Vrbo-logo

Ansvarsforsikring med Policy-oversikt 1mill USD

Om Ansvarsforsikring på 1 mill USD

Ansvarsforsikring på 1 mill USD ("Programmet") gir eiere og eiendomsforvaltere primær dekning mot krav som involverer ulykker med personskade fra tredjepart eller tredjeparts eiendom, forutsatt at hendelsen oppstår under et opphold som tilsvarer en reservasjon behandlet elektronisk via betalingssiden til HomeAway. 

Programmet gir en dekning på inntil 1 million USD per eiendom, per år, gjennom en policy som er utstedt av

Generali Global Assistance er del av den multinasjonale Generali Group som i mer enn 185 år har skapt en tilstedeværelse med mer en 76 000 ansatte i mer enn 60 land.  

Det koster ikke noe ekstra å delta i Programmet; imidlertid dekkes kun opphold som tilsvarer en reservasjon behandlet elektronisk via betalingssiden til HomeAway. I tilfelle et krav, vil fordelene koordineres med annen relevant forsikring, som inkluderer boligforsikringen din.

Se nedenfor for informasjon om hvordan du rapporterer krav under Programmet.  

Programberettigelse og gjeldende datoer

Den nåværende policy-perioden som ligger til grunn for Programmet, gjelder fra 8. mai, 2017. Dekning under Programmet gjelder alle faktiske overnattinger som finner sted på eller etter denne datoen, uansett datoen for innsjekking og utsjekking, forutsatt at oppholdet tilsvarer en reservasjon som er elektronisk behandlet via betalingssiden til HomeAway.

Generali Global Assistance er forsikringsleverandøren bak dette programmet. HomeAway er tilbyder av policyen og som definert under programvilkårene, er eiere og eiendomsforvaltere som er oppført på webområdene til HomeAway-familien eller en autorisert agent, de forsikrede parter (tilsammen de "Forsikrede"). 

Kvalifisering som eier/eiendomseier

Eiere er kvalifisert til dekning under dette Programmet hvis eiendommene deres er oppført på webområdene til HomeAway-familien eller en autorisert agent, og der oppholdet tilsvarer en reservasjon som er elektronisk behandlet via betalingssiden til HomeAway. 

Kvalifisering som eiendomsforvalter

Eiendomsforvaltere er kvalifisert til dekning under dette Programmet hvis eiendommene de forvalter er oppført på webområdene til HomeAway-familien eller en autorisert agent, og der oppholdet tilsvarer en reservasjon som er elektronisk behandlet via betalingssiden til HomeAway.

Typer eiendom som dekkes

  • Eiendommer som eies eller kontrolleres av Forsikrede

  • Eiendommer som er oppført på webområdene til HomeAway-familien eller en HomeAway autorisert agent

  • Eiendommer booket og okkupert av en tredjeparts reisende dersom oppholdet tilsvarer en reservasjon som er elektronisk behandlet via betalingssiden til HomeAway

Definisjonen av "eiendommer" under dette Programmet kan inkludere mobilhjem, Airstream-kjøretøyer, trehytter, vannfartøy og annen slik innkvartering, men kun i den grad eiendommen er stasjonær og brukes til boligformål. 

Forsikringens begrensninger

1 million USD per hendelse, med en samlet grense på 1 million USD tilgjengelig per år per eiendom som er oppført på webområdene til HomeAway-familien eller en autorisert agent under Programmets policy-periode.

Utgifter som dekkes 

Utgiftene som Forsikrede blir rettslig forpliktet til å betale som skader på grunn av personskade på en gjest eller skader på tredjeparts eiendom, kan dekkes av dette Programmet. Hvis dekning er tilgjengelig for et krav, inkluderer forsikringens begrensning på 1 million USD flere av kostnadene til undersøkelse av kravet, inkludert juridisk forsvar, om nødvendig.

Dekningsområde 

Overalt i verden forutsatt at forsikredes ansvar for betaling av erstatning er bestemt:

  • I et søksmål om rettigheter som er ført i territoriet der vi ikke er forhindret fra å drive transaksjoner ved eventuelle gjeldende sanksjoner og handelsembargoer, herunder de som administreres av det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control eller i et forlik vi er enige i. 

Programmets unntak

Programmet utelukker dekning av følgende:

Fly, auto- og vannfartøy: Personskade eller skade på eiendom som oppstår under eierskap, vedlikehold, bruk og som følge av at fly, auto- og vannfartøy som eies eller drives av eller leies ut eller lånes ut til en Forsikret, når disse ikke er stasjonære og/eller ikke brukes til boligformål.

Kontraktansvar: Personskade eller skade på eiendom som Forsikrede har gitt sitt samtykke til, eller er pålagt å betale på grunnlag av en forpliktelse som er angitt i en eksisterende kontrakt eller avtale.

Skade på eiendom: Skade på eiendom som en Forsikret eier, leier eller okkuperer, inkludert eventuelle kostnader eller utgifter pådratt en Forsikret for reparasjon, erstatning, utbedring, restaurering eller vedlikehold av slik eiendom uansett årsak, inkludert forebygging av personskade eller skade på andres eiendom.

