AVTALE OM INNKREVING AV INNKVARTERINGSAVGIFT

 Sist oppdatert: 01 april 2019

 

Denne Avtalen om innkreving av innkvarteringsavgift («Avtalen») er inngått mellom

(1) deg eller forretningsenheten du representerer, («Du», «Deg», «Din» eller «Kunde») og

(2) den HomeAway-enheten i tabellen nedenfor som stemmer overens med den valutaen Du har valgt for å belaste Reisende («vi», «oss» eller «vår»). 

Hvis Du velger mer enn én valuta, inngår Du separate avtaler med hver enkelt av de respektive HomeAway-enhetene.

 

Din betalingsvaluta (hver en «Tilbudt Valuta»)

 

HomeAway-motpart

Singapore dollar

HomeAway Emerging Markets Pte Ltd

Etablert og registrert i Singapore med organisasjonsnummer 201114875K og forretningskontor på Level 17, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920.

 

US dollar

HomeAway.com, Inc.

Et Delaware-registrert selskap, med adresse 11920 Alterra Parkway, Austin 78758 USA.

 

Britiske pund, euro, canadiske dollar, sveitsiske francs, norske kroner, danske kroner eller svenske kroner

HomeAway Sàrl

Et selskap registrert i Sveits med organisasjonsnummer CHE-116.158.222 og forretningskontor på Avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, Sveits, opererer gjennom sin irske avdeling etablert i Irland med eksternt foretaksnummer 907821 og adresse 53 Merrion Square South, Dublin, DO2 PR63, Irland.

Australske dollar

Stayz Pty Ltd

Etablert og registrert i Australia med organisasjonsnummer ABN 41 102 711 599 og forretningskontor på adressen Level 18, 100 William Street Woolloomooloo, NSW 2011 Australia

New Zealand dollar

Bookabach Ltd

Etablert og registrert i New Zealand med organisasjonsnummer 2067690 og forretningskontor på adressen Level 22 205 Queen Street Auckland, 1010 New Zealand.

Japanske yen

HomeAway KK

Etablert og registrert i Japan med organisasjonsnummer 0100-03-022904 og forretningskontor på adressen Ark Hills Sengokuyama Mori Tower 31F, 9-10 Roppongi 1-chome, Minato-ku, Tokyo

Denne Avtalen trer i kraft på datoen Du gir ditt samtykke som beskrevet nedenfor («Ikrafttredelsesdato»). Du må lese nøye gjennom alle vilkårene. Vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom Deg og oss.  Forpliktelser Du har overfor oss i henhold til denne Avtalen, kommer i tillegg til, og begrenser ikke, eventuelle separate avtalemessige forpliktelser overfor oss, våre tilknyttede selskaper eller tredjeparter vi samarbeider med som leverer betalingstjenester.   Du har ikke tillatelse til å bruke disse Tjenestene (som definert nedenfor) med mindre Du er 18 år eller eldre, i stand til å inngå juridisk bindende avtaler, og etter hva som gjelder, har fullmakt til å gjøre det på vegne av forretningsenheten Du godtar disse vilkårene for. VED Å KLIKKE PÅ «JEG SAMTYKKER», SAMTYKKER DU TIL Å BLI BUNDET AV DENNE AVTALEN.

Bakgrunn:

Du avtaler følgende med oss:

1. BETALINGSTJENESTER.

1.1 Innkreving av Innkvarteringsavgift. Så lenge denne Avtalen varer, gir Du oss tillatelse til gjennom tredjeparter å kreve inn Innkvarteringsavgift og andre tilknyttede transaksjonsbeløp via kredittkort, debetkort, elektroniske overføringer og enhver annen betalingsmåte som vi til enhver tid godtar (samlet kalt «Betalinger») fra Reisende. Ved å gjøre dette sletter Betalinger innkrevd av oss tilsvarende skyldig beløp den Reisende eventuelt har utestående hos deg.

Med «Innkvarteringsavgift» menes beløp en Reisende skylder Deg for sitt opphold i en Eiendom, og dette kan inkludere depositum, avgifter, forsikring og alle andre beløp som er avtalt mellom Deg og den Reisende slik det fastsettes nærmere på nettstedet til det Tilknyttede Visningsselskapet.  

HomeAway leverer Tjenestene i bytte mot avgiftene og gebyrene (inkludert Tilbakeføringsgebyr) som er fastsatt i denne Avtalen (hver en «Avgift»). 

For å bruke Tjenestene må Du være medlem av, og være bundet av vilkårene som er fastsatt på, nettstedet til et Tilknyttet Visningsselskap. 

 1.2 Fullmakt til å gjøre uttak eller innskudd. Du bekrefter at du har rett til å gi fullmakt, og med dette gir du oss eller en tredjeparts tjenesteleverandør vi samarbeider med, fullmakt til å få tilgang til bankkontoen som Du har angitt på registreringsskjemaet på nett («Registreringsskjema») for følgende formål:

a) sette inn gjeldende Betalingsbeløp Du har til gode eller på andre måter godskrive beløp til deg

b) belaste kontoen for beløp som vi eller våre tilknyttede selskap har utestående i henhold til denne Avtalen eller andre avtaler med de tilknyttede selskapene våre, etter hva som gjelder, inkludert Avgifter, Tilbakeføringer eller Omgjøringer

c) belaste kontoen for skyldige beløp til Reisende i samsvar med denne Avtalen

1.3 Rett til motregning.  For beløp Du skylder oss eller selskaper tilknyttet oss, eller til Reisende, gir Du oss fullmakt til å trekke fra (motregne) disse beløpene fra betalinger av Innkvarteringsavgift. Vi kan motregne enhver betalingsforpliktelse vi har overfor Deg i henhold til denne Avtalen mot 1) Avgifter Du skylder, 2) for høye innbetalte beløp til Deg og 3) ethvert annet beløp Du skylder oss eller våre tilknyttede selskaper i henhold til denne Avtalen eller en annen avtale.

1.4 Behandlingsfeil. Hvis det oppstår en avvisning eller en feil under behandlingen av en transaksjon, gir Du oss eller en tredjeparts tjenesteleverandør som arbeider på våre vegne, tillatelse til å belaste eller godskrive bankkontoen som er oppført på Registreringsskjemaet, etter hva som gjelder, for å korrigere slike feil. Hvis vi av en eller annen grunn ikke klarer å belaste bankkontoen som Du har oppført, gir Du oss tillatelse til å trekke beløpet i tillegg til eventuelle avgifter, på nytt fra en annen bankkonto, eller fra et annet betalingsinstrument som Du har registrert hos oss.  Hvis problemet med manglende betaling ikke blir løst innen rimelig tid, vil Du bli bedt om å betale med en annen betalingsmetode.

