ANVÄNDARAVTAL FÖR HYPERWALLET

 

Hämta PDF

Detta användaravtal gäller från och med 1 februari 2017.

ANVÄNDARVILLKOR

Hyperwallet är en global leverantör av betaltjänster. Vi tillhandahåller betaltjänster samt funktioner och teknik som stöder dessa tjänster enligt vad som beskrivs i detta dokument (kollektivt ”tjänsterna”) till Hyperwallets företagskunder och kommersiella kunder (som var och en kallas ”betalare”) som vill göra betalningar till utvalda betalningsmottagare. Ditt huvudsakliga gränssnitt till tjänsterna sker genom Hyperwallets teknikportal som kan nås via en webbsida, ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) som är inbäddat eller integrerat med din betalares egen plattform eller system, eller genom ett annat alternativ (”betalningsportalen”). Betalningsportalen är en del av tjänsterna.

Genom att registrera dig och använda tjänsterna och betalningsportalen förbinder du dig till alla användarvillkor i detta dokument och nedanstående bilagor:

(kollektivt ”användaravtal”).

Användaravtalet är ett avtal mellan dig och ett eller flera av Hyperwallets närstående bolag, enligt vad som beskrivs nedan, som fastställer hur du använder och tar emot tjänsterna. Användaravtalet är därför ett viktigt dokument som du bör läsa och överväga noggrant. Vi rekommenderar att du sparar en utskrift av avtalet för framtida bruk.

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att publicera en reviderad version i betalningsportalen. Den reviderade versionen gäller från den tidpunkt då den publiceras i betalningsportalen. Det är ditt eget ansvar att regelbundet kontrollera om det har gjorts ändringar i användaravtalet. Din fortsatta användning av betalningsportalen och tjänsterna efter det att avtalet har ändrats innebär att du godkänner avtalets nya eller ändrade villkor. Om du inte accepterar de nya eller ändrade villkoren i avtalet måste du sluta använda betalningsportalen och tjänsterna.


Om det skulle finnas en konflikt mellan användarvillkoren och avtalets andra villkor gäller användarvillkoren.

Termerna ”du”, ”din” och ”betalningsmottagare” hänvisar till tjänsternas användare eller betalningsportalens andra behöriga användare. Termerna ”Hyperwallet”, ”vi”, ”oss”, ”vår” och liknande termer hänvisar till den part som du avtalar med. Förklaringar till termer som inte definieras i avtalets text hittar du i avsnittet Definitioner.

1.          Om Hyperwallet

Hyperwallet driver och tillhandahåller tjänster genom närstående lokala bolag runt om i världen (vart och ett kallat ”närstående bolag”). Dessa bolag och deras respektive moderbolag, dotterbolag och närstående bolag kallas individuellt och kollektivt för ”Hyperwallet”.

Ditt avtal sluts med det närstående bolag som finns i det land som du befinner dig i. Du kan läsa mer om detta i avsnittet Närstående bolag och gällande lagstiftning.Dessa närstående bolag kan vara registrerade hos och licensierade av olika jurisdiktioners tillsynsmyndigheter. Du kan läsa mer om detta i avsnittet Licenser och klagomål.

Hyperwallet kan komma att delegera Hyperwallets skyldigheter till andra närstående bolag, ombud, leverantörer och entreprenörer, oberoende av det närstående bolag som du har avtalat med baserat på ditt land. Dessa personer kan komma att ta del av den information som krävs för att uppgifterna som delegerats ska kunna utföras.

2.          Tjänsterna

Tjänsterna tillåter dig att ta emot betalningar från och enligt din betalare på ett av de sätt som erbjuds och som stöds av din betalare, såsom överföring till ditt bankkonto, överföring till ett förbetalt kort som är utfärdat till dig av en tredje part (”Hyperwallet-kort”), överföring till ditt befintliga bankkort, överföring till ett e-konto (om sådant finns tillgängligt), check, upphämtning av kontanter hos en tredje part som erbjuder betaltjänster (t.ex. Western Union) eller andra betalningsmetoder (var och en kallad ”utbetalningsmetod”) som stöds eller erbjuds av Hyperwallet vid olika tidpunkter. Tjänsterna levereras genom betalningsportalen, närstående bolag samt ett nätverk av banker och finansiella tjänsteleverantörer (”nätverkspartners”) och omfattas av ytterligare villkor som anges i betalningsreglerna.

I vissa jurisdiktioner kan tjänsterna omfatta betalning/överföring av pengar, utfärdande, utdelning eller försäljning av elektroniska pengar (”e-pengar”) eller lagrat värde och/eller möjligheten att få betalningar från betalaren i din lokala valuta. Dessa tjänster omfattas av ytterligare villkor som anges i betalningsreglerna.

3.          Begränsningar för affärssyften

Det tillkommer vissa begränsningar för tjänsterna, och det är inte säkert att du får tillgång till alla tjänster, såsom betalningsportalen, utbetalningsmetoder och andra funktioner. Tjänsterna erbjuds inte för allmänheten eller konsumenter och erbjuds bara i samband med din affärsmässiga relation med en betalare eller om du utsetts av en betalare som betalningsmottagare för att kunna ta emot medel som betalaren skickar.

Tjänsterna är avsedda att möjliggöra betalningar som görs till kontraktarbetare samt för företagsrelaterade och kommersiella aktiviteter i samband med din relation till betalaren. Tjänsterna är inte avsedda och får inte användas för personliga ändamål eller hushålls- eller familjesyften. När du registrerar dig för tjänsterna intygar du att du använder tjänsterna för kommersiella ändamål som en oberoende leverantör till betalaren, och inte för att ta emot löner som omfattas av källskatt eller för andra personliga ändamål eller hushålls- eller familjesyften.

Utöver tjänsterna som behandlas i detta avtal har Hyperwallet inget ansvar och ingen skadeståndsskyldighet för någon av de produkter, tjänster eller aktiviteter som du genom betalningsportalen tar emot betalning för, eller för en betalares eller tredje parts handling eller inaktivitet, vilket omfattar men inte begränsas till eventuella tvister om belopp som betalats eller som ska betalas till dig av en sådan betalare eller liknande. Ytterligare begränsningar för tjänsterna anges i betalningsreglerna.

4.          Tjänster från tredje part

I samband med tjänsten kan du ha möjlighet att välja att få vissa tjänster från andra Hyperwallet-leverantörer (var och en av dessa tjänster kallas ”tjänst från tredje part”, och var och en av dessa parter kallas ”leverantör”). Hyperwallet ansvarar inte för dessa leverantörer, deras tjänster eller för material, information och resultat som görs tillgängliga via sådana tjänster från tredje part. Dessa tredje parter kan begära att du skriver på ett användaravtal i samband med den tjänst som de levererar till dig. Ditt val och mottagande av en tjänst från en tredje part sker på eget ansvar och egen risk. Vid val av en tjänst från en tredje part tillåter du Hyperwallet att dela med sig av all din och din betalares dokumentation och information som krävs av leverantören för att tjänsten ska kunna levereras, vilket bland annat inkluderar alla dina personuppgifter som du har tillhandahållit till Hyperwallet i samband med detta avtal. Det är ditt eget ansvar att se till att den information som du ger till oss och som du godkänner att skickas vidare till tredje parter är korrekt. Du bekräftar och garanterar att du har rätt till all den information som Hyperwallet behöver, samt att Hyperwallets användning av informationen enligt vad som anges nedan inte bryter mot några privatlivsrättsliga eller andra äganderättigheter, eller någon lokal, statlig eller federal lag, förordning, order eller regel. Genom att välja en tredjepartstjänst samtycker du till att Hyperwallet lämnar ut din information till en leverantör. Hyperwallet har därmed inget ansvar för de situationer som kan uppstå på grund av att leverantören använder din information. Hyperwallet ansvarar under inga omständigheter för direkt, indirekt, efterföljande, speciell eller straffbar förlust eller skada som drabbar dig eller en tredje part, oavsett om sådana skador är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive försummelse), strikt ansvar eller någon annan teori eller handlingsform, eller huruvida Hyperwallet på något sätt visste om eller borde ha känt till sannolikheten för sådana skador.

5.          Behörighet

För att använda Hyperwallets tjänster måste du vara utsedd av en betalare som betalningsmottagare, vara över myndighetsåldern i det land där du befinner dig samt befinna dig i ett land som stöds av Hyperwallet. För att kunna ta emot våra tjänster måste du slutföra registreringsprocessen på betalningsportalen genom att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt information samt godkänna användaravtalet. Hyperwallet kan ibland få vissa registreringsuppgifter och annan identifierande information direkt från din betalare. Det är inte tillåtet att ha flera registreringar. Du får endast registrera dig en gång, och varje användare måste registrera sig separat. Om vi ​​upptäcker att en användare har flera aktiva registreringar förbehåller vi oss rätten att slå samman eller avsluta registreringar och kan neka användaren till att använda tjänsten utan förvarning. Om du registrerar dig för tjänsterna på uppdrag av ett företag eller en kommersiell enhet måste du vara juridiskt behörig att godkänna användaravtalet å organisationens vägnar.

6.          Identitetsbekräftelse och tredjepartstillstånd

Som ett villkor för att använda tjänsterna och i enlighet med vår sekretesspolicy kan Hyperwallet när som helst begära information från dig som gör det möjligt för oss att rimligen identifiera dig, kräva att du vidtar åtgärder för att bekräfta att den information som du lämnat är korrekt och fullständig och/eller verifiera din information mot en tredje parts databas eller på ett annat sätt för att kunna leverera tjänsterna till dig.Information som vi kan behöva är ditt namn, adress, födelsedatum, personnummer, skattenummer, telefonnummer, e-postadress eller annan information som gör att vi kan identifiera dig.Du kan också behöva tillhandahålla dokumentation, såsom ditt pass, körkort eller någon annan typ av statligt utfärdad fotolegitimation.Om vi har ytterligare frågor kan det även hända att vi kontaktar dig.Hyperwallet förbehåller sig rätten att stänga, upphäva, begränsa eller neka åtkomst till tjänsterna om vi inte kan få tag i denna information, med eller utan anledning och efter eget gottfinnande.

Du ger uttryckligt samtycke till att dina uppgifter lämnas till leverantörer av en tredje parts verifieringstjänst(er), nätverkspartners, myndigheter och andra tredje parter för identitetsbekräftelse, för att uppfylla krav som rör förhindrande av penningtvätt, finansiering av terrorism, transaktionsövervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter samt i övriga fall som krävs för att tillhandahålla tjänsterna.Du bekräftar och godkänner att platsinformationen för den enhet du använder för att få åtkomst till betalningsportalen kan användas för att avgöra din plats, kan erhållas när som helst när du är inloggad i betalningsportalen samt att sådan information kan användas eller meddelas som en del av tjänsterna och din behörighet till att använda tjänsterna. En tredje part som tar del av din information är bunden till sekretessavtal, och informationen som lämnats får bara användas till överenskomna ändamål för att verifiera din identitet, uppfylla lagar, regler och riskkrav, tillhandahålla tjänster eller på annat sätt som står beskrivet i detta dokument eller i sekretesspolicyn.

