Vrbo-logo

Garanti for trygg og sikker booking™ fra HomeAway®

Oppdatert: 1. april 2020 Når du (“du/deg”) bestiller en eiendom som averteres på www.vrbo.com/no-no som uttrykkelig aksepteres av både deg og annonsøren (en “annonsør”) (en “bestilling”) og booker en slik bestilling ved bruk av utsjekking på HomeAway, er du beskyttet med Garanti for trygg og sikker booking™ ("programmet") hvis du innfrir alle kvalifiseringskravene som står i disse vilkårene og betingelsene (“vilkårene”). Når du booker en bestilling ved bruk av utsjekking på HomeAway, samtykker du i og godtar og underlegger deg disse vilkårene, og du kalles heretter en "beskyttet reisende". Nedenfor finnes detaljer om programmet og en definisjon. Programmet gir følgende beskyttelse mot: (i) Bedrageri på Internett. (ii) Urettmessig tilgangsnekt. (iii) Feilaktig fremstilling. (iv) Urettmessig tap av depositum (“beskyttede hendelser”). 1. Generelle programretningslinjer. Du er kvalifisert til å delta i programmet hvis du gjør følgende:

 • Du bestiller en ferieleieeiendom som averteres på HomeAway-samfunnet av nettsteder, inkludert, men ikke avgrenset til www.HomeAway.com, www.VRBO.com, www.VacationRentals.com, www.homeaway.com.au, www.homeaway.co.uk, www.Fewo-Direkt,de, www.Abritel.fr og

 • Booker ved bruk av utsjekking på nettstedet.

 • Betaler bestillingen ved bruk av betalingsmåter tilgjengelig ved utsjekking (betaling med Visa, MasterCard, American Express, Discover-kort eller eChecks (eChecks er kun tilgjengelig hvis du bor i USA))

Du får beskyttelsen som dette programmet gir hvis alt av følgende skjer:

 • Du taper penger der dette er forårsaket av en beskyttet hendelse (et “tap”).

 • Du gir beskjed til HomeAway (“HomeAway,” “vi,” “oss,” “vår/vårt”) om tapet innen de påkrevde tidsperiodene som angis nedenfor.

 • Du nektes erstatning for tapet av (i) annonsøren av eiendommen (“annonsøren”), og (ii) banken, betalingsleverandøren eller utstederen av kredittkortet (det som er aktuelt), og

 • Du leverer en utfylt Garanti for trygg og sikker booking Request Form ("Skjema med anmodning om erstatning ved tap") innen de påkrevde tidsperiodene som angis nedenfor.

2. Beskyttelsen som gis. Programmet er underlagt restriksjonene og begrensningene som angis i disse vilkårene og tilbyr følgende beskyttelse av beskyttede reisende som lider tap som er forårsaket av en beskyttet hendelse. (Vær oppmerksom på at den bestemte beskyttelsen eller en kombinasjon som tilbys den beskyttede reisende, er underlagt typen beskyttet hendelse, tapsbeløpet, muligheten til å formilde tapet og vårt skjønn.):  

 • Ordne losji

   

  - Hvis den beskyttede reisende er uten sted å bo pga. en beskyttet hendelse, kan vi ordne med alternativ losji der dette er tilgjengelig, i inntil tre (3) netter.

 • Ombooke en annen eiendom

   

  - Hvis bestillingen til en beskyttet reisende urettmessig kanselleres, kan vi tilby å ombooke den beskyttede reisende på en annen eiendom avertert på nettstedet, hvis det finnes en eiendom som er stort sett lik og som er ledig i samme tidsperioden og under en ny bestilling.

 • Tapserstatning

   

  - Hvis en beskyttede reisende lider tap som etter vår vurdering kan bare løses med pengeerstatning, kan vi betale den beskyttende reisende et beløp inntil tapsbeløpet og underlagt kravene i prosessen nedenfor.

Vær oppmerksom at ordet "kan" i de tre avsnittene rett ovenfor, betyr at vi skal forsøke å hjelpe eller løse (det som gjelder), men at vi ikke skal holdes ansvarlig for eventuell manglende hjelp eller løsning fra oss. 3. Beskyttede hendelser. Følgende er hendelser som den beskyttede reisende er beskyttet mot:  

 1. "Bedrageri på Internett" defineres som et depositum eller en betaling foretatt av en beskyttet reisende for en ferieleie som står oppført på nettstedet der: (i) HomeAway avgjør at slik depositum eller betaling er gjort til en person annen enn annonsøren der en slik person har kompromittert eller tatt over e-post- eller HomeAway-kontoen til annonsøren og som gir seg ut for å være annonsøren overfor den beskyttede reisende for å bevirke en slik betaling, (ii) der vi avgjør at en slik betaling er foretatt og er deretter urettmessing holdt tilbake (der annonsøren ikke returnerer eller nekter å returnere betalingen når den beskyttende reisende har krav på det ifølge vilkårene i leieavtalen etter at den beskyttede reisende har avbestilt på riktig måte) eller (iii) der det senere avgjøres at en slik oppføring er falsk. Avgjørelsen i forbindelse med alle disse gjøres etter vårt eget skjønn.