1.5 Tilveiebringelse av informasjon Du samtykker i å gi oss all nødvendig informasjon og alle nødvendige fullmakter som vi eller en tredjeparts tjenesteleverandør som arbeider på våre vegne, trenger for å få tilgang til bankkontoen Din (oppført på Registreringsskjemaet).  Du samtykker videre til at du skal sørge for at (i) bankkontoinformasjonen Din er gyldig og oppdatert hos oss, og at (ii) bankfullmakter gitt til oss er gyldige og oppdaterte i banken Du bruker. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at Betalinger blir feilsendt, tilbakeholdt av oss i påvente av bekreftelse eller returnert til den Reisende. Uten hensyn til eventuelle motstridende bestemmelser i denne Avtalen har Du ikke rett til beløp for Betalinger i henhold til denne Avtalen med mindre Du har gitt oss riktig og oppdatert informasjon slik det fastsettes i dette punktet. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feilsendte eller returnerte Betalinger hvis informasjonen Du har oppgitt ikke er korrekt. Vi kan midlertidig avslutte eller si opp denne Avtalen uten varsel hvis Du ikke påser at denne informasjonen er korrekt, eller hvis du stenger, eller på annen måte hindrer muligheten vår til å belaste eller godskrive bankkontoen din.

I tillegg til forpliktelsene om å oppgi bankkontoinformasjon, skal Du gi oss informasjon som vi lovlig kan kreve for at vi raskt og korrekt skal kunne yte Tjenestene, inkludert innlevering av relevante avgiftsskjema. Du skal straks varsle oss om feil eller endringer i informasjon Du har oppgitt i Registreringsskjemaet.  Vi kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle skader som direkte eller indirekte oppstår som følge av at du ikke har oppfylt dette punktet, punkt 1.5. Du garanterer uten forbehold for at all informasjon Du gir oss, er sann, korrekt og oppdatert, og Du erkjenner at denne informasjonen er nødvendig for å etablere denne Avtalen og for å levere Tjenestene.

1.6 Bedrageri, risikovurdering og tidslinje for oppgjør. Du gir ditt samtykke til at vi til enhver tid kan samle inn og kontrollere informasjonen Du har oppgitt i Registreringsskjemaet eller på andre måter. Vi vil bruke denne informasjonen til å utføre kundekontroller, bekrefte identiteten Din, bekrefte at Du er eier til Eiendommen, kontrollere at Du ikke er underlagt handelssanksjoner, utføre ulike bedrageri- og risikovurderinger av Deg og overvåke transaksjoner gjennom Tjenestene for å beskytte integriteten til systemene og virksomheten vår. Du samtykker videre til at vi (eller et tilknyttet selskap) kan be om en rapport om Deg fra et kredittvurderingsbyrå.  En slik kredittvurdering blir forespurt og brukt i samsvar med gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, «Fair Credit Reporting Act».  På grunnlag av disse vurderingene, vil vi avgjøre om vi kan tilby Deg Tjenestene, og på hvilken måte vi vil kreve inn Betalinger, dette etter eget skjønn. Etter at de nødvendige kontrollene er gjennomført, vil Du bli tilbudt følgende tidslinje for oppgjør:

Vi initierer overføringen av den delen av Innkvarteringsavgiften som tilfaller Deg (med fratrekk for: 1) Avgifter og provisjon og andre beløp Du eventuelt skylder nettstedet til det Tilknyttede Visningsselskapet i forbindelse med bestillingen og 2) eventuell oppholds-skatt som vi skal betale til relevant skattemyndighet), til bankkontoen Din vanligvis innen 1–2 dager etter den Reisendes planlagte dato for innsjekking på Eiendommen Din, og overføringen av eventuelle depositumsbeløp Du har utestående, vanligvis innen 1–2 dager etter mottatt godkjenning fra nettsiden Eiendommen ble bestilt gjennom, etter eget skjønn, forutsatt imidlertid at Du gir oss fullmakt til å tilbakeføre Innkvarteringsavgiften til den Reisende hvis en Reisende innen 24 timer på korrekt måte gir melding til det Tilknyttede Visningsselskapet som Eiendommen ble bestilt gjennom, om at Eiendommen ikke er som beskrevet eller det er andre problemer med Eiendommen.

I samsvar med avbestillingspolicyen Du har valgt, og som fremkommer i den relevante Eiendomsoppføringen, kan vi tilbakeføre andelen av Innkvarteringsavgiften som er angitt i den gjeldende avbestillingspolicyen, til den Reisende.  Hvis Du er registrert i et program for automatisk tilbakebetaling av depositum, gir Du oss og våre tilknyttede selskaper fullmakt til å initiere tilbakebetaling av depositum på Dine vegne, eller instruere om at et depositum skal frigis til Deg ved mottak av et gyldig krav, i samsvar med vilkårene for depositumsprogrammet. 

Hvor lang tid det tar før Du mottar Betalinger etter at de er registrert, kan variere. Av sikkerhetshensyn kan dessuten den opprinnelige betalingen Din bli forsinket med opptil 30 dager.  Av årsaker knyttet til bedrageri kan betalingen Din utsettes på ubestemt tid eller kanselleres.

Du kan ikke bruke Tjenestene på andre måter enn det som tillates av loven i rettsområdet der du bor, eller av andre gjeldende lover. Særlig, men ikke begrenset til, kan ikke tjenestene brukes til å sende eller motta midler (i) til (eller til en person bosatt i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller noe annet land som USA har eksportforbud til, eller (ii) noen på det amerikanske finansdepartementets liste over «Specially Designated Nationals» eller på det amerikanske handelsdepartementets «Table of Deny Orders».  Ved å bruke nettstedet, bekrefter og garanterer Du at Du ikke befinner Deg i, er under kontroll av, eller er statsborger eller bosatt i noen av landene som nevnt ovenfor eller som er på listene som er nevnt ovenfor.

