Richtlijnen voor Inhoud

Inleiding:
We beseffen dat Inhoud verstrekt door Eigenaars en Reizigers een waardevolle bron is voor andere Eigenaars en Reizigers en we moedigen u daarom aan inhoud op onze site te plaatsen in overeenstemming met deze richtlijnen.

Onze site is gezinsvriendelijk en alle geplaatste inhoud moet geschikt zijn voor onze gemeenschap. Er zijn verschillende manieren waarop een vastgoedbeheerder of eigenaar ("Eigenaar"), Reiziger of gebruiker van onze site (elk een "Gebruiker") inhoud aan onze site kunnen bijdragen, waaronder een beschrijving van een woning door een Eigenaar, een beoordeling van een Reiziger door een Eigenaar of een antwoord door een Eigenaar op een beoordeling door een Reiziger en een beoordeling van een woning door een Reiziger, forumberichten of andere inhoud die door een Gebruiker is ingediend (gezamenlijk de "Bijgedragen Inhoud"). Alle Bijgedragen Inhoud is de subjectieve mening van de Gebruiker die de inhoud plaatst; dergelijke Bijgedragen Inhoud is niet de mening van HomeAway en wordt niet door ons onderschreven.
Alle Bijgedragen Inhoud moet waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn (en door het plaatsen van Bijdragen Inhoud, bevestigt u de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid). HomeAway is niet verantwoordelijk voor de Bijgedragen Inhoud en controleert de juistheid, waarheidsgetrouwheid of de legitimiteit van de Bijgedragen Inhoud niet. Alle Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat het plaatsen van Bijgedragen Inhoud hen kan onderwerpen aan juridische claims (bijvoorbeeld voor een verkeerde voorstelling van zaken of laster), en HomeAway zal niet bemiddelen bij of onderdeel uitmaken van een dergelijke claim.

Richtlijnen voor Inhoud

Alle Bijgedragen Inhoud moet voldoen aan de Algemene Voorwaarden van de HomeAway-website waarop dergelijke Bijgedragen Inhoud is geplaatst, evenals aan de volgende richtlijnen:

 • Alle Bijgedragen Inhoud moet waarheidsgetrouw, accuraat en gepast zijn (en mag daarom bij wijze van voorbeeld, maar niet beperking, niets bevatten dat illegaal, obsceen, profaan, beledigend of bedreigend is, inbreuk maakt op de privacy of anderszins aanstootgevend is).

 • Bijgedragen Inhoud mag geen ongepaste, aanstootgevende of obscene inhoud bevatten waaronder (zonder beperking) inhoud die: (a) lasterlijk of misleidend is of die kleinerende opmerkingen of andere inhoud bevat die een negatieve invloed zou kunnen hebben op de naam, reputatie of goodwill van HomeAway of andere personen en/of entiteiten (de beoordeling hiervan geschiedt naar eigen goeddunken van HomeAway); (b) pornografische of seksuele inhoud, haatdragende of discriminerende inhoud van welke aard dan ook (inclusief racisme, seksisme enz.) of inhoud die geweld of schade aan een ander levend wezen bevordert, bevat.

 • Gebruikers die inhoud plaatsen, moeten alle wettelijke rechten hebben om dit te doen.

 • De Bijgedragen Inhoud mag geen toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving of geen rechten van derden schenden.

 • De Bijgedragen Inhoud moet rechtstreeks verband houden met zijn doel. Bijvoorbeeld:

  o De beschrijving door de Reiziger van zichzelf (op zijn/haar Reizigersprofiel) mag enkel betrekking hebben op de Reiziger.
  o Advertenties mogen enkel betrekking hebben op de woning in kwestie.
  o Advertenties mogen Gebruikers niet doorverwijzen naar websites van derden, e-mailadressen vermelden of marketingmaterialen bevatten.
  o Ingediende foto- of video-inhoud moet betrekking hebben op de geadverteerde woning of het vermelde gebied (en mag geen personen bevatten), mag geen collage van meerdere afbeeldingen zijn en moet voldoen aan de Fotorichtlijnen.
  o Bijgedragen Inhoud mag niet worden gebruikt om de andere partij te proberen te bedreigen (bijvoorbeeld om te proberen geld te betalen of terug te betalen of om op een andere manier een voordeel te bieden).

 • Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om de geschiktheid van Bijgedragen Inhoud in alle gevallen te beoordelen en om Bijgedragen Inhoud die niet voldoet aan deze Richtlijnen voor Inhoud of die we om welke reden dan ook ongepast achten, niet te vermelden of te verwijderen.

Beoordelingen en Ratings

Om billijkheid in het proces te garanderen en Reizigers en Eigenaars te beschermen, maakt HomeAway gebruik van een wederzijds beoordelingssysteem:

 • Zodra de Reiziger of de Eigenaar een beoordeling indient, heeft de ander 14 dagen om zelf een beoordeling in te dienen.

 • Mits ze in overeenstemming zijn met deze Richtlijnen, worden de beoordelingen en ratings tegelijkertijd gepubliceerd en kunnen niet meer worden aangepast.

 • Indien na 14 dagen enkel de Reiziger of de Eigenaar een beoordeling heeft ingediend, zal de beoordeling worden gepubliceerd en kunnen geen bijkomende beoordelingen of ratings meer worden ingediend met betrekking tot dit verblijf. De beoordeling kan voor onbepaalde tijd op eender welke van de HomeAway en Expedia websites worden gepubliceerd.

