Garanti för trygg och säker bokning™ från Vrbo®

Uppdaterad: 1 januari 2021

När du (”Du”) bokar en semesterbostad som annonseras på Vrbos webbplatser (vilka inkluderar www.vrbo.com/sv-se) och som uttryckligen accepteras av både dig och annonsören (”Värden”) (en ”Bokning”) och gör en sådan Bokning via Vrbo Checkout, skyddas du av Garanti för trygg och säker bokning™ (”Programmet”) förutsatt att Du uppfyller alla övriga krav som anges i dessa Villkor (”Villkoren”). Genom att göra en Bokning via Vrbo Checkout, accepterar Du att vara bunden av dessa Villkor och kallas nedan för ”Skyddad gäst”. Enligt uppgifter och definitioner nedan, tillhandahåller Programmet en skyddsnivå mot följande: (i) Internetbedrägeri, (ii) Nekat tillträde utan giltigt skäl, (iii) Väsentlig oriktig framställning och (iv) Förlust av deposition utan giltigt skäl (”Skyddade händelser”).

Alla termer med inledande versal har den betydelse som anges i Villkoren för gäster, såvida inte annat har angetts i dessa programriktlinjer.

1. Allmänna programriktlinjer. Du har rätt att delta i Programmet om du:

 • bokar en semesterbostad som annonseras på Vrbos webbplatser

 • bokar via Vrbo-webbplatsens betalningssystem (”Vrbo Checkout”)

 • betalar för bokningen med något av de tillgängliga betalningsmedlen (betalning med Visa, MasterCard, American Express, Discover cards eller eChecks (eChecks är endast tillgängligt för boende i USA)).

Du erhåller det skydd som erbjuds enligt Programmet, om vardera av följande inträffar:

 • Du förlorar pengar på grund av en Skyddad händelse (en ”Förlust”),

 • Du meddelar EG Vacation Rentals Ireland Ltd. (”Vrbo”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”) om din förlust inom den tidsfrist som fastställs nedan,

 • Du nekas ersättning för din förlust från (i) Värden och (ii) din bank, betalningsleverantör eller kreditkortsutfärdare (i tillämpliga fall), och

 • Du skickar in en ansökan om återbetalning genom Garanti för trygg och säker bokning (”Återbetalningsansökan”) inom den tidsfrist som anges nedan.

2. Skydd som erbjuds. Med förbehåll för de restriktioner och begränsningar som anges i dessa Villkor, erbjuder Programmet följande skydd för Skyddade gäster som drabbas av en förlust på grund av en Skyddad händelse (notera att det särskilda skyddet eller kombinationen av skydd som erbjuds åt en Skyddad gäst beror på typen av Skyddad händelse, Förlustens belopp, möjligheten att minska Förlusten och Vårt gottfinnande):

 • Arrangemang av alternativt boende Om en Skyddad gäst inte har någonstans att bo på grund av en Skyddad händelse, kan vi leta upp och boka ett alternativt boende online, om sådant är tillgängligt, för upp till tre (3) nätter.

 • Skydd mot felaktig avbokning Om en Skyddad gästs Bokning avbokas utan sakligt skäl, kan vi erbjuda hjälp online, så att den Skyddade gästen kan boka en annan semesterbostad som annonseras på en Vrbo-webbplats, om en väsentligen liknande semesterbostad är tillgänglig under samma tidsperiod, under en ny bokning.

 • Återbetalning av förlust Om en Skyddad gäst drabbas av en Förlust som enligt Vår bedömning endast kan gottgöras med en återbetalning, kan Vi återbetala ett belopp som motsvarar Förlustens belopp till den Skyddade gästen, med förbehåll för nedan angivna formella krav.

Vänligen notera att ordet ”kan” i de tre ovanstående meningarna innebär att vi kommer att sträva efter att tillhandahålla hjälp eller gottgörelse (beroende på varje enskilt fall), men vi har inget ansvar för underlåtelse att tillhandahålla sådan hjälp eller gottgörelse.