7.          Dina ansvarsområden

Du ansvarar för att tillräcklig säkerhet och kontroll upprätthålls för identiteter, användarnamn, lösenord, personliga identifikationsnummer (PIN-koder) eller andra koder som du använder för att få åtkomst till betalningsportalen och tjänsterna eller i samband med tjänsterna. Du är medveten om och godkänner att underlåtenhet att upprätthålla säkerheten för det ovanstående kan leda till obehöriga transaktioner och/eller förlust för dig, och att Hyperwallet inte är ansvarigt att ersätta dig eller på annat sätt betala dig för sådan förlust. Du godkänner att du måste meddela Hyperwallet omedelbart om du upptäcker att betalningsportalen använts av obehöriga eller att säkerheten brustit på ett eller annat sätt. Du ansvarar för betalningsinstruktioner för överföringar som tas emot via betalningsportalen, såvida inte vi meddelats om obehörig användning på det sätt som anges i dessa användarvillkor. Vi uppmanar dig att alltid vidta lämpliga skyddsåtgärder innan du hämtar information från betalningsportalen. Hyperwallet ansvarar inte för skador på datorutrustning eller annan egendom som kan uppkomma genom att du använder eller laddar ned något från betalningsportalen.

Du ansvarar för alla aktiviteter, handlingar eller försummelser som uppstår i samband med din betalningsportal, inklusive innehållet i dina överföringar genom tjänsterna, oberoende av det ovanstående. Du ansvarar för din internetanslutning och andra metoder som du använder för att ansluta till betalningsportalen. Du bekräftar att ditt e-postkonto och all den information som skickas till och från ditt e-postkonto är säker samt att ingen annan än du har tillgång till ditt e-postkonto. Du bekräftar också att dina ansvarsområden enligt detta avtal inte förändras om du tillåter en tredje part att vidta särskilda åtgärder på dina vägnar. Du bekräftar och godkänner också att Hyperwallet inte är ansvarigt för situationer som kan uppkomma från denna tredje parts handling eller icke-handling i samband med det eventuella tillstånd du beviljat, och att du även kommer att försvara Hyperwallet i en sådan situation. 

Du får inte tilldela eller överlåta din rätt att använda betalningsportalen till en tredje part, eller på annat sätt ge en tredje part ett lagligt eller delat intresse i samband med betalningsportalen, oberoende av de andra villkoren i dessa användarvillkor.

8.          Användaruppförande

Du godkänner att du inte får och inte kommer att använda tjänsterna:

 1. för något syfte som är olagligt, bedrägligt, vilseledande, orättfärdigt, felaktigt eller oärligt, är relaterat till olaglig, oetisk eller moraliskt tvivelaktig verksamhet eller är direkt eller indirekt relaterat till det föregående
 2. om du är bosatt, arbetar, bedriver verksamhet eller befinner dig i ett land som begränsas av något på följande lista, som kan komma att uppdateras av Hyperwallet utan förvarning: Special Economic Measures Act (Kanada), The United Nations Act (Kanada), The Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act (Kanada), The U.S. Office of Foreign Assets Controls’ (”OFAC”) Specially Designated Nationals and Blocked Persons List eller The U.S. Department of State’s Designated Foreign Terrorist Organizations List, beroende på vad som är tillämpligt och som kan komma att ändras, eller (ii) gällande sanktioner, direktiv eller övriga åtgärder från Foreign Affairs and International Trade Canada, OFSI, OFAC, FN eller någon annan kanadensisk, amerikansk, australisk eller europeisk myndighet med ansvar för terrorism eller penningtvätt
 3. för olagliga ändamål, vilket inkluderar men inte begränsas till bedrägeri och penningtvätt (misstänkta aktiviteter rapporteras alltid till den relevanta brottsbekämpande myndigheten)
 4. för att försöka missbruka, utnyttja eller kringgå lagar eller förordningar
 5. för att försöka manipulera, hacka, ändra, fiffla med, ”djuplänka” eller på annat sätt förbikoppla eller kringgå säkerheten, funktionaliteten, ingångspunkterna eller någon av de andra funktionerna hos tjänsten eller betalningsportalen
 6. för att direkt eller indirekt, separat eller som en del av en annan tjänst, försöka sälja tjänsten vidare
 7. för syften som förbjuds enligt användaravtalet eller efter Hyperwallets eget gottfinnande.

9.          Avgifter

De avgifter som debiteras för tjänsterna (”avgifter”) fastställs och avtalas mellan din betalare och Hyperwallet. När du accepterar användarvillkoren bekräftar du att du kommer att betala alla relevanta avgifter kopplade till betalningsportalen och alla utbetalningsmetoder som du har valt eller har tillgång till. Avgifterna som debiteras kommer antingen att: i) dras från det belopp som överförs i transaktionen, där avgiften ska betalas vid transaktionens genomförande (t.ex. när du ger oss en betalningsinstruktion för att ta emot din betalares betalning på ditt bankkonto via betalningsportalen, överförs det belopp du anger minus den gällande avgiften för överföring av medel till ditt bankkonto), och/eller ii) dras automatiskt från de tillgängliga medel som visas i betalningsportalen. Du godkänner härmed att Hyperwallet kan debitera alla avgifter från de belopp som överförs och/eller som visas i din betalningsportal, beroende på situation. Alla avgifter är i amerikanska dollar om inget annat anges.

Ytterligare transaktionsavgifter kan tillkomma från nätverkspartners och andra tredje parter som tillhandahåller tjänsterna. Dessa avgifter dras också från betalningsportalens tillgängliga belopp. Om du har angivit felaktig betalningsinformation och en transaktion nekas kan Hyperwallet debiteras avgifter från den bank eller den finansiella institution som mottagit betalningsinstruktionen. Dessa avgifter faller på ditt eget ansvar och kan dras från betalningsportalens tillgängliga belopp. Du ansvarar också för eventuella bankavgifter, valutaväxlingsgifter eller mellanliggande avgifter som kan komma att debiteras av din bank eller en annan betalningsleverantör som inte har direktkoppling till Hyperwallet. Du ansvarar även för avgifter som kan tillkomma från SMS- och datatjänster samt liknande telefon- och internettjänster när du använder tjänsterna via en dator, mobilenhet eller på annat sätt.

Hyperwallet förbehåller sig rätten att ändra eller på annat sätt justera avgifter på din betalares anmodan eller efter eget gottfinnande. Uppdaterade avgifter kommer att publiceras på betalningsportalen. Avgifterna träder i kraft omedelbart om inget annat anges.

10.       Avstängning eller upphörande av tjänsterna

Hyperwallet kan när som helst upphöra eller avbryta hela eller en del av tjänsterna, inklusive åtkomst till betalningsportalen, av vilken anledning som helst efter Hyperwallets egen bedömning och/eller på din betalares anmodan. Din tillgång till och/eller användning av de berörda tjänsterna kommer då att avbrytas eller avslutas omedelbart, beroende på situation.

11.       Stängning av betalningsportalen

Du kan välja att stänga din betalningsportal när du vill genom att kontakta betalaren.När du stänger betalningsportalen avbryts eventuella pågående transaktioner och du får chans att överföra återstående medel under en begränsad tid (fastställd av Hyperwallet). Din betalningsportal kommer att finnas tillgänglig för att överföra eventuella återstående medel genom din utbetalningsmetod under denna tid.Du är medveten om att du inte kan få ytterligare betalningar från din betalare om inte betalningsportalen öppnas igen eller en ny öppnas, även om du fortsätter att ha en relation med din betalare efter att du stängt din betalningsportal.

Du får inte stänga din betalningsportal för att undvika en utredning. Hyperwallet förbehåller sig rätten att frysa dina pengar i upp till 180 dagar för att skydda Hyperwallet, dess närstående bolag, nätverkspartners eller en tredje part mot reklamationer, återkrav, anspråk, avgifter, böter, påföljder och annat ansvar om du försöker stänga din betalningsportal under en pågående utredning. Du samtycker till att samarbeta vid en eventuell utredning där olaglig, bedräglig eller olämplig verksamhet misstänks och förblir ansvarig för alla skyldigheter i samband med din betalningsportal, även efter att betalningsportalen har stängts.

12.       Äganderätt

Om du inte har loggat in på din betalningsportal eller om din betalningsportal står inaktiv i tre (3) år eller längre kan Hyperwallet stänga din betalningsportal. Det kvarvarande belopp som kan finnas kvar i din betalningsportal skickas då till den som utnämns som ägare av sådana medel i enlighet med avsnittet Betalningsregler.Om din betalare äger det kvarvarande beloppet skickas beloppet tillbaka till betalaren, och vid behov fördelas tillgångarna i enlighet med gällande egendomslag.Om du äger det kvarvarande beloppet skickas beloppet tillbaka till din primära adress, och vid behov fördelas tillgångarna i enlighet med gällande egendomslag och enligt diagrammet som beskrivs i Närstående bolag och gällande lagstiftning.Hyperwallet fastställer din bostadsadress genom informationen i din betalningsportalsprofil.Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att kontakta dig innan de kvarvarande tillgångarna överförs.Om dina medel redan har blivit utdelade och du vill häva äganderättsbeslutet, måste du kontakta landets eller statens ombud för äganderättsbeslut. Du kan få reda på om kvarvarande medel har utdelats genom att kontakta betalaren.

Utdelning av eventuella medel som lämnas på Hyperwallet-kort kommer att hanteras på det sätt som beskrivs i kortets gällande avtal.

13.       Tvistlösning

Information om de betalningar som mottagits, överföringar som gjorts från din betalningsportal, Hyperwallet-kortets transaktioner och viss annan aktivitet visas i avsnittet för historik på betalningsportalen. Du bör regelbundet kontrollera din transaktionshistorik och måste omedelbart rapportera om du hittar obehöriga transaktioner, obehöriga ändringar, misstänkt aktivitet, fel, oegentligheter eller andra klagomål genom att kontakta betalaren.

För att kunna lämna in ett klagomål rörande en felaktig eller obehörig transaktion, måste du meddela oss så fort du kan efter transaktionens datum.Det är inte säkert att vi kan ändra eller korrigera en obehörig eller felaktig transaktion trots att du meddelat oss. När det gäller transaktioner på ett Hyperwallet-kort måste du följa de instruktioner och tidsramar som anges i ditt kortavtal.