Om in aanmerking te komen om een beoordeling in te dienen, moet een Reiziger of Eigenaar voldoen aan de volgende vereisten:

 • De Reiziger moet de woning online geboekt hebben via HomeAway.

 • Elke beoordeling door een Reiziger van een woning moet binnen een jaar na de verblijfsdatum worden ingediend.

 • Reizigers die via de HomeAway-website hebben geboekt, of wiens gegevens handmatig zijn ingevoerd in de reserveringskalender van de Eigenaar, ontvangen een link om een beoordeling in te dienen nadat het verblijf is voltooid.

 • De Reiziger of Eigenaar moet in staat zijn om voldoende bewijs te leveren van het verblijf in de woning (of het onvermogen om door te gaan met een verblijf als gevolg van late actie van andere partijen). Bevredigend bewijsmateriaal omvat eveneens:
  o Het bezitten van een bewijs van toegangsinformatie voor de woning vanwege de HomeAway Mobile Hospitality Manager;
  o Bewijs van betaling overeenkomstig een huurovereenkomst die werd opgezegd voor de datum van aankomst van de Reiziger;
  o Betaling in overeenstemming met de huurovereenkomst waarbij de Reiziger arriveerde en wegens onvoorziene omstandigheden in een andere woning moest verblijven.

 • Eigenaars mogen een woning waarvan zij eigenaar zijn, die zij beheren of waarmee zij anderszins verbonden zijn, niet beoordelen en Reizigers kunnen zichzelf niet beoordelen.

 • Alle Reizigers of Eigenaars die een beoordeling indienen, moeten bij het indienen ook hun identiteit en/of e-mailadres kunnen valideren. Beoordelingen van een woning moeten gericht zijn op de ervaring van de Reiziger bij het huren van de woning van de Eigenaar of de ervaring van de Eigenaar bij het verhuren van de woning aan de Reiziger en mogen geen links naar andere sites, e-mailadressen of marketingmateriaal bevatten.

 • Beoordelingen en antwoorden mogen geen melding maken van: (i) het adres van de woning van een andere Gebruiker, of (ii) de prijs die een Reiziger betaalde aan de Eigenaar.

Houd er rekening mee dat aan de bovenstaande vereisten moet zijn voldaan om een beoordeling in te dienen. Elke vereiste waaraan niet wordt voldaan, is een reden voor HomeAway om de beoordeling niet te publiceren of te verwijderen.

Bijkomende Informatie voor beoordelingen en ratings

Bij het opstellen van een beoordeling met betrekking tot een woning geeft de Reiziger de woning een rating tussen 1 en 5 sterren, afhankelijk van de ervaring in de woning. We kunnen beoordelingen automatisch of handmatig controleren om er zeker van te zijn dat deze richtlijnen worden nageleefd. Als we vaststellen dat een beoordeling niet voldoet aan onze richtlijnen, zullen we de Reiziger hiervan op de hoogte stellen.

We zullen beoordelingen niet bewerken of anderszins wijzigen namens een Reiziger of een Eigenaar. Een Reiziger of Eigenaar kan contact opnemen met de Klantendienst om hun gepubliceerde beoordeling te verwijderen.

Reizigers en eigenaars kunnen elkaar contacteren in verband met de beoordeling.

Bepalingen inzake juridische kennisgevingen

Als u ons een juridische kennisgeving wilt sturen met betrekking tot Bijgedragen Inhoud, dient u dit te doen door een kennisgeving te verstrekken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die hieronder worden uiteengezet. In het geval van juridische kwesties met betrekking tot Bijgedragen Inhoud, behouden wij ons het recht voor (maar niet de verplichting) om, zonder erkenning van aansprakelijkheid, Bijgedragen Inhoud van onze site te verwijderen (inclusief als reactie op een juridische kennisgeving die we ontvangen) in afwachting van een oplossing van juridische kwesties (op dat moment behouden wij ons het recht voor, maar niet de verplichting, om dergelijke inhoud terug te plaatsen).

Juridische kennisgevingen met betrekking tot inhoud (bijvoorbeeld, een kennisgeving inzake schending van het auteursrecht), moeten ons worden toegezonden via legal@homeaway en dienen het volgende te vermelden:

Datum van kennisgeving;

 • Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, beroep, nationaliteit, geboortedatum en -plaats (en aanvullende informatie als de persoon die de kennisgeving stuurt een rechtspersoon is);

 • Naam en adres van de ontvanger;

 • Gedetailleerde informatie over de inhoud in kwestie (weergave van de afbeelding of tekst), inclusief een link naar de site;

 • Beschrijving van litigieuze feiten en redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd (verwijzingen naar wettelijke vereisten);

 • Kopie van de brieven die naar de auteur/redacteur zijn verstuurd, waarin om verwijdering/wijziging wordt gevraagd, of redenen waarom de auteur/redacteur niet kon worden gecontacteerd; en

 • Indien verband houdend met een schending van het auteursrecht, een formele verklaring waaruit blijkt dat u:
  o Houder bent van het exclusieve gebruiksrecht op het werk;
  o Het gebruik van het relevante materiaal op deze wijze niet hebt geautoriseerd.

Laatst bijgewerkt op 10 april 2018