Elektroniske data: Skader som oppstår ved tap, tap av bruk av, skade på, ødeleggelse av, manglende tilgang eller manglende mulighet til å redigere elektroniske data. Som brukt i dette unntaket, betyr elektroniske data informasjon, fakta og programmer lagret som eller på, opprettet eller brukt på, eller overført til eller fra dataprogramvare, inkludert systemer og applikasjoner, harddisker og disketter, CD-ROM, kassetter, stasjoner, minneceller, enheter for databehandling og andre medier som brukes med elektronisk kontrollert utstyr.

Arbeidsgiverens ansvar: Personskade på en ansatt av Forsikrede, som oppstår fra og i løpet av (i) den forsikredes ansettelse; eller (ii) ved utføring av oppgaver tilknyttet den forsikredes virksomhet. 

Forventet eller tiltenkt personskade: Personskade eller skade på eiendom som var forventet eller med hensikt fra den Forsikredes side.

Personskader og reklameskader: Personskade eller påstått personskade forårsaket av bakvaskelse, ærekrenkelse, brudd på personvern, reklame eller urettmessig utkastelse.

Forurensning: Personskade eller skade på eiendom som skyldes et faktisk, påstått eller truet utslipp, spredning, nedsmelting, migrasjon, utslipp av forurensning med eller uten hensikt.

Tilbakekalling av produkter, arbeid eller forringet eiendom: Erstatning påkrevd for tap, kostnader eller utgifter påført deg eller andre for tap av bruk, tilbaketrekking, tilbakekalling, inspeksjon, reparasjon, erstatning, justering, fjerning eller avhending av et produkt, hvis et slikt produkt trekkes tilbake eller kalles tilbake fra markedet eller fra bruk av en annen person eller organisasjon, på grunn av en kjent eller mistenkt feil, mangel, utilstrekkelighet eller farlig tilstand.

Lovstridig innspilling og distribusjon av materiale eller informasjon: "Personskade" eller "skade på eiendom" som oppstår direkte eller indirekte fra en handling eller unnlatelse som strider med eller påstås å være i strid med (i) personvern tilknyttet bruk av telefon (The Telephone Consumer Protection Act - TCPA), inkludert eventuelle endringer eller tillegg til slik lov, (ii) CAN-SPAM-loven av 2003, inkludert eventuelle endringer eller tillegg til slik lov, (iii) lov om rettferdig kredittrapportering (The Fair Credit Reporting Act - FCRA), og eventuelle endringer eller tillegg til slik lov, inkludert lov om rettferdige og nøyaktige kreditt-transaksjoner (Fair and Accurate Credit Transactions Act - FACTA); eller (iv) eventuell føderal, statlig eller lokal vedtekt, forskrift eller regulering, unntatt TCPA, CAN-SPAM-loven av 2003 eller FCRA og deres endringer og tillegg som adresserer, forbyr eller begrenser utskrift, formidling, avhending, innsamling, innspilling, sending, overføring, kommunikasjon eller distribusjon av materiale og informasjon.

Krig: Personskade eller skade på eiendom, uansett hvordan oppstått, som direkte eller indirekte skyldes (i) krig, inkludert ikke-erklært eller borgerkrig eller (ii) krigshandling av militære styrker, inkludert tiltak for å hindre eller forsvare mot et aktuelt eller forventet angrep ved hjelp av militært personell eller andre midler. 

Krav

Vennligst gi beskjed til Generali Global Assistance umiddelbart hvis du blir oppmerksom på eventuell tredjeparts personskade eller tredjeparts skade på eiendom som kan være gjenstand for erstatning. Enhver forsinkelse i rapportering av et krav kan føre til at det ikke kan dekkes under Programmet. 

Ring umiddelbart for å iverksette et krav og snakke med en tildelt representant ved Generali Global Assistance:​

  •  +47 23024778

Ha følgende informasjon tilgjengelig før du ringer:

  • Fullstendig informasjon om hendelsen

  • Eventuelt all tilknyttet informasjon

  • Navn på personer eller parter som har lidd skade og/eller som krever erstatning

Du vil motta en første bekreftelse på kravet. Etter at kravet er tildelt, vil du motta navnet på din tildelte representant ved Generali Global Assistance, samt oppdateringer i løpet av hele behandlingen av kravet.

Behandlingstiden avhenger av kompleksiteten og de spesifikke detaljene rundt kravet og tilhørende skader.  

Ansvarsfraskrivelse 

Denne Programoversikten inneholder ikke de fullstendige vilkår og betingelser. Disse kan innhentes fra policyens dokument Vilkår og Betingelser som er tilgjengelig på forespørsel. 

Klager 

Vi etterstreber å gi våre samarbeidspartnere utmerket kundeservice og setter pris på tilbakemeldinger. Vi vil gjøre vårt beste til en rettferdig behandling av alle klagene dine. Hvis du ønsker å rette en klage, kan du gjøre dette skriftlig, telefonisk eller ved personlig fremmøte. 

Vennligst adresser alle klager til: 

Generali Global Assistance P.O. Box 939057 San Diego, CA 92193 Tel: 858-810-2000 Email: homeawayclaims@generali-liability.com