Villkor

 

Garanti för trygg och säker bokning™ från HomeAway®

 


Uppdaterad: 1 april 2020

När du (”Du”) bokar en semesterbostad som annonseras på www.vrbo.com/sv-se som uttryckligen accepteras av både dig och annonsören (”Annonsören”) (en ”Bokning”) och gör en sådan Bokning via HomeAway checkout, skyddas du av Garanti för trygg och säker bokning™ (”Programmet”) förutsatt att Du uppfyller alla övriga krav som anges i dessa Villkor (”Villkoren”). Genom att göra en Bokning via HomeAway checkout, accepterar Du att vara bunden av dessa Villkor och kallas nedan för ”Skyddad resenär”.

Enligt uppgifter och definitioner nedan, tillhandahåller Programmet en skyddsnivå mot följande: (i) Internetbedrägeri, (ii) Nekat tillträde utan giltigt skäl, (iii) Väsentlig oriktig framställning och (iv) Förlust av deposition utan giltigt skäl (”Skyddade händelser”).

1. Allmänna programriktlinjer.

Du har rätt att delta i Programmet om du:
 

Du erhåller det skydd som erbjuds enligt Programmet, om vardera av följande inträffar:

2. Skydd som erbjuds.

Med förbehåll för de restriktioner och begränsningar som anges i dessa Villkor, erbjuder Programmet följande skydd för Skyddade resenärer som drabbas av en förlust på grund av en Skyddad händelse (notera att det särskilda skyddet eller kombinationen av skydd som erbjuds åt en Skyddad resenär beror på typen av Skyddad händelse, Förlustens belopp, möjligheten att minska Förlusten och Vårt gottfinnande):

Vänligen notera att ordet ”kan” i de tre ovanstående meningarna innebär att vi kommer att sträva efter att tillhandahålla hjälp eller gottgörelse (beroende på varje enskilt fall), men vi har inget ansvar för underlåtelse att tillhandahålla sådan hjälp eller gottgörelse.

3. Skyddade händelser.

Följande är händelser som en Skyddad resenär är skyddad emot:
 

 1. ”Internetbedrägeri” definieras som en deposition eller betalning från en Skyddad resenär för en semesterbostad som annonseras på Webbplatsen, om: (i) HomeAway fastställer att nämnda deposition eller betalning har gjorts till en annan person än Annonsören, då sådan person har missbrukat eller tagit över en e-postadress eller ett HomeAway-konto från Annonsören och har utgjort sig för att vara Annonsören gentemot den Skyddade resenären, för att förmå den Skyddade resenären att betala, (ii) Vi fastställer att nämnda betalning har gjorts till Annonsören och sedan kvarhålls av denne felaktigt (om Annonsören underlåter eller vägrar att betala tillbaka när en återbetalning förfaller till betalning i enlighet med hyresavtalet efter det att den Skyddade resenären avbokar på korrekt sätt), eller (iii) Annonseringen senare fastställs vara bedräglig. Samtliga fastställanden kommer att ske enligt vårt gottfinnande.
 2. ”Nekat tillträde utan giltigt skäl” avser att en Skyddad resenär har betalat en deposition (om så krävs) och/eller det totala priset för hyran (om så krävs) till en Annonsör för en semesterbostad som annonseras på Webbplatsen, men (i) den Skyddade resenären nekas tillträde till semesterbostaden vid hyresperiodens början till följd av Annonsörens avsiktliga och/eller felaktiga agerande och (ii) den Skyddade resenärens deposition och/eller betalning (eller vissa delar därav) betalas inte tillbaka utan hålls felaktigt kvar av Annonsören. Ett exempel på denna Skyddade händelse är om Annonsören ”dubbelbokar” semesterbostaden åt två eller flera resenärer under samma tidsperiod/tidsperioder.
 3. ”Väsentlig oriktig framställning” avser att (i) en Skyddad resenär har betalat en deposition (om så krävs) och fullständig betalning till Annonsören för en semesterbostad som annonseras på Webbplatsen, (ii) den Skyddade resenären lämnar semesterbostaden inom tolv (12) timmar från tillträde till semesterbostaden den första dagen i hyresperioden på grund av Väsentlig överträdelse (enligt definition nedan) beträffande semesterbostaden jämfört med beskrivningen i annonsen på Webbplatsen, (iii) den Skyddade resenärens deposition och/eller betalning betalas inte tillbaka eller hålls felaktigt kvar av Annonsören, och (iv) förekomsten av en Väsentlig överträdelse beträffande semesterbostaden bekräftas därefter av Oss enligt vårt gottfinnande.

