PDF

Villkor för Resenärer

Senast uppdaterad: 8 november 2022

1. Introduktion

1.1 Villkoren för Resenärer är ett bindande avtal mellan EG Vacation Rentals Ireland Limited och Resenären. Vrbos verksamhet i Europa drivs av EG Vacation Rentals Ireland Limited på 25 St. Stephen’s Green, 3rd floor, Dublin 2, D02 XF99, Irland, med registreringsnummer 673084 (”Vrbo”, ”vi”, ”vår”, ”oss”). Vrbo är ett indirekt dotterbolag till Expedia Group, Inc. (”Expedia”) i USA. Vrbo tillhandahåller en internetplattform och diverse verktyg, tjänster och funktioner som görs tillgängliga på plattformen (”Vrbos plattform”) och som gör det möjligt för bostadsägare och fastighetsförvaltare att utannonsera sina bostäder och gör det möjligt för resande att välja bostäder samt interagera med bostädernas ägare och fastighetsförvaltare (gemensamt: ”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls via landspecifika webbadresser, inklusive, via Webbplatsen www.vrbo.com/sv-seeller Vrbo Groups plattformar eller system, och även via mobila applikationer (för mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter eller gränssnitt) (gemensamt benämnda ”Webplatsen”. . Betalningar för bokningar genom Webbplatsen (”Betaltjänsterna”) hanteras av tredjepartsleverantörer och/eller genom Vrbo eller av andra dotterbolag i och närstående parter till Vrbo Group (som definieras nedan) beroende på den valuta (”Vrbo Betalningar”) som tillhandahålls tillsammans med tredjepartsleverantörerna. I dessa villkor används i definitionssyfte (men inte för andra ändamål) begreppet ”Vrbo Group” med syftning på Expedia, Vrbo och dess respektive dotterbolag och närstående parter.
1.2 Dessa Villkor (”Villkor för Resenärer”) reglerar förhållandet mellan Vrbo och alla individer som använder eller kommer åt Webbplatsen och det innehåll eller tjänster som görs tillgängliga därigenom, som resenärer eller potentiella resenärer (i det följande kallad ”Resenär” eller ”du/dig”), och som inte använder den i egenskap av bostadsägare eller bostadsförvaltare (nedan ”Partners”) . Begreppet Resenärer inkluderar personer som använder Webbplatsen för att komma åt information om och boka bostäder för affärs- eller fritidsändamål, från Partners eller bostadsförvaltare. Bokningar av semesterboende via Webbplatsen regleras av dessa Villkor för Resenärer, medan bokningar av hotellrum via Webbplatsen regleras av Villkoren för Expedia Partners Solutions.
1.3. En Resenärs användning av Tjänsterna på en Webbplats omfattas av Vrbos användarvillkor som gäller för den Webbplats där bokningen slutförs (och inte nödvändigtvis den Webbplats där Bostaden ursprungligen var utannonserad). Om användarvillkoren på den Webbplats där du hittade Bostaden och användarvillkoren på den webbplats genom vilken du slutförde bokningen inte stämmer överens, ska Vrbos användarvillkor på den Webbplats genom vilken bokningen slutfördes äga företräde. Om du inte samtycker fullständigt till Villkoren för Resenärer, är du inte behörig att få tillgång till eller på annat sätt använda Webbplatsen.
1.4 Vrbo tillåter inte någon att registrera sig på Webbplatsen om de inte kan ingå rättsligt bindande avtal. Det innebär att Tjänsterna endast kan användas av personer som är 18 år och äldre.
1.5.Tillgången till vissa Webbplatsens sidor eller funktioner kan vara begränsade till de Resenärer som har registrerat ett konto hos oss och är inloggade på det kontot. Vrbo kan tillåta Resenärer att använda kompatibla tredjeparts autentiseringsproviders för att logga in och registrera sig på Vrbo snarare är att använda e-post och lösenord. Oavsett hur Resenären loggar in är resenären ansvarig för all aktivitet som äger rum under dennes konto och måste förvara sitt lösenord säkert. Resenären ska omedelbart kontakta Vrbo rörande varje oauktoriserad användning av Resenärens konto.
1.6 Vrbo kan från tid till annan komma att ändra Villkoren för Resenärer med anledning av t.ex. teknisk utveckling, ändrade affärsförhållanden, nya eller ändrade eller borttagna produkter eller funktioner, eller med anledning av ändring i tillämplig lag. Du meddelas 30 dagar i förväg om ändring av Villkoren för Resenärer eller vårt beslut om att säga upp dessa Villkor för Resenärer. Vi meddelar dig om sådana ändringar eller uppsägning via den e-postadress du angett till Vrbo. Besök den här sidan regelbundet för att läsa den aktuella versionen av Villkoren för Resenärer, då villkoren har bindande verkan för dig.
1.7 Vrbo kan be dig att direkt tillhandahålla personuppgifter. Exempelvis kan Vrbo be dig att tillhandahålla kontaktinformation, till exempel fullständigt namn, telefonnummer och e-postadress, för att tillhandahålla vissa funktioner såsom att genomföra din bokning av en Bostad. Mer information om vilka personuppgifter vi samlar in och dina rättigheter finns i vårt Integritetspolicy. Om du har angett ditt telefonnummer, notera att, enligt regler gällande hos dig, kan du ha rätt att registrera dig på en lista för att blockera samtal. Till exempel i Sverige kan du registrera dig via https://nixtelefon.org/.