Vi kommer att arbeta med dig och din betalare för att på bästa sätt lösa ditt problem så fort som möjligt under omständigheterna efter att betalaren kontaktats.I vissa situationer kan det ta upp till 8 veckor att lösa ditt klagomål.Det kan hända att vi ber att få detaljer om ditt klagomål skriftligen och ytterligare information för att undersöka ditt klagomål. Om du bor i en av de amerikanska delstaterna som beskrivs i Licenser och klagomål och använder dig av överföringstjänster från HSI USA, Inc. enligt vad som beskrivs i Betalningsregler och känner att din förfrågan eller ditt problem inte blivit löst efter att ha kontaktat betalaren, kan du även kontakta delstaternas lokala myndigheter direkt, enligt vad som anges i Licenser och klagomål.

14.       Skiljedomsavtal (och förbud mot grupptalan/företrädartalan och icke-individualiserad ersättning)

FÖLJANDE SKILJEDOMSAVTAL GÄLLER ENDAST FÖR DE SOM ÄR BOSATTA I USA OCH DE ANVÄNDARE SOM TAR DEL AV TJÄNSTER SOM REGLERAS ENLIGT AMERIKANS LAG, ENLIGT VAD SOM ANGES I AVSNITTET NÄRSTÅENDE BOLAG OCH GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Detta skiljedomsavtal innehåller villkoren som styr hur vi och du löser de rättsliga tvister som kan uppkomma mellan oss, och kräver att de anmälningar som du lämnar in mot oss lämnas till ett bindande och slutligt skiljeförfarande, såvida inte du väljer att avanmäla dig från skiljedomsavtalet inom 30 dagar efter det datum då du accepterar användaravtalet för första gången.

DU SAMTYCKER HÄRMED ATT ALLA SKILJEFÖRFARANDEN AVGÖRS AV EN INDIVIDUELL SKILJEDOMARE. SKILJEDOMAREN VÄLJS OCH SKILJEFÖRFARANDET SKER I ENLIGHET MED DEN AMERIKANSKA SKILJEDOMSASSOCIATIONENS (THE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION – ”AAA”) KOMMERSIELLA REGLER FÖR SKILJEDOM OCH MEDLINGSFÖRFARANDE. GRUPPTALAN OCH LIKNANDE GRUPPRÄTTEGÅNGAR TILLÅTS INTE. ALLA SKILJEDOMSFÖRHÖR OCH LIKNANDE PROCESSER SKA HÅLLAS I AUSTIN, TEXAS. DU KAN ÄVEN VÄLJA EN ELEKTRONISK PROCESS ELLER AVSTÅ HELT FRÅN FÖRHÖR.

AAA:S KOMMERSIELLA REGLER FÖR SKILJEDOM OCH MEDLINGSFÖRFARANDE FINNS ATT LÄSA PÅ: HTTPS://WWW.ADR.ORG/AAA/FACES/RULES (KLICKA PÅ ”RULES” OCH SEN PÅ ”COMMERCIAL ARBITRATION RULES AND MEDIATION PROCEDURES”). GENOM ATT SAMTYCKA TILL ATT VARA BUNDEN AV ANVÄNDARAVTALET, (A) BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DESSA REGLER ELLER (B) AVSTÅR DU FRÅN DIN MÖJLIGHET ATT LÄSA DESSA REGLER OCH ANSER ATT REGLERNA ÄR RÄTTVISA OCH SKA VARA GÄLLANDE.

SKILJEDOMENS BESLUT SKA VARA SLUTGILTIGT OCH BINDANDE OCH KAN UTRÄTTAS AV EN DOMSTOL MED RÄTTSLIG JURISDIKTION.

DU FÖRSTÅR ATT VI BARA KAN ERBJUDA DIG TJÄNSTEN ENLIGT DESSA VILLKOR GENOM ATT DU ACCEPTERAR DETTA SKILJEDOMSAVTAL OCH ATT DITT GODKÄNNANDE AV DENNA DEL ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR DETTA AVTAL.

DU GODKÄNNER OCH FÖRSTÅR OCKSÅ ATT NÄR DET GÄLLER TVISTER SÅ:

 1. AVSÄGER DU DIG DIN RÄTT ATT HA EN RÄTTEGÅNG MED DOMARE OCH/ELLER EN JURY
 2. AVSÄGER DU DIG DIN RÄTT ATT FÅ EN SÅDAN TVIST LÖST VIA DOMSTOL
 3. AVSÄGER DU DIG DIN RÄTT ATT AGERA SOM REPRESENTANT, SOM PRIVAT JURIST, I EN ANNAN FORM AV REPRESENTATIV KAPACITET ELLER ATT DELTA SOM DEL AV EN GRUPPTALAN I SKILJEDOMAR ELLER I RÄTTEGÅNGAR SOM OMFATTAR EN SÅDAN TVIST.

 

Såvida du inte avsäger dig detta: (1) får du bara anmäla Hyperwallet på en individuell basis och inte som kärande eller gruppmedlem i en grupptalan, representativ tvist eller representativt förfarande, och (2) får du endast söka ersättning (inklusive monetär, föreläggande och fastställande ersättning) på en individuell basis.

Om det uppstår en tvist mellan oss så är vårt mål att undersöka och försöka lösa ditt problem, men om vi skulle göra detta på ett sätt som är under dina förväntningar så vill vi att du ska kunna lösa konflikten snabbt på ett neutralt och kostnadseffektivt sätt. Tvister rörande tjänsterna mellan dig och Hyperwallet ska rapporteras genom att kontakta betalaren på det sätt som beskrivs ovan i villkoren för tvistlösning.

Du och Hyperwallet är överens om att alla tvister och anspråk som uppstått eller kan uppstå mellan dig och Hyperwallet, vilket inkluderar men inte är begränsat till federala och statliga lagar, civilrättsliga krav och de som baseras på kontrakt, skada, bedrägeri, förvrängning eller en annan juridisk teori, ska lösas uteslutande genom ett slutgiltigt och bindande skiljeförfarande, istället för i domstol, med undantaget att du kan anmäla anspråk till domstolar som hanterar småmålsförfaranden, om dina anspråk godtas och så länge som ärendet fortsätter att behandlas i en sådan domstol och endast sker på en individuell (inte grupptalan eller representativ) basis. Detta skiljedomsavtal är avsett att kunna tolkas i stor utsträckning.

Du och Hyperwallet är överens om att ett anspråk gentemot varandra endast kan ske på en individuell basis och inte som kärande eller gruppmedlem i en grupptalan, en representativ tvist eller ett representativt förfarande. Såvida inte du och Hyperwallet kommer överens om någonting annat får skiljedomare inte konsolidera eller slå ihop flera personers eller parters anspråk. Domaren får inte heller agera domare över en annan typ av konsoliderat eller representativt förfarande eller gruppförfarande. Dessutom får en skiljedomare endast bevilja ersättning (inklusive monetär, föreläggande och fastställande ersättning) till förmån för den enskilda parten som sökt ersättning och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge den ersättning som krävs av partens individuella anspråk. Den ersättning som ges får inte påverka Hyperwallets andra kunder.

Du kan välja att inte acceptera detta skiljedomsavtal genom att skicka ett signerat, skriftligt meddelande om avanmälan där du inkluderar ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och de e-postadresser som du använder för att logga in till betalningsportalen som avanmälningen gäller för. Avanmälningen måste poststämplas senast 30 dagar efter det datum då du accepterar användaravtalet för första gången. Du måste skicka avanmälningen till HSI USA Inc., Attention: Legal Department. 11401 Century Oaks Terrace, Suite 400, Austin, TX 78758, USA. Detta avsnitt avser de transaktioner som omfattar mellanstatlig handel och regleras och utförs i enlighet med den federala skiljedomslagen (Federal Arbitration Act), 9 U.S.C.1-16.

15.       Sekretesspolicy

Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner du även Hyperwallets sekretesspolicy. Policyn kan komma att ändras då och då genom att en uppdaterad version publiceras.Den reviderade versionen gäller från den tidpunkt då den publiceras.Klicka på följande länk för att komma till sekretesspolicyn: Sekretesspolicy. Policyn finns även tillgänglig på hyperwallet.com.

16.       Elektronisk signatur- och kommunikationspolicy

I policyn för elektronisk signatur och kommunikation får du veta mer om hur Hyperwallet kommunicerar elektroniskt med dig.I den mån som det tillåts godkänner du att få all kommunikation, avtal, policyer, agendor, tillägg, uttalanden, historik, transaktionsinformation, handlingar, upplysningar om lagar och tillsynsskydd samt allt annat innehåll (kollektivt ”kommunikation”) som vi tillhandahåller i samband med betalningsportalen och tjänsterna i elektronisk form istället för i pappersform.Klicka på följande länk för att komma till policyn:Elektronisk signatur- och kommunikationspolicy.

17.       Kontakt med dig

Förutom den elektroniska kommunikation som beskrivs ovan så kan vi även försöka att kontakta dig via automatiserad uppringning, samtal med förinspelade meddelanden eller SMS på de telefonnummer som du har gett oss för att (i) tillhandahålla meddelanden beträffande tjänsterna, betalningsportalen eller din betalningsportals aktivitet; (ii) svara på dina förfrågningar; eller (iii) undersöka eller förhindra bedrägerier. Standardavgifter kan gälla för samtal och SMS.

Du förstår och godkänner att vi, utan förvarning och efter eget gottfinnande, får övervaka och spela in telefonsamtal med dig eller en person som agerar på dina vägnar. Du godkänner och förstår att din kommunikation med Hyperwallet kan bli avlyssnad, övervakad eller inspelad utan förvarning. 

18.       Kontakt med oss

Om du har frågor om tjänsterna, betalningsportalen, en transaktion eller behöver teknisk support ber vid dig kontakta din betalare direkt.Din betalare kan då kontakta oss om ytterligare hjälp och stöd behövs.

Alla meddelanden till Hyperwallet ska skickas till postadressen för rättsliga meddelanden på det närstående bolag som dina tjänster är avtalade med, enligt vad som anges i Närstående bolag och gällande lagstiftning.

19.       Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Betalningsportalen innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken samt annan patentskyddad och i vissa fall sekretessbelagd information som tillhör Hyperwallet och andra (kollektivt ”äganderättsligt material”), vilket kan inkludera men inte är begränsat till text, dokument, information, data, artiklar, bilder, fotografier, grafik, programvaror, applikationer, videoinspelningar, ljudinspelningar, ljud, design, funktioner och annat material (som tillsammans med äganderättsligt material kallas ”innehåll”). Hyperwallet, dess licensgivare och diverse tredje parter äger allt äganderättsligt material. Materialet skyddas av gällande immateriella rättigheter, inklusive lagstiftningar och fördrag för upphovsrätter, patent och varumärken. Du samtycker till att inte ändra, publicera, kopiera, överföra, registrera eller göra anspråk på, delta i överföring eller försäljning av, skapa härledda verk från eller på något sätt utnyttja äganderättsligt material, helt eller delvis, med undantag för den normala kopiering som sker genom att surfa på internet och de personliga kopior av betalningsportalens information som du gör för din personliga användning. Du samtycker till att respektera de upphovsrätter, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter som äganderättsligt material på betalningsportalen kan omfattas av. Ytterligare rättigheter till äganderättsligt material, förutom de som nämns i användaravtalet, måste beviljas skriftligen av Hyperwallet eller det äganderättsliga materialets andra ägare.