1.7 Personvern og datasikkerhet. Du samtykker i å handle i samsvar med den praksisen som er fastsatt i personvernerklæringen til det Tilknyttede Visningsselskapet («Personvernerklæring»), med eventuelle oppdateringer utført av det Tilknyttede Visningsselskapet og i henhold til gjeldende versjon som med dette innlemmes i Avtalen gjennom referanse. Du samtykker til at Du har på plass, og vil opprettholde, eller vil etablere og opprettholde, tilstrekkelige sikkerhetsrutiner og kontroller for å hindre utilsiktet utlevering av og uautorisert tilgang til eller underslag av personopplysninger eller informasjon tilhørende Reisende.  Du samtykker i at Du vil behandle, lagre, overføre og få tilgang til all informasjon om gjester i samsvar med gjeldende lov (herunder, men ikke begrenset til, all personvernlovgivning og sikkerhetslovgivning som gjelder i ethvert relevant rettsområde).  Du samtykker i at når Du behandler personopplysninger som omfattes av forordning Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 («GDPR»), opptrer Du som en uavhengig behandlingsansvarlig for disse personopplysningene. Du samtykker i alle tilfeller til at du bare skal bruke Reisendes personopplysninger til å behandle de Reisendes bestillinger og ikke for andre formål. Vi kan ikke holdes ansvarlig for uautorisert bruk eller tilgang til Reisendes personopplysninger eller økonomisk informasjon av Deg, Dine ansatte eller noen annen part tilknyttet Deg, eller som på andre måter får opplysningene fra deg, uansett metode, unntatt hvis slik bruk eller tilgang skyldes grov uaktsomhet. Vi og selskaper tilknyttet oss kan bruke all informasjon som er samlet inn i forbindelse med ytelsen av Tjenestene, i samsvar med de respektive personvernerklæringene. I tillegg samtykker Du til at vi kan bruke slik informasjon til alle lovlige formål, inkludert, men ikke begrenset til, markedsføring av og utarbeiding av statistikker knyttet til Tjenestene.

1.8 Eiendomsrettigheter. Mellom Deg og oss eier og beholder vi alle eiendomsrettigheter i og til Tjenestene, programgrensesnittet (API) og annet materiell vi bruker eller leverer i forbindelse med implementering og drift av Tjenestene. Du får ingen rettigheter, eierskap eller andel av Tjenestene. Du samtykker i at Du ikke skal endre, tilpasse, oversette, lage avledede produkter fra, dekompilere, drive omvendt utvikling eller på annen måte forsøke å utlede kildekode fra noen av HomeAways nettsteder, API eller fra Tjenestene.

1.9 Forslag.  Hvis Du kommer med forslag til forbedringer av tjenestene («Forslag») til oss eller våre tilknyttede selskaper, vil vi eie alle rettigheter, alt eierskap og alle andeler i Forslagene, selv om Du har angitt at Forslagene er konfidensielle. Vi og våre tilknyttede selskaper vil ha rett til å bruke Forslagene uten begrensning. Du tildeler oss herved ugjenkallelig alle rettigheter, alt eierskap og alle andeler i og til Forslagene og samtykker til å gi oss all den bistand vi trenger for å dokumentere, utbedre og opprettholde våre rettigheter til Forslagene.

1.10 Tilbakeføringer og omgjøringer.  Alle Betalinger fra en Reisende er underlagt en rett til (i) «Omgjøring» (en bankkontoeiers rett til å søke tilbakebetaling av en transaksjon som ble betalt med en bankkonto, noen ganger kalt en ACH-tilbakebetaling, for eksempel fordi det er mistanke om uautorisert bruk av en bankkonto eller utilstrekkelig dekning) eller (ii) «Tilbakeføring» (en kredittkontoeiers rett til å levere et krav om tilbakeføring til kortutstederen sin, for eksempel på grunn av bedrageri eller misnøye med et kjøp). Disse rettighetene eksisterer mellom den Reisende og deres respektive bank eller kredittkortutsteder. Du erkjenner og samtykker i at Du er ansvarlig for eventuelle Tilbakeføringer eller Omgjøringer av en Betaling, i tillegg til gjeldende gebyrer for Tilbakeføringer eller Omgjøringer, uavhengig av årsaken til Tilbakeføringen eller Omgjøringen, og at vi ikke vil ha noen forpliktelse til å iverksette innkrevingstiltak overfor den Reisende.  I tilfelle tilbakeføring eller omgjøring av en Betaling fra en Reisende, vil vi automatisk utøve retten vår til motregning som er beskrevet i punkt 1.3. På vilkår av at vi har mottatt all forespurt informasjon fra Deg, vil vi deretter gjennomføre alle kommersielt rimelige undersøkelser av gyldigheten til Tilbakeføringen eller Omgjøringen. Du samtykker til at Du vil samarbeide med oss og gi oss all informasjon som vi med rimelighet kan be om i undersøkelsene.  Du erkjenner at beslutninger om Tilbakeføring og Omgjøring fattes av gjeldende utstedende bank- eller kortnettverk, og at alle vurderinger av gyldigheten av Tilbakeføringen eller Omgjøringen gjøres etter eget skjønn av gjeldende bank eller kortnettverk.

1.11 Endring av tjenestene. Vi kan til enhver tid revidere Tjenestene under denne Avtalen på grunn av for eksempel teknisk utvikling, endringer i forretningsdriften, nye eller endrede eller avsluttede produkter eller funksjoner, eller på grunn av endringer i gjeldende lovgivning med fremtidig virkning. Du vil motta et 15 dagers varsel om endringer i vilkårene for Tjenestene og vilkårene i denne Avtalen eller om en beslutning om å si opp Avtalen fra vår side.  Vi vil informere deg om slike endringer eller en oppsigelse på e-post. I tillegg gjelder den samme prosessen for endringer i Avgifter, og etter et slikt varsel vil de endrede Avgiftene umiddelbart tre i kraft for bestillinger Du har akseptert. 

1.12 Betaling av tjenester. Som godtgjørelse for Tjenestene samtykker Du til å betale oss en Avgift på 3 % for alle transaksjonsbeløp som er behandlet på vegne av Deg gjennom en av betalingsmåtene vi tilbyr i Tilbudt Valuta, unntatt australske dollar, New Zealand dollar og japanske Yen.  Denne Avgiften forfaller til betaling når behandlingen av betalingen er fullført og uavhengig av etterfølgende kansellering.

Avgifter som skal betales oss, er eksklusive moms eller andre tilsvarende indirekte skatter, tilbakeholdelse eller andre transaksjonsbaserte skatter i alle land, stater eller områder.  Hvis slike skatter gjelder, skal Du betale den til oss.

Gjeldende forbrukerskatter kan kreves inn, der det gjelder, på Avgifter og gebyrer som skal betales til oss i henhold til denne Avtalen.

Du gir oss herved tillatelse til automatisk å trekke fra alle Avgifter fra Betalinger innkrevet av oss, i tillegg til Avgifter knyttet til Tilbakeføringer og Manglende Dekning før oppgjør til bankkontoen Din. I tilfelle vi ikke lykkes med å kreve inn Avgifter av en eller annen grunn, samtykker Du til å betale alle rimelige utgifter ved innkrevingen, inkludert rimelige advokathonorarer, som påføres oss.  I tillegg er Du også ansvarlig for eventuelle kostnader eller bøter pålagt Deg eller oss av et kortnettverk eller NACHA som følge av at Du har brukt Tjenestene på en måte som ikke er tillatt i henhold til denne Avtalen, Driftsbestemmelser eller tilknyttede regler og forskrifter. Du er selv ansvarlig for å overvåke kontoen Din og sikre rettidig betaling av alle beløp Du skylder oss.  Vi har rett til å pålegge Deg eventuelle kostnader som påføres oss på grunn av innkrevningsforespørsler som mislykkes som følge av manglende dekning eller at Du blokkerer forespørselen.  Du gir oss tillatelse til å kreve inn slike avgifter ved å belaste bankkontoen som er oppgitt på registreringsskjemaet, eller ved å ta i bruk retten til motregning, som er beskrevet i punkt 1.3.