 2. "Urettmessig tilgangsnekt" betyr at en beskyttet reisende har foretatt et depositum (hvis påkrevd) og/eller en full betaling (hvis påkrevd) til en annonsør for en leieeiendom som står oppført på nettstedet, men (i) der den beskyttede reisende blir urettmessig nektet tilgang til denne eiendommen i begynnelsen av eller under leievilkårene som et resultat av en forsettlig og/eller feil handling av annonsøren og (ii) depositumet eller betalingen (eller den aktuelle delen) til den beskyttede reisende ikke refunderes eller holdes urettmessig tilbake av annonsøren. Et eksempel på denne beskyttede hendelsen er der annonsøren "dobbeltbooker" eiendommen til to eller flere reisende i samme tidsperiode(r).

 3. "Feilaktig fremstilling" betyr at (i) en beskyttet reisende har foretatt et depositum (hvis påkrevd) og full betaling til en annonsør for et leieeiendom som står oppført på nettstedet, (ii) innen tolv (12) timer etter første gang på eiendommen på den første dagen av leieperioden, forlater den beskyttede reisende leieeiendommen og nekter å bo på leieeiendommen fordi fremstillingen av leieeiendommen ikke er i samsvar (som definert nedenfor) med oppføringen på nettstedet, (iii) depositum og/eller betalingen til den beskyttede reisende ikke refunderes eller holdes urettmessig tilbake av annonsøren og (iv) det finnes fremstilling av leieeiendommen som ikke er i samsvar, noe som deretter blir bekreftet av oss etter vårt eget skjønn.

  "Fremstilling som ikke er i samsvar" defineres som (i) Materielle defekter i eiendommen som ikke stod i oppføringen og som er så store og har en slik varighet at det er umulig å bo der under vanlig bruksforhold, som anmerket og dokumentert av den beskyttede reisende og/eller (ii) materiell svikt eller fullstendig mangel på varer eller tjenester eller fasiliteter som er en del av eiendommen og som ble beskrevet i oppføringen og som utgjør et faktisk og vesentlig løfte (inducement) til den beskyttede reisende og leie av eiendommen, som anmerket og dokumentert av den beskyttede reisende. For å unngå tvil og i tillegg til de generelle restriksjonene og begrensningene som beskrives et annet sted i disse vilkårene INKLUDERER IKKE "Fremstillinger som ikke er i samsvar" der den beskyttede reisende nekter å flytte inn i den leide eiendommen pga. (i) hvor rent det er i leieeiendommen, (ii) mindre eller uvesentlige defekter i eiendommen i forhold til beskrivelsen i oppføringen inkludert, men uten begrensning, forskjeller som gjelder: (1) Den faktisk plasseringen av eiendommen, (2) det faktiske samlede boområdet på eiendommen som er uvesentlig forskjellig fra beskrivelsen i oppføringen og (3) en midlertidig defekt ved eller inne på eiendommen eller tilhørende tjenester (som klimaanlegg som ikke fungerer, Internett, telefontjeneste, grill, boblebad eller svømmebasseng) eller (iv) eventuelle andre problemer som ikke er direkte i forbindelse med eiendommen, f.eks. alle problemer i forbindelse med tilstøtende eiendommer, nabolaget eller omgivelsene.

 4. "Urettmessig tap av depositum" betyr at en beskyttet reisende har hatt et tap som et resultat av en tvist mellom den beskyttede reisende og en annonsør av en leieeiendom som står oppført på nettstedet og som involverer et depositum som på slutten av oppholdet til den beskyttede reisende, etter vårt eget skjønn, blir urettmessig holdt tilbake av annonsøren og at dette er brudd på den gjeldende leieavtalen.

4. Illustrerende eksempler på tap som ikke er beskyttet. Følgende er illustrerende eksempler på tap av penger som programmet IKKE beskytter mot, etter en avgjørelse tatt av oss etter eget skjønn:

 • EVENTUELLE ANDRE SKADER ENN BELØP SOM FAKTISK ER BETALT TIL ELLER DEPONERT HOS ANNONSØREN, INKLUDERT INDIREKTE TAP, PREKONTRAKTUELT ERSTATNINGSANSVAR, TAPTE TOLLAVGIFTER, ANNEN KONTRAKTUELL STRAFF, FLYBILETT, TRANSPORTKOSTNADER OG/ELLER ANDRE KOSTNADER ELLER UTGIFTER.