20.       Länkar och innehåll

Länkarna på betalningsportalen kan göra så att du lämnar betalningsportalen och går till andra webbplatser, som bl.a. tjänster som tillhör en tredje part (”länkade webbplatser”). Hyperwallet kontrollerar inte länkade webbplatser och ansvarar inte för innehåll, tjänster och länkar som tillhandahålls på länkade webbplatser eller ändringar och/eller uppdateringar på sådana webbplatser, om inte annat anges. Vi tillhandahåller dessa länkar endast som en service till våra kunder. Vi förbehåller oss rätten att ändra, lägga till eller ta bort länkar på betalningsportalen efter eget gottfinnande. De länkar som finns till länkade webbplatser i vår betalningsportal, och de länkar som finns på en tredje parts webbplats till vår betalningsportal, innebär inte ett rekommenderande från vår sida och reflekterar inte nödvändigtvis ett samarbete mellan oss och dessa operatörer. Användandet av länkade webbplatser sker på egen risk.

Innehållet är endast avsett för informationsändamål. Hyperwallet utövar rimliga ansträngningar för att säkra länkarnas kvalitet och korrekthet. Det kan trots detta finnas fel, och länkarnas information kan ha brister, vara inaktuell eller inte gälla för din situation. Vi ansvarar inte för eventuella fel och utelämnanden. Det är ditt ansvar att utvärdera riktigheten, fullständigheten och användbarheten hos de åsikter, råd eller annat innehåll som finns tillgängligt via betalningsportalen eller på en länkad webbsida.

21.       Friskrivning

ANVÄNDANDET AV BETALNINGSPORTALEN OCH TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK. BETALNINGSPORTALEN OCH ALL RELATERAD INFORMATION, ALLT INNEHÅLL OCH/ELLER ALLT MATERIAL TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGRA SLAGS GARANTIER. HYPERWALLET FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VILKET INKLUDERAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL: GARANTIER FÖR TITEL ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET; LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE; ICKE-INTRÅNG OCH DE SOM KAN UPPKOMMA PÅ ETT LAGSTADGAT ELLER ANNAT LAGLIGT SÄTT FRÅN EN FÖRHANDLING ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL, FÖRUTOM DE GARANTIER SOM INFÖRTS OCH SOM INTE FÅR ÄNDRAS, UTBYTAS OCH BEGRÄNSAS ENLIGT DE LAGAR SOM STÅR GÄLLANDE FÖR DETTA AVTAL. FRISKRIVNINGEN AV GARANTIER OCH ANSVAR GÄLLER I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Utan att inskränka allmängiltigheten av det ovanstående samtycker du till att Hyperwallet inte garanterar eller bekräftar att:

 1. tjänsternas drift ska vara oavbruten, felfri och att fel ska korrigeras
 2. tjänsten och de servrar som gör den möjlig är fri från virus och/eller andra skadliga komponenter
 3. tjänstens användning och resultaten av användningen ska vara korrekta, exakta, punktliga eller tillförlitliga på något annat sätt.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att betalningsportalen inte har några virus, men vi kan inte garantera att betalningsportalen alltid kommer att vara fri från virus eller andra destruktiva programvaror.

Utan att inskränka allmängiltigheten av det ovanstående samtycker du också till att Hyperwallet inte ansvarar för:

 1. någon betalare eller att en betalare inte betalar dig
 2. produkterna eller tjänsterna som du tänker ta/tar betalt för genom betalningsportalen eller tjänsterna
 3. obehörig åtkomst till eller ändringar i dina överföringar eller data, material eller data som skickats eller mottagits, data som inte skickats eller mottagits eller transaktioner som ingåtts via tjänsten
 4. förluster som sker på grund av att du gett felaktig information som gjort att betalningar skickats till fel användare eller att betalningar gjorts i felaktiga belopp
 5. serviceavbrott, vilket inkluderar men inte är begränsat till systemfel, strömavbrott eller andra avbrott som kan påverka tjänsterna i samband med behandling, avräkning, acceptans eller utbetalning
 6. att vi inte kan utföra våra skyldigheter på grund av orsaker som står utanför vår kontroll.

22.       Ansvarsbegränsning

HYPERWALLET, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, OMBUD, UNDERLEVERANTÖRER, REPRESENTANTER, NÄTVERKSPARTNERS ELLER DIN BETALARE HAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ETT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER EN ANNAN PART, OCH DU AVSÄGER DIG HÄRMED DIN RÄTT ATT ÅTALA NÅGON AV DE FÖREGÅENDE ENHETERNA FÖR FÖRLUST ELLER SKADA, ELLER FÖR SKADOR SOM ÄR DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFBARA, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA, EFTERFÖLJANDE ELLER LIKNANDE (VILKET INKLUDERAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINST ELLER SPARAT KAPITAL) SOM PÅ NÅGOT SÄTT KAN KOPPLAS TILL: (A) DIN ANVÄNDNING AV BETALNINGSPORTALEN OCH TJÄNSTERNA; (B) FEL ELLER FÖRSENINGAR, VILKET INKLUDERAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, TJÄNSTERNAS FUNKTIONER ELLER NÅGON DEL AV BETALNINGSPORTALEN AV NÅGON ANLEDNING; (C) HYPERWALLETS, DESS NÄRSTÅENDE BOLAGS, OMBUDS, UNDERLEVERANTÖRERS, NÄTVERKSPARTNERS, BETALARES, TREDJE PARTERS ELLER LÄNKADE WEBBPLATSERS PRODUKTER OCH TJÄNSTERS KAPACITET ELLER BRISTANDE KAPACITET; (D) OBEHÖRIGA ELLER BEDRÄGLIGA TRANSAKTIONER SOM DRABBAR DIG; ELLER (E) SOM UPPKOMMER FRÅN EN TREDJE PARTS HANTERING AV DELAD INFORMATION, ÄVEN OM EN SÅDAN PART HAR VARNATS FÖR DE SKADOR SOM KAN SKE OM NÅGOT AV DET FÖREGÅENDE INTRÄFFAR. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM ETT ANSPRÅK BASERATS PÅ KONTRAKT, SKADOR, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT.

HYPERWALLET, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN OCH MEDARBETARE SAMT DIN BETALARE ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR EN TREDJE PARTS HANDLING ELLER ICKE-HANDLING, VILKET INKLUDERAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL HYPERWALLETS OMBUD, UNDERLEVERANTÖRER, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER OCH NÄTVERKSPARTNERS, BETALNINGSPORTALENS ANDRA ANVÄNDARE, TREDJE PARTSLEVERANTÖRER, LEVERANTÖRER AV LÄNKADE WEBBSIDOR OCH OMSTÄNDIGHETER SOM STÅR UTANFÖR HYPERWALLETS RIMLIGA KONTROLL.

HYPERWALLETS TOTALA SKYLDIGHET (INKLUSIVE HYPERWALLETS NÄRSTÅENDE BOLAG, OMBUD, UNDERLEVERANTÖRER, REPRESENTANTER OCH NÄTVERKSPARTNERS) TILL DIG FÖR ALLA SKADOR I ETT ELLER FLERA ANSPRÅK SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA KOSTNADEN FÖR DINA DIREKTA SKADOR OCH DE AVGIFTER DU BETALAT FÖR DE BERÖRDA TJÄNSTERNA SOM GETT UPPHOV TILL DITT ANSPRÅK.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ATT VISSA GARANTIER UTELÄMNAS ELLER ATT OAVSIKTLIGA OCH EFTERFÖLJANDE SKADOR UTELÄMNAS ELLER BEGRÄNSAS. LAGAR I DIN JURISDIKTION KAN DÄRFÖR BEGRÄNSA VISSA AV DE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGARNA OCH ÄR DÅ GÄLLANDE FÖR ANVÄNDARAVTALET. BEROENDE PÅ DEN GÄLLANDE LAGENS BEGRÄNSNING ELLER FÖRBUD, OCH I DEN MÅN SOM DEN GÄLLANDE LAGEN FÖR ANVÄNDARAVTALET BEGRÄNSAR ELLER FÖRBJUDER NÅGON AV ANVÄNDARAVTALETS BEGRÄNSNINGAR, SÅ ÄR HYPERWALLETS (INKLUSIVE ALLA HYPERWALLETS NÄRSTÅENDE BOLAG, OMBUD, UNDERLEVERANTÖRER, REPRESENTANTER OCH NÄTVERKSPARTNERS) TOTALA SKYLDIGHET TILL DIG ATT FULLFÖLJA UTFÖRANDET AV DEN BERÖRDA TRANSAKTIONEN SOM INTE UTFÖRTS PÅ GRUND AV HYPERWALLETS FELANDE TJÄNST.

HÄRMED AVSÄGER DU DIG ALLA DINA RÄTTIGHETER TILL ATT FÖRA FRAM ETT ANSPRÅK ELLER EN ÅTGÄRD I SAMBAND MED BETALNINGSPORTALEN SENARE ÄN ETT (1) ÅR EFTER ATT ANSPRÅKET ELLER ÅTGÄRDENS HANDLING, HÄNDELSE ELLER UNDERLÅTENHET FÖRST INTRÄFFAT.

Ingenting i detta avtal utesluter ansvar från vår sida som inte kan uteslutas enligt gällande lag. Båda parterna bekräftar att den andra parten ingått i avtalet med förtroende för ansvarsbegränsningarna i detta avsnitt och att dessa begränsningar står för en väsentlig grund till parternas överenskommelse.

23.       Skadeersättning

Du godkänner att hålla Hyperwallet, dess aktieägare, dotterbolag, närstående bolag, chefer, tjänstemän och medarbetare skadeslösa vid förluster, anspråk, begäran eller skador (direkta och efterföljande) av varje slag och natur, kända och okända, misstänkta och icke-misstänkta, avslöjade och dolda, inklusive alla tredje parters anspråk, ansvar, förluster, utgifter, skador, böter, påföljder (inklusive skadeersättningar, överenskomna belopp och rimliga advokatavgifter), som kan uppkomma från eller i samband med att du bryter detta avtal, ditt förhållande eller samarbete med din betalare eller användningen av tjänsterna eller betalningsportalen.Du samtycker även till att hålla Hyperwallet skadeslöst för de förluster som kan uppstå när vi agerar efter din eller din betalares instruktioner (såvida inte dessa uppkommer på grund av grov vårdslöshet, uppsåtlig avsikt eller bedrägeri från vår sida).Du samtycker också till att hålla oss skadeslösa för de förluster som kan uppstå på grund av att du lämnar felande information eller instruktioner till Hyperwallet, antingen muntligt, skriftligt eller på betalningsportalen (såvida inte dessa uppkommer på grund av grov vårdslöshet, uppsåtlig avsikt eller bedrägeri från vår sida).

