HYPERWALLET TJENESTEVILKÅR

Last ned som PDF

Disse tjenestevilkårene gjelder fra og med 1. februar 2017.

 

BRUKSVILKÅR

Hyperwallet er en global leverandør av betalingstjenester.  Vi leverer betalingstjenestene med tilhørende funksjonalitet og teknologi til støtte for disse tjenestene, som beskrevet her (kollektivt kalt «tjenestene»), til Hyperwallets bedriftskunder og kommersielle kunder (hver en «betaler») som ønsker å sende betalinger til sine utpekte betalingsmottakere.  Ditt primære grensesnitt mot tjenestene er via en Hyperwallet-teknologiportal som kan nås via et nettsted, et programmeringsgrensesnitt/API, som er innebygd i eller integrert med, betalerens egen plattform eller system, eller en annen metode («betalingsportalen»).  Betalingsportalen er en del av tjenestene.

Ved å registrere deg for å bruke tjenestene, få tilgang til betalingsportalen eller bruke tjenestene på noe tidspunkt, godtar du alle betingelser og vilkår i disse bruksvilkårene og i hvert av følgende:

(kollektivt «tjenestevilkårene»).

Tjenestevilkårene er en kontrakt mellom deg og ett/flere Hyperwallet-partnerselskap eller partnerselskaper som beskrevet under, og styrer din bruk og ditt mottak av tjenester. Som sådan er dette viktige dokumenter som du bør lese og vurdere grundig. Skriv ut eller lagre en kopi av disse tjenestevilkårene for senere referanse.

 

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre tjenestevilkårene ved å legge ut en revidert versjon i betalingsportalen.  Den reviderte versjonen blir gjeldende i det øyeblikk vi legger den ut på betalingsportalen.  Du er ansvarlig for jevnlig å se gjennom tjenestevilkårene.  Fortsatt bruk av betalingsportalen og tjenestene etter datoen en endring legges inn, utgjør din aksept av eventuelle nye eller endrede tjenestevilkår.  Hvis du ikke ønsker å godta de nye eller endrede tjenestevilkårene, må du la være å bruke betalingsportalen og slutte å bruke tjenestene.


Ved eventuelle konflikter mellom bruksvilkårene og andre deler av tjenestevilkårene, skal bruksvilkårene ha forrang. 

Ordene «du», «din» og «betalingsmottaker» refererer til brukere av tjenestene eller andre kvalifiserte brukere av betalingsportalen. Uttrykkene «Hyperwallet», «vi», «oss», «vår» og lignende uttrykk, refererer til parten du har en avtale med som beskrevet heri.  Andre uttrykk som ikke er definert i bruksvilkårene, skal ha den betydningen som angis i definisjonsdelen heri.

1.          Om Hyperwallet.

Hyperwallet driver og leverer tjenestene gjennom lokale partnerselskaper (hver et «partnerselskap») i hele verden.  Sammen med sine respektive overordnede, underordnede og partnerselskaper blir disse partnerselskapene hver for seg og kollektivt kalt «Hyperwallet».

Du tegner avtale med og mottar tjenester fra partnerselskapet basert på landet du oppholder deg i, som beskrevet iVilkår for partnerselskap og gjeldende lov. Disse partnerselskapene kan være registrert og lisensiert i forskjellige jurisdiksjoner med egne tilsynsorganer som angitt i Lisenser og klager.

Uansett hvilket partnerselskap du har kontrakt med basert på landet du oppholder deg i, kan Hyperwallet delegere alle forpliktelsene som her pålegges Hyperwallet, til andre partnerselskaper, agenter, leverandører og kontraktører, og Hyperwallet kan gi slike personer alle opplysninger de trenger for at de skal kunne utføre pliktene de tildeles på denne måten.

2.          Tjenestene

Tjenestene lar deg motta betalinger fra og som angitt av, din betaler via en av flere metoder som tilbys og støttes av din betaler, for eksempel overføring til bankkontoen din, overføring til et forhåndsbetalt kort utstedt til deg av en tredjepartsutsteder («Hyperwallet-kort»), overføring til ditt eksisterende betalingskort, utstedelse av e-pengekonto (når tilgjengelig), sjekk, kontanter som kan hentes på opphentingssteder hos tredjepartsleverandører av pengeoverføringer (f.eks. Western Union) og andre betalingsmetoder (hver en «utbetalingsmetode») som støttes og gjøres tilgjengelig av Hyperwallet fra tid til annen.   Tjenestene leveres via betalingsportalen, partnerselskapene og et nettverk av banker og leverandører av finansielle tjenester («nettverkspartnere»), og er underlagt ytterligere betingelser og vilkår som angitt i Vilkår for betalingstjenester.

I noen jurisdiksjoner kan tjenestene inkludere bankremisser/pengeoverførsler, utstedelse, distribusjon eller salg av elektroniske penger («e-penger») eller lagret verdi, og/eller muligheten for deg til å motta betalinger fra betaler i din lokale valuta.  Disse tjenestene er underlagt ytterligere betingelser og vilkår som er angitt i Vilkår for betalingstjenester.

3.  Begrensninger for næringsformål.

Tjenestene er underlagt visse begrensninger og tilgjengelighet, og det er derfor ikke gitt at alle tjenester, utbetalingsmetoder, funksjoner i eller tilgang til, tjenestene, inkludert betalingsportalen, vil være tilgjengelig for deg.  Tjenestene tilbys ikke til forbrukere eller allmenheten, og vil bare gjøres tilgjengelige og leveres til deg i forbindelse med din kommersielle relasjon til og status som, utpekt betalingsmottaker fra og begunstiget til, en betaler, for å kunne motta midler fra nevnte betaler.

Formålet med tjenestene er å tilrettelegge for ikke-lønnsrelaterte eller -arbeidslønnsrelaterte men forretningsrelaterte og kommersielle aktiviteter knyttet til din relasjon til din betaler, som ikke skal eller kan brukes til husholdnings- eller familieformål eller personlig forbruk.  Ved å registrere deg for tjenestene, angir du at du bruker tjenestene til kommersielle formål som en uavhengig kontraktør for betaler, og ikke for å motta noen lønn som kan underlegges tilbakeholdelse av lønn eller på annen måte brukes til husholdnings- eller familieformål eller personlig forbruk.

Uaktet noen av tjenestene som leveres herunder, er Hyperwallet ikke ansvarlig for og påtar seg ikke noe erstatningsansvar for, noen av produktene, tjenestene eller aktivitetene du mottar betaling for via betalingsportalen, eller noen handlinger eller manglende handlinger fra noen betaler eller tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til, noen tvist knyttet til noen midler betalt av eller skyldig til, deg, av slik betaler eller på annen måte.  Ytterligere begrensninger for bruk av tjenestene er angitt i Vilkår for betalingstjenester.

4.          Tredjepartstjenester.

I forbindelse med tjenesten vil du kanskje kunne velge eller motta visse tjenester fra andre av Hyperwallets tjenesteleverandører (hver slik tjeneste er en «tredjepartstjeneste», og hver slik enhet en «leverandør»). Hyperwallet er ikke ansvarlig for slike leverandører, tredjepartstjenester eller annet materiale, informasjon eller resultater som gjøres tilgjengelig gjennom slike tredjepartstjenester.  De aktuelle leverandørene kan kreve at du godtar betingelser og vilkår eller avtaler knyttet til deres levering av tredjepartstjenestene til deg.  Du alene er ansvarlig for, og påtar deg all risiko i forbindelse med, ditt valg og mottak av noen tredjepartstjeneste.  Hvis du velger å motta en tredjepartstjeneste, gir du Hyperwallet tillatelse til å sende den aktuelle leverandøren alle dokumenter og all informasjon om deg og din betaler som slik leverandør måtte kreve for å kunne levere tredjepartstjenesten til deg, inkludert og uten begrensning, personlig identifiserbar informasjon som etterspørres av slik leverandør og som du har oppgitt til Hyperwallet i forbindelse med denne avtalen og ditt mottak av tjenesten.  Du er ansvarlig for at all informasjon du oppgir til oss er korrekt, og du godtar at den sendes til leverandører. Du bekrefter og garanterer at du eier rettighetene til all informasjon som er nødvendig for å formidle informasjon til Hyperwallet, og at Hyperwallets bruk av informasjonen som er beskrevet her, ikke vil være brudd på noe personvern eller andre tinglige rettigheter, eller noen gjeldende lokale, statlige eller føderale lover, forskrifter, påbud eller regler.  Du godtar at du ved å velge å motta en tredjepartstjeneste, samt samtykke i og gi Hyperwallet tillatelse til å sende dine opplysninger til en leverandør, har fraskrevet og frafalt ethvert krav mot Hyperwallet som følge av nevnte leverandørs bruk av din informasjon.  Under ingen omstendighet vil Hyperwallet være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen direkte eller indirekte, påfølgende, spesielle eller strafferettslige tap eller skader, uavhengig av om slike skader oppstår som følge av kontraktsmessig eller subjektivt ansvar (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller noen annen teori eller form for handling, og om Hyperwallet kjente til eller burde ha kjent til sannsynligheten for slike skader under noen forhold.

5.          Berettigelse.

Før du er berettiget til å kunne bruke tjenestene, må du være en utpekt betalingsmottaker for en betaler, ha nådd myndighetsalder i ditt oppholdsland og oppholde deg i et land som støttes av Hyperwallet.  Før du kan motta tjenestene, må du fullføre registreringen ved å oppgi oppdatert, fullstendig og presis informasjon som etterspørres i registreringsprosessen på betalingsportalen, samt godta tjenestevilkårene.   Noen opplysninger knyttet til registrering og annen identifiserende informasjon kan fra tid til annen leveres direkte til Hyperwallet fra din betaler.  Det er forbudt med flere registreringer.  Du kan bare registrere deg én gang, og hver bruker må vedlikeholde en egen registrering.  Hvis vi oppdager at én enkelt bruker har flere aktive registreringer, forbeholder vi oss retten til å slå sammen eller terminere registreringene og nekte deg å bruke tjenesten, uten at du varsles om det. Hvis du registrerer deg for tjenestene på vegne av en virksomhet eller kommersiell enhet, må du ha fullmakt til å kunne godta tjenestevilkårene vegne av virksomheten.

6.          Identitetsverifisering og tillatelser fra tredjepart.

Du erkjenner og godtar at Hyperwallet, når som helst og som en betingelse for din bruk av tjenester og i henhold til vår Personvernerklæring, kan be deg om opplysninger som gjør at vi med rimelighet kan identifisere deg, kreve at du treffer tiltak for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er presis og fullstendig, og/eller bekrefte din informasjon mot tredjeparters databaser eller via andre metoder der formålet er å levere tjenestene til deg. Informasjon vi måtte kreve fra deg kan inkludere navn, adresse, fødselsdato, personnummer, organisasjonsnummer, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon vi kan bruke til å identifisere deg. Vi kan be deg oppgi dokumentasjon som pass, førerkort eller annet myndighetsutstedt identifikasjon med bilde. Vi kan også komme til å kontakte deg hvis vi har flere spørsmål. Hyperwallet forbeholder seg retten til å lukke, suspendere, begrense eller nekte tilgang til tjenestene hvis det skulle bli umulig å skaffe slik informasjon, uansett grunn og uten grunn, og etter eget forgodtbefinnende.