Med mindre noe annet er bestemt i denne Avtalen, eller gjeldende lovgivning forbyr det, kan ikke Avgifter knyttet til Tjenestene refunderes.

1.13 Skatter. Du er ansvarlig for enhver og alle gjeldende skatter, inkludert salg, bruk, personlig eiendom, merverdi, forbrukeravgifter, tollavgifter, turist-, hotellskatt, importavgift eller stempelavgift eller andre skatter og avgifter som pålegges av offentlige myndigheter av enhver art, og som ilegges transaksjoner i denne Avtalen, inkludert bøter og renter, men spesifikt unntatt skatter vi skylder, eller som gjøres gjeldende overfor oss eller noen av våre tilknyttede selskapers nettoinntekt. Vi kan bli pålagt å rapportere alle Betalinger til nasjonale, statlige og/eller lokale skattemyndigheter, inkludert den amerikanske skatteoppkreveren, Internal Revenue Service, og andre skattemyndigheter. Vi kan ikke holdes ansvarlig for, og er ikke enheten som krever inn omsetningsavgift eller inntektsskatt eller andre avgifter knyttet til Betalingene. Du vil umiddelbart gi oss informasjon og/eller dokumentasjon som gjeldende offentlige myndigheter kan kreve, slik at vi skal kunne behandle betalinger i henhold til denne Avtalen (inkludert, men uten begrensninger, en gyldig bekreftelse på at Du er unntatt plikten til å betale avgifter etter autorisasjon fra gjeldende offentlig myndighet), og vi kan holde tilbake eventuelle Betalinger, eller deler av Betalinger, frem til Du har levert den nødvendige dokumentasjonen. Du er ansvarlig for å fastsette alle anslåtte, påløpte eller nødvendige skatter og avgifter som skal kreves inn, skal betales eller holdes tilbake uansett årsak i forbindelse med salg eller kjøp av produkter eller tjenester, for en transaksjon, eller på en annen måte i forbindelse med en handling, manglende handling eller utelatelse av Deg eller en av Dine tilknyttede selskaper eller deres respektive ansatte, agenter, leverandører eller representanter («Skatter»). Du er også ansvarlig for innkreving, tilbakeholdelse, rapportering og innbetaling av riktig skatt til riktig skattemyndighet. Hvis vi ber om det, skal Du umiddelbart vise dokumentasjon på belastet Skatt i forbindelse med enhver transaksjon som gjennomføres i henhold til denne Avtalen, i tilfeller der det skal betales Skatt i henhold til gjeldende lovgivning. Vi eller våre tilknyttede selskaper kan gi Deg et verktøy for å hjelpe Deg med å avgjøre skatter og avgifter som gjelder for, og skal ilegges, transaksjonene Dine, men vi og våre tilknyttede selskaper har ingen plikt til å avgjøre om skatter og avgifter gjelder, og vi er ikke ansvarlig for å beregne, kreve inn, rapportere eller betale inn skatter som oppstår fra en transaksjon, til en skattemyndighet eller en annen gjeldende myndighet.  Uavhengig av det foregående forbeholder vi oss retten til, etter eget skjønn, å kreve inn og betale Skatter til riktige myndigheter for Betalinger.  Hvis vi utøver denne retten, samtykker Du til å samarbeide med oss om fremskaffelsen av informasjon eller gi den bistanden som vi med rimelighet kan be om, for slik innkreving og overføring, inkludert å levere dokumentasjon som bekrefter transaksjoner med Reisende, og som bekrefter registrering og/eller innbetaling av Skatter til relevant skattemyndighet eller annen relevant myndighet. 

Vi vil behandle alle betalinger av slike Skatter som kreves inn og betales inn av oss eller et tilknyttet selskap i henhold til denne Avtalen.

Skattebeløpet, hvis det finnes, som er innkrevd og innbetalt av oss, vil være synlig for og separat oppgitt både for Deg og Reisende på de respektive transaksjonsdokumentene. Du har ikke tillatelse til å kreve inn Skatter som ellers kreves inn av oss.

I henhold til en separat avtale mellom Deg og HomeAway UK Limited, Vilkår for Partnere, i enkelte rettsområder, kan HomeAway UK Limited etter eget skjønn bestemme å legge til rette for innkreving og innbetaling av oppholdsskatt (avhengig av rettsområde kan disse fastsettes som et beløp per dag, beløp basert på antall reisende eller andre variasjoner, og disse kalles noen ganger «overnattingsskatt», «hotellskatt», «byskatt», «romskatt» eller «turistskatt» («Oppholdsskatt»)) fra eller på vegne av Reisende eller Partnere, hvis rettsområdet fastsetter at HomeAway UK Limited eller Partnere har en plikt til å innkreve og innbetale Oppholdsskatt.

Behandling av Oppholdsskatter, som utgjør en del av Innkvarteringsavgiftene, vil gjennomføres av HomeAway Sarl i overensstemmelse med denne Avtalen.

Beløpet for en eventuell Oppholdsskatt som er innkrevd og innbetalt av HomeAway UK Limited, vil være synlig for og separat oppgitt for både Partnere og Reisende på deres respektive transaksjonsdokumenter. Der HomeAway tilrettelegger for innkreving og innbetaling, er det ikke tillatt for Partnere å kreve inn Oppholdsskatt som blir innkrevd av HomeAway for oppføringene deres i det rettsområdet. Når HomeAway tilrettelegger for frivillig innkreving og betaling av Oppholdsskatt i et rettsområde for første gang, vil HomeAway UK Limited varsle eksisterende Partnere med oppføringer i disse rettsområdene.