2. Grundläggande information

2.1 Webbplatsen är en plattform där Resenärer kan se annonser för, och erhålla information om, bostäder som andra erbjuder för uthyrning (”Bostäder”); annonsörerna inkluderar bostadsägare, hyrestagare och bostadsförvaltare (var för sig benämnd ”Partner” samt tillsammans med en Resenär, gemensamt benämnd ”användare”). Vi kan även erbjuda andra verktyg och tjänster som gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och ingå avtal eller genomföra andra transaktioner med varandra.
2.2 Webbplatsen fungerar endast som ett forum för användare att interagera med varandra. Hyreskontrakt sluts endast mellan Resenären och Partnern. Vrbo är inte, och blir inte, part till något avtalsförhållande mellan Resenären och Partnern, och har i sin roll som webbhotell ingen skyldighet att medla i eventuella tvister som kan uppstå mellan Resenären och Partnern. Du bekräftar och samtycker till att Resenären och Partnern ansvarar för alla förpliktelser som uppstår ur sådana avtal, mellan Resenären och Partnern, samt att Vrbo inte är part till sådana avtal, inte fungerar som agent för Partners räkning och frånsäger sig allt ansvar som kan uppstå ur sådana avtal, även om en bokning av en bostad eller användning av andra verktyg, tjänster eller produkter sker via Webbplatsen, då Vrbo inte är part till något hyresavtal eller annat avtal mellan Resenärer och Partners och Partners betraktas inte som Vrbos tjänsteleverantörer. Vrbo är inte organisatör eller återförsäljare av paketresor under direktiv (EU) 2015/2302. Vad gäller distribution av Bostäder på webbsidor som inte bär Vrbos varumärke agerar inte Vrbo som återförsäljare av paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302.
2.3 Partners kan antingen vara enskilda fastighetsägare som agerar på konsument-till-konsument-basis, eller fastighetsförvaltare som agerar på företag-till-konsument-basis. Om du ingår ett hyreskontrakt med en Partner på konsument-till-konsument-basis bör du vara medveten om att konsumentlagstiftning inte tillämpas för kontraktet med Partnern. Partners är endast ansvariga för att fastställa huruvida de fungerar som konsument eller som företag och för eventuella påståenden de gör för Resenärer med hänsyn till deras status.
2.4 Resenärer är ansvariga för, och förbinder sig att följa alla lagar och regler som är tillämpliga på deras användning av Webbplatsen, deras användning av de verktyg, tjänster och produkter som tillhandahålls på Webbplatsen samt de transaktioner som de genomför antingen på Webbplatsen eller i samband med deras användning av Webbplatsen. Resenärer bör notera att Partners ansvarar för, och förbinder sig att följa, alla lagar och regler som är tillämpliga på annonseringen och uthyrningen av deras Bostad och bedrivandet av deras uthyrningsverksamhet. Vänligen notera att även om vi inte är part till någon hyrestransaktion och i den mån lagen tillåter inte åtar oss något ansvar för efterlevnaden av lagar och regler som gäller i förhållande till någon Bostad som Annonseras på Webbplatsen kan det under vissa omständigheter förekomma att vi trots detta är skyldiga att tillhandahålla information avseende någon annonsering för att efterleva statliga myndigheters eller tillsynsorgans utredningar, rättstvister eller administrativa förfaranden.
Serviceavgift som betalas av Resenärer