Du godtar uttrykkelig at dine opplysninger kan oppgis til tredjepartsleverandører av verifiseringstjenester, nettverkspartnere, offentlige myndigheter og andre tredjeparter for å kunne bekrefte identitet, overholde rapporteringsbehov i forbindelse med arbeid mot hvitvasking, anti-terrorfinansiering, transaksjonsovervåking og rapportering om mistenkelig aktivitet eller det som ellers måtte være nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Du erkjenner og godtar at informasjon angående plassering av enheten du bruker eller tilgangen til betalingsportalen som kan brukes til å vurdere plassering, kan innhentes når som helst mens du er logget på betalingsportalen, og at slik informasjon kan brukes eller avsløres som en del av tjenestene og din berettigelse til bruk av tjenestene.  Enhver tredjepart som din informasjon overføres til, vil være forpliktet til å behandle informasjonen konfidensielt, og kan ikke bruke nevnte informasjon til noe uautorisert formål utenom å verifisere identitet, oppfylle våre juridiske, forskriftsmessige og risikorelaterte krav og levere tjenestene, eller slik det på annen måte beskrives her eller i Personvernerklæringen.

7.          Ditt ansvar.

Du har ansvar for å håndheve god sikkerhet og kontroll over eventuelle og alle ID-er, brukernavn, passord, personlige identifikasjonsnumre (PIN-koder) eller andre koder du bruker for å få tilgang til betalingsportalen, tjenestene eller i forbindelse med tjenestene.  Du erkjenner og godtar uttrykkelig at manglende håndhevelse av sikkerheten for slike elementer, kan medføre uautoriserte transaksjoner og/eller tap for deg, og at Hyperwallet ikke har ansvar for å tilbakebetale deg eller på annen måte betale deg for noe slikt tap.  Du godtar at du må varsle Hyperwallet umiddelbart om all uautorisert bruk av din betalingsportal eller andre sikkerhetsbrudd.  Du er ansvarlig for alle overføringer av pengekrav som mottas via din betalingsportal, med mindre vi varsles om uautorisert bruk på den måten som er angitt i disse bruksvilkårene.  Vi ber deg treffe nødvendige beskyttelsestiltak før du laster ned informasjon fra betalingsportalen. Vi påtar oss ikke ansvar for noen skader på datautstyr eller annen eiendom som måtte skyldes bruk av betalingsportalen eller andre nedlastinger fra betalingsportalen.

Uaktet det foregående er du ansvarlig for alle aktiviteter, handlinger eller utelatelser som foregår i forbindelse med din betalingsportal, inkludert innholdet i dine overføringer via tjenestene.  Du er ansvarlig for å sikre din Internett-forbindelse eller annen metode du måtte bruke til å koble til betalingsportalen.  Du bekrefter at din e-postkonto og all informasjon som sendes til og fra din e-postkonto, er sikker, og at ingen har tilgang til din e-postkonto bortsett fra deg.  Du erkjenner også at selv om du gir en tredjepart tilgang til å treffe visse tiltak på dine vegne, betyr det ikke at du fritas for noe av ditt ansvar under denne avtalen.  Videre erkjenner og godtar du at du ikke vil gi Hyperwallet ansvar for, og vil forsvare og holde Hyperwallet skadesløs fra, ethvert erstatningsansvar som følge av denne tredjepartens handlinger eller manglende handlinger i forbindelse med noen tillatelse du måtte gi. 

Uaktet noen andre betingelser eller vilkår i disse bruksvilkårene, kan du ikke tilordne eller overføre din rett til å bruke betalingsportalen, til en tredjepart eller på annen måte gi noen tredjepart en lovlig eller rimelig interesse i forbindelse med betalingsportalen.

8.          Brukeratferd.

Du godtar at du ikke kan eller vil bruke tjenestene:

 1. til noe formål knyttet til ulovligheter, svindel, bedrag, løgnaktigheter, uriktigheter, uærligheter eller på noen måte knyttet til aktiviteter som er ulovlige, uetiske eller moralsk tvilsomme, eller direkte eller indirekte knyttet til det foregående;
 2. hvis du bor, oppholder deg, jobber eller har forretningsvirksomhet i noe land som er underlagt noen av begrensningene i listen under, som Hyperwallet kan oppdatere til tid til annen uten forhåndsvarsel til deg: Special Economic Measures Act (Canada), United Nations Act (Canada), Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act (Canada), lister over nasjonaliteter eller blokkerte personer som er særskilt utpekt av USAs «OFAC» (Office of Foreign Assets Controls), det amerikanske utenriksdepartementets til enhver tid gjeldende liste over utpekte utenlandske terrororganisasjoner; eller (ii) alle gjeldende sanksjoner, direktiv eller andre tiltak fra Foreign Affairs and International Trade Canada, OFSI, OFAC eller FN eller annen canadisk, nord-amerikansk, australsk eller europeisk myndighet vedrørende terrorisme eller hvitvasking av penger.
 3. til noe ulovlig formål, inkludert, men ikke begrenset til, svindel og hvitvasking av penger. Vi vil innrapportere all mistenkelig aktivitet til relevante politimyndigheter;
 4. til noe forsøk på misbruk, utnyttelse eller omgåelse av noen lov eller forskrift;
 5. På alle måter hvor man prøver å manipulere, bryte inn i, endre, bygge, dybdekoble til (deep link) eller på annen måte forbigå eller prøve å forbigå, sikkerhet, funksjonalitet, tilgangspunkter eller noen andre funksjoner ved tjenesten eller betalingsportalen.
 6. direkte eller indirekte, enten separat eller som del av en annen tjeneste, prøve å videreselge tjenesten; eller
 7. for noe formål som Hyperwallet etter eget forgodtbefinnende forbyr, eller slik det ellers forbys i henhold til tjenestevilkårene.

9.          Gebyrer.

Gebyrene for tjenester («gebyr») etableres som følge av en avtale mellom din betaler og Hyperwallet. Ved å godta bruksvilkårene, godtar du å betale alle gjeldende gebyrer knyttet til betalingsportalen og den/de utbetalingsmetoder som er gjort tilgjengelig for eller er valgt av, deg.   Gebyrer du skylder vil enten:  i) trekkes fra beløpet som overføres i den spesifikke transaksjonen gebyret gjelder for, når du utfører transaksjonen (når du for eksempel angir at vi skal motta en betaling fra din betaler til din bankkonto via betalingsportalen, vil beløpet som overføres til din bankkonto tilsvare beløpet du angir minus gjeldende gebyr for overføring av penger til lokal bankkonto); og/eller ii) automatisk trekkes fra midler som er tilgjengelige i din betalingsportal.  Du gir med dette tillatelse til at vi kan trekke alle gebyrer fra det som måtte være aktuelt av beløpene som overføres via og/eller reflekteres i, din betalingsportal.   Alle gebyrer angis i amerikanske dollar med mindre noe annet er angitt.

I tillegg kan nettverkspartnere og andre tredjeparter som støtter tjenestene, pålegge ekstra gebyrer på transaksjoner, som trekkes fra tilgjengelige midler på din betalingsportal-saldo.  Hvis du skulle oppgi feil betalingsinformasjon og en transaksjon skulle bli avvist, kan Hyperwallet måtte betale gebyrer for slike avviste betalinger, av banken eller finansinstitusjonen som mottar transaksjonsforespørselen. Slike avvisningsgebyrer er ditt ansvar, og Hyperwallet kan trekke dem fra tilgjengelige midler i din betalingsportal.   Eventuelle bankgebyrer, valutagebyrer eller formidlingsgebyrer som måtte belastes av din bank eller andre betalingsleverandører som ikke er direkte forbundet med Hyperwallet, er ditt eneansvar.  Du er også ansvarlig for SMS, datatjenester og andre tilsvarende gebyrer for telefoni eller internett knyttet til din bruk av tjenestene via datamaskin, mobilenhet eller på annen måte.

Hyperwallet forbeholder seg retten til å endre eller på annen måte justere gebyrer som angitt av din betaler eller på annen måte, etter eget forgodtbefinnende.  Vi vil publisere oppdaterte gebyrer på betalingsportalen. Gebyrer trer i kraft umiddelbart med mindre noe annet angis.

10.       Innstilling eller terminering av tjenester.

Hyperwallet kan når som helst suspendere eller stanse alle eller deler av, tjenestene, inkludert tilgang til betalingsportalen, uansett hvilken grunn Hyperwallet måtte angi og/eller betaler måtte instruere om, etter eget forgodtbefinnende.  Hvis dette skulle skje, vil din tilgang til og/eller bruk av, de aktuelle tjenestene, umiddelbart bli enten utsatt eller terminert i tråd med det som gjelder her.

11.       Stenge betalingsportalen din

Du kan når som helst stenge betalingsportalen din ved å kontakte betaler. Når betalingsportalen stenges, kanselleres alle ventende transaksjoner, og innen en angitt dato (angitt av Hyperwallet) må du overføre eventuelle gjenstående midler. I denne perioden vil du ha tilgang til betalingsportalen slik at du kan overføre eventuelle gjenstående midler eller saldo til din utbetalingsmetode. Du bekrefter at hvis du fortsetter å ha en relasjon til betaleren din og velger å stenge betalingsportalen, vil du ikke kunne motta noen flere betalinger fra betaler med mindre du gjenåpner betalingsportalen eller åpner en ny.

Du kan ikke stenge betalingsportalen for å unngå en etterforskning. Hvis du prøver å stenge betalingsportalen din mens vi avholder en etterforskning, kan vi tilbakeholde eventuelle midler eller saldo i opptil 180 dager for å beskytte Hyperwallet, våre partnerselskaper og eventuelle nettverkspartnere eller tredjeparter, mot risiko for hjemfall, tvungen tilbakebetaling, krav, gebyrer, bøter, straff og annet erstatningsansvar. Du godtar å samarbeide i enhver etterforskning av mistenkt ulovlig, bedragersk eller utilbørlig aktivitet, og du vil være ansvarlig for alle forpliktelser knyttet til din betalingsportal, også etter at betalingsportalen har blitt stengt.

12.       Hjemfall.

Hvis du ikke bruker betalingsportalen, eller hvis betalingsportalen er inaktiv i tre (3) år eller mer, kan Hyperwallet stenge betalingsportalen. Da blir eventuelle gjenstående midler som gjenspeiles i betalingsportalen, sendt til eieren av slike beløp slik det er definert i Vilkår for betalingstjenester. Hvis din betaler eier disse midlene, vil midlene bli sendt tilbake til betaleren eller, om nødvendig, hjemfalle i samsvar med gjeldende lover om herreløst gods.  Hvis du er eieren, blir midlene sendt tilbake til din primære adresse eller, hvis det kreves, hjemfalle i samsvar med gjeldende lover om herreløst gods og i henhold til det som er beskrevet i Vilkår for partnerselskaper og gjeldende lov. Hyperwallet vil fastsette hvor du er hjemmehørende basert på informasjonen i din profil og på betalingsportalen. Vi vil gjøre det som med rimelighet kan forventes av oss for å kontakte deg, før vi overfører midler du eier som omfattes av hjemfallsretten. Hvis dine midler allerede har hjemfalt, og du ønsker å fremme krav om slike hjemfalte betalingsportalmidler, ber vi deg kontakte den aktuelle staten eller landets administrator av herreløst gods.  Vi kan fortelle deg hvorvidt midler har blitt hjemfalt ved å ta kontakt med betaler.

Uaktet det over vil hjemfall av midler på Hyperwallet-kort, om noen, administreres slik det beskrives i den gjeldende avtalen for kortholdere.

13.       Tvisteløsning.

Informasjon vedrørende mottatte betalinger, overføringer fra din betalingsportal, aktivitet på Hyperwallet-kortet og enkelte andre tjenesterelaterte aktiviteter, vises i delen «Historikk» på betalingsportalen.  Du bør kontrollere transaksjonshistorikken jevnlig og rapportere eventuelle uautoriserte transaksjoner, uautoriserte endringer, mistenkelig aktivitet, feil, uregelmessigheter eller andre klager, så snart som mulig ved å kontakte betaler.