24.       Kvittningsrätt

Du samtycker till att vi när som helst kan kvitta de medel som deponeras hos oss mot de skulder som du har till oss. Vi kan komma att utöva kvittningsrätten utan förvarning.

25.       Inga rekommendationer

Inga rekommendationer eller samtycken till en tredje part eller deras råd, åsikter, information, produkter och tjänster har nödvändigtvis uttryckts eller kan betraktas som underförstådda på betalningsportalen. Detta inkluderar men är inte begränsat till rekommendationer och godkännanden av betalare eller annan tredje part.

26.       Jurisdiktion

Användaravtalet regleras och tolkas i enlighet med ditt lands gällande lagstiftning, enligt vad som beskrivs i Närstående bolag och gällande lagstiftning, utan att tillämpa några principer om lagkonflikt.De anspråk och tvister som uppkommer i samband med användaravtalet i länder där amerikanska lagar gäller ska lösas genom bindande skiljeförfarande och genom de villkor som anges i skiljedomsavtalet ovan.Där lagar för England och Wales är gällande ska domstolarna i England och Wales ha exklusiv behörighet att lösa de tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med användaravtalet, dess innehåll och bildande (inklusive icke-avtalsenliga tvister och anspråk).De anspråk och tvister som uppkommer i samband med användaravtalet i länder där kanadensiska lagar gäller ska överlämnas till och tillhöra domstolarna i provinsen British Columbia. Du samtycker härmed till att låta domstolarna i provinsen British Columbia ha exklusiva behörigheter för att slutgiltigt bedöma eller avgöra de rättstvister, åtgärder och förfaranden som uppstår på grund av eller i samband med tjänsterna och betalningsportalen.

BÄGGE PARTER AVSÄGER SIG HÄRMED RÄTTEN, I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG OCH ENLIGT VAD SOM BESKRIVS I ANVÄNDARAVTALETS SKILJEDOMSAVTAL, TILL EN RÄTTEGÅNG MED JURY ELLER EN GRUPPTALAN PÅ GRUND AV EN ÅTGÄRD ELLER ETT ANSPRÅK SOM ÄR DIREKT ELLER INDIREKT BASERAT PÅ ELLER SOM UPPKOMMER FRÅN ANVÄNDARAVTALET, RELATERADE HANDLINGAR OCH/ELLER GENOM EN FÖRHANDLING DEM EMELLAN DÄR AVTALETS INNEHÅLL LIGGER TILL GRUND.

27.       Förmånstagare för tredje part

Du bekräftar och godkänner att: (i) du inte är förmånstagare för en tredje part inom ett avtal mellan Hyperwallet och en tredje part, och (ii) betalaren ensam ansvarar för att betala dig om du använder tjänsterna för att ta emot en betalning från en betalare. Tvister i samband med att en betalare inte betalat dig ska vara enbart mellan dig och betalaren. En person som inte är part i användaravtalet har inga rättigheter enligt Storbritanniens avtalslag (Contracts Act 1999, Rights of Third Parties) och kan inte heller tillämpa användaravtalet på ett annat sätt. Oberoende av om motsvarande står i detta avtal betraktas HomeAway Holdings, Inc. och dess närstående bolag som utsedda förmånstagare för tredje parter enligt detta avtal och har därmed rätt till avtalets rättigheter och förmåner och kan tillämpa avtalets villkor som om de var parter i detta.

28.       Undantag

Vår underlåtenhet att agera om du eller någon annan bryter mot något av villkoren i användaravtalet betyder inte att vi avsäger oss vår rätt att agera vid framtida eller liknande brott mot villkoren.

29.       Överlåtelse

Du får inte tilldela, förnya eller på annat sätt överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt användaravtalet utan Hyperwallets skriftliga samtycke. Vi kan tilldela rättigheter och skyldigheter enligt användaravtalet utan ditt samtycke.

30.       Övrigt

Om någon del av användaravtalet skulle fastställas som ogiltig eller inte utförlig enligt gällande lag, inklusive, men inte begränsat till, de ovannämnda garantibeskrivningarna och ansvarsbegränsningarna, så fortsätter de resterande villkoren att ha full kraft och effekt. Om inte annat anges så utgör användaravtalet helheten av avtalet mellan dig och Hyperwallet, med avseende på tjänsterna och betalningsportalen, och ersätter alla tidigare och nuvarande kommunikationer och förslag, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och Hyperwallet vad gäller tjänsterna och betalningsportalen. Avsnittens titlar i användaravtalet används enbart för parternas bekvämlighet och har ingen rättslig eller avtalsenlig betydelse. Användaravtalet och dess relaterade dokument har upprättats på engelska i enlighet med parternas önskan. Den engelska versionen av användaravtalet är gällande om en skillnad skulle upptäckas i ett dokument på ett annat språk.

31.       Definitioner

Nedanstående termer, som inte förklarats i avtalets text, definieras härmed som följande:

ACH” är en elektronisk överföringsmetod som drivs av Automated Clearing House och som används av finansiella institutioner i USA.

Närstående bolag” är en enhet som vid någon tidpunkt kontrolleras av, kontrollerar eller kontrolleras gemensamt med Hyperwallet eller, i vissa fall, din betalare. Ordet ”kontroll” definieras i detta sammanhang som det rättsliga, fördelaktiga eller rättvisa ägandet, direkt eller indirekt, av mer än 50 % av enhetens röstberättigade kapitalandelar.

BACS” är en elektronisk överföringsmetod som drivs av Bacs Payment Schemes Limited och som används av finansiella institutioner i Storbritannien.

Arbetsdagar” är 06.00–17.00 PST, måndag–fredag förutom allmänna helgdagar i USA, British Columbia i Kanada och Storbritannien.

Kort” är ett kontaktlöst kort i plast med magnetremsa, chip och pin, eller ett virtuellt, förbetalt bankkort, som utfärdats av en finansiell institution eller en annan berättigad institution och som kan användas för att göra betalningar genom tjänsterna.

 

EES” Europeiska ekonomiska samarbetsområdet omfattas av följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

            ”Användare av Hyperwallet Systems Europe Limited” är betalningsmottagare som befinner sig i ett EES-land och som får e-pengar eller betaltjänster genom Hyperwallet Systems Europe Limited.

 

Utfärdare” är en finansiell institution eller annan berättigad institution som utfärdar betalkort.

Nätverkspartners” är tredje parter som t.ex. delaktiga banker, betaltjänstföretag, betalkortsorganisationer, utfärdare, betalningsbehandlare, verksamheter för kontantupphämtning och andra leverantörer.

Utbetalningsmetoder” är olika sätt som pengar kan betalas ut på, som t.ex. elektronisk överföring eller banköverföring, förbetalda kort, bankkort, check, kontantupphämtning eller andra metoder som kan stödjas av Hyperwallet vid olika tillfällen.

Profil” är din identifikation och preferensinformation i betalningsportalen.

SEPA” Gemensamma eurobetalningsområdet (Single Euro Payments Area) är ett initiativ av Europeiska unionen med syfte att skapa lika villkor för kontantlösa betalningar i euro.

Användaravtal” är de användarvillkor som är gällande för åtkomst och användning av den applikation som Hyperwallet tillhandahåller och uppdaterar vid olika tidpunkter.

 

 

 

NÄRSTÅENDE BOLAG OCH GÄLLANDE LAGSTIFTNING

 

Detta dokument för närstående bolag och gällande lagstiftning ingår i användarvillkoren och anger vilket av Hyperwallets närstående bolag som levererar dina tjänster och som du upphandlar tjänsterna i ditt land med, samt vilka lagar som är gällande för avtalet. Detta beskrivs i diagrammet nedan.

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor genom att publicera en reviderad version i betalningsportalen.Den reviderade versionen gäller från den tidpunkt då den publiceras i betalningsportalen. Termer som inte definieras häri definieras i avsnittet Användarvillkor.

 

 

DIN PLATS

NÄRSTÅENDE BOLAG

STATUS

GÄLLANDE LAGSTIFTNING

POSTADRESS FÖR RÄTTSLIG ANMÄLAN

USA

HSI USA Inc.

HSI USA, Inc. är ett betaltjänstföretag som är licensierat i flera amerikanska delstater.

HSI USA, Inc., har sitt säte på The New York Times Building, 620 Eighth Avenue, New York, NY, 10018, USA och verkar under delstaten Utahs lagstiftning (reg.nr: 8753167-0142).

USA, delstaten Texas[1]

Attention: Legal Department, 11401 Century Oaks Terrace, Suite 400, Austin, TX 78758, USA

Storbritannien och länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive: Österrike

Belgien

Bulgarien

Kroatien

Cypern

Tjeckien

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Nederländerna

Ungern

Island

Irland

Italien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Hyperwallet Systems Europe Limited

En institution för e-pengar som är licensierat av Storbritanniens finansinspektion (United Kingdom’s Financial Conduct Authority) med FCA-ref.nr: 900698.

Hyperwallet Systems Europe Limited är ett företag som är registrerat i England och Wales (reg.nr: 10215249). Verksamheten har sitt säte på 2nd Floor, 3 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, Storbritannien, M3 3EB.

 

England och Wales

Attention: Legal Department, Suite 211, 63 St Mary Axe, London, EC3A 8LE, Storbritannien

Kanada och andra länder där Hyperwallet används

Hyperwallet Systems Inc.

Ett betaltjänstföretag som är FINTRAC-registrerat.

Hyperwallet Systems Inc. verkar under kanadensisk lag (reg.nr: 373895-7) och har sitt säte på Suite 2400, 745 Thurlow Street, Vancouver, British Columbia, V6E 0C5 Kanada.

Provinsen British Columbia, Kanada[2]

Attention: Legal Department, 300-950 Granville Street, Vancouver, BC V6Z 1L2, Kanada

 

 

 

 

 

BETALNINGSREGLER

 

Dessa betalningsregler ingår i användarvillkoren och innehåller ytterligare användarvillkor för vissa betaltjänster och funktioner som kan göras tillgängliga genom tjänsterna och betalningsportalen och som tillhandahålls av vissa av Hyperwallets närstående bolag.