 • EVENTUELLE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, ERSTATNING UTOVER DET SOM VILLE VÆRE NORMALT, DOKUMENTERTE ERSTATNINGSKRAV FØLGESKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN TILGANG TIL, VISNING AV ELLER BRUKEN AV NETTSTEDET ELLER FORSINKET ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL TILGANG, VISNING ELLER BRUK AV NETTSTEDET.

 • Betalinger som er gjort til en annonsør for en bestilling som ikke er booket ved bruk av utsjekking på HomeAway.

 • Eventuelle depositum eller betalinger for en ferieleie som ikke refunderes eller returenes fordi den beskyttede reisende ikke overholder policyene til annonsøren, har brutt leieavtalen eller som på annen måte er tillatt iht. leieavtalen.

 • Betalinger eller depositum som gjøres til en hvilken som helst annonsør som bruker en uakseptabel betalingsmåte slik som, men ikke begrenset til, kontanter eller en sjekk utstedt til "cash" eller som etter vårt rimelige skjønn er mistenkelig og/eller bedragersk .

 • Alle typer tap der vi mener at den beskyttede reisende og annonsører misbruker programmet.

 • Eventuelle tap av penger som er et resultat av hendelser om ligger utenfor kontrollen til HomeAway. Disse kalles vanligvis force majeure-hendelser som f.eks. værforhold,naturkatastrofer eller bygningsarbeid.

 • Eventuelle tap av penger som ikke oppstår direkte som et resultat av en beskyttet hendelse.

5. Krav ved behandling. For å få erstatning for tap ved dette programmet må den beskyttede reisende overholde kravene som står nedenfor. Dersom du ikke overholder disse kravene, eller hvis du gjør noe som hindrer HomeAways mulighet og/eller rett til å formilde tapt, eller dersom den beskyttede reisende kommer med falske eller misvisende erklæring(er) i forbindelse med anmodning om erstatning for tap iht. denne avtalen, kan dette ugyldiggjøre den beskyttede reisendes rett til erstatning av tap ved bruk av dette programmet.  

 1. Bevis for ikke-refunderte tap. Etter anmodning fra oss, må en beskyttet reisende gi HomeAway skriftlig bevis på at den beskyttede reisendes betaling ikke har blitt (og ikke vil bli) gjenvunnet fra, eller tilbakebetalt av banken(e), betalingsformidler eller utsteder av kredittkort (det dom er aktuelt). For å lindre tapet kreves det at en beskyttet reisende aksepterer ethvert forlik eller delvis betaling fra  banken(e), betalingsformidler eller utstedere av kredittkort (det som er aktuelt), men kan fremdeles vᴂre kvalifisert til ytterligere refusjoner iht. Programmet opptil totalbeløpet.

 2. ID-bevis. En beskyttet reisende må sørge for skriftlig bevis på hans/hennes ID (f.eks. kopi av pass, førerkort, strømregning, kredittkortinformasjon osv.) som vi eventuelt krever etter vårt eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre slike ID-dokumenters gyldighet etter vårt eget skjønn.

 3. Bevis på bestilling. Når vi ber om det, må den beskyttede reisene sørge for en kopi (elektronisk eller utskrift) og bestillings-ID eller bekreftelse fra nettstedet da den beskyttede reisende først booket en eiendom ved bruk av utsjekking på HomeAway. I tillegg må vi kunne bekrefte bestillingen ved bruk av bevis på en slik bestillingen i registreringer hos HomeAway.

 4. Bevis på bekreftet bestilling. Når vi ber om det, må den beskyttede reisende bevise at annonsøren bekreftet bestillingen og at den reisende betalte for bestillingen. Bevis på bekreftelse krever muligens at du sørger for dokumentasjon som e-post, telefon, skriftlig eller annen kommunikasjon med annonsøren i forbindelse med bestillingen.

 5. Bevis på betaling. På anmodning må den beskyttede reisende sørge for skriftlig dokumentasjon av alle betalinger og refusjoner (delvis, full og/eller depositum) som er foretatt av annonsøren. Akseptable betalingsmåter inkluderer, men er ikke begrenset til, kredittkort, PayPal, bankoverføring, personlig sjekk, e-sjekk, Chéques-Vacances, nasjonalt kredittkort, MOIP, Bcash, MercadoPago, PagSecuro, ELV/SEPA direkte debet, Pagos en linea PSE, PayU Latam, iDeal, BPay.