Før du kan legge inn et krav om en uautorisert eller feil utført transaksjon, må du varsle oss så snart som mulig etter transaksjonsdatoen. Uansett når du varsler oss, forstår du at vi i ikke kan reversere eller korrigere den uautoriserte eller feilaktige transaksjonen.  For enhver Hyperwallet-korttransaksjon må du følge retningslinjene og tidsfristene som er angitt i din avtale for kortholdere.

Etter at vi har kontaktet betaler, vil vi samarbeide med deg og din betaler om å prøve å løse klagene dine så raskt det under omstendighetene lar seg gjøre. I enkelte situasjoner kan det ta opptil 8 uker å løse klager. Vi kan kreve at du oppgir skriftlige detaljer om klagen til oss, og be om ytterligere informasjon som måtte kreves for å kunne etterforske klagen.  Hvis du er innbygger i USA som angitt i Lisenser og klager  og mottar pengeoverføringstjenester fra HSI USA Inc. som angitt i Vilkår for betalingstjenester, og du føler at spørsmålet eller problemet ditt fortsatt er uløst etter at du kontaktet betaler, kan du også kontakte disse statene direkte slik det er forklart i Lisenser og klager

14.       Avtale om voldgift (og forbud mot gruppesøksmål og ikke-personlig erstatning).

FØLGENDE AVTALE OM VOLDGIFTSBESTEMMELSE GJELDER BARE FOR INNBYGGERE I USA OG ANDRE SOM BRUKER TJENESTENE DER DE AKTUELLE TJENESTENE ER UNDERLAGT LOVER I USA, SOM ANGITT I VILKÅR FOR PARTNERSELSKAPER OG GJELDENDE LOV.

Denne avtalen om voldgift inneholder bestemmelser knyttet til løsning av juridiske krav som måtte oppstå mellom deg og oss, og som vil kreve at du sender inn eventuelle krav mot oss til bindende og endelig voldgift, med mindre du innen 30 dager etter datoen du første gang godtar tjenestevilkårene velger å avstå fra å inngå avtalen om voldgift.

DU GODTAR MED DETTE AT ALLE KRAV SKAL LØSES GJENNOM VOLDGIFT AV ÉN ENKELT VOLDGIFTSDOMMER. VOLDGIFTSDOMMEREN VIL VELGES OG VOLDGIFTEN AVHOLDES I HENHOLD TIL REGLENE FOR KOMMERSIELL VOLDGIFT OG MEGLINGSPROSEDYRENE TIL «AAA» (AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION). INGEN VOLDGIFT FOR KLASSER ELLER TILSVARENDE GRUPPE, SKAL TILLATES.  ALLE VOLDGIFTSFORHANDLINGER ELLER TILSVARENDE DOMSFORHANDLINGER SKAL AVHOLDES I AUSTIN, TEXAS, MEN DU KAN VELGE DOMSFORHANDLINGER PER TELEFON ELLER FRASI DEG SLIKE FORHANDLINGER.

DE KOMMERSIELLE VOLDGIFTSREGLENE OG MEGLINGSPROSEDYRENE TIL «AAA» ER TILGJENGELIGE FOR GJENNOMLESING HER: HTTPS://WWW.ADR.ORG/AAA/FACES/RULES (KLIKK RULES, OG KLIKK DERETTER COMMERCIAL ARBITRATION RULES AND MEDIATION PROCEDURES).  VED Å GODTA Å VÆRE BUNDET AV TJENESTEVILKÅRENE VIL DU ENTEN (A) ERKJENNE OG GODTA AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DISSE REGLENE, ELLER (B) FRASKRIVE DEG MULIGHETEN TIL Å LESE DISSE REGLENE SAMT FREMSETTE PÅSTAND OM AT DISSE REGLENE ER URETTFERDIGE ELLER AV NOEN ÅRSAK IKKE SKAL GJELDE.

ENHVER VOLDGIFTSDOM SKAL VÆRE ENDELIG OG BINDENDE, OG KAN HÅNDHEVES AV ENHVER KOMPETENT DOMSTOL.

DU FORSTÅR AT MOT AT DU GODTAR DENNE DELEN, KAN VI TILBY DEG TJENESTEN ETTER DE ANGITTE VILKÅRENE, OG AT DIN AKSEPT AV DENNE DELEN ER EN UFRAVIKELIG BETINGELSE FOR DENNE AVTALEN.

DU ERKJENNER OG FORSTÅR OGSÅ FØLGENDE FORHOLD KNYTTET TIL EVENTUELLE KRAV:

 1. DU FRASKRIVER DEG RETTEN TIL Å FØRE EN SAK FOR DOMSTOL MED ELLER UTEN JURY;
 2. DU FRASKRIVER DEG RETTEN TIL Å LA EN DOMSTOL LØSE ALLE SLIKE TVISTER, og
 3. DU FRASKRIVER DEG RETTEN TIL Å OPPTRE SOM REPRESENTANT, SOM PRIVAT KRONJURIST (ATTORNEY GENERAL) ELLER MED NOEN ANNEN REPRESENTASJONSFUNKSJON ELLER DELTA I NOE GRUPPESØKSMÅL, NOEN VOLDGIFT ELLER NOEN RETTSTVIST SOM INVOLVERER NOEN SLIK TVIST.

 

Med mindre du takker nei: (1) du vil bare ha lov til å fremme krav mot Hyperwallet som enkeltperson, ikke som saksøker eller gruppemedlem i noen prosess eller noe gruppe- eller klassesøksmål, og (2) du vil bare kunne få oppreisning (inkludert økonomisk, som påbud og som fastsettelsesdom) som individ.

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og Hyperwallet, har vi som mål å etterforske og løse dine bekymringer og, hvis det ikke skulle føre frem, bidra med en nøytral og kostnadseffektiv metode for rask tvisteløsning.  Tvister mellom deg og Hyperwallet angående tjenestene kan rapporteres av betaleren som tar kontakt og slik det videre angis i bestemmelsene over om tvisteløsning.

Du og Hyperwallet er enige om at alle tvister eller krav som har oppstått eller kan oppstå mellom deg og Hyperwallet, inkludert og uten begrensning, føderale og statlige påbud, krav etter sedvanerett og basert på kontraktsmessig eller subjektivt ansvar, svindel, forledelse eller noen annen juridisk teori, utelukkende skal løses gjennom endelig og bindende voldgift fremfor i rettssalen, bortsett fra at du kan fremme krav i en domstol for små tvister hvis ditt krav kvalifiserer for det og så lenge forholdet forblir i slik domstol og bare fremmes på individuelt nivå (ikke som noe gruppe- eller klassesøksmål).  Denne avtalen om voldgift skal tolkes i vid forstand. 

Du og Hyperwallet avtaler at hver av oss kan fremme krav mot den andre, kun som individer, ikke som saksøker eller deltaker i noe gruppe- eller klassesøksmål eller noen prosess. Med mindre du og Hyperwallet enes om noe annet, kan voldgiftsdommer(ne) ikke konsolidere eller slå sammen krav fra mer enn én person, og heller ikke på annen måte presidere over noen form for konsolidert eller representativt søksmål eller klassesøksmål. Voldgiftsdommer(ne) kan kun gi oppreisning (inkludert økonomisk, som påbud og som fastsettelsesdom) til den enkeltpersonen som søker oppreisning, og bare i den grad det er nødvendig for å gi oppreisningen som er nødvendig ut fra partens personlige krav. Ingen tildelt oppreisning kan påvirke andre Hyperwallet-kunder.

Du kan velge å avvise denne avtalen om voldgift ved å sende oss et signert, skriftlig varsel om at du velger ikke å inngå avtalen, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse(ne) som brukes til å logge på betalingsportalen som varselet gjelder for. Varselet om at du ikke vil inngå avtalen må være poststemplet senest 30 dager etter datoen du godtar tjenestevilkårene for første gang. Varselet om at du ikke vil inngå avtalen må sendes til HSI USA Inc., ved: Legal Department, 11401 Century Oaks Terrace, Suite 400, Austin, TX 78758.  Denne delen lages som følge av en transaksjon som involverer mellomstatlig handel, og vil styres og håndheves av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C.1-16.

15.       Personvernerklæring.

Ved å godta disse bruksvilkårene, bekrefter og godkjenner du Hyperwallets Personvernerklæring, som kan revideres fra tid til annen ved at det legges ut en revidert versjon av policyen. Den reviderte versjonen blir gjeldende i det øyeblikk vi poster den. Du finner Personvernerklæringen ved å klikke på følgende kobling: Personvernerklæring og på hyperwallet.com.

16.       Regler for elektronisk signatur og kommunikasjonsformidling.

Denne policyen for Elektroniske signatur og kommunikasjonsformidling beskriver hvordan Hyperwallet kommuniserer elektronisk med deg. Så langt det tillates godtar og samtykker du i å motta all kommunikasjon, historikk og transaksjonsinformasjon og alle avtaler, policyer, planer, tillegg, erklæringer, dokumenter, juridiske og lovpålagte varsler og offentliggjøringer og annet innhold, uansett type eller natur (kollektivt kalt «kommunikasjon»), som vi leverer i forbindelse med betalingsportalen og tjenestene, elektronisk i stedet for i papirformat. Du finner policyen ved å klikke på følgende kobling: Regler for elektronisk signatur og kommunikasjonsformidling.

17.       Kontakte deg.

I tillegg til den elektroniske kommunikasjonen som beskrives over, forstår og godtar du at vi kan kontakte deg med automatisk oppringte eller forhåndsinnspilte meldingsanrop eller tekstmeldinger, på telefonnummeret/telefonnumrene du har oppgitt til oss, for å (i) levere varsler angående tjenestene, din betalingsportal eller betalingsportalaktivitet; (ii) respondere på dine forespørsler; og/eller (iii) etterforske eller forhindre svindel.  Standard priser for telefonbruk og tekstmeldinger kan være gjeldende.

Du forstår og godtar at vi kan, uten ytterligere varsel eller advarsel og etter eget forgodtbefinnende, overvåke eller spille inn telefonsamtaler med deg eller andre som opptrer på vegne av deg.  Du bekrefter og forstår at din kommunikasjon med Hyperwallet kan bli overhørt, overvåket eller innspilt uten ytterligere varsel eller advarsel. 

18.       Kontakte oss.

Hvis du har noen spørsmål om tjenestene, betalingsportalen eller en transaksjon og/eller trenger teknisk kundestøtte, ber vi deg ta direkte kontakt med din betaler. betaleren din kan deretter kontakte oss hvis ytterligere hjelp eller støtte skulle være påkrevd.

Alle varsler til Hyperwallet må sendes med post til postadressen for juridiske varsler som er knyttet til det Hyperwallet-partnerselskapet du har kontrakt med i forbindelse med tjenestene, som angitt i Vilkår for partnerselskaper og gjeldende lov.

19.       Opphavsrettigheter og andre åndsverksrettigheter.

Betalingsportalen inneholder opphavsrettslig beskyttet materiale, varemerker og annen proprietær og i noen tilfeller konfidensiell, informasjon om Hyperwallet og andre (kollektivt kalt «proprietært materiale») som kan inkludere, men ikke må begrenses til, tekst, dokumenter, informasjon, data, artikler, bilder, fotografier, grafikk, programvare, applikasjoner, videoopptak, lydinnspillinger, lyder, design, funksjoner og annet materiale (kollektivt sammen med proprietært materiale, «innhold»). Alt proprietært materiale eies av Hyperwallet, deres lisensinnehavere og flere tredjeparter, og er beskyttet i henhold til gjeldende lover om åndsverksrettigheter, inkludert copyright, lovgivning om patenter og varemerker samt traktater.  Du godtar at du ikke vil endre, publisere, kopiere, overføre, registrere eller kreve eierskap til, delta i overføring eller salg av, opprette avledede arbeider av eller på noen måte utnytte, helt eller delvis, noe proprietært materiale bortsett fra den kopiering som forekommer under ordinært søk på Internett og personlig kopiering av informasjon på betalingsportalen som du lager for personlig bruk, inkludert for egen arkivering.  Du godtar å respektere alle opphavsrettigheter, varemerker, patenter og andre proprietære rettigheter som måtte være i noe proprietært materiale på betalingsportalen.  Den eneste rettigheten du kan ha til det proprietære materialet utenom tjenestevilkårene, er det som gis skriftlig av Hyperwallet eller andre eiere med rettighet til det proprietære materialet.