3. Skyddade händelser. Följande är händelser som en Skyddad gäst är skyddad emot:

a. ”Internetbedrägeri” definieras som en deposition eller betalning från en Skyddad gäst för en semesterbostad som annonseras på Vrbos webbplatser, om: (i) Vrbo fastställer att nämnda deposition eller betalning har gjorts till en annan person än Värden, då sådan person har missbrukat eller tagit över en e-postadress eller ett Vrbo-konto från Värden och har utgjort sig för att vara Värden gentemot den Skyddade gästen, för att förmå den Skyddade gästen att betala, (ii) Vi fastställer att nämnda betalning har gjorts till Värden och sedan kvarhålls av denna felaktigt (om Värden underlåter eller vägrar att betala tillbaka när en återbetalning förfaller till betalning i enlighet med hyresavtalet efter det att den Skyddade gästen avbokar på korrekt sätt), eller (iii) Annonseringen senare fastställs vara bedräglig. Samtliga fastställanden kommer att ske enligt vårt gottfinnande.

b. ”Nekat tillträde utan giltigt skäl” avser att en Skyddad gäst har betalat en deposition (om så krävs) och/eller det totala priset för hyran (om så krävs) till en Värd för en semesterbostad som annonseras på en Vrbo-webbplats, men (i) den Skyddade gästen nekas tillträde till semesterbostaden vid hyresperiodens början till följd av Värdens avsiktliga och/eller felaktiga agerande och (ii) den Skyddade gästens deposition och/eller betalning (eller vissa delar därav) betalas inte tillbaka utan hålls felaktigt kvar av Värden. Ett exempel på denna Skyddade händelse är om Värden ”dubbelbokar” semesterbostaden åt två eller flera gäster under samma tidsperiod/tidsperioder.

c. ”Väsentlig oriktig framställning” avser att (i) en Skyddad gäst har betalat en deposition (om så krävs) och fullständig betalning till Värden för en semesterbostad som annonseras på en Vrbo-webbplats, (ii) den Skyddade gästen lämnar semesterbostaden inom tolv (12) timmar från tillträde till semesterbostaden den första dagen i hyresperioden, efter att ha kontaktat Kundtjänst och meddelat Vrbo om att Gästen vägrar att bo i semesterbostaden på grund av Väsentlig överträdelse (enligt definition nedan) beträffande semesterbostaden jämfört med beskrivningen i annonsen på Vrbo-webbplatsen, (iii) den Skyddade gästens deposition och/eller betalning betalas inte tillbaka eller hålls felaktigt kvar av Värden, och (iv) förekomsten av en Väsentlig överträdelse beträffande semesterbostaden bekräftas därefter av Oss enligt vårt gottfinnande.

d. ”Väsentlig överträdelse” definieras som (i) väsentliga fel i semesterbostaden som inte visas i annonsen och som är av sådan omfattning och varaktighet att vistelse under normala omständigheter inte är möjlig, vilket ska noteras och dokumenteras av den Skyddade gästen och/eller (ii) väsentlig överträdelse eller fullständig brist på varor eller tjänster som utgör del av semesterbostaden som beskrevs i annonsen och som utgör en faktisk och väsentlig anledning till att den Skyddade gästen har hyrt semesterbostaden, vilket ska noteras och dokumenteras av den Skyddade gästen. För att undvika tvivel, och i tillägg till de allmänna restriktionerna och begränsningarna som beskrivs någon annanstans i dessa Villkor, ska begreppet ”Väsentlig överträdelse” INTE INKLUDERA en Skyddad gästs vägran att tillträda semesterbostaden till följd av eller på grund av (i) Städningen av den hyrda semesterbostaden, (ii) mindre oväsentliga brister i semesterbostaden jämfört med beskrivningen i annonsen, inklusive men utan begränsning till skillnader som gäller: (1) semesterbostadens faktiska läge, (2) semesterbostadens faktiska totala bostadsyta om den skiljer sig oväsentligt från beskrivningen i annonsen, och (3) ett tillfälligt fel på eller inom semesterbostaden eller tillhörande tjänster (såsom fel på luftkonditionering, internet, telefon, grill, badtunna eller simbassäng) eller (4) på annat sätt några problem som inte har direkt samband med semesterbostaden, exempelvis problem som gäller närliggande fastigheter, grannskapet eller omgivningarna.

e. ”Förlust av deposition utan giltigt skäl” avser en Skyddad gästs förlust som härrör från en tvist mellan en Skyddad gäst och en Värd av en semesterbostad som annonseras på en Vrbo-webbplats, som medför att en deposition felaktigt hålls kvar av Värden när den Skyddade gästens hyresperiod är slut, i strid mot tillämpligt hyresavtal, enligt Vår bedömning.

4. Illustrativa exempel på förluster som inte omfattas av skyddet. Följande är illustrativa exempel på Förluster av pengar som INTE OMFATTAS av skyddet i Programmet, vilket kommer att bedömas enligt Vår uppfattning.

