woning worden geëvalueerd op basis van verschillende factoren, zoals feedback van reizigers, faciliteiten, en de locatie van uw woning. De kwaliteit van de ervaring is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de nauwkeurigheid van de kalender, responstijd van de Eigenaar en acceptatie van de boeking, de consistentie in de prijs, het annuleringspercentage van de Eigenaar en in kwaliteit van het verblijf. De positie van een Advertentie in de zoekresultaten kan ook beïnvloed worden door deel te nemen aan het Boost-programma, waarbij Eigenaars ‘power-ups’ kunnen gebruiken, die onder het programma worden toegekend, om de positie van hun Advertentie in de zoekresultaten te verbeteren. Als u een Advertentie heeft gekocht, kunnen zoekresultaten variëren naar gelang de zoekcriteria die gebruikt worden door een bepaalde Reiziger. Bepaalde nieuwe Advertenties kunnen op specifieke plaatsen op de eerste pagina weergegeven worden. Vrbo behoudt zich het recht voor om automatisch bepaalde zoek algoritmes of gebruik methodes toe te passen om de Ranking resultaten voor bepaalde ervaringen van Reizigers en de gehele marktplaats te optimaliseren. Advertenties die worden verspreid via sites van derde partijen worden niet gegarandeerd, of niet gegarandeerd in een bepaalde rangschikking, getoond op zulke sites. Zoekresultaten en rangschikking worden mogelijk anders weergegeven op Vrbo's mobiele applicatie dan op de website. Om de zoekervaring te optimaliseren voor zowel Eigenaars als Reizigers en om het Ranking Proces te verbeteren, behoudt Vrbo het recht om incidentele testen uit te voeren die beperkt worden in duur maar de wijze kunnen veranderen waarop wij Advertenties en zoekresultaten tonen.

 7. Aanvullende Betaalde Diensten

7.1          Vrbo stelt aanvullende betaalde diensten beschikbaar en kan van tijd tot tijd betaalde diensten toevoegen of verwijderen die Eigenaars besluiten te nemen (“Aanvullende Betaalde Diensten”). De Aanvullende Betaalde Diensten omvatten de service “Advertentie Meerdere Eenheden”, die een Eigenaar van een bepaalde Woning met meerdere huureenheden in staat stelt om ze te adverteren in een gemeenschappelijke Advertentie. Al deze eenheden moeten zich op hetzelfde adres bevinden en deel uitmaken van dezelfde wooneenheid.

7.2       Meer informatie over Aanvullende Betaalde Diensten vindt u op de Site. Elke Aanvullende Betaalde Dienst kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die beschikbaar zullen zijn voor de Eigenaar op het moment dat de Eigenaar ermee instemt om de relevante Aanvullende Betaalde Dienst aan te gaan.

8. Beëindiging 

8.1        Zonder zich in de hieronder beschreven rechten te beperken, mag Vrbo deze Overeenkomst op ieder moment gemakshalve beëindigen wanneer Vrbo een kennisgeving van dertig (30) dagen via e-mail verstrekt aan een Eigenaar via het geregistreerde e-mailadres van de Eigenaar.

8.2 Als Vrbo bepaalt of als wordt aangevoerd dat: 

 • advertenties of andere inhoud gerelateerd aan een Eigenaar materiaal bevatten dat de Richtlijnen voor Inhoud, Kortingsrichtlijnen, de wet, toepasselijke voorschriften of de rechten van een persoon of entiteit schendt;

 • een Eigenaar ongepast materiaal op de Site heeft geplaatst of misbruik heeft gemaakt van de Site; 

 • de advertentie- of verhuurpraktijken van een Eigenaar onaanvaardbaar of oneerlijk zijn, of als wij één of meerdere klachten van Gebruikers of derden ontvangen of hiervan op de hoogte worden gesteld betreffende de advertentie- of verhuurpraktijken van de Eigenaar die onmiddellijke verwijdering van de Site rechtvaardigen. Dit is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) het geval wanneer: (i) een Eigenaar een Woning dubbel boekt voor meerdere reizigers op dezelfde datum, of (ii) in het geval de Eigenaar online boeken heeft ingeschakeld: (a) door de boekingen niet te accepteren terwijl de Woning beschikbaar is om te boeken of (b) door boekingen die de Eigenaar eerder heeft geaccepteerd te annuleren, of (iii) de Eigenaar zich inlaat met een praktijk die als oneerlijk of onrechtmatig kan worden beschouwd op de markt voor verhuur voor korte termijn; 

 • de Eigenaar een wezenlijke schending begaat van deze Eigenaar Algemene Voorwaarden (die ter voorkoming van enige twijfel in ieder geval omvat: elke schending van clausule 4, ‘Gebruik van de service’, clausule 11, 'Rechten en verplichtingen van de Eigenaar' of clausule 13, 'Verbodsbepalingen') of van enige andere verplichting jegens Vrbo, elke gelieerde onderneming van de Vrbo Groep of een Reiziger;

 • een Eigenaar zich op beledigende wijze heeft uitgelaten tegenover een Reiziger of een werknemer of vertegenwoordiger van Vrbo; 

 • een Eigenaar een valse identiteit gebruikt;

 • de systemen of communicatieplatformen van Vrbo op een andere wijze zijn misbruikt; of

 • iets vergelijkbaars aan het voorgaande is voorgevallen met betrekking tot een gelieerde onderneming van de Vrbo Groep,

dan heeft Vrbo het recht om, wanneer er een geschreven verklaring van de redenen is verstrekt, , een of meer van de volgende acties uit te voeren: (a) alle betrokken Advertenties of (b) alle Advertenties geassocieerd met die Eigenaar (waaronder, om twijfel te vermijden, alle Aanvullende Betaalde Diensten met betrekking tot deze Advertenties) onmiddellijk en zonder terugbetaling van de Advertentievergoeding of andere vergoedingen of kosten die door de Eigenaar zijn voldaan (i) op te schorten of (ii) te verwijderen.

8.3         Naast het recht om elke advertentie te beëindigen, behoudt Vrbo zich alle rechten voor om te reageren op een schending van de Eigenaar Algemene Voorwaarden of misbruik van de Site door, met inbegrip van maar niet beperkt tot, (i) het beperken van het gebruik van de Site door de Eigenaar, (ii) het verbergen of anderszins beïnvloeden van een advertentie uit de zoekresultaten, (iii) het markeren van een lid als "niet aanwezig” en (iv) het verwijderen of wijzigen van informatie die vals of misleidend kan zijn.8.4         Als Vrbo enige van de in bovenstaande clausule 8 beschreven maatregelen neemt, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen deze beslissing door contact op te nemen met de Klantenservice.