20.       Koblinger og innhold

Koblingene i betalingsportalen kan føre til at du forlater betalingsportalen for å få tilgang til andre nettsteder, inkludert steder som er knyttet til tredjepartstjenester («linkede områder») Disse webområdene kontrolleres ikke av Hyperwallet, og vi er ikke ansvarlige for innholdet på noe tilkoblet område, tjenestene som leveres fra noe tilkoblet område eller noen endringer eller oppdateringer på slike områder, med mindre annet angis på slike områder.  Vi formidler disse koblingene kun av praktiske grunner. Vi kan endre, legge til eller slette koblinger på betalingsportalen etter eget ønske og forgodtbefinnende.  Inkludering av noen kobling til noen tilkoblede nettsteder i vår betalingsportal eller kobling til vår betalingsportal på tredjeparters nettsted, innebærer ikke noen tilslutning fra oss, og vil heller ikke nødvendigvis innebære noen tilknytning til deres operatører. Når du går til tilkoblede nettsteder, gjør du det på egen risiko.

Formålet med innholdet er kun informativt. Selv om vi gjør en rimelig innsats for å sikre god kvalitet og presisjon i innholdet, kan det inneholde feil eller kanskje ikke være fullstendig, oppdatert eller relevant for din spesielle situasjon.  Vi påtar oss ikke noe erstatningsansvar eller annet ansvar for noen feil eller utelatelser.  Du har ansvar for å evaluere nøyaktigheten, fullstendigheten og nytteverdien ved noe synspunkt, råd eller annet innhold som gjøres tilgjengelig via betalingsportalen eller som kan skaffes fra et tilkoblet nettsted.

21.       Ansvarsfraskrivelser.

BRUKEN AV TJENESTENE OG BETALINGSPORTALEN SKJER PÅ EGEN RISIKO. BETALINGSPORTALEN OG ALL/ALT RELATERT INFORMASJON, INNHOLD OG/ELLER MATERIELL LEVERES «SOM DE ER» UTEN NOEN FORM FOR GARANTI.  HYPERWALLET FRASKRIVER SEG MED DETTE ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: GARANTIER OM HJEMMEL ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET; EGNETHET FOR BESTEMT FORMÅL; UKRENKELIGHET; OG DE SOM MÅTTE FØLGE AV VEDTEKTER ELLER PÅ ANNEN LOVMESSIG MÅTE ELLER SOM FØLGE AV EN HANDLEMÅTE ELLER HANDELSKUTYME; BORTSETT FRA DE GARANTIER SOM ER PÅLAGT GJENNOM, OG SOM IKKE KAN FRAVIKES GJENNOM UTELUKKELSE, BEGRENSNING ELLER MODIFIKASJON, LOVENE SOM GJELDER FOR DENNE AVTALEN. ANSVARSFRASKRIVELSENE OG DET BEGRENSEDE ERSTATNINGSANSVARET VIL GJELDE SÅFREMT IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING.

Uten begrensning av det som fremgår av det foregående, godtar du at Hyperwallet verken garanterer eller angir at:

 1. driften av tjenestene vil skje uavbrutt eller feilfritt eller at feil vil bli rettet opp;
 2. tjenestene eller serverne som gjør dem tilgjengelige, er fri for virus eller andre skadelige komponenter; og/eller
 3. at bruken eller resultatet av bruken av tjenesten vil være korrekt, nøyaktig, betimelig eller på annen måte pålitelig.

Vi gjør det som med rimelighet kan forventes for å utelukke virus fra betalingsportalen, men kan ikke garantere at betalingsportalen alltid vil være fri for virus eller annen destruktiv programvare.

Du godtar dessuten, uten begrensning for det foregående, at Hyperwallet ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig til deg for:

 1. noen betalers betaling eller manglende evne til å betale deg;
 2. produktene eller tjenestene du mottar eller ønsker å motta betaling for via betalingsportalen eller tjenestene;
 3. uautorisert tilgang til eller endring av, dine overføringer eller data, materiell eller data som er sendt eller mottatt eller ikke har blitt sendt eller mottatt, eller noen transaksjoner som er inngått via tjenesten;
 4. noe tap som skyldes betalinger til utilsiktede brukere på grunn av at du har lagt inn feil informasjon, eller for betalinger med feil beløp;
 5. noe tjenesteavbrudd, inkludert, men ikke begrenset til, systemsvikt, strømbrudd eller andre avbrudd som kan påvirke behandling, betaling, aksept eller utbetaling i forbindelse med tjenestene; og/eller
 6. manglende mulighet til å utføre våre forpliktelser på grunn av faktorer utenfor vår kontroll.

22.       Ansvarsbegrensning.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL HYPERWALLET, DERES PARTNERSELSKAPER, AGENTER, UNDERKONTRAKTØRER, REPRESENTANTER, NETTVERKSPARTNERE ELLER DIN BETALER, VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN ANNEN PART, OG DU FRASKRIVER DEG MED DETTE ENHVER RETT DU MÅTTE HA TIL Å GÅ TIL SØKSMÅL MOT NOEN AV DE NEVNTE ENTITETENE, FOR NOE TAP ELLER NOEN PERSONSKADE ELLER ANNEN SKADE, DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFERETTSLIG, SPESIELL, TILFELDIG, PÅFØLGENDE ELLER PÅ ANNEN MÅTE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV INNTEKTER ELLER OPPSPARTE MIDLER) SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE FORBUNDET MED: (A) DIN BRUK AV BETALINGSPORTALEN ELLER TJENESTENE; (B) NOEN FEIL, SVIKT ELLER FORSINKELSE VED, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE, TJENESTENE, TJENESTENES FUNKSJONER ELLER NOEN KOMPONENT AV BETALINGSPORTALEN AV NOEN GRUNN; (C) YTELSEN ELLER DEN MANGLENDE YTELSEN TIL HYPERWALLET ELLER DERES AGENTER, UNDERKONTRAKTØRER ELLER NETTVERKSPARTNERE, EVENTUELLE BETALERE, TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER ELLER TILKOBLEDE OMRÅDER; (D) ALLE UAUTORISERTE ELLER BEDRAGERSKE TRANSAKSJONER SOM PÅVIRKER DEG; ELLER (E) DET SOM MÅTTE FØLGE AV NOEN TREDJEPARTSTJENESTELEVERANDØRS BRUK AV DELT INFORMASJON, SELV OM SLIK PART HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADE SOM FØLGE AV NOE AV DET FORANNEVNTE. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN SKAL GJELDE UAVHENGIG AV OM DET FREMSATTE KRAVET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL HYPERWALLET, DETS PARTNERSELSKAPER, DIREKTØRER, SAKSBEHANDLERE ELLER ANSATTE, ELLER DIN BETALER, VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN HANDLING ELLER UTELATELSE FRA NOEN TREDJEPART, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, NOEN AV HYPERWALLETS AGENTER, UNDERKONTRAKTØRER, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER ELLER NETTVERKSPARTNERE, NOEN ANDRE BRUKERE AV BETALINGSPORTALEN, LEVERANDØRER AV TREDJEPARTSTJENESTER, LEVERANDØRER AV TILKOBLEDE OMRÅDER ELLER FOR NOEN ANNEN OMSTENDIGHET UTENFOR HYPERWALLETS RIMELIGE KONTROLL.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL HYPERWALLETS TOTALANSVAR (INKLUDERT ALLE HYPERWALLETS PARTNERSELSKAPER, AGENTER, UNDERKONTRAKTØRER, REPRESENTANTER OG NETTVERKSPARTNERE) OVERFOR DEG FOR ALLE SKADER I ETT ELLER FLERE SAKSGRUNNLAG, OVERSKRIDE DET MINSTE AV DEN FAKTISKE DIREKTE SKADEN PÅDRATT AV DEG, OG DET DU HAR BETALT FOR DE AKTUELLE TJENESTENE SOM ER UTGANGSPUNKTET FOR DITT KRAV ELLER SAKSGRUNNLAGET FOR SKADENE.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV VISST GARANTIANSVAR ELLER BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ERSTATNINGSANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER.  FØLGELIG KAN NOEN AV BEGRENSNINGENE SOM NEVNES OVER HA BEGRENSET GYLDIGHET I DIN JURISDIKSJON, I DEN GRAD SLIKE LOVER GJELDER FOR TJENESTEVILKÅRENE.  I DEN GRAD DEN GJELDENDE LOVGIVNINGEN SOM STYRER TJENESTEVILKÅRENE SOM GJELDER FOR DEG, AVGRENSER ELLER FORBYR NOEN AV BEGRENSNINGENE I TJENESTEVILKÅRENE, VIL, I DEN GRAD SLIKE AVGRENSNINGER ELLER FORBUD GJELDER, DET TOTALE ANSVARET FOR HYPERWALLET (INKLUDERT ALLE HYPERWALLETS PARTNERSELSKAPER, AGENTER, UNDERKONTRAKTØRER, REPRESENTANTER OG NETTVERKSPARTNERE) TIL DEG VÆRE Å FULLFØRE DEN AKTUELLE TRANSAKSJONEN SOM IKKE LOT SEG GJENNOMFØRE FOR DEG PÅ GRUNN AV DEN MANGLENDE YTELSEN I HYPERWALLETS TJENESTER.

DU FRASKRIVER DEG MED DETTE ALLE RETTIGHETER TIL Å FREMME NOE KRAV ELLER SØKSMÅL KNYTTET TIL BETALINGSPORTALEN SENERE ENN ETT (1) ÅR ETTER FØRSTE FOREKOMST AV DEN TYPEN HANDLING, HENDELSE, VILKÅR ELLER UTELATELSE SOM SLIKT KRAV ELLER SØKSMÅL BASERES PÅ.

Ikke noe i denne avtalen utelukker vårt erstatningsansvar for egne forpliktelser som ikke kan utelukkes i henhold til loven. Partene erkjenner at den andre parten inngikk denne avtalen i tillit til ansvarsbegrensningene som er angitt i denne delen, og at disse begrensningene er et viktig grunnlag for forhandlingen mellom partene.

23.       Skadesløsholdelse.

Du aksepterer å holde Hyperwallet, selskapets aksjeeiere, underselskaper, partnerselskaper, direktører, saksbehandlere og ansatte, skadesløse fra noe tap, erstatningskrav, krav eller skade (faktisk skade og følgeskade), uansett type eller natur, kjent og ukjent, mistenkt og ikke-mistenkt, oppdaget og ikke-oppdaget, inkludert tredjeparters krav, erstatningskrav, tap, utgifter, skade, bot og straff (inkludert tildelt erstatning eller oppgjorte beløp og rimelige advokatgebyrer) som følge av eller i forbindelse med, ditt brudd på denne avtalen, dine relasjoner eller forretninger med din betaler eller din bruk av tjenestene eller betalingsportalen. Videre godtar du å holde Hyperwallet skadesløs for alle tap som skyldes handlinger vi har utført på instruksjon fra deg eller din betaler (med mindre disse oppstår på grunn av vårt grove mislighold, grov uaktsomhet eller svindel). Du godtar også å holde oss skadesløs fra noe tap vi måtte pådra oss som følge av noen feil i forbindelse med din formidling av informasjon eller instruksjoner til Hyperwallet, muntlig eller skriftlig eller via betalingsportalen (med mindre dette skjer som følge av vår grove uaktsomhet eller forsettlig mislighold eller svindel).