 • ALLA SKADOR UTÖVER DE BELOPP SOM FAKTISKT HAR BETALATS ELLER LÄMNATS I DEPOSITION TILL VÄRDEN, INKLUSIVE INDIREKTA FÖRLUSTER, FÖRLORADE MÖJLIGHETER, FÖRLORADE TULLAVGIFTER, ANDRA AVTALSSANKTIONER, FLYGTAXA, TRANSPORTKOSTNADER OCH/ELLER NÅGRA ANDRA KOSTNADER ELLER UTGIFTER.

 • ALLA STRAFFSKADESTÅND, DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HAR SAMBAND MED DIN ÅTKOMST TILL, BESÖK PÅ ELLER ANVÄNDNING AV VRBO-WEBBPLATSERNA, ELLER MED FÖRSENING ELLER BRISTANDE ÅTKOMST, VISNING ELLER ANVÄNDNING AV VRBO-WEBBPLATSERNA.

 • Betalningar som görs till en Värd för en Bokning som inte har bokats via Vrbo Checkout.

 • Alla depositioner eller betalningar för semesterbostäder som inte återbetalas på grund av att den Skyddade gästen inte följer Värdens riktlinjer, i strid mot hyresavtalet, eller vad som på annat sätt är tillåtet enligt hyresavtalet.

 • Betalningar eller depositioner som görs till Värden via en icke-godkänd betalningsmetod, inklusive men inte begränsad till kontanter eller checkar som omvandlas till kontanter eller som Vi enligt Vårt eget gottfinnande finner vara misstänkta eller bedrägliga.

 • Alla slags förluster som Vi bedömer enligt eget skäligt gottfinnande att den Skyddade gästen och Värden hittar på för att missbruka Programmet.

 • Alla förluster av belopp som orsakas av eller härrör från händelser som ligger utanför Vrbos kontroll, tillsammans kallade force majeure-händelser, såsom väderfenomen, naturkatastrofer eller byggarbete.

 • Alla förluster av belopp som inte härrör direkt från en Skyddad händelse.

5. Formella krav. För att erhålla ersättning för en Förlust enligt Programmet, måste den Skyddade gästen uppfylla kraven som anges nedan. Om den Skyddade gästen underlåter att uppfylla dessa krav, eller vidtar någon åtgärd som försämrar Vrbos möjlighet och/eller rätt att minska Förlusten, eller lämnar någon falsk eller vilseledande uppgift beträffande ansökan om ersättning enligt detta Avtal, kan den Skyddade gästen förlora sin rätt till ersättning enligt Programmet.

a. Bevis på förlust där ersättning inte har betalts. Vid begäran från Oss, måste en Skyddad gäst tillhandahålla Vrbo skriftligt bevis på att den Skyddade gästens pengar inte har erhållits från eller återbetalats av banken/bankerna, betalningsleverantören eller kreditkortsutfärdaren (i tillämpliga fall) (och att så inte kommer att ske). För att minska Förlusten, ska den Skyddade gästen acceptera varje uppgörelse eller delbetalning från banken/bankerna, betalningsleverantören eller kreditkortsleverantören (i tillämpliga fall), men kan fortfarande ha rätt till ytterligare ersättning enligt Programmet, upp till det belopp som motsvarar den totala Förlusten.

b. Bevis på identitet. En Skyddad gäst måste tillhandahålla skriftligt bevis på sin identitet (t. ex. kopia av pass, körkort, el- eller vattenräkning, kreditkortsinformation etc.) som Vi kan begära enligt vårt gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att enligt vårt gottfinnande bedöma huruvida ID-handlingarna är giltiga.

c. Bevis på Bokning. På Vår begäran måste en Skyddad gäst tillhandahålla en kopia (elektronisk eller i pappersformat) av det Boknings-ID eller den bokningsbekräftelse som tillhandahölls av Vrbo-webbplatsen när den Skyddade gästen först bokade en semesterbostad via Vrbo Checkout. Dessutom måste vi ha möjlighet att kontrollera Bokningen med hjälp av bevis på sådan Bokning i Vrbo-plattformens register.

d. Bevis på Bokningsbekräftelse. På Vår begäran måste den Skyddade gästen bevisa att Värden har bekräftat Bokningen och att Gästen har betalat för Bokningen. Bevis på Bokningsbekräftelse kan vara att Du visar upp dokumentation i form av e-postmeddelanden, telefonsamtal, skriftlig eller annan kommunikation med Värden beträffande Bokningen.

e. Bevis på Betalning. På Vår begäran måste den Skyddade gästen tillhandahålla skriftlig dokumentation på alla betalningar och återbetalningar (ofullständiga, fullständiga och/eller depositioner) som har gjorts till Värden. Godtagbar betalningsmetod begränsas till de betalningsmetoder som anges vid bokningen (betalning med Visa, MasterCard, American Express, Discover cards eller eChecks (eChecks är endast tillgängligt för boende i USA)).