9. Rechten en verplichtingen van Vrbo

9.1         Vrbo mag te allen tijde elk aspect van de Site wijzigen, opschorten of stopzetten, waaronder de layout en de beschikbaarheid van de functies, database of inhoud van de Site, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

9.2         Vrbo streeft ernaar om alle door de Eigenaar verstrekte foto’s zo getrouw mogelijk weer te geven op de Site. Eigenaars erkennen echter dat afwijkingen van originele foto’s kunnen optreden wanneer niet-digitale afbeeldingen worden ingescand als gevolg van individuele scherminstellingen en dat Vrbo niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke afwijkingen.

9.3         Vrbo kan identiteitscontroles uitvoeren en bewijs vragen om het bestaan van een Woning en/of een Eigenaar en eigendom van de Woning vast te stellen. Indien Vrbo – soms zelfs ten gevolge van informatie verstrekt door Reizigers – vermoedt dat de Eigenaar valse informatie heeft verstrekt, erkent de Eigenaar dat Vrbo het recht heeft over te gaan tot een identiteitscontrole en due diligence jegens de Eigenaar of van de Eigenaar te eisen dat hij het bestaan van een Woning bewijst. Indien dit wordt gevraagd, gaat de Eigenaar onmiddellijk (of in elk geval binnen de periode vereist door Vrbo) akkoord met het verstrekken van dergelijk bewijs aan Vrbo omtrent zijn identiteit of het bestaan van de Woning. Elke Eigenaar erkent dat het niet naleven van een dergelijk verzoek een schending vormt van deze Eigenaar Algemene Voorwaarden.

9.4         Vrbo houdt zich aan haar Privacybeleid en Cookiebeleid. De Eigenaar machtigt Vrbo om zijn contactgegevens, inclusief telefoonnummer, naam en adres, door te geven aan Reizigers in verband met de boeking van een Woning. Meer informatie vindt u in het Privacybeleid. Vrbo mag indien nodig (onder andere om frauduleus gedrag door een derde te vermijden en in het geval van een klacht, claim of mogelijke procedure) de contactgegevens van een Eigenaar doorgeven aan een Reiziger. Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven, moet u er rekening mee houden dat u, volgens uw lokale wetgeving, het recht heeft om u te registreren op een oppositielijst. In Nederland kunt u zich bijvoorbeeld registreren in het Bel-me-niet-register.

9.5         Vrbo behoudt zich het recht voor om deze Eigenaar Algemene Voorwaarden en alle of een deel van haar rechten en verplichtingen onder deze Eigenaar Algemene Voorwaarden over te dragen,  of in onderaanneming te geven of in sublicentie te geven aan een derde of een andere entiteit die deel uitmaakt van de Vrbo Groep, maar zal dit niet doen op een manier die de garanties van de Eigenaar krachtens deze Eigenaar Algemene Voorwaarden verminderd.

9.6          Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd diensten verstrekken aan Eigenaars om hun Advertenties te creëren of de kwaliteit ervan te verbeteren. Wij kunnen ook van tijd tot tijd nieuwe locaties of geografische beschrijvingen, die gebruikt worden om woningen in Advertenties en zoekresultaten te identificeren, aan te maken of anderszins te wijzigen. Derhalve kunnen wij de met een Advertentie geassocieerde locatie en geografische beschrijving wijzigen. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid om de inhoud van een Advertentie of de juistheid van de locatie ervan te verifiëren. Eigenaars zijn zelf verantwoordelijk voor het garanderen van de juistheid van de inhoud en locatie of geografische beschrijving van een Advertentie en stemmen ermee in elke onjuistheid onmiddellijk te corrigeren (of contact met ons op te nemen om dit te corrigeren). In elk geval is de Eigenaar aansprakelijk voor de opgegeven adressen die zullen worden gebruikt als basis voor het berekenen van toepasselijke belastingen. In het bijzonder zal het factuuradres van de Eigenaar worden gebruikt om de toepasselijke btw te berekenen, terwijl het advertentie adres zal worden gebruikt om de toepasselijke verblijfsbelasting te berekenen zoals verder uiteengezet in clausule 12.6 en 12.7. In geval van onjuiste of onvolledige opgegeven adressen is de Eigenaar verantwoordelijk voor eventuele extra belastingen.

10. Intellectueel Eigendom

10.1       De Site is eigendom van de Vrbo Groep.  Alle inhoud op de Site is beschermd door auteursrechten en databankrechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de Site, met inbegrip van het kopiëren van tekst, afbeeldingen of ontwerpen, is verboden.

10.2       Eigenaars mogen individuele pagina’s van de Site downloaden, weergeven of afdrukken als bewijs van een overeenkomst met Vrbo. Het desbetreffende bestand of afgedrukte document dient duidelijk leesbaar de tekst tekst “© 2020 HomeAway.com, Inc, een bedrijf van Expedia Groep. Alle rechten voorbehouden” te vermelden.

10.3   De Vrbo Groep is eigenaar van, onder andere, de handelsmerken en geregistreerde handelsmerken VRBO, VRBO.COM, HOMEAWAY, HOMEAWAY.COM en EXPEDIA (de “handelsmerken”). Eigenaars mogen geen handelsmerken, namen of identificatiekenmerken gebruiken of registreren, noch handelsmerken, namen of identificatiekenmerken die een verwarrende gelijkenis vertonen gebruiken of registreren, op welke manier dan ook, behalve zoals toegestaan in deze overeenkomst, zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Vrbo.

10.4       Eigenaars mogen de handelsmerken of namen van handelsmerken van leden van de Vrbo Groep, inclusief, maar niet beperkt tot “vrbo”, “homeaway.com”, "hotels.com", "hotel.com", "vacationspot", “travelscape”, "hotels.co.uk", “airasia”, "condosavers.com", "orlando.com", "expedia”, "hotwire.com", “travelocity”, “orbitz”, “cheaptickets”, “ebookers”, or “wotif” of enige regionale varianten daarvan of varianten die een verwarrende gelijkenis vertonen (de “beschermde termen”) op geen enkele manier gebruiken, noch mogen zij op deze beschermende termen bieden om een voorkeursplaatsing te verkrijgen in een betaald advertentieprogramma of cost-per-click-zoekmachine. Zij zullen geen beschermde termen gebruiken als deel van handelsmerken of domeinnamen of in keyword meta tags zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Vrbo.