 6. Dokumentasjon av tap. Når vi ber om det, må den beskyttede reisende sørge for all skriftlig dokumentasjon om tap eller underslag som vi ber om. Den beskyttede reisende må sørge for skriftlig bevis på at annonsøren har mottatt pengene fra den beskyttede reisende, at de har blitt blitt gjort oppmerksom på anmodningen til den beskyttede reisende og at de har avvist eller ikke returnert eller refundert pengene til den beskyttede reisende. Du skal ikke endre eller destruere noen dokumenter i forbindelse med tapet eller underslaget før saken er løst.

 7. Gi oss beskjed. Den beskyttede reisende må gi beskjed til HomeAway inn tretti (30) virkedager etter den første hendelsen som førte til anmodning om erstatning ved tap fra den beskyttede reisende under programmet via (i) e-post til kundestøtte, (ii) post til FAO HomeAway Garanti for trygg og sikker booking, HomeAway UK Ltd,25 Wilton Road, 5th Floor, London, SW1V 1LW, UK.

 8. Levere en anmodning om erstatning ved tap. Den beskyttede reisende må fylle ut, undertegne og sende skjemaet med anmodning om erstatning ved tap sammen med all dokumentasjon som vi ber om og som sendes til oss innen seks måneder etter første oppholdsdag ved den aktuelle eiendommen. Hvis det utfylte skjemaet med anmodning om erstatning ved tap ikke sendes innen denne tidsperioden, skal alle krav regnes som avvist. Skjemaet med anmodning om erstatning ved tap som sendes, må inneholde den beskyttede reisendes samtykke om at: (i) Eventuell betaling som er tilgjengelig for en slik beskyttet reisende under programmet skal bare kunne betales i den utstrekning at utbetalinger av eventuell dekning eller gjenvinning fra en forsikringspolise eller annen kilde til gjenvinning som den beskyttede reisende har eller kan motta penger fra, er utilstrekkelig for å kunne dekke hele erstatningen til den beskyttede reisende ved tap eller underslag foretatt av annonsøren. (ii) Hvis vi gir deg erstatning ved tap under dette programmet, samtykker du i at vi overtar alle rettigheter overfor annonsøren og eventuelle tredjeparter i forbindelse med tap og at vi kan forfølge slike rettigheter direkte eller på dine vegne etter vårt eget skjønn. (iii) Hvis vi gir deg erstatning for tap under programmet og du senere får erstatning for tapet fra annonsøren eller en forsikringspolise eller annen kilde til gjenvinning, skal du betale oss tilbake erstatningsbeløpet omgående. (iv) Du samtykker i å utføre et generelt forlik og en fritaksavtale som dermed fritar oss, vårt moderselskap, datterselskaper og tilknyttede selskaper fra eventuelle krav som oppsto før datoen til en betaling som ble foretatt iht. programmet. Vi skal fullføre behandlingen av alle anmodningene og erstatning ved tap under programmet innen rimelig tid etter at vi har mottatt all dokumentasjon som vi har bedt om. Som bemerket overfor, anbefaler vi at den beskyttede reisende som søker om erstatning ved tap, ikke kaster eller endrer noen dokumentasjon i forbindelse med anmodning om erstatning ved tap, før saken er løst.

6. Hjelp oss å hjelpe deg. Uten negativ innflytelse på kravene som er angitt ovenfor, hvis en beskyttet reisende ber om erstatning for tap under programmet, samtykker vedkommende i å gi oss på betimelig basis, all dokumentasjon som vi ber om som en støtte ved anmodningen. Den beskyttede reisende samtykker også i å samarbeide fullt ut med oss ved aspekter av erstatningsprosessen. Vi kan avvise erstatning ved tap til enhver beskyttet reisende som ikke svarer på spørsmål i forbindelse med et påstått tap innen tidsrammen som spesifiseres i disse vilkårene. 7. Hele avtalen. Kontraktinformasjon. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom HomeAway og den enkelte beskyttet reisende når det gjelder programmet. Unntatt det som eventuelt modifiseres av disse vilkårene, erkjenner den enkelte beskyttet reisende og samtykker i å være bundet av de eksisterende vilkårene og betingelsene på nettstedet inkludert, men ikke begrenset til bestemmelsen om tvisteløsning og mekling. Skulle disse vilkårene og betingelsene være i strid med bruksbetingelsene, gjelder disse vilkårene. Hvis du har noen spørsmål om programmet eller disse vilkårene, skal du kontakte oss med: (i) e-post til kundestøtte. (ii) med post til FAO HomeAway Garanti for trygg og sikker booking, HomeAway UK Ltd, 25 Wilton Road, 5th floor, London, SW1V 1LW, UK.