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor genom att publicera en reviderad version i betalningsportalen.Den reviderade versionen gäller från den tidpunkt då den publiceras i betalningsportalen. Termer som inte definieras häri definieras i avsnittet Användarvillkor.

1.          Beskrivning av betaltjänsterna

Tjänsterna gör det möjligt för dig att ta emot betalningar från din betalare genom olika utbetalningsmetoder som görs tillgängliga för dig.De utbetalningsmetoder som görs tillgängliga för dig bestäms oftast av din betalare.Utbetalningsmetoderna som görs tillgängliga för dig kan göra det möjligt för dig att ta emot betalningar genom:

 

 

När du har registrerat informationen för din utbetalningsmetod (t.ex. ditt bankkonto) och inställningarna har slutförts, endera av dig eller din betalare, förutsatt att du är berättigad till att använda tjänsterna enligt användarvillkoren, så kan du, beroende på om Hyperwallet fått korrekta betalningsinstruktioner från din betalare och mottagit de medel som skickats, ta emot de medel som skickats via din valda utbetalningsmetod i enlighet med betalarens instruktioner.Det kan finnas möjlighet att välja en utbetalningsmetod för varje utbetalning eller att sätta en betalningsmetod som standard för några eller alla dina betalningar.En utbetalningsmetod kan antingen innebära att Hyperwallet för över medel från betalaren på betalarens vägnar till din utbetalningsmetod eller, om det uttryckligen anges, att Hyperwallet håller dina medel som lagrat värde eller som e-pengar, vilket beskrivs nedan.

2.          Allmänna betalningsregler

Bankkonto

 

När du instruerar oss eller din betalare (beroende på situation) att göra en överföring till ditt bankkonto, så bekräftar du att du är kontots ägare, att du noggrant har kontrollerat bankkontoinformationen som du lämnat till oss samt att du har befogenhet att utföra transaktioner på bankkontot. Hyperwallet utför elektroniska krediteringar och debiteringar via bankernas clearingnätverk och/eller elektroniska överföringar till din bank i det belopp som betalaren anger om beloppet finns tillgängligt. Genom att instruera Hyperwallet att överföra medel till ditt bankkonto, samtycker du till och ger Hyperwallet tillåtelse att göra överföringar till eller från ditt angivna löne- eller sparkonto och att göra nödvändiga justeringar för de transaktioner som felaktigt krediterats eller debiterats. Det kan hända att vi använder eller tillåter dig att använda andra metoder för att göra en viss överföring, som t.ex. en elektronisk överföring. Den elektroniska överföringen kan inte avbrytas efter att du har beviljat den, såvida den inte avbokas inom rimliga tidsramar som ger oss och banken möjlighet att agera.

 

Det kan ta två till fem arbetsdagar innan beloppet överförs till ditt bankkonto. I vissa situationer kan du få en uppskattning av hur lång tid överföringen kan ta i betalningsportalen. Vi kan dock aldrig garantera en tid då medlen kommer att komma in på det konto du valt och kan inte heller ansvara för eventuella förseningar på grund av bankernas clearingnätverk eller den tid det tar för din bank att hantera transaktionen. Vi kan inte heller garantera att din bank kommer att göra medlen tillgängliga den dagen då banken får överföringen.

 

Det är viktigt att du ger oss rätt information för bankkontot som du vill överföra medlen till. Du samtycker till att inte hålla Hyperwallet ansvarigt för de anspråk och förluster som kan uppkomma om du lämnar felande information för ett bankkonto, vilket leder till att en transaktion görs på fel sätt. Detta inkluderar men är inte begränsat till de situationer då medel skickas till ett bankkonto av misstag eller liknande. Det kan tillkomma avgifter från din bank och/eller en bank som är del av ett clearingnätverk på grund av att medlen skickas tillbaka eller liknande. Avgifter som Hyperwallet debiteras kommer i sin tur att debiteras från ditt saldo på betalningsportalen eller genom medel som normalt skulle ha betalats till dig.

 

Vi kan inte hållas ansvariga för att du inte har tillräckligt med pengar för en överföring, ditt bankkonto har stängts, transaktionen överskrider våra eller bankens belopps- eller frekvensbegränsningar, din bank inte vill hantera en transaktion eller delta i elektroniska medel, transaktionen inte har bearbetats eller skickas tillbaka av din bank samt i fall då vi meddelar dig att din begäran inte kommer att behandlas. Vi tar inte något ansvar för åtgärder som din bank tar vad gäller sådana överföringar till ditt bankkonto, inklusive de belopp som du är skyldig banken på grund av sådana överföringar, ett övertrasserat konto, utestående avgifter eller liknande.

 

Hyperwallet-kort

 

Det kan hända att du får ett förbetalt kort av typen Visa® eller MasterCard® utfärdat i samband med tjänsterna (”Hyperwallet kort”).Hyperwallet-kortet kan vara märkt med Hyperwallets namn och logotyp eller med din betalares namn och logotyp.Hyperwallet-kortet kan vara ett fysiskt eller ett virtuellt kort.Hyperwallet-kortet utfärdas av en finansiell institution (”utfärdare”), och din användning av Hyperwallet-kortet faller under utfärdarens användaravtal. Utfärdarens avtal ser du genom att klicka på följande länk:Juridiskt. Du kan också få en kopia av utfärdarens användaravtal genom att kontakta betalaren.

 

Hyperwallet-kortet är inte ett kreditkort eller ett lönekonto, sparkonto, insättningskonto eller någon annan typ av bankkonto i ditt namn. Kortet görs endast tillgängligt för dig i och med att du använder tjänsterna och har ingen relation till något av dina andra konton. De medel som överförs till Hyperwallet-kortet hålls inte längre av Hyperwallet, utan hålls istället av utfärdaren. Ett eventuellt saldo på ett Hyperwallet-kort hålls av utfärdaren i relevanta FDIC-försäkrade (Federal Deposit Insurance Corporation) konton eller i ett motsvarande myndighetsförsäkrat konto.

 

Om du eller din betalare instruerar oss att överföra medel till ditt Hyperwallet-kort, så ger du oss tillstånd att överföra medel till ditt Hyperwallet-kort, regelbundet och utan vidare instruktion eller åtgärd från dig, med förbehåll för begränsningar som kan gälla för ditt Hyperwallet-kort. Vi förbehåller oss rätten att fördröja eller på ett annat sätt begränsa de medel som överförs till ditt Hyperwallet-kort, när som helst och efter eget gottfinnande, och/eller kräva ytterligare dokumentation innan beloppet överförs.

 

Medel som överförs till ditt Hyperwallet-kort finns oftast tillgängliga på kortet inom en (1) arbetsdag (se beskrivning nedan) efter den dag då vi tog emot betalningsinstruktionen. Valutan som överförs till Hyperwallet-kortet beror på vilken valuta som erhålls från din betalare, utfärdarens krav och kan även bestämmas av Visa® eller MasterCard® (beroende på situation).

 

Hyperwallet-kortet erbjuder inte kredit eller möjlighet till övertrassering. Vi erbjuder inte heller förbetalda korttransaktioner då det inte finns tillräckliga medel på kortet. Hyperwallet debiterar inte en övertrasseringsavgift i de situationer då ett negativt kortsaldo uppstår på grund av påtvingade handelstransaktioner, avräkningstiming eller fel.

 

Personligt bankkort

 

I vissa fall kan din betalare erbjuda möjligheten att överföra dina betalningar till ett befintligt bankkort med Visa® eller MasterCard® som är kopplat till ditt amerikanska bankkonto (”bankkort”). Ditt bankkort måste ha aktiverats av banken som utfärdade kortet. Användningen av ditt bankkort, inklusive saldo, transaktionshistorik, avgifter och andra begränsningar och restriktioner, faller under det användaravtal som du har med din bank.

 

När du instruerar oss eller din betalare (beroende på situation) att göra en överföring till ditt bankkort, så bekräftar du att du är kortets och det tillhörande bankkontots ägare, att du noggrant har kontrollerat bankkortsinformationen som du lämnar till oss samt att du har befogenhet att utföra transaktioner på bankkortet.Hyperwallet utför elektroniska krediteringar och debiteringar via Visa®, MasterCard® eller andra clearingnätverk i det belopp som du anger, om beloppet finns tillgängligt.Genom att instruera Hyperwallet att överföra medel till ditt bankkort, samtycker du till och ger Hyperwallet tillåtelse att göra överföringar till eller från ditt bankkort och att göra nödvändiga justeringar för de transaktioner som felaktigt krediterats eller debiterats.Det är inte tillåtet att göra överföringar till ett bankkort som inte ägs av dig eller överföringar till kreditkort, oavsett om de ägs av dig.

 

Medel som överförts till ditt bankkort hålls inte längre av Hyperwallet, utan hålls då av banken som utfärdade kortet. Om du eller din betalare instruerar oss att överföra medel till ditt bankkort, så tillåter du oss att överföra medel till ditt bankkort, regelbundet och utan vidare instruktion eller åtgärd från dig, och med förbehåll för begränsningar som kan gälla för ditt bankkort. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de medel som överförs till ditt bankkort, när som helst och efter eget gottfinnande, och/eller kräva ytterligare dokumentation innan beloppet överförs.

 

Medel som överförs till ditt bankkort finns oftast tillgängliga på kortet inom en (1) arbetsdag (se beskrivning nedan) efter den dag då vi tog emot betalningsinstruktionen.Vi kan inte ansvara för eventuella förseningar på grund av Visa®, MasterCard®, ett nätverk, en tredje part eller den tid det tar för din bank att hantera transaktionen. Vi kan inte heller garantera att din bank kommer att göra medlen tillgängliga den dagen då banken får överföringen. Valutan som överförs till bankkortet beror på vilken valuta som erhålls från din betalare, kortets utfärdares krav och kan även bestämmas av Visa® eller MasterCard® (beroende på situation).

 

Det är viktigt att du ger oss rätt information för bankkortet som du vill överföra medlen till. Du samtycker till att inte hålla Hyperwallet ansvarigt för de anspråk och förluster som kan uppkomma om du lämnar felande information för ett bankkort, vilket leder till att en transaktion görs på fel sätt. Detta inkluderar men är inte begränsat till de situationer då medel skickas till ett bankkort av misstag eller liknande. Din bank kan debitera en avgift på grund av att medlen skickas tillbaka eller liknande i samband med en misslyckad transaktion. Avgifter som Hyperwallet debiteras kommer i sin tur att debiteras från ditt saldo på betalningsportalen eller genom medel som normalt skulle ha betalats till dig.