10.5       Wanneer een Eigenaar inhoud van enige aard, inclusief tekst of afbeeldingen, plaatst op of verzendt via de Site of de platformen of systemen van Vrbo, verklaart de Eigenaar hiertoe gerechtigd te zijn en alle nodige toestemmingen en goedkeuringen te hebben verkregen van de eigenaars van afgebeelde eigendommen, locaties of personen.

10.6       Voor zover de beoordelingen of andere inhoud van Eigenaars handelsmerken of andere eigendomsrechten of merken bevatten, verklaren Eigenaars dat zij alle nodige goedkeuringen en rechten hebben verkregen voor Vrbo’s gebruik van dergelijke inhoud op de Site. In het geval Vrbo een klacht ontvangt dat een Eigenaar inbreuk pleegt op auteursrechten van derden of andere rechten, dan zal de Eigenaar die inbreukmakende inhoud, van zodra hij daarvan op de hoogte wordt gebracht, verwijderen, tenzij wordt vastgesteld dat hij het recht heeft om dergelijke inhoud te gebruiken.

10.7       Door inhoud te plaatsen op de Site (en Dashboard) (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, beschrijvingen, beoordelingen, foto’s en dergelijke), verlenen Eigenaars aan Vrbo het recht om deze inhoud te gebruiken op de Site,  in afzonderlijk gepubliceerde vorm en zoals voorzien in clausule 4.5.

10.8       Voor zover de Advertenties van Eigenaars en andere inzendingen handelsmerken bevatten, garanderen Eigenaars dat zij gerechtigd zijn deze te gebruiken, met inbegrip van het recht om deze in sublicentie te geven.

10.9          U gaat akkoord met het vrijlaten, verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van de Vrbo Groep en de functionarissen, directeurs, werknemers en agenten ervan, van alle claims, aansprakelijkheid, schade, verlies, schulden, verplichtingen en uitgaven, inclusief, zonder beperkingen, redelijke gerechtskosten en/of boekhoudingskosten die op welke manier dan ook voortvloeien uit claims gerelateerd aan de inhoud van de partner die inbreuk pleegt op de rechten van derden of op overtredingen op enige van het voorgaande.

11. Rechten en Verplichtingen van de Eigenaar

11.1       De Eigenaar zal correcte en waarheidsgetrouwe informatie doorgeven omtrent zijn/haar identiteit, facturatieadres, betaalgegevens, belastingregistratie en toepasselijke rekeningnummers, Woningen aangeboden in Advertenties en andere kennisgevingen, door middel van het platform of de systemen van de Vrbo Groep. Bovendien draagt de Eigenaar de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bovenvermelde informatie juist en actueel is gedurende de hele periode dat de Advertentie op de Site blijft.

11.2       De Eigenaar verklaart en garandeert op voortdurende basis voor zolang een Woning wordt geadverteerd op de Site dat (i) hij/zij alle nodige rechten en bevoegdheden bezit en/of heeft om de door de Eigenaar geadverteerde Woning te huur aan te bieden en er boekingen voor aan te nemen, (ii) indien van toepassing, hij/zij niet onrechtmatig een huurwaarborg onder zich zal houden in strijd met de onderliggende huurovereenkomst met de Reiziger, (iii) alle informatie verstrekt aan Vrbo juist en actueel is, inclusief maar niet beperkt tot de verklaringen betreffende een Woning, haar voorzieningen, locatie, prijs en beschikbaarheid voor een bepaalde datum of periode, (iv) elke Advertentie betrekking heeft op een individuele en uniek identificeerbare Woning die geen gedeelde ruimte betreft, (v) hij/zij een Reiziger niet onrechtmatig toegang zal weigeren tot een Woning, en (vi) hij/zij tijdig alle terugbetalingen zal doen wanneer deze verschuldigd zijn overeenkomstig het toepasselijke annuleringsbeleid of de onderliggende huurovereenkomst, behalve voor zover het betrekking heeft op de eerder door Vrbo geïnde Verblijfsbelasting.

11.3       De Eigenaar verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de informatie in de Advertentie correct en actueel wordt gehouden gedurende de hele periode dat de Advertentie op de Site blijft staan, en: (i) indien een vertaling wordt gegeven, ervoor te zorgen dat de vertaling nauwkeurig en correct is en (ii) de richtlijnen voor advertenties te volgen bij het opmaken van de Advertentie. De Eigenaar zal geen misleidende gegevens verstrekken betreffende de oorsprong van informatie of details geven die de ware oorsprong van de informatie verbergen.

11.4       De Eigenaar moet de Marktplaats Normen van Vrbo naleven die terug te vinden zijn op  https://www.vrbo.com/nl-nl/help/articles/Wat-zijn-de-marktplaats-normen-van-HomeAway zoals van tijd tot tijd aangepast. Deze Normen geven een overzicht van de vereisten voor Advertenties, met inbegrip van maar niet beperkt tot: 

 • Eigenaars moeten een correcte boekingskalender bijhouden in hun Advertentie(s);

 • Eigenaars moeten alle commercieel redelijke inspanningen verrichten om op alle boekingsaanvragen van Reizigers te reageren binnen 24 uur na ontvangst van een boekingsaanvraag;

 • Eigenaars moeten verder instemmen om alle commercieel redelijke inspanningen te leveren om alle betalingen van Reizigers te verwerken binnen 24 uur na autorisatie door de Reiziger van een dergelijke betaling;

 • Eigenaars moeten op een voldoende aantal ontvangen vragen en Boekingsaanvragen reageren en deze accepteren in het belang van de reizigerservaring; en

 • Eigenaars mogen geen wezenlijk aantal geaccepteerde boekingen annuleren.

11.5       De Eigenaar verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de kalender voor elke Advertentie correct en actueel wordt gehouden om de beschikbaarheid van de betrokken Woning weer te geven zoals het is geboekt.

11.6       Eigenaars dragen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun Advertenties geen inbreuk maken op de wetgeving of de rechten van een persoon of entiteit. Advertenties mogen geen valse informatie, persoonlijke beledigingen, lasterlijke uitlatingen of inbreuken op het auteursrecht of wetgeving inzake gegevensbescherming bevatten.

11.7       De Eigenaar stemt ermee in eventuele toepasselijke export- en/of embargowetten na te leven. Eigenaar verklaart bovendien dat hij niet op de lijst van verboden partijen van de Amerikaanse Overheid staat en dat hij de toepasselijke wettelijke leeftijd heeft bereikt om met Vrbo te kunnen contracteren.