24.       Rett til motregning

Du godtar at vi når som helst kan motregne midlene som er deponert hos oss, mot gjeld eller forpliktelser du skylder oss. Vi kan komme til å håndheve denne retten til motregning uten forhåndsvarsel til deg

25.       Ingen påtegninger.

Påtegninger eller godkjenninger av noen tredjepart eller deres råd, synspunkter, opplysninger, produkter eller tjenester, vil ikke med nødvendighet uttrykkes eller være underforstått i betalingsportalen, inkludert, men ikke begrenset til, noen påtegning eller godkjenning av noen betaler eller annen tredjepart.

26.       Jurisdiksjon.

Tjenestevilkårene skal underlegges og tolkes i henhold til gjeldende lov i ditt oppholdsland slik det er angitt i Vilkår for partnerselskaper og gjeldende lov, uten at det skal påvirke noen prinsipper om lovkonflikt. På steder hvor USAs lover gjelder, skal alle krav og tvister som måtte oppstå under eller i tilknytning til, tjenestevilkårene, avgjøres gjennom bindende voldgift og slike andre betingelser og vilkår som er angitt i ovennevnte avtale om voldgift. Der lovgivningen i England og Wales gjelder, skal domstolen i England og Wales ha enekompetanse til å avgjøre alle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med, innholdet eller dannelsen av den (inkludert ikke-kontraktsrelaterte tvister og krav). Der lovgivningen i Canada gjelder, skal saker som oppstår under eller i forbindelse med, tjenestevilkårene, fremlegges for og underlegges jurisdiksjonen til domstolen i provinsen British Columbia, og du underlegger deg og overfører med dette enekompetansen til domstolen i provinsen British Columbia skal avsi endelig dom eller fastsette noen rettssak, eller stevning eller saksanlegg som oppstår som følge av eller i forbindelse med, tjenestene og betalingsportalen.

I DEN GRAD GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, OG SOM ANGITT I DEN GJELDENDE AVTALEN OM VOLDGIFTSBESTEMMELSE FOR TJENESTEVILKÅRENE, VIL PARTENE MED DETTE BETINGELSESLØST FRASI SEG SINE RESPEKTIVE RETTIGHETER TIL Å FØRE EN SAK FOR JURY/LAGRETT ELLER SOM KLASSESØKSMÅL, FOR NOE KRAV ELLER SAKSGRUNNLAG, BASERT PÅ ELLER SOM FØLGE AV, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TJENESTEVILKÅRENE, NOEN AV DE RELATERTE DOKUMENTENE OG/ELLER FORRETNINGENE MELLOM DEM, KNYTTET TIL INNHOLDET I TJENESTEVILKÅRENE.

27.       Begunstigede tredjeparter.

Du erkjenner og godtar at: (i) du ikke er en begunstiget tredjepart for noen kontrakt mellom Hyperwallet og noen tredjepart, og (ii) hvis du bruker tjenestene til å motta betaling fra en betaler, er det kun den betaleren som er ansvarlig for å betale deg, og eventuelle tvister knyttet til betalers manglende betaling til deg skal kun være mellom deg og betaler.  En person som ikke er part i tjenestevilkårene, skal ikke ha noen rett i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 for Storbritannia, eller på annen måte, til å håndheve tjenestevilkårene.  Uaktet det heri som måtte si noe annet, er HomeAway Holdings, Inc og deres partnerselskaper påtenkte begunstigede tredjeparter for disse tjenestevilkårene, og har rett til rettighetene og fordelene herunder og rett til å håndheve bestemmelsene heri som om de var parter hertil.

28.       Frafallelse.

Selv om vi ikke reagerer på dine eller andres brudd på noen av disse forpliktelser under tjenestevilkårene, innebærer ikke det noe frafall av vår rett til å reagere på påfølgende eller tilsvarende brudd.

29.       Overdragelse.

Du kan ikke overdra, fornye eller på annen måte overføre noen rettigheter eller forpliktelser du har under tjenestevilkårene, uten skriftlig samtykke fra Hyperwallet. Vi kan overdra alle rettigheter og forpliktelser under tjenestevilkårene uten ditt samtykke.

30.       Diverse.

Hvis noen del av tjenestevilkårene anses å være ugyldig eller ikke mulig å håndheve i henhold til gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, ansvarsfraskrivelsene og det begrensede erstatningsansvaret som er angitt over, skal resten av vilkårene fortsatt fullt ut stå ved lag.  Med mindre noe annet angis heri, skal tjenestevilkårene utgjøre hele avtalen mellom deg og Hyperwallet med hensyn til tjenestene og betalingsportalen, og skal erstatte alle tidligere eller samtidige kommunikasjoner eller forslag, elektroniske, muntlige eller skriftlige, mellom deg og Hyperwallet med hensyn til tjenestene og betalingsportalen. Avsnittsoverskriftene i tjenestevilkårene er kun lagt inn av praktiske grunner, og har ingen betydning juridisk sett eller for kontrakten.  Det er partenes uttrykte vilje at tjenestevilkårene og alle relaterte dokumenter har blitt utformet på engelsk.  Hvis du leser tjenestevilkårene på et annet språk, skal den engelske teksten være gjeldende ved eventuelle uoverensstemmelser på det andre språket.

31.       Definisjoner.

Følgende uttrykk som ikke er definert i bruksvilkårene på annen måte, skal ha følgende betydning:

«ACH» står for en elektronisk overføringsmetode som brukes av finansinstitusjoner i USA og driftes av «Automated Clearing House».

«Partnerselskap» betyr enhver enhet som på noe tidspunkt kontrollerer, kontrolleres av eller deler kontrollselskap med Hyperwallet eller din betaler. Slik uttrykket «kontroll» brukes i denne definisjonen, menes det juridiske, gagnlige eller reelle eierskapet, direkte eller indirekte, for over 50 % av det totale antallet stemmeberettigede aksjeinteresser i slik enhet.

«BACS» står for en elektronisk overføringsmetode som brukes av finansinstitusjoner i Storbritannia, og som driftes av Bacs Payment Schemes Limited.

«Virkedag» betyr 06:00 til 17:00, Stillehavskysten (normaltid), mandag til fredag bortsett fra eventuelle høytidsdager i USA eller lovfestede fridager i British Columbia, Canada eller «bank holiday»-dager i Storbritannia.

«Kort» betyr et plastkort – kontaktfritt, med brikke, magnetstripe eller virtuelt forhåndsbetalt debetkort, utstedt av en finansinstitusjon eller annen autorisert institusjon som kan motta en betaling via tjenestene. 

 

«EEA» det europeiske økonomiske samarbeidsområdet består av følgende land: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Nederland, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Storbritannia.

 

            «Hyperwallet Systems Europe Limited User» en EEA-basert betalingsmottaker som motter e-penger eller pengeremisser fra Hyperwallet Systems Europe Limited.

 

«Utsteder» betyr en finansinstitusjon eller annen autorisert institusjon som utsteder kort.

«Nettverkspartnere» betyr en tredjepart, for eksempel deltakende banker, pengetjenestevirksomheter, kortselskap, utstedere, prosessorer, tjenester for avhenting av penger og andre leverandører.

«Utbetalingsmetode» betyr en eller flere utbetalingsmetoder som for eksempel bankoverføring, overføring til et forhåndsbetalt kort eller debetkort, sjekk, avhentingssteder for kontanter eller andre slike metoder som til enhver tid støttes av Hyperwallet.

«Profil» betyr informasjon om din identifikasjon og dine preferanser i betalingsportalen.

«SEPA» som står for Single Euro Payments Area, er et EU-initiativ for å forenkle bankoverføringer med valutaen Euro.

«Tjenestevilkår» betyr gjeldende betingelser og vilkår som styrer tilgang til og bruk av det programmet som Hyperwallet leverer og fra tid til annen oppdaterer.

 

 

 

VILKÅR FOR PARTNERSELSKAPER OG GJELDENDE LOV

 

Dette dokumentet med vilkår for partnerselskaper og gjeldende lov er et tillegg til Bruksvilkårene som forklarer Hyperwallets driftspartnerselskap som leverer tjenestene til deg, og som du har inngått avtale om å motta slike tjenester fra basert på ditt land, og lovene som skal brukes til å regulere og tolke vilkårene som er angitt i tabellen under. 

 

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse vilkårene ved å legge ut en revidert versjon i betalingsportalen. Den reviderte versjonen blir gjeldende i det øyeblikk vi legger den ut på betalingsportalen.  Alle uttrykk som ikke er definert her på annen måte, skal ha den betydningen de har fått tilskrevet i Bruksvilkårene.

 

 

DIN PLASSERING

PARTNERLEVERANDØR

STATUS

LOVER SOM VILKÅRENE ER UNDERLAGT

ANSVARSERKLÆRING, POSTADRESSE FOR Å KONTAKTE OSS

USA

HSI USA Inc.

HSI USA, Inc. A Lisensiert pengeoverfører i flere stater i USA.

HSI USA, Inc. er et registrert aksjeselskap underlagt lovene i Utah (Incorporation no. 8753167-0142), med registrert kontor i New York Times Building, 620 Eighth Avenue, New York, NY 10018

USA, Texas[1]

Merk: Legal Department, 11401 Century Oaks Terrace, Suite 400, Austin, TX 78758

Storbritannia og landene i Det europeiske økonomiske området, inkludert: Østerrike

Belgia

Bulgaria

Kroatia

Kypros

Tsjekkia

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Tyskland

Hellas

Nederland

Ungarn

Island

Irland

Italia

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Norge

Polen

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spania

Sverige

Hyperwallet Systems Europe Limited

En e-pengeinstitusjon autorisert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-firmareferansenummer 900698).

Hyperwallet Systems Europe Limited, et registrert aksjeselskap i England og Wales (selskap nr. 10215249) med registrert kontor på 2nd Floor, 3 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, Storbritannia, M3 3EB

 

England og Wales

Merk: Legal Department, Suite 211, 63 St Mary Axe, London, EC3A 8LE

Canada eller noe annet land som betjenes av Hyperwallet

Hyperwallet Systems Inc.

En pengetjenestevirksomhet som er registrert hos FINTRAC.

Hyperwallet Systems Inc., et registrert aksjeselskap underlagt de føderale lovene i Canada (Incorporation no. 373895-7), med registrert kontor i Suite 2400, 745 Thurlow Street, Vancouver B.C. V6E 0C5 Canada

Provinsen British Columbia, Canada[2]

Merk: Legal Department, 300-950 Granville Street, Vancouver, BC V6Z 1L2

 

 

 

 

 

VILKÅR FOR BETALINGSTJENESTER

 

Dette Vilkår for betalingstjenester-dokumentet er et tillegg til bruksvilkårene, og fremsetter ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for enkelte betalingstjenester og funksjonalitet som kan gjøres tilgjengelig gjennom tjenestene og betalingsportalen og slik de leveres av enkelte Hyperwallet-partnerselskaper.

 

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse vilkårene ved å legge ut en revidert versjon i betalingsportalen. Den reviderte versjonen blir gjeldende i det øyeblikk vi legger den ut på betalingsportalen.  Alle uttrykk som ikke er definert her på annen måte, skal ha den betydningen de har fått tilskrevet i Bruksvilkårene.