 

Vi kan inte hållas ansvariga om du inte har tillräckligt med pengar för en överföring, ditt bankkort och ditt tillhörande bankkonto har stängts, transaktionen överskrider den belopps- eller frekvensbegränsning som vi, Visa®, MasterCard®, ett nätverk, en tredje part eller din bank har instiftat, din bank inte hanterar en transaktion eller behandlar elektroniska medel, transaktionen inte bearbetas eller skickas tillbaka av din bank eller i de fall då vi meddelar dig att din begäran inte kommer att behandlas.Vi tar inte något ansvar för åtgärder som din bank vidtar vad gäller sådana överföringar till ditt bankkort, inklusive de belopp som du är skyldig banken på grund av sådana överföringar, ett övertrasserat konto, utestående avgifter eller liknande.

 

Check

 

Om du instruerar oss att överföra medel till dig och väljer check som betalningsmetod är du ansvarig för att kontrollera att postadressen du anger är korrekt. Vi skickar inte checkar till postboxar. Vi utfärdar endast checkar som betalas ut till dig som berättigad betalningsmottagare för en betalare och utfärdar inte checkar till en tredje part.

 

Medel som överförs till en check skickas vanligtvis som 1:a-klassbrev inom fem (5) arbetsdagar efter att vi mottagit betalningsinstruktionen och rätt betalnings- och adressinformation bekräftats. Leveranstider varierar beroende på geografiskt område. Hyperwallet erbjuder inte expressleverans. Hyperwallet kan komma att begränsa antalet överföringar via check och/eller vilken adress och vilket land som en check skickas till. Checkar kommer att annulleras om de inte löses ut inom 90 dagar efter utfärdandedatumet. Checkens belopp flyttas då tillbaka till betalningsportalen mot en avgift.

 

Upphämtning av kontanter

 

Om du instruerar oss att överföra medel som du vill hämta ut i form av kontanter från en tredje parts betaltjänst som stöds av Hyperwallet, såsom Western Union eller Moneygram, så tillåter du oss att ge betalningsinstruktioner och föra över medel till dessa tredje parter som står utanför Hyperwallets kontroll.Betaltjänsterna för upphämtning av kontanter omfattas av egna användarvillkor, inklusive de avgifter som tillämpas av Western Union eller MoneyGram (beroende på situation). Du hittar mer information om avgifter på www.westernunion.se och www.moneygram.se. Avgifterna kan variera beroende på tjänst och tillgänglighet.

 

Tjänster och tillgänglighet kan variera beroende på t.ex. vald tjänst, val av fördröjda leveransalternativ, beloppet som skickats, destinationsland, om valutan finns tillgänglig, lagstiftningsfrågor, konsumentskydd, identifieringskrav, leveransbegränsningar, ombudens öppettider och tidsskillnader.

 

Administrativa avgifter och/eller utländska valutaavgifter och/eller förluster som dras från det skickade beloppet kan tillkomma för transaktioner som inte hämtats ut eller avbrutits inom de tidsramar efter sändningsdatumet som Western Union eller MoneyGram (beroende på situation) har angivit.

 

Valuta

 

Hyperwallet erbjuder i vissa fall möjlighet att få betalarens medel utbetalt i olika valutor.Valutorna som ställs till förfogande beror på din betalares betalningskrav.Du får inte växla pengar i din betalningsportal till en annan valuta (förutom i de fall då en utbetalning sker via en utbetalningsmetod där sådana alternativ accepteras) och du godkänner att du inte kommer att försöka använda flera valutor för spekulativ handel.Du kan endast begära att få pengar som visas i betalningsportalen i en annan valuta vid tidpunkten för och i samband med utbetalningen med vald betalningsmetod. Om du begär en utbetalning i en annan valuta än den valuta som överförts till din betalningsportal, bestäms valutakursen, som även inkluderar en transaktionsavgift, när transaktionen behandlas och dras från det överförda beloppet.Du kommer att kunna se vilken valutakurs som tillämpas och vilka avgifter som tillkommer för transaktionen i betalningsportalen när du påbörjar din transaktion.Utbetalningar i alla valutor sker helt på din egen risk.

 

Ytterligare tillvalstjänster

 

Hyperwallet erbjuder ibland ytterligare tillvalstjänster.Dessa tjänster kan göra det möjligt eller uppmana till att köpa varor och tjänster från din betalare från betalningsportalen (”Spendback” och ”Spendback Incentive”), överföra egna medel till betalningsportalen i form av ”Product Dollars” som kan användas för Spendback-köp genom deltagande PayNearMe-ombud, överföra medel från ditt Hyperwallet-kort till ditt bankkonto, fylla i och ta fram amerikanska skatteformulär för inhemska och utländska betalningsmottagare samt andra tjänster och funktioner som Hyperwallet erbjuder och stöder vid olika tidpunkter.Hyperwallet förbehåller sig rätten att erbjuda, begränsa eller säga upp sådana tjänster utan förvarning.

 

Närstående bolag som ombud

 

Tjänsterna levereras genom Hyperwallets plattform för betaltjänster, dess närstående bolag samt ett nätverk av banker och finansiella tjänsteleverantörer (nätverket av banker och finansiella tjänsteleverantörer kallas ”Nätverkspartners”). Du bekräftar och accepterar att den Hyperwallet-enhet som du har avtalat med uttryckligen utser varje närstående bolag som dess ombud och representant i den mån enheten anser nödvändigt, enligt eget gottfinnande, för att uppfylla alla lagliga, reglerade eller avtalsmässiga förpliktelser och krav som omfattas av dessa villkor.

 

 

Ytterligare begränsningar

 

Vissa eller samtliga tjänster, avgifter och priser, dessas tillgänglighet och tidpunkten då du tar emot betalningar kan påverkas, begränsas, försenas eller stoppas på grund av orsaker som står utanför vår kontroll. Detta inkluderar men är inte begränsat till betalarens överföring av medel, vald utbetalningsmetod, krav från nätverkspartners, tillgänglighet av valuta, lagstadgade krav och efterlevnadskrav, lands- och leveransrestriktioner, tidsskillnader samt socioekonomiska faktorer och regeringsfaktorer. Hyperwallet garanterar inte att någon betalningsmetod är tillgänglig och ger ingen garanti eller liknande för specifika servicenivåer, avgifter, priser, tillgänglighet eller tidsramar och ansvarar inte för negativ påverkan, begränsningar, fördröjningar eller restriktioner.

 

Du bekräftar härmed att du endast kommer att använda tjänsterna för att hantera transaktioner som görs i betalningsportalens registrerade användares namn. Du får inte använda tjänsterna genom att låtsas vara en annan person eller hävda en falsk anknytning till en person eller enhet. Du får endast överföra betalningar från en betalare till ett bankkonto eller en annan accepterad betalningsmetod som du är namngiven innehavare av.

 

Du får inte överföra medel till en tredje parts konto, såsom ett företagskonto (även om det kontot står i ditt namn). Eventuella försök att skicka pengar till ett konto, en betalningsmetod eller ett annat betalningsinstrument där du inte står som namngiven innehavare kommer att ses som ett bedrägligt beteende.

 

Du får inte sätta in pengar på din betalningsportal eller använda tjänsterna till att skicka/överföra medel till någon annan än dig själv.Det är strängt förbjudet att använda tjänsterna för att göra överföringar från person till person.Du får inte använda tjänsterna för att hantera flera valutor, bedriva spot-handel eller skapa terminskontrakt.Vi förbehåller oss rätten att när som helst neka eller begränsa betalningar efter vårt eget gottfinnande, inklusive, men inte begränsat till, för att motverka penningtvätt eller på grund av riskhantering.Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera användare, slutföra instruktioner från en betalare eller låta dig göra betalningar genom tjänsterna.

 

Nekade transaktioner

 

Vi förbehåller oss rätten att neka överföringar eller andra begäran efter eget gottfinnande. Ett nekande kan ske av olika orsaker, som t.ex. otillräckliga medel, misstänksam verksamhet eller felaktig och gammal information. Om en transaktion nekas försöker vi generellt kontakta dig genom kontaktinformationen i din profil och meddela varför nekandet skett (när detta är möjligt) och om något kan göras åt det. Vi kommer inte att kontakta dig om ett nekande om det skulle vara olagligt eller på annat sätt förbjudet enligt lag.

 

Det kan även förekomma överföringsbegränsningar för tjänsterna. Dessa begränsningar kan justeras dynamiskt beroende på vilken typ av identifikation vi får från dig samt andra kriterier som vi kan begära vid olika tidpunkter. Vi kan begära information som verifierar din identitet, adress eller annan information innan vi tillåter att medel tas ut eller överförs. Du samtycker till att samarbeta med oss ​​vid sådana förfrågningar.

 

Avbrutna transaktioner

 

Du kan avbryta en begäran om Spendback eller Spendback Incentive och få en återbetalning, minus de transaktionsavgifter som tillkommer, (a) inom 30 minuter efter att du godkänt överföringen, eller (b) när som helst därefter om transaktionen inte redan har börjat behandlas. Överföringar och inlösen till betalningsmetoder som t.ex. elektroniska överföringar kan inte avbrytas på grund av särskilda krav och regler för hantering av överföringar till sådana betalningsmetoder. Du måste kontakta betalaren omedelbart om du tror att ett fel har uppstått i samband med en överföring.

 

Ansvar vid överföringsfel

 

Det är ditt ansvar att se till att betalningsinformationen som lämnas för överföringen är korrekt och fullständig.Du ansvarar helt för att Hyperwallet förses med rätt information.Vi ansvarar inte för de åtgärder som du vidtar för att ge oss en betalningsinstruktion och förlitar oss på den information som du lämnar.Vi ansvarar inte för att medel skickas till en inkorrekt betalningsmetod på grund av att du lämnat felaktig betalningsinformation.DET ÄR DITT EGET ANSVAR ATT SE TILL ATT ALL INFORMATION PÅ BETALNINGSPORTALEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, BANKKONTONUMMER, BANKEN FÖR KONTOT, KORTINFORMATION, VALD VALUTA, ETC.,ÄR RÄTT INNAN DU GER EN BETALNINGSINSTRUKTION.OM FELANDE INFORMATION LÄMNATS, KAN DINA MEDEL DEBITERAS FRÅN ELLER KREDITERAS TILL FEL KONTO, KORT ELLER ANNAN DESTINATION. DET FINNS ÄVEN RISK ATT MEDLEN INTE KAN ÅTERKALLAS. Du måste kontakta betalaren omedelbart om du tror att ett fel har uppstått i samband med en överföring.

3.          Ytterligare villkor för användare i Kanada och USA

I USA och Kanada och förutom i de fall då Hyperwallet uttryckligen har accepterat någonting annat via dessa betalningsregler agerar Hyperwallet som ombud för betalaren vid utförandet av betalningsinstruktioner och överföringar av medel från betalaren till betalarens utsedda betalningsmottagare. Eftersom Hyperwallet är betalarens ombud utgör inte saldot i betalningsportalen ett lagrat värde som tillhör dig, utan det tillhör och ägs av betalaren fram till det att beloppet mottagits av dig genom din betalningsmetod, oberoende av dina möjligheter att dirigera eller instruera oss att genomföra betalningar i betalningsportalen till din valda betalningsmetod och/eller ytterligare tillvalstjänster, vilket inkluderar men inte är begränsat till Spendback- eller Spendback Incentive-betalningar.