11.8       De Eigenaar verklaart en garandeert dat het adverteren van zijn woning geen schending oplevert van een huidige overeenkomst met derden (bijv. de huurbaas van de Eigenaar, vereniging van huiseigenaars, etc.). Bovendien verklaart de Eigenaar dat voldaan is aan alle bestemmingsplannen, belastingen, registraties, licenties en vergunningen met betrekking tot de Advertentie.

11.9       Afbeeldingen die opgenomen zijn in een Advertentie moeten de Woning waarheidsgetrouw weergeven, mogen geen valse of misleidende informatie bevatten, mogen geen personen tonen en mogen geen inbreuk vormen op de privacy, intellectuele eigendom of andere rechten van derden.

11.10    Indien een Advertentie deze Eigenaar Algemene Voorwaarden schendt, behoudt Vrbo zich het recht voor om de Eigenaar ertoe te verplichten de overtreding te corrigeren, alle inbreukmakende inhoud te verwijderen of de betrokken Advertentie of alle Advertenties geassocieerd met de Eigenaar op te schorten of te verwijderen in overeenstemming met clausule 9 van deze Eigenaar Algemene Voorwaarden.

11.11    Gebruikersverificatie op het Internet is moeilijk en wij kunnen en zullen geen verantwoordelijkheid dragen voor de bevestiging van de identiteit van elke Gebruiker. Wij moedigen Reizigers en Eigenaars aan rechtstreeks met elkaar te communiceren via de instrumenten beschikbaar op de Site, hoewel dit ook geen garantie biedt aangaande de identiteit van de persoon waarmee u communiceert. Verder eisen wij van u andere redelijke maatregelen te nemen teneinde de identiteit van de ander vast te stellen en, voor Reizigers, van de woning en de relevante details van uw boeking of voorgenomen boeking. U stemt ermee in (i) uw wachtwoord en online ID voor zowel uw account bij ons als uw e-mailaccount op een veilige plek en strikt vertrouwelijk te bewaren en deze enkel te delen met gemachtigde Gebruikers van uw accounts, (ii) elke persoon waaraan u uw online ID en wachtwoord geeft op te dragen deze niet te delen met onbevoegde personen, (iii) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en een nieuw online ID en wachtwoord te kiezen indien u denkt dat uw account bij ons of uw e-mailaccount bekend is bij een onbevoegd persoon, en (iv) ons onmiddellijk op de hoogte te brengen indien iemand contact met u opneemt en om uw online ID of wachtwoord vraagt. Verder gaat u ermee akkoord dat, indien wij onbevoegde toegang vermoeden tot uw account, u op verzoek van ons zo snel mogelijk uw ID en wachtwoord zal veranderen en verder alle verdere handelingen zult verrichten die wij redelijkerwijs nodig achten. Wij raden u af andere personen toegang te verlenen tot uw online ID en wachtwoord voor uw account bij ons en uw e-mailaccount. Indien u echter iemand uw online ID en wachtwoord geeft of indien u nalaat deze informatie voldoende te beveiligen, bent u zelf verantwoordelijk voor alle transacties die deze persoon verricht via uw account bij ons en/of uw e-mailaccount, zelfs indien deze transacties frauduleus zijn of indien u niet wilde dat ze werden verricht.

11.12    Advertenties mogen niet door een Eigenaar worden overgedragen naar een andere partij. In het geval van een verkoop van een Woning of een wijziging in het beheer van een Woning, biedt Vrbo begeleiding aangaande opties voor het creëren van een nieuwe advertentie.

11.13    Indien Vrbo krachtens één van onze garantieprogramma’s een Reiziger compenseert voor een verlies veroorzaakt door handelingen of nalatingen die toe te rekenen zijn aan een Eigenaar, behoudt Vrbo zich het recht voor om het door Vrbo betaalde of bijgedragen bedrag terug te vorderen.

12. Belastingen

Belastingen Eigenaar:

12.1       Als Eigenaar bent u uitsluitend verantwoordelijk, tenzij de regelgeving in uw land anders bepaalt, voor het nagaan wat uw verplichtingen zijn wat betreft het aangeven, innen, afdragen of opnemen in uw Advertentie van alle toepasselijke btw of andere indirecte omzetbelasting, bezettingsbelasting, toeristenbelasting, bruto-ontvangstbelasting, onroerende of andere bezoekersbelasting of andere inkomstenbelasting (“Belastingen”). Vrbo Groep verstrekt geen fiscaal advies. De Eigenaar dient zijn eigen fiscale specialist raadplegen.

12.2       Fiscale voorschriften kunnen van ons vereisen dat wij de nodige fiscale informatie verzamelen van Eigenaars of dat wij belastingen inhouden op betalingen aan Eigenaars, of beide. Indien een Eigenaar nalaat ons de documentatie te verstrekken die wij voldoende achten om onze verplichting om Belastingen in te houden op betalingen aan u en/of zulke bedragen in te houden zoals vereist bij wet, zijn wij gerechtigd dergelijke bedragen in te houden totdat deze informatie wordt verstrekt. Alle bedragen die worden ingehouden door ons op grond van deze clausule worden behandeld als betaald aan de Eigenaar. U bent er als Eigenaar uitsluitend verantwoordelijk voor dat de informatie in uw belastingformulieren actueel, volledig en accuraat is.

Belastingen op de Commissie:

12.3       De Eigenaar is verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met de Woning en de Advertenties en zal alle toepasselijke belastingen (inclusief, maar niet beperkt tot, btw indien van toepassing) op de betalingen die hij ontvangt, afdragen aan de bevoegde autoriteiten. Het is mogelijk dat Vrbo zelf belastingen (inclusief btw, VAT/GST, omzetbelasting of andere equivalente heffingen) moet innen en afdragen op de commissies in rekening gebracht aan de Eigenaar. Indien nodig, zal Vrbo de Eigenaar een factuur verstrekken waarop het bedrag van de belastingen in rekening gebracht op deze Commissies vermeld staat. Indien de Eigenaar recht heeft op een vrijstelling van belasting op de Commissie, dient hij Vrbo de nodige ondersteunende documentatie voor een dergelijke vrijstelling te verstrekken. 

12.4       Indien de Eigenaar inwoner is van een EU-lidstaat en een btw-registratie heeft in die lidstaat, dient hij Vrbo zijn correcte btw-nummer te verstrekken, zodat Vrbo de verleggingsregeling kan toepassen op de Commissies. Indien de Eigenaar inwoner is van Ierland, zal geen verleggingsregeling mogelijk zijn en is een btw-heffing van Ierland van toepassing.