1.          Beskrivelse av betalingstjenestene

Tjenestene åpner for at du kan motta betalinger fra din betaler via en av de mange utbetalingsmetodene du har fått tilgang til. Betaleren din fastsetter vanligvis hvilke utbetalingsmetoder du vil få tilgang til. Utbetalingsmetoder som er tilgjengelig for deg, kan inkludere muligheten til å motta dine betalinger via:

 

 

Såfremt du kvalifiserer til å bruke tjenestene i henhold til Bruksvilkårene, og når informasjon om din utbetalingsmetode (f.eks. kontonummer) med innstillinger er ferdig registrert av deg eller din betaler, og Hyperwallet har mottatt midler og fullstendige betalingsinstruksjoner fra din betaler, kan slike midler mottas av deg via din angitte utbetalingsmetode i samsvar med disse instruksjonene, fra betaler. Du får kanskje mulighet til å velge en utbetalingsmetode for hver utbetaling, eller til å angi en standard utbetalingsmetode som alltid skal brukes for alle dine betalinger. Utbetalingsmetoder vil enten involvere Hyperwallets overføring av midler fra og på vegne av, betaler til din utbetalingsmetode, eller, når det angis uttrykkelig, midler som Hyperwallet oppbevarer på dine vegne som lagret verdi, eller via utstedelse av e-penger som angitt under.

2.          Generelle vilkår og betingelser for betalinger

Bankkonto

 

Ved å be oss og/eller din betaler om å sende en overføring til din bankkonto, bekrefter du at du er eieren av den bankkontoen, har bekreftet nøyaktigheten av bankkontoopplysningene oppgitt til oss, og har myndighet til å inngå transaksjoner knyttet til den bankkontoen.  Hyperwallet vil sende elektroniske krediteringer og debiteringer via bankclearing-nettverk og/eller overføre direkte til din bank, det beløpet betaler angir, med mindre det er for lite midler tilgjengelig.  Du godtar at dine forespørsler om overføring til din bankkonto, utgjør din tillatelse til at Hyperwallet kan overføre til og fra din angitte sjekk- eller sparekonto, inkludert eventuelle justeringer som måtte være nødvendig for transaksjoner som blir kreditert eller debitert ved en feil.  Vi kan gi tilgang til eller benytte andre metoder til, å bruke spesielle overføringsmetoder, for eksempel bankoverføring.  Etter at du har gitt tillatelse til overføringen, vil du ikke kunne kansellere den elektroniske overføringen med mindre du gjør det på en slik måte at vi og banken din får rimelig mulighet til å reagere på slik kansellering. 

 

Det kan ta to til fem virkedager å overføre beløpet til din bankkonto.  I enkelte situasjoner kan vi gi deg et estimat av behandlingstiden for transaksjonen, via betalingsportalen.  Selv om det kan være mulig å angi en tidsramme for når midlene vil nå din angitte bank, kan vi ikke stå ansvarlig for noen forsinkelser som følge av transaksjonsbehandlingen til noe bankclearing-nettverk eller din bank, og kan ikke garantere at din bank vil gi deg tilgang til midler den dagen overføringen mottas av banken. 

 

Du må oppgi korrekt informasjon om bankkontoen slike midler skal overføres til.  Hvis du angir feil informasjon om bankkontoen, godtar du at du ikke kan holde Hyperwallet ansvarlig for noen krav eller tap hvis en transaksjon ikke skulle bli riktig gjennomført, inkludert, men ikke begrenset til når midler sendes til en bankkonto ved en feil eller på annen måte.  Din bank og/eller en bank som inngår i et bankclearing-nettverk, kan ta et returgebyr eller annet relatert gebyr i forbindelse med forsøket på overføring.  Hvis et slikt gebyr skulle pådras eller på annen måte pålegges Hyperwallet, vil slikt gebyr videresendes til deg og trekkes fra din saldo i betalingsportalen, eller fra andre beløp som er betalbare til deg.   

 

Vi vil ikke stå ansvarlig hvis du ikke har tilstrekkelige midler tilgjengelig til overføringen, hvis bankkontoen din avsluttes, hvis transaksjonen overskrider dollarbeløps- eller frekvensbegrensninger pålagt av oss eller banken din, hvis banken ikke støtter en transaksjon eller kan sende/motta elektroniske overføringer, hvis transaksjonen ikke blir behandlet eller hvis transaksjonen returneres av din bank eller vi på annen måte informerer deg om at forespørselen din ikke vil bli behandlet.  Vi tar ikke ansvar for noen tiltak fra din bank i forbindelse med slik overføring til din bankkonto, inkludert utligning av beløp skyldig til slik bank fra slik overføring på grunn av en overtrukket konto, utestående gebyrer eller på annen måte.

 

Hyperwallet-kort

 

Du kan få utstedt et forhåndsbetalt Visa®- eller MasterCard®-kort i forbindelse med tjenestene («Hyperwallet-kort»). Hyperwallet-kortet kan merkes med navnet og logoen til «Hyperwallet» eller navnet og logoen til din betaler. Hyperwallet-kortet kan være et fysisk eller virtuelt kort. Hyperwallet-kortet utstedes av en finansinstitusjon («utsteder»), og din bruk av Hyperwallet-kortet er underlagt betingelsene og vilkårene til den aktuelle utstederens kortholderavtaler som kan vises via følgende kobling: Juridisk avdeling eller du kan få en kopi av slik kortholderavtale ved å kontakte betaler.

 

Hyperwallet-kortet utgjør ikke et kredittkort, en sjekk-, spare-, deponeringskonto eller annen bankkonto i ditt navn.  Det er bare tilgjengelig for deg i forbindelse med din bruk av tjenestene, og er ikke på noen måte forbundet med noen annen konto du måtte ha.  Midler som overføres til ditt Hyperwallet-kort, vil ikke lenger eies av Hyperwallet, og eies i stedet av utstederen.  Enhver saldo på et Hyperwallet-kort eies av utsteder i aktuelle FDIC- eller tilsvarende myndighetsforsikrede konto(er).

 

Hvis du eller din betaler anviser at vi skal overføre midler til ditt Hyperwallet-kort, gir du oss tillatelse til, jevnlig og uten videre instruksjon eller handling fra deg, å overføre midler til ditt Hyperwallet-kort underlagt grensene som måtte gjelde for ditt Hyperwallet-kort. Vi forbeholder oss retten til å forsinke eller på annen måte begrense beløpene som legges inn på ditt Hyperwallet-kort, når som helst og etter eget forgodtbefinnende, og/eller kreve ytterligere dokumentasjon før noe beløp legges inn.

 

Beløp som overføres til ditt Hyperwallet-kort er generelt tilgjengelig innen én (1) virkedag (definert under) etter den dagen transaksjonsforespørselen mottas av oss.  Valutaen som lastes inn på Hyperwallet-kortet, fastsettes av midlene som mottas fra din betaler og utstederens krav, og kan også dikteres av Visa eller MasterCard.

 

Hyperwallet-kort har ingen funksjonalitet for kontokreditt eller overtrekk av Hyperwallet-kortene.  Hyperwallet tillater ikke forhåndsbetalte korttransaksjoner når kortet har utilstrekkelige eller utilgjengelige midler.  Hvis handelstvungne transaksjoner, oppgjørstidspunkt eller feil skulle skape en negativ kortsaldo, vil ikke Hyperwallet ta noe overtrekksgebyr fra deg.

 

Personlig debetkort

 

I visse tilfeller kan betaler gi deg mulighet til å overføre dine betalinger til et eksisterende Visa®- eller MasterCard®-debetkort knyttet til din amerikanske bankkonto («debetkort»).  Debetkortet ditt må være aktivert av banken som utstedte debetkortet til deg.  Bruk av ditt debetkort, inkludert saldo, transaksjonshistorikk, gebyrer og andre begrensninger og restriksjoner, vil være underlagt betingelsene og vilkårene som er fastsatt av banken din.

 

Ved å be oss og/eller din betaler om å sende en overføring til ditt debetkort, erklærer du at du er eieren av nevnte debetkort og bankkontoen som er koblet til det, at du har oppgitt presise bankkontoopplysninger til oss og at du har tillatelse til å inngå transaksjoner knyttet til det debetkortet. Hyperwallet vil utføre elektroniske krediteringer og debiteringer via Visa®, MasterCard® eller andre banknettverk for det beløpet du angir, med mindre det er for lite midler tilgjengelig. Du godtar at dine forespørsler om overføring til ditt debetkort utgjør din tillatelse til at Hyperwallet kan sende overføringer til og fra ditt angitte debetkort, inkludert eventuelle justeringer som måtte være nødvendig for transaksjoner som blir kreditert eller debitert ved en feil. Overføringer til et debetkort som ikke eies av deg, eller overføringer til noe kredittkort enten det eies av deg eller ikke, er ikke tillatt.

 

Når midler er overført til debetkortet ditt, eies ikke slike midler lenger av Hyperwallet, men av banken som utstedte debetkortet til deg.  Hvis du eller din betaler anviser at vi skal overføre midler til ditt debetkort, gir du oss tillatelse til, jevnlig og uten videre instruksjon eller handling fra deg, å overføre midler til ditt debetkort underlagt grensene som måtte gjelde for ditt debetkort.  Vi forbeholder oss retten til å begrense beløpene som til enhver tid overføres til ditt debetkort, etter eget forgodtbefinnende, og/eller kreve ytterligere dokumentasjon før noe beløp legges inn.

 

Beløp som overføres til ditt debetkort er generelt tilgjengelig innen én (1) virkedag (definert under) etter den dagen transaksjonsforespørselen mottas av oss. Vi kan ikke stå ansvarlig for noen forsinkelser som følge av Visa® eller MasterCard®, noen nettverks- eller tredjepartsbehandler eller din banks behandling eller manglende eller forsinkede behandling av en transaksjon, og kan ikke garantere at din bank vil tilgjengeliggjøre midler for deg den dagen de overføres til debetkortet.  Valutaen som lastes inn på debetkortet, fastsettes av midlene som mottas fra din betaler og kravene til banken som utstedte debetkortet til deg, og som videre kan dikteres av Visa® eller MasterCard®.

 

Du må gi oss korrekt informasjon om debetkortet du vil overføre midler til.  Hvis du angir feil informasjon om debetkortet, godtar du at du ikke vil holde Hyperwallet ansvarlig for noen krav eller tap hvis en transaksjon ikke skulle bli riktig gjennomført, inkludert, men ikke begrenset til, når midler sendes til et annet debetkort ved en feil eller på annen måte.  Banken din kan ta et returgebyr eller annet relatert gebyr i forbindelse med forsøket på overføring.  Hvis et slikt gebyr skulle pådras eller på annen måte pålegges Hyperwallet, vil slikt gebyr videresendes til deg og trekkes fra din saldo i betalingsportalen, eller fra andre beløp som er betalbare til deg.   

 

Vi er ikke ansvarlig hvis du ikke har nok penger tilgjengelig til overføringen, hvis debetkortet og den tilhørende bankkontoen avsluttes, hvis transaksjonen overskrider dollarbeløps- eller frekvensbegrensninger pålagt av oss, Visa® eller MasterCard®, noe nettverk eller noen tredjepartsbehandler, eller hvis banken ikke støtter en transaksjon eller kan sende/motta elektroniske overføringer, hvis transaksjonen ikke behandles eller hvis transaksjonen returneres av banken din, eller vi på annen måte informerer deg om at forespørselen din ikke vil bli behandlet. Vi tar ikke ansvar for noen tiltak fra din bank knyttet til slik overføring til ditt debetkort, inkludert utligning av beløp skyldig til slik bank fra slik overføring på grunn av overtrukket konto, utestående gebyrer eller på annen måte.