1.14 Begrensninger for bruk av tjenester/nettsted. Du kan bare bruke Tjenestene for mottak av Betalinger. Du kan ikke bruke, og Du fremholder og garanterer at Du ikke vil bruke, Tjenestene til andre formål, inkludert, men ikke begrenset til, betaling for ulovlige aktiviteter, produkter eller tjenester. Du samtykker i å overholde retningslinjene våre, og eventuelle andre begrensninger for bruk av våre eller våre tilknyttede selskapers nettsteder og tjenester, som til enhver tid kan oppdateres av oss eller våre tilknyttede selskaper, medregnet, men ikke begrenset til: (i) våre krav til datasikkerhet; og (ii) eventuelle driftsregler og/eller retningslinjer fra kortselskaper eller -nettverk som brukes til å behandle Betalinger (med de oppdateringene som foreligger til enhver tid). Uavhengig av andre betingelser i denne Avtalen, har vi og våre tilknyttede selskaper rett til a) å endre, midlertidig avbryte eller avslutte Tjenestene eller nettsider, helt eller delvis, og b) å innføre begrensninger på visse funksjoner eller begrense tilgangen til hele eller deler av Tjenestene eller nettsteder uten foregående varsel og uten ansvar når vi eller våre tilknyttede selskaper, etter eget skjønn, bestemmer at det er nødvendig for å beskytte integriteten til nettsidene og virksomheten vår for å unngå skade på andre eller av andre grunner. Vi kan avstå fra å behandle enhver betaling i forbindelse med aktiviteter til forebygging av bedrageri, gjeldene lovgivning eller våre retningslinjer. Uten begrensning for det foregående, kan Du ikke opptre som en betalingsformidler, formidler eller servicebyrå eller på annen måte videreselge Tjenesten på vegne av en tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til håndtering, behandling eller overføring av midler for tredjeparter.

1.15 Kortnettverk, innløser. I løpet av varigheten av denne Avtalen vil Tjenestene leveres av oss i samarbeid med en innløser for eCheck eller ACH og/eller (eller PIN-debet innløser) (eller en annen tilsvarende tredjepart) og deres respektive utpekte medlemsbanker. Du samtykker i å overholde alle våre retningslinjer med hensyn til Tjenestene, og alle gjeldende driftsbestemmelser for Visa USA, Inc., Visa International, MasterCard International Incorporated, Discover Financial Services, Inc., American Express Travel Related Services Company Inc. («American Express»), (samlet kalt «Kortnettverk») og National Automated Clearing House Association (samlet kalt «NACHA») og andre regler (samlet kalt «Driftsbestemmelser») og alle gjeldende føderale, statlige eller lokale lover, regler, forskrifter og veiledninger til regelverk som gjelder utøvelsen av virksomheten Din. Per 1. november 2018 er Driftsbestemmelsene for Kortnettverk og NACHA tilgjengelige på: (i) Visa: https://usa.visa.com/support/small-business/regulations-fees.html#3; (ii) MasterCard: https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/rules.html; (iii) Discover tilgjengelig på forespørsel på https://www.discover.com/credit-cards/help-center/contact-us/; (iv) American Express på www.americanexpress.com/merchantopguide (og Vilkår for American Express og (v) NACHA: https://www.nacha.org/rules. Du samtykker i og bekrefter at Kortnettverkene og NACHA har rett til å endre Driftsbestemmelsene uten å varsle Deg. Hvis Du har valget mellom å godta kun enkelte betalingsmetoder eller kredittkort, er det Ditt ansvar å gjøre det klart hvilke betalingsmetoder eller kredittkort som aksepteres.

2. FRASKRIVELSESKLAUSUL FOR GARANTIER.

2.1 Ingen garantier. DU BEKREFTER AT DIN BRUK AV TJENESTENE OG NETTSTEDET ER UNDERLAGT FØLGENDE ANSVARSFRASKRIVELSE: MED UNNTAK FOR EVENTUELLE UTTRYKKELIGE GARANTIER I DENNE AVTALEN, ER TJENESTENE OG NETTSTEDER (INKLUDERT ALT INNHOLD, PROGRAMVARE, DATAOVERFØRING, FUNKSJONER, MATERIALE OG INFORMASJON GITT I SAMMENHENG MED ELLER GJORT TILGJENGELIGE GJENNOM TJENESTEN) GITT «SOM DEN ER» OG VI, VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER OG VÅRE LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, VEDRØRENDE NETTSTEDER ELLER TJENESTER LEVERT I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN OG FRASIER OSS UTTRYKKELIG GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, I DET OMFANG DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVEN.

2.2 World Wide Web-bruk. Vi, våre tilknyttede selskaper og våre leverandører gir ingen garantier når det gjelder kvalitet, pålitelighet, aktualitet eller sikkerheten til world wide web, Internett og andre globalt sammenkoblede datanettverk, eller om at webområdene etablert her, herunder nettsteder, ikke vil være utsatt for driftsavbrudd eller feil.

2.3 Betalinger Du erkjenner og samtykker i at: (i) Dine bestillinger av Eiendom er transaksjoner utelukkende mellom Deg og den aktuelle Reisende og ikke med oss eller noen av våre tilknyttede selskaper, (ii) Betalinger innkrevet av oss dekker all tilsvarende gjeld Reisende måtte ha til Deg; (iii) vi er ikke ansvarlige for og kontrollerer ikke om en Reisende innfrir en Betaling, (iv) vår forpliktelse til å betale Deg forutsetter at vi mottar tilsvarende innkvarteringsavgifter fra Reisende, (v) vi er ikke en bank eller annen registrert finansiell institusjon og (vi) midler som behandles av oss eller våre tjenesteleverandører (medregnet leverandører av banktjenester) i forbindelse med innkreving av Betalinger, er ikke innskuddsforpliktelser og er heller ikke forsikret til fordel for deg av et statlig organ, og du vil ikke få renter på slike midler.

Vår rolle. Med unntak av vår begrensede rolle i behandlingen av betalinger som Du godkjenner eller initierer, er vi ikke involvert i noen underliggende transaksjoner mellom Deg og den Reisende. For å unngå tvil bemerkes det at vi ikke leverer eller videreselger overnatting eller overnattingsrelaterte utgifter eller tjenester.  Vi påtar oss intet ansvar for dine handlinger eller unnlatelser.

2.4 Unnlate å oppgi eiendom. Vi er, som din tredjeparts betalingsbehandler, ikke ansvarlige for etterlevelse av jurisdiksjoners lover for uoppgitt eiendom eller hjemfall.   Du er ansvarlig for å avgjøre om Du innehar eiendom for Reisende eller annen part som er underlagt slike lover, og hvis dette er tilfelle, erkjenner og samtykker Du i at Du bærer det fulle ansvar for å etterleve like lover.

3. BEGRENSNING AV ANSVAR/ERSTATNING

3.1 VI SKAL IKKE PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR PERIODER MED DRIFTSSTANS ELLER MANGLENDE TILGJENGELIGHET FOR TJENESTENE OG NETTSTEDER SOM GJØR AT REISENDE IKKE KAN FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTENE ELLER NETTSTEDER, ELLER FOR FEIL SOM KAN PÅVIRKE MOTTAK, BEHANDLING, GODKJENNING, FULLFØRING ELLER OPPGJØR AV EN BETALING ELLER TJENESTENE.  VI PÅTAR OSS IKKE NOE ANSVAR FOR URIKTIGE PÅSTANDER, FEIL MED BETALINGER ELLER FORSINKEDE BETALINGER, BETALINGER SOM AVVISES AV BANKEN DIN ELLER AT DU UNNLATER Å OPPGI KORREKT OG/ELLER GYLDIG INFORMASJON.