12.5 Indien de Eigenaar ingezetene is van een land dat is gevestigd in een niet-EU-lidstaat en geregistreerd is voor btw of andere gelijkwaardige belastingen in deze staat, moet hij Vrbo zijn geldige btw-nummer of gelijkwaardige registratie-ID verstrekken, zodat Vrbo de verleggingsregeling kan toepassen op de Commissie, indien van toepassing. Als de Eigenaar ingezetene is van Zwitserland of Liechtenstein, dan is de verleggingsregeling niet van toepassing. Bijgevolg zal de BTW-berekening van respectievelijk Zwitserland of Liechtenstein van toepassing zijn voor zolang Vrbo een BTW-registratie in Zwitserland/Liechtenstein heeft.

Verblijfsbelasting:

12.6 U begrijpt dat elke bevoegde overheidsinstantie, dienst en/of autoriteit (“Belastingautoriteit”) die bevoegdheid heeft op de locatie van uw Woning, kan eisen dat in verband met deze Woning bepaalde belastingen bij Reizigers of Eigenaars worden geïnd en afgedragen aan de Belastingautoriteit in kwestie. De wetgeving kan verschillen naargelang de jurisdictie, maar deze belastingen kunnen worden geheven en afgedragen  als een percentage van de Huurprijs bepaald door Eigenaars, een vast bedrag per dag, een bedrag op basis van het aantal gasten, of andere variaties, en worden soms ook wel “belasting op tijdelijk verblijf," "hotelbelasting," "accommodatiebelasting," "stadsbelasting," "kamerbelasting" or "toeristenbelasting" genoemd ("Verblijfsbelasting").

12.7       In bepaalde jurisdicties kan Vrbo naar eigen inzicht beslissen om het innen en afdragen van Belastingen van of namens Reizigers of Eigenaars te faciliteren in overeenstemming met deze Eigenaar Algemene Voorwaardens (“Inning en Afdracht”)  indien de jurisdictie in kwestie bepaalt dat Vrbo of Eigenaars een verplichting tot inning en afdracht van Verblijfsbelasting hebben.  In elke jurisdictie waarin wij besluiten om de Inning en Afdracht te vergemakkelijken, geeft u Vrbo hierbij de toestemming om de Verblijfsbelasting namens te Eigenaar bij de Reizigers te innen op het moment de eerste betaling wordt gedaan door de Reiziger en om deze Verblijfsbelasting af te dragen aan de Belastingautoriteit. De verwerking van de Verblijfsbelasting geschiedt door Vrbo Betalingen in overeenstemming met de Overeenkomst voor de Inning van Verblijfskosten. Het bedrag van de door Vrbo geïnde en afgedragen Verblijfsbelasting, indien van toepassing, zal zichtbaar en afzonderlijk vermeld zijn voor zowel Eigenaars als Reizigers op hun respectieve transactiedocumenten. Wanneer Vrbo de Inning en Afdracht faciliteert, is het Eigenaars niet toegestaan de Verblijfsbelastingen te innen die Vrbo met betrekking tot hun Woning int in die jurisdictie. Wanneer Vrbo de Inning en Afdracht van Verblijfsbelasting in een jurisdictie voor de eerste keer faciliteert, zal Vrbo hiervan een voorafgaande kennisgeving sturen aan de bestaande Eigenaars met Woningen in die jurisdictie.

12.8       U gaat ermee akkoord dat elke claim of rechtsvordering met betrekking tot het faciliteren door Vrbo van de Inning en Afdracht van Belastingen niet kan worden uitgebreid naar leveranciers of dienstverleners waar Vrbo mogelijk beroep op doet in verband met het faciliteren van de Inning en Afdracht. Eigenaars stemmen ermee in dat wij bijkomende bedragen van u kunnen vorderen in het geval de geïnde en/of afgedragen Verblijfsbelastingen onvoldoende zijn om uw verplichting tegenover de Belastingautoriteit ten volle na te komen en u gaat ermee akkoord dat uw enige rechtsmiddel voor geïnde Verblijfsbelasting een terugvordering van de door Vrbo geïnde Verblijfsbelasting van de Belastingautoriteiten is in overeenstemming met de toepasselijke procedures vastgelegd door die Belastingautoriteiten.

12.9       U stemt er uitdrukkelijk mee in de Vrbo Groep en haar bestuurders, directieleden, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, vergoeden en te vrijwaren tegen alle rechtsvorderingen, aansprakelijkheden, schadeclaims, verliezen, schulden, verbintenissen of andere (on)kosten van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot redelijke kosten van rechtsbijstand en boekhoudkundige kosten, veroorzaakt door of ten gevolge van Verblijfsbelasting, inclusief maar niet beperkt tot de toepasselijkheid, berekening, inning of afdracht Verblijfsbelasting ongeacht het bedrag met betrekking tot uw transacties. Voor elke jurisdictie waarin wij de Inning en Afdracht faciliteren, geven Eigenaars ons de toestemming om, zonder voorafgaande kennisgeving, data en andere informatie omtrent hen of hun transacties, Boekingen, Accommodaties en Verblijfsbelasting, inclusief maar niet beperkt tot informatie zoals de naam van de Eigenaar, adressen van Woningen, transactiegegevens en –bedragen, fiscaal identificatienummer(s), het bedrag aan belastingen geïnd van Reizigers of naar verluidt verschuldigd, contactgegevens en gelijkaardige informatie, op te slaan, over te dragen en door te geven aan de bevoegde Belastingsautoriteiten teneinde te voldoen aan een rechtmatig verzoek.

12.10       Vrbo behoudt zich het recht voor om, mits voorafgaande kennisgeving aan Eigenaars, de Inning en Afdracht in een bepaalde jurisdictie voor welke reden ook stop te zetten, waarop Eigenaars wederom zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de inning en/of afdracht van alle Belastingen die verschuldigd kunnen zijn op Woningen in die jurisdictie. In jurisdicties waarin wij geen kennisgeving hebben gegeven van de inning of afdracht van Verblijfsbelasting via Inning en Afdracht of andere methodes of dit niet (of niet langer) faciliteren, blijven Eigenaars uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inning en/of afdracht van Verblijfsbelasting van toepassing op een Woning. 