 

Sjekk  

 

Hvis du ber oss overføre midler til deg og utstede en sjekk som din betalingsmetode, er du ansvarlig for å kontrollere at du oppgir riktig e-postadresse. Vi sender ikke sjekker til postbokser.   Vi vil kun utstede sjekker som som skal betales til deg som en kvalifisert betalingsmottaker fra en betaler, og vil ikke utstede en sjekk til noen tredjepart. 

 

Midler som overføres til sjekk, sendes vanligvis med A-post til deg innen fem (5) virkedager etter at vi har mottatt din forespørsel samt bekreftelse om fullført og presis betaling og informasjon om postadresse.  Hvor lang tid postsendingen tar, varierer avhengig av geografi.  Hyperwallet leverer ingen ekspress-leveringstjeneste.  Hyperwallet kan begrense beløpet som overføres via sjekk og/eller adressen eller landet en sjekk kan sendes til.   Hvis du ikke hever en sjekk innen 90 dager etter utstedelsesdatoen, vil sjekken bli kansellert og vi vil returnere midlene til betalingsportalen, noe som vil medføre et gebyr. 

 

Avhenting av penger 

 

Hvis du ber oss overføre midler til avhenting av penger påavhentingssteder via tredjeparts pengeleverandører som støttes av Hyperwallet, for eksempel Western Union eller MoneyGram, gir du oss tillatelse til å overføre midler og finansieringsinstrukser til slike tredjeparter som Hyperwallet ikke har noen kontroll over. Tjenester for avhenting av penger er underlagt betingelsene og vilkårene til slike enheter, inkludert gjeldende gebyrer pålagt av Western Union eller MoneyGram, som beskrevet i www.westernunion.com eller www.moneygram.com, avhengig av hvilken tjeneste du velger (og hvilke som er tilgjengelige).

 

Tjeneste og tilgang på midler avhenger av visse faktorer, inkludert den valgte tjenesten, valg av alternativ for forsinket levering, sendt beløp, destinasjonsland, tilgjengelig valuta, gjeldende lovgivning, forbrukernes rettigheter, identifikasjonskrav, leveringsbegrensninger, agentenes åpningstider og forskjellige tidssoner.

 

Når transaksjoner ikke avhentes, eller kanselleres innen tidsrommet etter sendedatoen som kreves av Western Union eller MoneyGram, kan det tilkomme administrative gebyrer eller valutagebyrer og/eller tap som kan trekkes fra det avsendte beløpet.  

 

Valutaer

 

Under visse omstendigheter vil beløp betaler skylder til deg, være tilgjengelig i forskjellige valutaer som støttes av oss fra tid til annen. Hvilke valutaer som gjøres tilgjengelig, avhenger av betalers finansieringskrav. Du vil ikke ha lov til å konvertere midler i din betalingsportal for å ha midlene i en annen valuta (med mindre det skjer i forbindelse med en utbetaling til en utbetalingsmetode hvor slike valutaalternativer er tilgjengelig), og du godtar at du ikke vil prøve å bruke flere valutaer med tanke på spekulativ handel. Du kan kun be om å få midlene som innestår på betalingsportalen din, i en annen valuta på tidspunktet for og i forbindelse med, din forespurte utbetaling via en utbetalingsmetode.  Hvis du ber om en utbetaling i en annen valuta enn valutaen som betalingsportalen din ble finansiert med, vil valutakursen som inkluderer et transaksjonsgebyr, fastsettes på det tidspunktet transaksjonen behandles, og trekkes fra det overførte beløpet. Gebyrene og valutakursen som gjelder for din transaksjon, vil formidles til deg i betalingsportalen når du starter transaksjonen. Du er ansvarlig for all risiko knyttet til det å motta utbetalinger i noen valuta.

 

Ytterligere valgfrie tjenester

 

Hyperwallet kan fra tid til annen tilby flere valgfrie tjenester. Slike tjenester kan omfatte mulighet til å kjøpe eller forberede kjøp av varer og tjenester fra din betaler via betalingsportalen («Spendback» og «Spendback Incentive»), laste inn egne midler til betalingsportalen som «produktdollar» som kan brukes til Spendback-kjøp via deltagende PayNearMe-agent-plasseringer, overføre midler fra et Hyperwallet-kort til bankkontoen din, fylle ut og generere føderal skatt-skjemaer i USA for innenlandske og utenlandske betalingsmottakere samt andre tilsvarende tjenester og funksjonaliteter som tilbys og støttes av oss fra tid til annen.Hyperwallet kan tilby, begrense, innskrenke eller terminere alle slike tjenester uten forhåndsvarsel.

 

Utpeking av partnerselskaper som agenter

 

Tjenestene leveres via Hyperwallets betalingsteknologiplattform, dets partnerselskaper og et nettverk av banker og andre leverandører av finansielle tjenester (slikt nettverk av banker og leverandører av finansielle tjenester kalles «nettverkspartnere»). Når det gjelder disse partnerselskapene erkjenner og godtar du at den Hyperwallet-entiteten du har kontrakt med, uttrykkelig velger hvert partnerselskap som sin agent, og delegerer, i den grad de anser det som nødvendig og etter eget forgodtbefinnende, til dem å utføre alle sine juridiske, myndighetspålagte eller kontraktsmessige forpliktelser og krav under disse vilkårene.

 

 

Ytterligere begrensninger

 

Alle tjenester, gebyrer, priser og tilgjengeligheten og tidspunktet for ditt mottak av noen betaling, kan påvirkes, begrenses, forsinkes eller innskrenkes på grunn av flere faktorer utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, betalers finansiering, valgt utbetalingsmetode, nettverkspartners krav, tilgang på valuta, forskriftskrav og kravoverholdelse, land- og leveringsrestriksjoner, forskjeller i tidssoner samt sosioøkonomiske faktorer og faktorer knyttet til offentlige myndigheter. Hyperwallet kan ikke garantere tilgjengeligheten av noen betalingsmetode, og kan verken angi, garantere eller på noen annen måte love noe om servicenivå, gebyrer, priser, tilgjengelighet eller tidsrammer, og kan ikke være erstatningsansvarlig overfor deg for noen negativ påvirkning, begrensning, forsinkelse eller restriksjon. 

 

Du sertifiserer herved at du kun vil bruke tjenestene til å behandle transaksjoner i navnet til den registrerte eieren av betalingsportalen.  Hyperwallet forbyr bruk av tjenester ved å utgi seg for å være en person eller enhet eller urettmessig hevde at man har en tilknytning til noen slik person eller enhet.   Hvis en betaler sender betalinger for innlasting til din betalingsportal, kan du bare overføre disse midlene til en bankkonto eller annen tillatt betalingsmetode som du er navngitt eier av. 

 

Du kan ikke overføre midler til tredjepartskontoer som for eksempel en forretningskonto (selv om ditt navn vises på kontoen).  Vi kan behandle alle forsøk fra deg på å sende midler til en konto eller betalingsmetode eller annet betalingsinstrument som du ikke er den navngitte eieren av, som en svikaktig handling.

 

Du har ikke lov til å legge inn penger på betalingsportalen din eller sende/overføre noen midler til noen annen enn deg selv, via tjenestene. Bruk av tjenestene til å gjennomføre person-til-person-overføringer er strengt forbudt. Du kan ikke bruke tjenestene til å håndtere flere valutaer eller til spothandel eller opprettelse av terminkontrakter. Vi forbeholder oss retten til å avvise eller begrense betalinger, når som helst og etter eget forgodtbefinnende, inkludert, men ikke begrenset til, for å unngå hvitvasking og for risikostyring. Vi kan etter eget forgodtbefinnende nekte å godta brukere eller gjennomføre noen instruksjon fra en betaler eller fra deg om å utføre betalinger ved hjelp av tjenester.

 

Avviste transaksjoner

 

Vi forbeholder oss retten til, etter eget forgodtbefinnende, å avvise å utføre overføringer eller andre forespørsler.  Årsaker til slik avvisning kan inkludere, men er ikke begrenset til, for lite midler, feil eller utdatert informasjon, eller aktivitet vi anser å være mistenkelig. Vi vil generelt prøve å varsle deg om eventuelle avvisninger ved hjelp av kontaktopplysningene vi har tilgang til eller som er tilgjengelig via profilen din, der vi angir (der det er mulig) årsakene til avvisningen og om problemet kan korrigeres.  Vi vil ikke varsle deg om avvisninger hvis dette vil være ulovlig eller på annen måte forbudt i henhold til gjeldende lovgivning.

 

Tjenestene kan også være underlagt overføringsbegrensninger. Disse grensene kan justeres dynamisk avhengig av typen identifikasjonsdokument(er) du gir til oss, i tillegg til andre kriterier vi måtte kreve fra tid til annen.  Vi kan kreve at du oppgir informasjon som verifiserer identitet, adresse eller annen informasjon, før vi tillater uttak eller overføring av midler. Du godtar å samarbeide med oss ved slike forespørsler.

 

Kansellering av transaksjoner

 

Du kan kansellere en Spendback- eller Spendback Incentive-forespørsel om en tilbakebetaling minus aktuelle transaksjonsgebyrer (a) innen 30 minutter etter at din overføringsforespørsel har blitt godkjent; eller (b) når som helst etter det, men bare i situasjoner hvor vi ikke allerede har startet å behandle transaksjonen i henhold til din ordre.  På grunn av de spesielle kravene og reglene for behandlingen av overføringer til betalingsmetoder, for eksempel bankoverføring, er det umulig å kansellere overføringer og innløsninger til slike betalingsmetoder. Hvis du mener det har oppstått en feil i forbindelse med en overføring, må du varsle oss umiddelbart ved å ta kontakt med betaler.

 

Ansvar for overføringsfeil

 

Du må forsikre deg om at betalingsdetaljene du angir når du overfører midler, er korrekte og fullstendige. Du alene er ansvarlig for å gi Hyperwallet korrekt informasjon. Vi tar ikke ansvar for dine handlinger når du ber oss overføre midler, og vil stole på opplysningene du oppgir. Vi tar ikke ansvaret hvis hevede midler sendes til feil eller ukorrekt betalingsmetode fordi du har oppgitt feil betalingsdetaljer. DU HAR ANSVAR FOR Å KONTROLLERE AT ALLE OPPLYSNINGER OM BETALINGSPORTALEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BANKKONTONUMRE, INFORMASJON OM LEVERANDØR AV BANKKONTO, KORTOPPLYSNINGER, VALGT VALUTA OSV., ER KORREKTE FØR SENDING. HVIS NOEN SLIKE DETALJER ER FEIL, KAN MIDLENE DINE BLI DEBITERT ELLER KREDITERT TIL FEIL KONTO, KORT ELLER ANNEN DESTINASJON, OG VIL KANSKJE IKKE BLI MULIG Å GJENOPPRETTE.  Hvis du mener det har oppstått en feil i forbindelse med en overføring, må du varsle oss umiddelbart ved å ta kontakt med betaler.

3.          Ytterligere vilkår for brukere i Canada og USA

I USA og Canada, og med unntak av det som ellers måtte være uttrykkelig godtatt av Hyperwallet via disse vilkårene for betalingstjenester, fungerer Hyperwallet som en agent for betaleren ved å gjennomføre betalingsinstruksjoner og overføre midler fra betaler til betalers utpekte betalingsmottakere.  Som agent for betaleren vil ingen saldo i betalingsportalen representere lagrede verdier som eies av deg, men tilhøre og eies av betaler inntil de faktisk mottas av deg via vår betalingsmetode, uaktet de muligheter du måtte ha til å angi eller instruere oss om å foreta noen utbetaling av innestående midler i betalingsportalen, til din betalingsmetode og/eller utføre noen ytterligere ekstratjenester som for eksempel, men ikke begrenset til, Spendback- eller Spendback Incentive-betalinger.