  ”Väsentlig överträdelse” definieras som (i) Väsentliga fel i semesterbostaden som inte visas i annonsen och som är av sådan omfattning och varaktighet att vistelse under normala omständigheter inte är möjligt, vilket ska noteras och dokumenteras av den Skyddade resenären och/eller (ii) väsentlig överträdelse eller fullständig brist på varor eller tjänster som utgör del av semesterbostaden som beskrevs i annonsen och som utgör en faktisk och väsentlig anledning till att den Skyddade resenären har hyrt semesterbostaden, vilket ska noteras och dokumenteras av den Skyddade resenären. För att undvika tvivel, och i tillägg till de allmänna restriktionerna och begränsningarna som beskrivs någon annanstans i dessa Villkor, ska begreppet ”Väsentlig överträdelse” INTE INKLUDERA en Skyddad resenärs vägran att tillträda semesterbostaden till följd av eller på grund av (i) Städningen av den hyrda semesterbostaden, (ii) mindre oväsentliga brister i semesterbostaden jämfört med beskrivningen i annonsen, inklusive men utan begränsning till skillnader som gäller: (1) semesterbostadens faktiska läge, (2) semesterbostadens faktiska totala bostadsyta om den skiljer sig oväsentligt från beskrivningen i annonsen, och (3) ett tillfälligt fel på eller inom semesterbostaden eller tillhörande tjänster (såsom fel på luftkonditionering, internet, telefon, grill, badtunna eller simbassäng) eller (4) på annat sätt några problem som inte har direkt samband med semesterbostaden, exempelvis problem som gäller närliggande fastigheter, grannskapet eller omgivningarna.
 4. ”Förlust av deposition utan giltigt skäl” avser en Skyddad resenärs förlust som härrör från en tvist mellan en Skyddad resenär och en Annonsör av en semesterbostad som annonseras på Webbplatsen, som medför att en deposition felaktigt hålls kvar av Annonsören när den Skyddade resenärens hyresperiod är slut, i strid mot tillämpligt hyresavtal, enligt Vår bedömning.

4. Illustrativa exempel på förluster som inte omfattas av skyddet.

Följande är illustrativa exempel på Förluster av pengar som INTE OMFATTAS av skyddet i Programmet, vilket kommer att bedömas enligt Vår uppfattning.


5. Formella krav.

För att erhålla ersättning för en Förlust enligt Programmet, måste den Skyddade resenären uppfylla kraven som anges nedan. Om den Skyddade resenären underlåter att uppfylla dessa krav, eller vidtar någon åtgärd som försämrar HomeAway:s möjlighet och/eller rätt att minska Förlusten, eller lämnar någon falsk eller vilseledande uppgift beträffande ansökan om ersättning enligt detta Avtal, kan den Skyddade resenären förlora sin rätt till ersättning enligt Programmet.
 