f. Bevis på Förlust. På Vår begäran måste den Skyddade gästen tillhandahålla all begärd skriftlig dokumentation som bevisar förlusten eller de förskingrade pengarna. Den Skyddade gästen måste tillhandahålla skriftlig bevisning att Värden tog emot pengar från den Skyddade gästen, att Värden mottog den Skyddade gästens begäran om återbetalning och vägrade eller underlät att betala tillbaka pengarna till den Skyddade gästen. Du ska inte ändra eller förstöra några dokument som gäller förlust eller förskingring av pengar förrän ärendet är löst.

g. Meddela oss. Den Skyddade gästen ska meddela Vrbo inom trettio (30) arbetsdagar från den första händelsen som ger upphov till den Skyddade gästens begäran om ersättning enligt Programmet via (i) e-post till kundtjänst eller (ii) brev till Garanti för trygg och säker bokning, EG Vacation Rentals Ireland Limited, 53 Merrion Square South, Suite 303, Dublin 2 D02 PR63, Irland.

h. Registrera en ansökan om Återbetalning. Den Skyddade gästen ska fylla i, skriva under och skicka in Återbetalningsansökan med all begärd dokumentation till Oss inom 6 månader från den första dagen för Din vistelse i den relevanta semesterbostaden. Om en ifylld Återbetalningsansökan inte skickas inom nämnda tidsperiod kommer alla anspråk anses vara avvisade. Återbetalningsansökan måste innehålla den Skyddade gästens samtycke till att (i) alla betalningar som är tillgängliga för den Skyddade gästen enligt Programmet endast ska betalas ut i den omfattning som täckning eller skydd från någon försäkring eller annan ersättningskälla som innehas eller som kan uppbäras av den Skyddade gästen är otillräcklig för att fullt ut ersätta den Skyddade gästens förlorade eller förskingrade betalningar som har gjorts till Värden, (ii) om Vi utfärdar en återbetalning till Dig enligt Programmet, samtycker Du till att Vi övertar alla Dina rättigheter gentemot Värden och eventuella tredje parter beträffande Förlusten, och kan driva sådana krav direkt eller på Dina vägnar enligt Programmet, (iii) och om du senare mottar ersättning för din Förlust från Värden eller en försäkring eller annan ersättningskälla, ska du omedelbart betala Oss upp till ersättningsbeloppet, och (iv) Du samtycker till att underteckna ett allmänt Förlikningsavtal genom vilket du friskriver Oss, vårt moderbolag, dotterbolag och närstående från alla anspråk som Du kan ha som uppstår tidigare än datumet för betalning enligt Programmet. Vi kommer att slutföra processen för varje begäran om återbetalning enligt Programmet inom en rimlig tidsperiod efter mottagandet av all begärd dokumentation. Enligt notering ovan rekommenderar Vi att Skyddade gäster som söker återbetalning inte gör sig av med eller ändrar någon dokumentation som är av betydelse för begäran om återbetalning förrän ärendet är löst.

6. Hjälp oss att hjälpa dig. Följande påverkar inte kraven som anges ovan: Om en Skyddad gäst begär återbetalning enligt Programmet, samtycker han eller hon till att inom lämplig tid tillhandahålla Oss all dokumentation som begärs för att styrka sådan ansökan. Den Skyddade gästen samtycker också till att samarbeta med Oss i alla aspekter som gäller återbetalningsprocessen. Vi kan neka återbetalning till en Skyddad gäst som inte svarar på frågor gällande en påstådd Förlust inom den tidsfrist som anges i dessa Villkor. 7. Hela Avtalet, Kontaktuppgifter. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Vrbo och varje Skyddad gäst beträffande Programmet. Förutom om något annat anges i dessa Villkor, accepterar varje Skyddad gäst att vara bunden av de befintliga Användarvillkoren för Vrbos webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, dess bestämmelse om tvistlösning och skiljedomsförfarande. Om det skulle förekomma någon motsägelse mellan dessa Villkor och Användarvillkoren, ska dessa Villkor ha företräde. Om du har några frågor gällande Programmet eller dessa Villkor är du välkommen att kontakta oss via: (i) e-post till kundtjänst, (ii) brev till Vrbos Garanti för trygg och säker bokning, EG Vacation Rentals Ireland Limited, 53 Merrion Square South, Suite 303, Dublin 2 D02 PR63, Irland.