12.11    Eigenaars erkennen en gaan akkoord dat Vrbo er in sommige jurisdicties voor kan kiezen de inning of afdracht van Verblijfsbelasting niet te faciliteren of dat Vrbo niet de mogelijkheid heeft om de inning en/of afdracht van Verblijfsbelasting te faciliteren, en geen enkele bepaling in deze Eigenaar Algemene Voorwaarden dient te worden geïnterpreteerd als een verklaring of garantie dat Vrbo de inning en/of afdracht van Verblijfsbelasting waar dan ook zal faciliteren, laat staan in een bepaalde jurisdictie, of dat Vrbo de inning of afdracht van Verblijfsbelasting in een bepaalde jurisdictie waarin dit werd aangeboden, zal voortzetten. Vrbo behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het faciliteren van de inning en afdracht van Verblijfsbelasting (ongeacht de methode die werd gebruikt of gebuikt zou worden in de toekomst) om welke reden dan ook of zelfs zonder reden, stop te zetten, op voorwaarde dat het Eigenaars in jurisdicties waarin Vrbo besluit deze facilitering stop te zetten daar een redelijke tijd vooraf van in kennis stelt.                

12.12 U stemt ermee in om alle toepasselijke belastingwetten na te leven en het mogelijk maken van belastingontduiking zoals voorzien in de UK Criminal Finances Act 2017 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen) te voorkomen. U zult geen dingen doen waardoor Vrbo in strijd is met de toepasselijke belastingwetgeving en u zult Vrbo vrijwaren tegen boetes, schade, kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten), verliezen, aansprakelijkheden, vergoedingen, boetes en kosten die Vrbo heeft opgelopen als gevolg van uw verzuim dit hoofdstuk in acht te nemen.

13. Verbodsbepalingen

13.1       De Eigenaar zal niet rechtstreeks of onrechtstreeks:      

13.1.1   De Site, haar inhoud en de in de Site opgenomen databases, op welke manier dan ook, zowel automatisch als handmatig, exploiteren, kopiëren, distribueren, verveelvoudigen, bewerken, vertalen, publiek toegankelijk maken of decompileren; 

13.1.2   De inhoud op de Site of communicaties met Reizigers volgen met behulp van robots, spiders, of andere technologie, waarbij in beperkte mate een uitzondering geldt voor algemene zoekmachines (met uitsluiting van websites of zoekmachines of andere diensten die huurwoningen aanbieden of een onderdeel daarvan of die een met Vrbo concurrerende dienst aanbieden) en niet-commerciële openbare archieven die hulpmiddelen gebruiken om informatie te verzamelen voor het uitsluitende doel om hyperlinks naar de Site weer te geven, op voorwaarde dat ze dit doen vanaf een stabiel IP-adres of groep van IP-adressen met gebruik van een makkelijk identificeerbare agent en voldoen aan het robots.txt bestand van Vrbo;    

13.1.3   De Site of het platform of de systemen van Vrbo gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in deze Eigenaar Algemene Voorwaarden;         

13.1.4   De Site of de instrumenten en diensten op de Site gebruiken voor een boeking of aanvraag voor een woning die geen Woning betreft die onder een geldige Advertentie via de Site wordt aangeboden;

13.1.5   Een deel van de Site op een andere website of anderszins verveelvoudigen met behulp van enig hulpmiddel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van een frame of border rond de Site, of een andere framing-techniek om een deel of aspect van de Site in te sluiten of een mirror site van een deel van de Site te maken of te repliceren;

13.1.6   Inhoud of programma’s uploaden of verzenden naar de Site (of het platform of de systemen van Vrbo), die vanwege hun omvang of aard de computers of netwerken van Vrbo kunnen beschadigen;

13.1.7   Inhoud op de Site of het platform of de systemen van Vrbo plaatsen die de toepasselijke strafrechtelijke, intellectuele eigendomsrechtelijke of andere wettelijke bepalingen schenden of dergelijke schending aanmoedigen;    

13.1.8   De Site of het platform of de systemen van Vrbo gebruiken of bezoeken op een manier die een computersysteem of –netwerk in gevaar kan brengen, waaronder het beschikbaar maken van een virus (waarbij de term “virus” mede omvat elk opzettelijk in een systeem geïntroduceerd programma dat een nutteloze en/of destructieve functie uitoefent, zoals het weergeven van een irritante boodschap of het systematisch overschrijven van de informatie op de hard disk van een Gebruiker);

13.1.9    Informatie plaatsen of verzenden die op enige wijze vals, frauduleus of misleidend is of deelnemen aan een activiteit die kan worden beschouwd als “phishing” (hetzij primair, secundair of anderszins) of die aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;

13.1.10 Illegaal, dreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk, opruiend, seksueel expliciet, pornografisch of godslasterlijk materiaal plaatsen of verzenden;             

13.1.11 Naar Vrbo of een lid van de Vrbo Groep verwijzen op een manier die iemand zou kunnen doen geloven dat Eigenaar, een Woning, Advertentie of een andere website wordt gesponsord door, of gelieerde is aan, of gesteund wordt door Vrbo of een lid van de Vrbo Groep; of

13.1.12 Een Woning in een Advertentie vervangen door een andere Woning zonder de voorafgaande goedkeuring van Vrbo. Verboden vervangingen zijn onder meer:  

13.1.12.1 Een enkele Advertentie voor meerdere woningen: gebruik van één Advertentie om meer dan één beschikbare woning in een gebouw te adverteren;        

13.1.12.2 Vervanging: veranderen van de Woning die is afgebeeld in een Advertentie zodra die Woning wordt geboekt; en     

13.1.12.3 Leeching: aan een Reiziger die een aanvraag stuurt via de Site een andere Woning aanbieden dan die die is afgebeeld in de Advertentie in kwestie.

13.1.13 Wanneer de mogelijkheid voor online boeken is geactiveerd, zijn reactie op boekingsaanvragen of betalingen door Reizigers vertragen (Eigenaars die de mogelijkheid voor online boeken hebben geactiveerd, zullen alle commercieel redelijke inspanningen doen om binnen 24 uur na ontvangst van een boekingsaanvraag op deze boekingsaanvraag te antwoorden en zullen er ook voor zorgen dat alle betalingen van Reizigers worden verwerkt binnen 24 uur nadat de Reiziger zijn toestemming voor deze betaling heeft gegeven).

13.2       In het geval van een schending van deze clausule door een Eigenaar, behoudt Vrbo zich het recht voor om de relevante Advertentie of alle Advertenties geassocieerd met de Eigenaar op te schorten of te verwijderen in overeenstemming met clausule 9 van deze Eigenaar Algemene Voorwaarden.