3.2 IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL NOEN AV PARTENE, DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LEVERANDØRER, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEN ANDRE PARTEN, ELLER EN TREDJEPART, FOR INDIREKTE TAP, ØKONOMISKE TAP ELLER EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORTJENESTE, SELV OM PARTEN SOM ELLERS VILLE VÆRT ANSVARLIG, HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL VÅRT SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV DENNE AVTALEN OVERSTIGE AVGIFTENE VI HAR MOTTATT OG BEHOLDT I LØPET AV DENNE AVTALEN I DE TRE (3) MÅNEDENE UMIDDELBART ETTER DATOEN KRAVET OPPSTÅR. DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE VIL GJELDE UAVHENGIG AV MANGLENDE OPPFYLLELSE AV DET VESENTLIGE FORMÅLET MED EN BEGRENSET AVHJELP. Begge parter erkjenner at den andre parten har inngått denne Avtalen på vilkår av ansvarsbegrensningene nevnt i dette punktet, og at disse begrensningene utgjør et vesentlig grunnlag for avtalen mellom partene.

3.3 Holde skadesløs

Du skal forsvare og holde oss, våre tilknyttede selskaper og deres respektive direktører, ledende ansatte, ansatte og representanter («HomeAway-partene som holdes skadesløse») skadesløse overfor alle tredjeparts krav, ansvarserstatning, tap og utgifter (også skadeserstatninger, beløp inngått ved forlik og rimelige advokathonorarer) rettet mot en av HomeAway-partene som holdes skadesløse, som oppstår som følge av eller i forbindelse med (i) Din bruk av Tjenestene eller nettstedene til Tjenestene og/eller (ii) Ditt mislighold eller manglende etterlevelse av denne Avtalen. HomeAway-partene som holdes skadesløse, kan for egen regning delta i eget forsvar med juridiske rådgivere de selv velger. Pliktene til å holde skadesløs som fastsettes i dette punktet, gjelder ikke hvis krav, tap, erstatningsansvar, fordring eller utgift er et resultat av at en av HomeAway-partene som holdes skadesløs, har utvist grov uaktsomhet eller gjort seg skyldig i forsettlig mislighold.  Pliktene til å holde skadesløs som fastsettes i dette punktet, forutsetter 1) at vi straks varsler Deg skriftlig om slike krav, tap, erstatningskrav, søksmål, fordringer eller utgifter (unntatt at Du bare skal fritas fra forpliktelsen til å holde skadesløs i henhold til denne Avtalen i den grad forpliktelsen berøres av vår unnlatelse av å gi et slikt varsel) og 2) at Du har full kontroll over forsvaret mot eller løsning av slike krav, tap, erstatningskrav, søksmål, fordringer eller utgifter, på vilkår av at løsninger som krever noe annet enn betaling av et pengebeløp, skal være underlagt samtykke fra oss, som ikke skal nektes uten saklig grunn. På forespørsel fra Deg og for Din regning skal vi samarbeide om undersøkelser, forsvar mot og løsninger på slike krav, tap, erstatningskrav, søksmål, fordringer eller utgifter.

 4. VARIGHET OG AVSLUTNING

4.1 Varighet Denne Avtalen skal tre i kraft på Ikrafttredelsesdatoen og gjelder frem til den sies opp av en av partene i henhold til avsnitt 4.2 nedenfor.

4.2 Oppsigelse Hver av partene kan si opp denne Avtalen når som helst gjennom skriftlig varsel, som sendes på e-post til adressen angitt nedenfor.  For å unngå tvil gjøres det oppmerksom på at en slik oppsigelse av denne Avtalen ikke i seg selv vil føre til avslutning av andre avtaler mellom Deg og oss eller noen av våre tilknyttede selskaper. 

4.3 Virkning av oppsigelse. Oppsigelse av denne Avtalen vil ikke frita partene fra plikten til å betale beløp, avgifter eller annen godtgjørelse som den andre Parten har utestående i henhold til denne Avtalen før oppsigelsen.  Enhver Betaling som fortsatt er under behandling på tidspunktet for oppsigelsen, vil fullføres av oss som om Avtalen fortsatt var gjeldende, medregnet i henhold til relevante tidslinjer for oppgjør og fradrag av eventuelle Avgifter. Du fortsetter imidlertid å være ansvarlig for Tilbakeføringer, Omgjøringer, kostnader og andre forpliktelser som er pådratt av Deg, og som administreres av oss etter oppsigelsen av denne Avtalen, og Du gir oss tillatelse til automatisk og uten ytterligere varsel, å trekke slike beløp fra bankkontoen Din. Ved oppsigelse vil vi deaktivere tilgangen Din til Tjenestene (unntatt tilgang som er nødvendig for å utføre Betalinger som fortsatt er under behandling).

4.4 Fortsatt gyldighet. Punkt 1.2 bokstav b, 1.2 bokstav c, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 2, 3, 4 og 5 skal fortsette å gjelde etter oppsigelse eller utløp av denne Avtalen, med mindre noe annet er fastsatt.

5. DIVERSE

5.1 Bindende for stedfortredere og etterfølgere. Denne Avtalen skal være bindende og tjene til fordel for partene, deres etterfølgere og godkjente stedfortredere. Verken denne Avtalen eller rettigheter, lisenser, privilegier eller forpliktelser som denne Avtalen gir, kan overdras av Deg uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss, og eventuelle forsøk på overdragelse uten slikt samtykke er ugyldige. Vi kan overdra denne Avtalen når som helst, men vil ikke gjøre det på en måte som svekker eventuelle garantier denne Avtalen gir deg.  

5.2 Force Majeure. Vi  er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser, feil, manglende ytelse, driftsavbrudd eller -forstyrrelser i Tjenestene eller på nettstedene våre som er forårsaket av, eller som har oppstått som følge av, en handling, unnlatelse eller tilstand utenfor vår rimelige kontroll, uavhengig av om den kunne forutses eller identifiseres, medregnet, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, streik, lockout, opptøyer, krigshandlinger, terroristkonflikter eller terroristangrep, statlige reguleringer, brann, strømbrudd, jordskjelv, uvær, flom, tørke, epidemier, pandemier eller andre naturkatastrofer eller feil i maskinvare, programvare eller kommunikasjonsutstyr eller -anlegg tilhørende Deg, den Reisende eller en tredjepart.