 1. Bevis på förlust där ersättning inte har betalts. Vid begäran från Oss, måste en Skyddad resenär tillhandahålla HomeAway skriftligt bevis på att den Skyddade resenärens pengar inte har erhållits från eller återbetalats av banken/bankerna, betalningsleverantören eller kreditkortsutfärdaren (i tillämpliga fall) (och att så inte kommer att ske). För att minska Förlusten, ska den Skyddade resenären acceptera varje uppgörelse eller delbetalning från banken/bankerna, betalningsleverantören eller kreditkortsleverantören (i tillämpliga fall), men kan fortfarande ha rätt till ytterligare ersättning enligt Programmet, upp till det belopp som motsvarar den totala Förlusten.
 2. Bevis på identitet. En Skyddad resenär måste tillhandahålla skriftligt bevis på sin identitet (t. ex. kopia av pass, körkort, el- eller vattenräkning, kreditkortsinformation etc.) som Vi kan begära enligt vårt gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att enligt vårt gottfinnande bedöma huruvida ID-handlingarna är giltiga.
 3. Bevis på Bokning. På Vår begäran måste en Skyddad resenär tillhandahålla en kopia (elektronisk eller i pappersformat) av det Boknings-ID eller den bekräftelse som tillhandahölls av Webbplatsen när den Skyddade resenären först bokade en semesterbostad via HomeAway checkout. Dessutom måste vi ha möjlighet att kontrollera Bokningen med hjälp av bevis på sådan Bokning i HomeAway:s register.
 4. Bevis på Bokningsbekräftelse. På Vår begäran måste den Skyddade resenären bevisa att Annonsören har bekräftat Bokningen och att Resenären har betalat för Bokningen. Bevis på Bokningsbekräftelse kan vara att Du visar upp dokumentation i form av e-postmeddelanden, telefonsamtal, skriftlig eller annan kommunikation med Annonsören beträffande Bokningen.
 5. Bevis på Betalning. På Vår begäran måste den Skyddade resenären tillhandahålla skriftlig dokumentation på alla betalningar och återbetalningar (ofullständiga, fullständiga och/eller depositioner) som har gjorts till Annonsören. Godtagbar betalningsmetod begränsas till de betalningsmetoder som anges vid bokningen (betalning med Visa, MasterCard, American Express, Discover cards eller eChecks (eChecks är endast tillgängligt för boende i USA)).
 6. Bevis på Förlust. På Vår begäran måste den Skyddade resenären tillhandahålla all begärd skriftlig dokumentation som bevisar förlusten eller de förskingrade pengarna. Den Skyddade resenären måste tillhandahålla skriftlig bevisning att Annonsören tog emot pengar från den Skyddade resenären, att Annonsören mottog den Skyddade resenärens begäran om återbetalning och vägrade eller underlät att betala tillbaka pengarna till den Skyddade resenären. Du ska inte ändra eller förstöra några dokument som gäller förlust eller förskingring av pengar förrän ärendet är löst.
 7. Meddela oss. Den Skyddade resenären ska meddela HomeAway inom trettio (30) arbetsdagar från den första händelsen som ger upphov till den Skyddade resenärens begäran om ersättning enligt Programmet via (i) e-post till kundtjänst eller (ii) brev till AO HomeAway Garanti för trygg och säker bokning, HomeAway UK Ltd, Level 25, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH, UK.
 8. (h) Registrera en ansökan om Återbetalning. Den Skyddade resenären ska fylla i, skriva under och skicka in Återbetalningsansökan med all begärd dokumentation till Oss inom 6 månader från den första dagen för Din vistelse i den relevanta semesterbostaden. Om en ifylld Återbetalningsansökan inte skickas inom nämnda tidsperiod kommer alla anspråk anses vara avvisade. Formuläret med Återbetalningsansökan måste innehålla den Skyddade resenärens samtycke till att (i) Alla betalningar som är tillgängliga för den Skyddade resenären enligt Programmet endast ska betalas ut i den omfattning som täckning eller skydd från någon försäkring eller annan ersättningskälla som innehas eller som kan uppbäras av den Skyddade resenären är otillräcklig för att fullt ut ersätta den Skyddade resenärens förlorade eller förskingrade betalningar som har gjorts till Annonsören, (ii) om Vi utfärdar en återbetalning till Dig enligt Programmet, samtycker Du till att Vi övertar alla Dina rättigheter gentemot Annonsören och eventuella tredje parter beträffande Förlusten, och kan driva sådana krav direkt eller på Dina vägnar enligt Programmet, (iii) och om du senare mottar ersättning för din Förlust från Annonsören eller en försäkring eller annan ersättningskälla, ska du omedelbart betala Oss upp till ersättningsbeloppet, och (iv) Du samtycker till att underteckna ett allmänt Förlikningsavtal genom vilket du friskriver Oss, vårt moderbolag, dotterbolag och närstående från alla anspråk som Du kan ha som uppstår tidigare än datumet för betalning enligt Programmet. Vi kommer att slutföra processen för varje begäran om återbetalning enligt Programmet inom en rimlig tidsperiod efter mottagandet av all begärd dokumentation. Enligt notering ovan rekommenderar Vi att Skyddade resenärer som söker återbetalning inte gör sig av med eller ändrar någon dokumentation som är av betydelse för begäran om återbetalning förrän ärendet är löst.

6. Hjälp oss att hjälpa dig. Följande påverkar inte kraven som anges ovan: Om en Skyddad resenär begär återbetalning enligt Programmet, samtycker han eller hon till att inom lämplig tid tillhandahålla Oss all dokumentation som begärs för att styrka sådan ansökan. Den Skyddade resenären samtycker också till att samarbeta med Oss i alla aspekter som gäller återbetalningsprocessen. Vi kan neka återbetalning till en Skyddad resenär som inte svarar på frågor gällande en påstådd Förlust inom den tidsfrist som anges i dessa Villkor.

7. Hela Avtalet, Kontaktuppgifter. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan HomeAway och varje Skyddad resenär beträffande Programmet. Förutom om något annat anges i dessa Villkor, accepterar varje Skyddad resenär att vara bunden av de befintliga Användarvillkoren för Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, dess bestämmelse om tvistlösning och skiljedomsförfarande. Om det skulle förekomma någon motsägelse mellan dessa Villkor och Användarvillkoren, ska dessa Villkor ha företräde. Om du har några frågor gällande Programmet eller dessa Villkor är du välkommen att kontakta oss via: (i) e-post till kundtjänst, (ii) brev till FAO HomeAway Garanti för trygg och säker bokning, HomeAway UK Ltd, Wilton Road, 5th floor, London SW1 1LW  UK

check