14. Doorgeven van Advertenties aan Websites van Derden

Om Eigenaars in staat te stellen een grotere zichtbaarheid van hun huurwoningen te bereiken, kan Vrbo Groep uw advertentie-informatie en inhoud doorgeven aan een externe website of op een andere manier zorgen voor de plaatsing van uw advertentie op een externe website. Bijkomende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op dergelijke verspreidingen en wij zullen u hiervan via uw dashboard of e-mail in kennis stellen.  

15. Verantwoordelijkheid van de Eigenaar

15.1       Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Gebruikers om een verzekering af te sluiten die voldoende dekking biedt om hun woningen en gasten of hun reizen, naargelang van toepassing, te dekken. Eigenaars gaan akkoord dat ze voor aankomst van hun eerste Reiziger een passende verzekering moeten afsluiten die voldoende is om de huur van de Woningen die ze op de website hebben geplaatst te dekken, en dat ze voldoende verzekeringsdekking zullen behouden tot en met de vertrekdatum van elke Reiziger die ze hebben gevonden via één van onze Sites.

15.2       De Eigenaar zal uitsluitend en exclusief verantwoordelijk zijn voor alle financiële gevolgen van schade die aan Vrbo is berokkend ten gevolge van inhoud of programma’s die doorgegeven of verstuurd zijn door de Eigenaar en die schade veroorzaken aan de hardware of software van Vrbo, waaronder schade aan de Site, systemen of data of door het veroorzaken van storingen of fouten in de Site of de systemen. De hierboven vermelde financiële gevolgen omvatten ook redelijke juridische kosten.

16. Kennisgevingen van Inbreuken op Intellectuele Eigendom

16.1       Vrbo Group respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat Eigenaars hetzelfde doen. Vrbo heeft en handhaaft een beleid waarbij het gebruikers niet is toegestaan materiaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de auteursrechten of merkenrechten van anderen, en behoudt het recht voor om alle Inhoud te verwijderen waarvoor het een klacht inzake inbreuk ontvangt. Onder passende omstandigheden zal Vrbo het account van abonnees en accounthouders beëindigen die herhaaldelijk inbreuk maken. Herhaalde berichten van inbreukmakend materiaal zijn reden voor beëindiging van de dienst.       

16.2          Auteursrechtelijke claims. Krachtens de Digital Millennium Copyright Act (in de VS), de E-commerce Richtlijn (in de EU) en soortgelijke wetten met betrekking tot auteursrechtelijk beschermde online inhoud, als u van mening bent dat inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermde werk op of via de Site, vul dan een Vrbo Klachtenformulier Auteursrechtinbreuk in n dien deze in bij de hieronder vermelde Aangewezen Auteursrecht Agent van Vrbo. Na ontvangst van een Kennisgeving zal Vrbo passende maatregelen nemen, waaronder verwijdering van het betwiste materiaal van de Site en/of beëindiging van het account van de Vrbo-gebruiker in gepaste omstandigheden.    

Vermeld in de Kennisgeving:

(1)          Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op is gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder één kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.        

(2)          Identificatie van de afbeeldingen of het materiaal die naar verluidt inbreuk maken op uw auteursrechtelijk beschermde werk of het onderwerp zijn van inbreukmakende activiteit en waarvan u denkt dat deze moet worden verwijderd, met voldoende informatie om Vrbo in staat te stellen de specifieke afbeeldingen of het specifieke materiaal te vinden.

(3)          Uw contactgegevens, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarmee contact met u kan worden opgenomen.

(4)          De volgende verklaring: Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet geautoriseerd is door de auteursrechthebbende, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet.

(5)          De volgende verklaring: De informatie in deze Kennisgeving is correct en op straffe van meineed verklaar ik dat (kies er een) (i) ik de rechthebbende ben of (ii) ik geautoriseerd ben om te handelen namens de rechthebbende, van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.

(6)          En een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die geautoriseerd is om op te treden namens de rechthebbende van het exclusieve recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

Bezorg de Kennisgeving aan de Aangewezen Auteursrecht Agent van Vrbo:

Michael R. Grahamc/o Expedia, Inc.Legal Department – Copyrights1111 Expedia Group Way WSeattle, Washington 98119Verenigde Staten van AmerikaE-mail: HA-Copyright@expedia.comTelefoon: 206-481-7200

16.3       Tegenberichten auteursrecht. Als materiaal dat u geplaatst heeft verwijderd is op basis van een autersrechtclaim, mag u een Tegenbericht indienen via e-mail of post, waarin de onderstaande informatie gespecificeerd wordt. Het kan voordelig zijn alvorens dit te doen om juridisch advies te vragen.

Voeg de volgende informatie toe:

1. Identificatie van de specifieke inhoud die verwijderd of uitgeschakeld is en de locatie waar de inhoud zich op Expedia’s Website bevond. Voeg indien mogelijk het URL-adres toe.

2. Uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

3. Een verklaring waarin u akkoord gaat met de jurisdictie van de Federale Rechtbank van het gerechtelijke arrondissement waar uw adres zich in bevindt, of als uw adres buiten de Verenigde Staten is, van een gerechtelijk arrondissement waarin Expedia, Inc. gevonden zou kunnen worden, en dat u akkoord zal gaan met de betekening van de partij die uw inhoud heeft gerapporteerd, of de vertegenwoordiger van die partij.

4. De volgende verklaring: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik in goed vertrouwen meen dat het verwijderen of uitschakelen van de inhoud die hierboven geïdentificeerd is het resultaat is van een fout of onjuiste identificatie.”Onderteken het papier en verstuur de geschreven communicatie naar het volgende adres of e-mailadres:Vrbo’s Aangewezen Auteursrecht AgentMichael R. Grahamc/o Expedia, Inc.Legal Department – Copyrights1111 Expedia Group Way WSeattle, Washington 98119Verenigde Staten van AmerikaE-mail: HA-Copyright@expedia.comTelefoon: 206-481-7200

16.4 Merkclaims. 

Als u van mening bent dat de Site of een Advertentie inbreuk op of misbruik van uw Merk maakt, vult u een schriftelijk Vrbo Klachtenformulier Merkmisbruik in (de "Merk Kennisgeving") en stuurt u deze naar de hieronder vermelde Merk Agent van Vrbo. Na ontvangst van een Kennisgeving zal Vrbo passende maatregelen nemen, waaronder het informeren van de Eigenaar die het vermeende inbreukmakende gebruik van de Klacht heeft geplaatst met een verzoek om de Klacht te overwegen en te beantwoorden, verwijdering van duidelijk inbreukmakende aanduidingen uit de Advertentie of de Site en/of beëindiging van het account van de Vrbo-gebruiker in passende omstandigheden.

Vermeld in de Kennisgeving:

(1) Identificatie van het Merk waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op is gemaakt.