5.3 Hele Avtalen. Denne Avtalen inneholder den fullstendige overenskomsten mellom partene med hensyn til Avtalens gjenstand, og den erstatter alle tidligere eller samtidige erklæringer, overenskomster og eventuelle andre skriftlige eller muntlige avtaler mellom partene som gjelder Avtalens gjenstand.  Det foregående begrenser ikke eventuelle separate forpliktelser overfor Kortnettverk eller andre tredjeparts tjenesteleverandører.

5.4. Utskillelse. Hvis en bestemmelse i denne Avtalen, eller anvendelsen av denne, blir funnet ugyldig eller ikke kan håndheves, skal bestemmelsen endres for å oppnå så nær som mulig lik økonomiske virkning som den opprinnelige bestemmelsen, og resten av denne Avtalen skal fortsatt gjelde fullt ut.

5.5 Endringer Du kan ikke endre, modifisere, supplere, gi slipp på, avslutte eller endre denne Avtalen på andre måter, unntatt ved en skriftlig erklæring undertegnet av oss. Vi vil ha rett til, etter eget skjønn, å endre, modifisere eller rette enhver del av denne Avtalen i samsvar med vilkårene som er beskrevet ovenfor, inkludert, men ikke begrenset til, betalingsbetingelsene i avsnitt 1.5. Hvis Du har innsigelser til slike endringer, modifiseringer eller rettelser, må Du si opp denne Avtalen i samsvar med punkt 4.2.  Hvis ikke, er Du underlagt de endrede, modifiserte eller rettede vilkårene.

5.6 Fraskrivelse. Hvis en part gir avkall på en rettighet i henhold til denne Avtalen eller ikke påberoper seg manglende gjennomføring eller mislighold av en bestemmelse i denne Avtalen, skal ikke det fungere eller tolkes som et avkall på andre rettigheter i Avtalen, eller som at parten ikke vil påberope seg annet mislighold eller annen unnlatelse av lignende eller en annen art.

5.7 Meldinger. Alle meldinger og annen kommunikasjon som kreves eller tillates i henhold til denne Avtalen skal være skriftlig. Meldinger til Deg vil bli sendt til e-postadressen som er oppgitt på Registreringsskjemaet.  Meldinger til oss skal rettes til HomeAway.com, Inc., Attn: Legal Department, 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703 eller til HomeAway Sarl, Attn: Legal Department, at 53 Merrion Square South, Dublin, D02 PR63 Ireland.

5.8 Oppdatere informasjonen din. Det er Ditt ansvar å sørge for at bankinformasjonen, inkludert ditt offisielle navn, adresse og bostedsland, er korrekt og fortsatt gyldig.  Det er også Ditt ansvar å sørge for at all informasjon eller dokumentasjon vedrørende skattemessige spørsmål som beskrevet i avsnitt 1.13 ovenfor, er korrekt og gyldig.

5.9 Tredjeparts leverandører.  I forbindelse med vår levering av Tjenester vil vi bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å forestå og behandle Betalinger. Du utvider herved alle de rettighetene denne Avtalen gir oss, til å gjelde for tredjeparts tjenesteleverandører som er godkjent av oss for å bistå oss med å levere Tjenestene i henhold til denne Avtalen.  Eventuelle forpliktelser overfor oss i henhold til denne Avtalen kommer i tillegg til, og begrenser ikke eventuelle separate avtalemessige forpliktelser til tredjeparts tjenesteleverandører som vi bruker i forbindelse med levering av Tjenestene, medregnet forpliktelser knyttet til ytterligere avgifter som kan pålegges av slike tredjeparts tjenesteleverandører.  Vær oppmerksom på at tilknyttede tredjeparts leverandører kan pålegge eller trekke fra behandlingsgebyrer for utenlandsk valuta på eller fra betalinger eller utbetalinger som involverer valutakonvertering.

5.10 Vilkår for American Express. Du samtykker i at Du blir bundet av American Express Merchant Operation Regulations (tilgjengelig på: www.americanexpress.com/merchantopguide) og vedlagte vilkår for American Express hvis vi tillater at Du godtar American Express-kort.

5.11 Gjeldende lovgivning og verneting.  Hvis Du bor i USA, er denne Avtalen underlagt Federal Arbitration Act, føderal voldgiftslov, og lovene i staten der Du har faktureringsadressen Din, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt.

Hvis Du ikke bor i USA, og med mindre du er en forbruker uten bosted i Irland, er denne Avtalen underlagt lovene i ditt bostedsland og underlagt irske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon. Hvis du er en forbruker med bosted i et annet land enn Irland, skal denne Avtalen være underlagt lovene i landet der du er bosatt, og være underlagt jurisdiksjonen i landet der du er bosatt i.

5.12 Tvister, voldgift.

Hvis Du bor i USA, samtykker Du i følgende:

Vi er opptatt av kundetilfredshet, så hvis Du har et problem eller en tvist, vil vi forsøke å løse dette. Hvis vi ikke lykkes, kan Du fremme krav slik det blir forklart i dette punktet. Du samtykker til å gi oss en mulighet til å løse eventuelle tvister eller krav som gjelder Tjenestene, kontakt med våre kundetilfredsagenter, tjenester eller produkter som tilbys, erklæringer fra oss, eller Personvernerklæringen vår («Krav») ved å kontakte HomeAway-kundestøtten eller ringe 1-877-228-3145. Hvis vi ikke er i stand til å løse Kravet ditt innen 60 dager, kan Du søke erstatning gjennom voldgift eller forliksrett, som beskrevet nedenfor.

Krav skal løses gjennom tvungen voldgift, i stedet for ved ordinær domstol, Du kan imidlertid fremme Krav på individuelt grunnlag i en forliksdomstol hvis kravene kvalifiserer.  Dette omfatter ethvert krav Du fremsetter mot oss, våre datterselskaper, brukere eller andre selskaper som tilbyr produkter eller tjenester gjennom oss (og som er en del av denne voldgiftsavtalen). Dette omfatter også eventuelle Krav som oppsto før Du inngikk denne Avtalen, uavhengig av om tidligere versjoner av denne Avtalen nødvendiggjorde voldgift.

Det er ingen ordinær dommer eller jury i voldgift, og domstolsbehandling av en voldgiftskjennelse er begrenset. En voldgiftsdommer kan imidlertid på individuell basis avsi kjennelse om samme skadeserstatning og oppreisning som en domstol (inkludert lovfestet skadeserstatning, advokathonorar og omkostninger), og må følge og håndheve denne Avtalen på samme måte som en ordinær domstol ville ha gjort.