 

I begrensede situasjoner og bare når det uttrykkelig tillates av Hyperwallet gjennom disse vilkårene for betalingstjenester eller betalingsportalen, kan en betalingsportalsaldo behandles som lagret verdi og eies av deg.  I slike situasjoner trenger du ikke å opprettholde en saldo i betalingsportalen din for å kunne motta tjenestene.  Hvis du har en saldo, representerer den saldoen et usikret krav mot Hyperwallet, og ingen forsikring eller myndighetsstøttet forsikring gjelder for noen saldo i betalingsportalen.  Du erkjenner at tjenestene og betalingsportalen ikke er bankkontoer og at Hyperwallet ikke er en finansinstitusjon.  Midler som gjenspeiles i eller overføres i forbindelse med, betalingsportalen, opptjener ingen rente som kan betales til deg. Hyperwallet vil kombinere din saldo med saldoene til andre brukere, og vil sikre disse midlene i henhold til gjeldende lover i USA for pengeoverførsler.  Vi vil holde saldosamlinger atskilt fra våre virksomhetsmidler, og vil ikke bruke saldoer til våre driftsutgifter eller andre formål i vår virksomhet.  Vi vil ikke frivillig gi kreditorer tilgang til saldoer ved insolvens.

4.          Ytterligere betalingsvilkår for brukere av Hyperwallet Systems Europe Limited

Vilkår for e-penger

 

Introduksjon

 

Disse ytterligere betalingsvilkårene for brukere av Hyperwallet Systems Europe Limited, gjelder mellom deg og Hyperwallet Systems Europe Limited som partnerselskap for disse vilkårene og tjenestene for e-penger og pengeremisser fra slikt partnerselskap.  Under disse vilkårene for e-penger vil vi (hvis det støttes av din betaler og der det uttrykkelig angis i betalingsportalen) gi deg en Hyperwallet e-pengekonto som du kan bruke til å motta betalinger fra andre gyldige innehavere av e-pengekontoer og/eller utføre betalinger til andre brukere, kjøpe varer/tjenester fra betalere eller innfri midler til en betalingsmetode.

 

Som angitt i bruksvilkårene kan vi under visse omstendigheter måtte verifisere identiteten din før du kan bruke e-pengekontoen, eller før vi kan tillate at du innfrir midler til din betalingsmetode.

 

Vi kan kreve at du oppgir mer informasjon hvis vi skulle trenge det for å kunne fylle ut sjekker eller gjennomføre en betaling eller innfrielse til en betalingsmetode.

 

Hva kan du gjøre med e-pengekontoen din?

 

Du kan bruke e-pengekontoen din til å motta e-penger som er sendt deg som en betaling fra en betaler, som sender betalinger til deg via oss.  Du kan bruke saldoen du har på e-pengekontoen din, til å:

 

 

Du kan ikke laste inn midler til e-pengekontoen din (verken via kontanter eller kort).  Midler kan bare lastes inn til e-pengekontoen din fra din betaler.  Alle betalinger fra kontoen din må skje med din eksisterende e-pengesaldo (dvs. midler mottatt fra andre Hyperwallet-brukere).  Du kan se alle dine innløsninger, kjøp og eventuelle tilbakebetalinger i betalingsportalen din som vi oppdaterer daglig.

 

Hva må du gjøre for å sikre e-pengekontoen din?

 

Som angitt i Bruksvilkårene må du gjøre det du kan for å håndheve god sikkerhet og kontroll over alle ID-er, brukernavn, passord, personlige identifikasjonsnumre (PIN-koder) eller andre koder du bruker til å få tilgang til betalingsportalen, tjenestene eller i forbindelse med tjenestene slik at ingen andre kan bruke dem til å logge på betalingsportalen/e-pengekontoen din.  Du må informere oss snarest mulig ved å kontakte betaler, hvis du mistenker at noen kan bruke e-pengekontoen din uten din tillatelse.

 

Hvilke restriksjoner kan det være på e-pengekontoen din?

 

Bruksgrenser

 

Du godtar at vi kan angi bruksgrenser for Hyperwallet-kontoen din. Du blir informert om vi gjør dette.

 

Stoppe en betaling

 

Vi kan stoppe en betalingstransaksjon i følgende situasjoner:

 

 

Pengeremisse

 

Avhengig av hvordan din betaler er konfigurert, utgjør visse utbetalingsmetoder som er beskrevet over, en konsesjonert pengeremissetjeneste i Storbritannia.  Den involverer ikke at du har et innskudd eller e-penger hos oss eller noe annet Hyperwallet-partnerselskap.  I dette tilfelle vil ikke del 5 og forskriftene 54(1), 55(3), (4), 60, 62, 63, 64, 67, 75, 76 og 77 i britiske Payment Services Regulations (forskrifter for betalingstjenester) gjelde for denne avtalen.

5.          Forskriftsmessige detaljer

HSI USA, Inc. er et registrert aksjeselskap underlagt lovene i staten Utah, med et registrert kontor i 620 Eighth Avenue, New York, NY 10018. Hovedkontoret ligger i 11401 Century Oaks Terrace, Suite 401, Austin, TX, 78758.

 

HSI USA, Inc. A er en lisensiert pengeoverfører i flere stater i USA. I Lisenser og klager finner du en full liste.

 

Hyperwallet Systems Europe Limited er et registrert aksjeselskap i England og Wales (selskap nr. 10215249) med et registrert kontor på 2nd Floor, 3 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, Storbritannia, M3 3EB. Hovedkontoret er i Suite 211, 63 St Mary Axe, London, EC3A 8LE.

 

Hyperwallet Systems Europe Limited er en elektroniske penger-institusjon, autorisert av Storbritannias Financial Conduct Authority under Electronic Money Regulations 2011 (referansenr. 900698 i Financial Services Register tilgjengelig på www.fca.gov.uk/register), for utstedelse av elektroniske penger og pengeremisser.

 

Hyperwallet Systems Inc. er et registrert aksjeselskap underlagt de føderale lovene i Canada med registrert kontor i Suite 2400, 745 Thurlow Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6E 0C5. Hovedkontoret er i Suite 300, 950 Granville street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6Z 1L2.

Hyperwallet Systems Inc. er en pengetjenestevirksomhet registrert hos FINTRAC under forordningen om Proceeds of Crime (hvitvasking av penger) og terrorfinansiering (Terrorist Financing Act, referanse M08905000) for overføring av midler og håndtering av utenlandsk valuta.

 

 

 

PERSONVERNERKLÆRING

 

Du finner personvernerklæringen ved å klikke på følgende kobling: Personvernerklæring, og også på hyperwallet.com. Den reviderte versjonen blir gjeldende i det øyeblikk vi poster den. 

 

 

 

 

REGLER FOR ELEKTRONISK SIGNATUR OG KOMMUNIKASJONSFORMIDLING

 

Denne policyen beskriver hvordan Hyperwallet kommuniserer med deg elektronisk.  I den grad det er tillatt, godtar og samtykker du i å motta all kommunikasjon, historikk og transaksjonsinformasjon og alle avtaler, policyer, planer, tillegg, erklæringer, dokumenter, juridiske og lovpålagte varsler og offentliggjøringer og annet innhold, uansett type eller natur (kollektivt kalt «kommunikasjon») som vi formidler i forbindelse med betalingsportalen og tjenestene, elektronisk i stedet for i papirformat.  Vi vil levere denne elektroniske kommunikasjonen til deg ved å legge den ut på betalingsportalen og/eller sende den per e-post til den primære e-postadressen som er angitt på din betalingsportalprofil. 

I perioden hvor du har en betalingsportalkonto hos oss eller på annen måte bruker eller har tilgang til tjenestene, godtar du å gi oss en gyldig e-postadresse som du opprettholder, og som vi kan bruke til å levere elektronisk kommunikasjon til deg, og at du umiddelbart vil varsle oss om enhver endring i din e-postadresse. Du forstår at vår mulighet til å gi deg denne informasjonen, avhenger av at du opprettholder en gyldig e-postadresse.  Du er ansvarlig for å sikre at dine kontaktopplysninger i din betalingsportalprofil, inkludert e-post- og postadresse, er oppdatert og fungerende til enhver tid, og du er ansvarlig for eventuelle tap som skyldes at du ikke har sendt eller varslet oss om en endring i dine kontaktopplysninger.  Du kan når som helst oppdatere dine personlige opplysninger ved å logge på betalingsportalen din.

For innbyggere i USA og alle brukere av tjenestene der de aktuelle tjenestene er underlagt lovene i USA, erkjenner og godtar du videre at du samtykker i at det brukes elektronisk kommunikasjon i forbindelse med transaksjon som påvirker mellomstatlig handel som er underlagt USAs føderale forordning om elektroniske signaturer i global og nasjonal handel (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act), og at både du og vi ønsker at forordningen skal gjelde så langt det er mulig for å validere vår evne til å drive forretningsvirksomhet med elektroniske metoder. 

Du samtykker til, forstår og godtar at: (i) Tjenestevilkårene vil inngås elektronisk, (ii) du oppfyller kravene til minimumstilgang som er angitt under, og (iii) samtykket skal gjelde helt til du trekker samtykket tilbake ved å kontakte betaler. Hvis du ikke samtykker, eller på noe tidspunkt trekker tilbake samtykket, vil du ikke kunne få tilgang til portalen eller motta tjenestene.

Du kan også få en papirkopi av elektronisk kommunikasjon innen 180 dager etter datoen vi leverte kommunikasjonen til deg (inkludert en kopi av denne avtalen) ved å sende en skriftlig forespørsel til: Hyperwallet Systems Inc., Suite 300, 950 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6Z 1L2. Inkluder navn, bruker-ID til betalingsportalen og adresse.  Du vil måtte betale et gebyr for registerforespørsel samt forsendelse og behandling, utskrift og postsending av papirkopier. Hvis du skriver ut eller laster ned kopier fra betalingsportalen, er det helt gratis.

For å kunne motta elektronisk kommunikasjon må du oppfylle følgende krav til maskinvare og programvare

 1. en personlig datamaskin
 2. Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP med Service Pack 1 og 2, Microsoft Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 eller Mac OS 10.X eller senere;
 3. en sikker (kryptert) nettleser (Firefox 3.6 eller nyere, Internet Explorer 8.0 eller nyere, Chrome 4.0 eller nyere, Safari 4.0 (Mac) eller nyere);
 4. Et nettbrett eller en smarttelefon med Internett-tilgang;
 5. Internett-tilgang via en leverandør av Internett-tjenester (ISP); og,
 6. en gyldig e-postadresse.

All elektronisk kommunikasjon vil anses som mottatt av deg innen 24 timer etter at vi har postet den på vårt nettsted eller sendt den per e-post til deg.  All kommunikasjon som sendes deg med post, vil anses som mottatt av deg tre (3) virkedager etter at vi sendte den.  All kommunikasjon i elektronisk format eller papirformat fra oss til deg, vil anses som «skriftlig».  Du bør skrive ut eller laste ned en kopi av tjenestevilkårene og all annen kommunikasjon som er viktig for deg, for senere referanse.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget forgodtbefinnende, å avslutte leveransen av din elektroniske kommunikasjon eller til å avslutte eller endre betingelsene og vilkårene vi baserer vår levering av elektronisk kommunikasjon på.

 

 

 

[1] Bare underlagt utbredelsen av statsspesifikke lover om herreløst gods i din hjemstat.

[2] Bare underlagt utbredelsen av provinsspesifikke lover om herreløst gods i din hjemprovins.

check