(2) Identificatie van de Site of Advertenties waarop het Merk naar verluidt wordt misbruikt.

(3) Uw contactgegevens, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarmee contact met u kan worden opgenomen.

(4) De volgende verklaring: Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik van de bovenstaande aanduiding op de manier waarover wordt geklaagd niet geautoriseerd, noch toegestaan is.

(5) De volgende verklaring: De informatie in deze Kennisgeving is correct en op straffe van meineed verklaar ik dat (kies er een) (i) ik de rechthebbende ben of (ii) ik geautoriseerd ben om te handelen namens de rechthebbende, van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.

(6) En een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die geautoriseerd is om op te treden namens de rechthebbende van het exclusieve recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.Bezorg de Kennisgeving aan:Trademark Claimsc/o Expedia, IncLegal Department1111 Expedia Group Way WSeattle, Washington 984119Verenigde Staten van AmerikaE-mail: HA-Trademarks@expedia.comTelefoon: 206-481-7200

16.5 Kennisgevingen octrooien. Een of meer octrooien die het eigendom zijn van de Vrbo Group en/of Expedia Companies kan van toepassing zijn op deze Website en de functies en diensten die via de Website beschikbaar zijn. Delen van deze Website zijn werkzaam onder licentie van een of meer octrooien. Overige octrooien aangevraagd.

17. Aansprakelijkheidsbeperking Vrbo

Als u een consument bent, hebt u bepaalde rechten (waaronder dat wij diensten met redelijke zorg en vaardigheid zullen leveren). Niets in deze Eigenaar Algemene Voorwaarden doet af aan uw wettelijke rechten.

In overeenstemming met de status van Vrbo als aanbieder van webhosting, is Vrbo aansprakelijk in het geval Vrbo schuld treft. Als u een consument bent, is Vrbo, voor zover de wetgeving dit toestaat, aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze inbreuk op deze Eigenaar Algemene Voorwaarden of ons verzuim redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor niet-voorzienbaar verlies of schade. Verlies of schade zijn voorzienbaar als duidelijk is dat deze zullen plaatsvinden of als zowel wij als u, op het moment dat deze voorwaarden werden aangegaan, wisten dat ze zouden kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld als u dit met ons heeft besproken. Voor zover de wetgeving dit toestaat, aanvaardt Vrbo geen aansprakelijkheid in geval van claims, rechtsvorderingen, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes of andere kosten of uitgaven van welke aard dan ook, met name inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand ("Claims"), die door derden zijn ingesteld of veroorzaakt, die voortkomen uit of verband houden met, of waarvan beweerd wordt dat zij het volgende betreffen: (a) al het materiaal of alle inhoud die u aan de Site verstrekt; (b) uw gebruik van alle inhoud op de Site; (c) iedere inbreuk door u op deze Eigenaar Algemene Voorwaarden; of (d) uw gebruik van het Eigendom, tenzij in geval Vrbo schuld treft. Vrbo zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke claims.

Indien u niet tevreden bent met de Site of het platform of de systemen van Vrbo of indien u niet akkoord gaat met een van de bepalingen in deze Eigenaar Algemene Voorwaarden, dan is uw enige en uitsluitende rechtsmiddel tegen Vrbo het stoppen met het gebruik van deze Site. In elk geval is onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de Vrbo Groep tegenover u of derden in omstandigheden die voortvloeien uit of verband houden met de Site, voor zover de wetgeving dit toestaat, beperkt tot het grootste van (a) het bedrag aan vergoedingen dat u aan ons heeft betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan de handeling die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid en (b) £ 100.00 in totaal. Geen enkele bepaling in deze Eigenaar Algemene Voorwaarden dient als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Vrbo Groep voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, noch voor fraude of frauduleuze misleiding door de Vrbo Groep.      

18. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie        

Deze Eigenaar Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van Ierland en onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken, zonder afbreuk te doen aan het toepasselijke recht en de jurisdictie van de rechtbanken waar de Eigenaar woonachtig is (in het geval de Eigenaar een consument is). In het geval de Eigenaar bijvoorbeeld een in Nederland woonachtige consument is, zijn dwingende bepalingen van het Nederlandse recht van toepassing en zijn Nederlandse rechtbanken bevoegd.

19. Algemeen

19.1       De titels van de clausules zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing te vergemakkelijken en hebben geen invloed op de interpretatie of uitleg van deze Eigenaar Algemene Voorwaarden. Een afwijzing van een voorwaarde van de Eigenaar Algemene Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verdere of voortdurende afwijzing van deze voorwaarde of een andere voorwaarde. Bovendien zal het nalaten van Vrbo om een bepaling van deze Eigenaar Algemene Voorwaarden af te dwingen, niet worden beschouwd als een afwijzing van deze bepaling of anderszins invloed hebben op de mogelijkheid van Vrbo om deze bepaling in de toekomst af te dwingen. Behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in een bijkomende overeenkomst, bijkomende voorwaarden voor bepaalde delen van de Site, vormen deze Eigenaar Algemene Voorwaarden de gehele overeenkomst tussen Eigenaar en Vrbo met betrekking tot het gebruik van de Site. Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de Eigenaar Algemene Voorwaarden tenzij door een herziene versie op deze pagina te plaatsen.

19.2       Vrbo raadt de Eigenaar aan deze Eigenaar Algemene Voorwaarden in een afzonderlijk bestand op zijn computer op te slaan of af te drukken.

19.3 Als u een klacht wilt indienen, kan u deze via uw dashboard indienen.

19.4 In het geval van een geschil tussen u en Vrbo, kunt u een conventionele bemiddelingsprocedure gebruiken of een andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting zoals bepaald in de wet, naast uw recht om een claim of geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van uw woonplaats. Als u een alternatieve methode voor geschillenbeslechting gebruikt, is het alternatieve platform voor geschillenbeslechting waarbij Vrbo aangesloten is, het Resolver Platform (ODR platform) via http://www.resolver.co.uk. Nadat u een schriftelijk verzoek bij Vrbo hebt ingediend en bij gebrek aan een bevredigend antwoord van Vrbo binnen 60 dagen, kunt u uw geschil voorleggen aan Resolver onder de voorwaarden op de website. Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting kan geraadpleegd worden via http://ec.europa/eu/odr.

19.5 Ten slotte, als u een professionele partij bent, kunt u uw geschillen met Vrbo ook voorleggen aan het Promediate via https://www.promediate.co.uk/ of CEDR via https://www.cedr.com/p2bmediation/.