Voldgift vil gjennomføres av American Arbitration Association (AAA) i henhold til deres bestemmelser, herunder AAA Consumer Rules. Betaling av alle avgifter for innlevering, administrasjon og voldgiftsdommer vil være underlagt AAAs bestemmelser, med unntak av det som fastsettes i dette punktet. Hvis det samlede kravet Ditt er mindre enn 10 000 amerikanske dollar, vil vi refundere innleveringsavgiften Du betaler til AAA, og vi vil betale godtgjørelse til voldgiftsdommere. Du kan velge å gjennomføre voldgift på telefon, basert på skriftlige innleveringer eller ved personlig oppmøte i staten der Du bor, eller et annet gjensidig avtalt sted.

For å opprette en voldgiftssak må Du sende et brev der Du ber om voldgift og beskrive Kravene Dine til «HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager» på Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004. Hvis vi ber om at det igangsettes voldgift mot deg, vil vi gi Deg melding om dette til e-postadressen eller gateadressen Du har oppgitt. AAAs regler og innleveringsinstruksjoner er tilgjengelige på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879.

Alle forhandlinger for å løse Krav vil bare bli gjennomført på individuelt grunnlag, og ikke gjennom et kollektivt søksmål, gruppesøksmål eller representativt søksmål.  Hvis et Krav, uavhengig av årsak, behandles i en domstol i stedet for gjennom voldgift, fraskriver hver av oss retten til en rettsak med jury. Federal Arbitration Act og føderale voldgiftslover gjelder for denne Avtalen. En voldgiftskjennelse kan bekreftes av en kompetent domstol.

Hvis Du bor i Frankrike, samtykker Du i følgende:

I tilfelle en tvist mellom Deg og HomeAway Payments, kan Du vurdere mekling eller andre tvisteløsningsprosesser som fastsatt av loven, særlig paragraf 1528 i den franske sivilprosesslovboken (Code de procédure civile).
Meglingstjenesten for forbrukere for HomeAway Payments er La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) (http://www.fevad.com/mediation). Hvis HomeAway Payments unnlater å gi Deg et tilfredsstillende svar innen 60 dager etter at Du har sendt inn skriftlig klage til HomeAway Payments, kan Du henvise saken til meglingstjenesten for forbrukere i henhold til vilkårene på meglingstjenestens nettside. Du kan ta kontakt med meglingstjenesten for forbrukere på følgende adresse:
Service de Médiation du e-commerce

60 rue La Boétie – 75008 Paris

relationconso@fevad.com


Alternativt kan Du også henvise tvisten med HomeAway Payments til Europakommisjonens nettbaserte klageportal som er tilgjengelig her: http://ec.europa.eu/odr.

Hvis HomeAway Payments endrer avsnittet «Tvister, voldgift» etter datoen Du først aksepterte disse Vilkårene (eller aksepterte eventuelle senere endringer i disse Vilkårene), kan Du, uten hensyn til bestemmelsene i punktet «Endringer» over om endringer i vilkårene i denne Avtalen, avvise enhver endring ved å sende oss en skriftlig melding (også via e-post) innen 30 dager etter at en slik endring trådte i kraft, som angitt under «sist oppdatert»-datoen over. Ved å avvise en endring samtykker Du til at enhver Tvist mellom Deg og oss skal avgjøres i samsvar med bestemmelsene i dette «Tvister, voldgift»-punktet fra og med datoen Du først aksepterte disse Vilkårene (eller aksepterte eventuelle senere endringer i disse Vilkårene).

 

 

 

Vilkår for American Express

 

Kunden samtykker i at American Express Merchant Operation Regulations (tilgjengelig på: www.americanexpress.com/merchantopguide) og vilkårene for American Express i denne Avtalen («Vilkår for American Express»). American Express skal være en begunstiget tredjepart i denne Avtalen og kan håndheve vilkårene i Avtalen overfor Kunden. Kunden samtykker til og erkjenner at Kunden ikke er en begunstiget tredjepart i noen avtale som vi eller noen av våre tredjeparts tjenesteleverandører kan ha med American Express. Kunden samtykker i bare å akseptere American Express-kort i samsvar med vilkårene i Avtalen og Vilkårene for American Express. Med unntak av det som uttrykkelig tillates av gjeldende lov, skal Kunden ikke behandle transaksjoner med American Express-kort eller motta betalinger på vegne av, eller (med mindre loven krever det) videresende betalinger til, en annen part.

Ansvarsbegrensninger.

Under ingen omstendigheter skal en Kunde, vi, American Express eller deres respektive tilknyttede selskaper, etterfølgere eller godkjente stedfortredere (og i American Express' tilfelle, dets tredjeparts rettighetshavere) være ansvarlig overfor en annen part for eventuelle tap av fortjeneste eller ekstraordinære omkostninger, indirekte tap, fremtidige tap, økonomiske tap, straffeerstatning eller avskrekkende erstatning av noe slag (uavhengig av om det er basert på avtale, erstatningsrettslig forhold, inkludert uaktsomhet, objektivt ansvar, bedrageri, eller annet, eller lover, forskrifter eller på et hvilken som helst annet grunnlag) som oppstår som følge av eller i forbindelse med Avtalen, selv om det er gjort oppmerksom på slike potensielle tap. Verken Kunden, vi eller American Express kan holdes ansvarlig overfor en annen part for skader på banksystemet som følge av forsinkelser eller problemer forårsaket av nettoperatører for teletjenester, bortsett fra at American Express' rettigheter til å opprette reserver og utføre tilbakeføringer ikke skal bli svekket av slike hendelser.

Ikke i noe tilfelle vil American Express være erstatningspliktig overfor Kunden for eventuelle krav, tap, erstatningskrav, søksmål, fordringer eller utgifter som oppstår som følge av (i) brudd på datasikkerheten som følge av Kundens handling eller unnlatelse, eller (ii) påstand fra en ansatt hos Kunden om at American Express er ansvarlig som arbeidsgiver eller er en felles arbeidsgiver for en slik arbeidstaker.

High CV Sponsored Merchant

Hvis vi eller American Express anmoder Kunden om å gjøre det, vil Kunden bli konvertert til en High CV Sponsored Merchant (som definert i American Express driftsbestemmelser på det aktuelle tidspunktet). Ved en slik konvertering skal Kunden inngå et direkte kontraktsforhold med American Express og være bundet av en standard kortavtale, og American Express kan angi andre behandlingsgebyr for Kunden. I slike tilfeller gir Kunden oss, med mindre Kunden uttrykkelig underretter oss om noe annet, fullmakt til å fortsette å forvalte Kundens American Express-konto på sine vegne, og til å sørge for at midler fra American Express-transaksjoner settes inn enten direkte på en bankkonto angitt av Kunden eller en bankkonto til fordel for Kunden som vi innehar.

 

 

check