 

I vissa begränsade fall och endast när detta uttryckligen tillåts av Hyperwallet via dessa betalningsregler eller betalningsportalen kan ett saldo på betalningsportalen betraktas som ett lagrat värde som tillhör dig. I sådana situationer behöver du inte upprätthålla något saldo i betalningsportalen för att få tillgång till tjänsterna. Saldot, om sådant finns, representerar ett anspråk utan säkerhet mot Hyperwallet och är inte försäkrat. Det finns inte heller någon statsfinansierad försäkring gällande för ett saldo på betalningsportalen. Du förstår att tjänsterna och betalningsportalen inte är bankkonton och att Hyperwallet inte är en finansiell institution. Medel som visas och överförs i samband med betalningsportalen ger ingen ränta. Hyperwallet skyddar ditt och andra användares saldon i enlighet med USA:s lagar för penningöverföring. Användarnas saldon hålls separat från vår affärsverksamhets medel och används inte för driftskostnader eller andra verksamhetsändamål. Saldon lämnas inte frivilligt ut till fordringsägare vid insolvens.

4.          Ytterligare villkor för Hyperwallet Systems Europe Limiteds användare

Villkor för e-pengar

 

Inledning

 

Dessa ytterligare betalningsregler gäller för Hyperwallet Systems Europe Limiteds användare och tecknas mellan dig och Hyperwallet Systems Europe Limited som närstående bolag för dessa villkor och de tjänster för e-pengar och betaltjänster som det närstående bolaget erbjuder. Enligt dessa villkor för e-pengar så får du (om din betalare har stöd för det och där det uttryckligen anges i betalningsportalen) ett Hyperwallet-konto för e-pengar som du kan använda för att ta emot betalningar från andra godkända e-kontohavare och/eller göra betalningar till andra användare, köpa varor och tjänster från betalare eller lösa in medel till en betalningsmetod.

 

Som vi tidigare angett i användarvillkoren, i vissa fall måste vi bekräfta din identitet innan du kan använda kontot för e-pengar eller får lösa in medel till en betalningsmetod.

 

Det kan hända att vi behöver ytterligare information för att slutföra våra kontroller, genomföra en betalning eller lösa in medel till en betalningsmetod.

 

Vad kan du göra med ditt konto för e-pengar?

 

Du kan använda kontot för att ta emot e-pengar som skickas som betalning från en betalare till dig via oss. Du kan använda de insatta e-pengarna för att:

 

 

Du kan inte sätta in medel på ditt konto för e-pengar (varken med kontanta medel eller kort). Du kan bara få medel insatta på ditt konto från din betalare. Betalningar från ditt konto måste göras med befintliga e-pengar (d.v.s. pengar som har satts in av andra användare av Hyperwallet). Du kan se dina insättningar, köp och eventuella återbetalningar på betalningsportalen som uppdateras dagligen.

 

Vad måste du göra för att säkra ditt konto?

 

Som tidigare angetts i användarvillkoren, måste du vidta alla rimliga åtgärder för att ingen annan ska kunna logga in på ditt konto på betalningsportalen eller ditt konto för e-pengar. Därför måste du upprätthålla tillräcklig säkerhet och kontroll av identifikationer, användarnamn, lösenord, personliga identifikationsnummer (PIN-koder) och andra koder som du använder för att få åtkomst till betalningsportalen och tjänsterna eller i samband med tjänsterna. Du måste meddela oss omedelbart genom att kontakta betalaren om du misstänker att någon har använt till konto utan tillåtelse.

 

Vilka begränsningar kan gälla för ditt konto för e-pengar?

 

Utgiftsgränser

 

Du godkänner att vi tillämpar utgiftsgränser på ditt Hyperwallet-konto, och vi informerar om vi gör det.

 

Stoppa en betalning

 

Vi förbehåller oss rätten att stoppa en betalning om:

 

 

Penningöverföring

 

Vissa av de utbetalningsmetoder som beskrivs ovan är betaltjänster som regleras i Storbritannien. Det betyder inte att du måste betala en deposition eller e-pengar till oss eller till något annat av Hyperwallets närstående bolag. I dessa fall gäller inte Storbritanniens bestämmelser för betaltjänster del 5 och förordningarna 54(1), 55(3), (4), 60, 62, 63, 64, 67, 75, 76 och 77 i förhållande till detta avtal.

5.          Regleringsuppgifter

HSI USA Inc. har sitt säte på 620 Eighth Avenue, New York, NY, 10018, USA och verkar under delstaten Utahs lagstiftning. Huvudkontorets adress är 11401 Century Oaks Terrace, Suite 401, Austin, TX, 78758, USA.

 

HSI USA Inc. är ett betaltjänstföretag som är licensierat i flera amerikanska delstater. Se Licenser och klagomål för en komplett lista.

 

Hyperwallet Systems Europe Limited är ett företag som är registrerat i England och Wales (reg.nr: 10215249). Verksamheten har sitt säte på 2nd Floor, 3 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, Storbritannien, M3 3EB. Huvudkontorets adress är Suite 211, 63 St. Mary Axe, London, EC3A 8LE, Storbritannien.

 

Hyperwallet Systems Europe Limited är en institution för elektroniska pengar som har licensierats av Storbritanniens finansinspektion (FCA) under förordningen om elektroniska pengar från 2011 (referens: 900698 i finansiella tjänsteregistret, Financial Services Register, som finns på www.fca.gov.uk/register) för utfärdande av elektroniska pengar och betaltjänster.

 

Hyperwallet Systems Inc. har sitt säte på Suite 2400, 745 Thurlow Street, Vancouver, British Columbia, Kanada, V6E 0C5 och verkar under kanadensisk lag. Huvudkontorets adress är Suite 300, 950 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Kanada, V6Z 1L2.

Hyperwallet Systems Inc. är ett betaltjänstföretag som är FINTRAC-registrerat enligt Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (referens: M08905000) för överföring av medel och handel i utländsk valuta.

 

 

 

SEKRETESSPOLICY

 

Klicka på följande länk för att komma till sekretesspolicyn: Sekretesspolicy. Policyn finns även tillgänglig på hyperwallet.com. Den reviderade versionen gäller från den tidpunkt då den publiceras.

 

 

 

 

ELEKTRONISK SIGNATUR- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY

 

Denna policy beskriver hur Hyperwallet kommunicerar med dig elektroniskt. I den mån som det tillåts godkänner du att få all kommunikation, avtal, policyer, agendor, tillägg, uttalanden, historik, transaktionsinformation, handlingar, upplysningar om lagar och tillsynsskydd samt allt annat innehåll (kollektivt ”kommunikation”) som vi tillhandahåller i samband med betalningsportalen och tjänsterna i elektronisk form istället för i pappersform. Elektroniska meddelanden från oss kommer att publiceras på betalningsportalen och/eller skickas till den primära e-postadressen som du angett i din profil på betalningsportalen.

Du accepterar att du måste tillhandahålla och bibehålla en giltig e-postadress som vi kan leverera elektroniska meddelanden till under den period som du har ett konto på vår betalningsportal, samt att du omedelbart måste meddela oss om eventuella ändringar till denna e-postadress. Du förstår att vi måste ha tillgång till en giltig e-postadress för att kunna tillhandahålla denna information. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna i din betalningsportalsprofil, inklusive e-postadress och adress, alltid är aktuella och aktiva, samt för de förluster som uppstår genom att du inte uppdaterat eller meddelat oss om en ändring i dina kontaktuppgifter. Du kan uppdatera dina personliga uppgifter när du vill genom att logga in på betalningsportalen.

Om du är bosatt i USA eller tar del av tjänster som regleras enligt amerikanska lagar, bekräftar och godkänner du ytterligare att ditt samtycke till elektronisk kommunikation tillhandahålls i samband med en transaktion som påverkar mellanstatlig handel enligt amerikanska Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, samt att både du och vi har för avsikt att tillämpa lagstiftningen i största möjliga mån för att validera vår möjlighet att göra affärer med dig elektroniskt.

Du förstår, godkänner och bekräftar att:(i) användaravtalet ingås elektroniskt, (ii) du uppfyller de minimikrav som anges nedan, och (iii) att samtycket gäller tills du återkallar samtycket genom att kontakta betalaren.Om du inte ger ditt samtycke eller om du återkallar ditt samtycke får du inte tillgång till betalningsportalen eller tjänsterna.

Du kan också få en papperskopia på alla elektroniska meddelanden inom 180 dagar efter det att vi skickade meddelandena i fråga till dig (inklusive en kopia av detta avtal) genom att skicka en skriftlig begäran till: Hyperwallet Systems Inc., Suite 300, 950 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Kanada, V6Z 1L2. Du måste skicka med ditt namn, ditt användar-ID på betalningsportalen och din adress. Du kommer att debiteras en administrationsavgift för utskriften och för att posta kopiorna plus frakt och hantering. Du kan ladda ner och skriva ut kopior gratis från betalningsportalen.

Du måste ha följande hård- och mjukvaror för att kunna ta emot elektronisk kommunikation:

 1. en dator
 2. Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP med Service Pack 1 och 2, Microsoft Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 eller Mac OS 10.X eller en senare version
 3. en säker (krypterad) webbläsare (Firefox 3.6 eller en senare version, Internet Explorer 8.0 eller en senare version, Chrome 4.0 eller en senare version, Safari 4.0 (Mac) eller en senare version)
 4. en surfplatta eller smartphone med tillgång till internet
 5. tillgång till internet genom en internetleverantör (ISP)
 6. en giltig e-postadress.

Alla elektroniska meddelanden betraktas som att ha mottagits av dig inom 24 timmar efter att vi skickat dem till dig eller publicerat dem på vår webbsida. Meddelanden som postas till dig anses vara mottagna av dig tre (3) arbetsdagar efter att vi skickat dem. All kommunikation, vare sig elektronisk eller på papper, från oss till dig anses vara ”skriftlig”. Se till att du skriver ut eller hämtar en kopia av användaravtalet och annan kommunikation som kan vara viktigt för dig.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta tillhandahållandet av din elektroniska kommunikation och kan även säga upp eller ändra villkoren för tillhandahållandet av elektronisk kommunikation efter eget gottfinnande.

 

 

 

[1]Omfattas endast av de delstatsspecifika egendomslagar som gäller i den delstat som du är bosatt i.

[2]Omfattas endast av de provinsspecifika egendomslagar som gäller i den provins som du är bosatt i.

check