2.5 Serviceavgiften debiteras Resenärer (i varje enskilt fall, en ”Serviceavgift för Resenärer” eller ”TSF”, Traveller Service Fee) som bokar en Bostad från Vrbos plattform och betalas genom Vrbos betalningsprocess, och avgiften beräknas normalt som en procentandel av det totala hyresbeloppet (vilket kan inkludera ytterligare avgifter och skadedepositioner som debiteras av Partnern). Beloppet för TSF, samt eventuella tillämpliga skatter som tas ut av relevanta myndigheter på TSF-beloppet, kommer att visas för Resenärerna vid bokningstillfället och före den slutliga betalningen. Beroende på gällande lagar i den jurisdiktion där Resenären och/eller Partnern bor, kan TSF-beloppet åläggas (eller inkludera) moms, vistelseskatt eller någon annan motsvarande indirekt skatt som är gällande. TSF-beloppet kommer endast att återbetalas om Partnern accepterar en avbokning av Resenärens bokning och återbetalar hela hyresbeloppet. Partners godkänner att inte uppmuntra eller rekommendera en Resenär att försöka undvika eller kringgå TSF-beloppet som debiteras av Vrbo, och Resenären godkänner att inte försöka undvika eller kringgå TSF-beloppet.
2.6 Vrbo kan komma att ansvara för att samla in och vidarebefordra skatt (inklusive mervärdesskatt, omsättningsskatt eller annan liknande skatt) på TSF. Där så krävs, kommer Vrbo att förse Resenären med en faktura som anger beloppet på den skatt som har debiterats baserat på sådan TSF. Om Resenären har rätt till skattelättnad på indirekt skatt eller liknande på sådan TSF, måste Resenären förse Vrbo med nödvändig dokumentation och stöd för sådan skattelättnad.
2.7 Om Resenären är affärsresenär och är registrerad för mervärdesskatt eller är anställd i ett företag som betalar tillbaka mervärdesskatt, måste Resenären förse Vrbo med ett giltigt momsregistreringsnummer samt tillhörande fakturaadress, för att Vrbo ska kunna tillämpa mekanismen för omvänd skattskyldighet, där den är tillämplig, på TSF. Om Resenären har en fakturaadress som ligger i Irland är mekanismen för omvänd skattskyldighet ej tillämpbar och mervärdesskatt debiteras för Irland.
Vistelseskatt
2.8 Insamling och vidarebefordran av övernattningsskatt: Resenärer ansvarar för betalning av övernattningsskatt (enligt definitionen nedan). Lagarna kan variera i olika jurisdiktioner, men det kan krävas att skatterna samlas in och återbetalas som en procentandel av hyresbeloppet som fastställs av Partners, ett fast belopp per dag, ett belopp baserat på antal gäster, eller andra varianter, och kallas ibland "skatt på tillfälligt uppehälle", "hotellskatt", "inkvarteringsskatt", "stadsskatt", "rumsskatt" eller "turistskatt" ("övernattningsskatt"). I vissa jurisdiktioner, till exempel Frankrike, behöver endast Resenärer som är 18 år och äldre betala övernattningsskatt. Andra undantag av betalning av denna övernattningsskatt kan förekomma och i sådant fall ska Resenären kräva en återbetalning från relevant lokal myndighet som ansvarar för insamling av övernattningsskatten. Inom vissa jurisdiktioner, där lagen så tillåter, kan Vrbo efter egen bedömning besluta att samla in och vidarebefordra övernattningsskatten direkt på Partnernas räkning. Under sådana omständigheter behöver inte Partnerna vidta några åtgärder för att samla in denna från Partnerna och vidarebefordra denna skatt till stadsmyndigheterna. Inom alla sådana jurisdiktioner där denna procedur tillämpas, instruerar och auktoriserar Partnern härmed Vrbo att samla in övernattningsskatten från Resenärerna för deras räkning och gå vidare med de tillämpliga skattedeklarationskraven på orten, inklusive vidarebefordran av skattebeloppet. Vid tillämpning av Lagen 2017-1775av den 28 december 2017 samlas övernattningsskatt in i Frankrike av Vrbo med avseende på bokningar av semesterboenden I alla franska städer som har infört insamling och återbetalning av en övernattningsskatt ("taxe de séjour au reel").
2.9 Webbplatsen består av Bostadsannonser upprättade av Partners samt innehåll från annan tredje part. För sådant innehåll ansvarar Partnern eller annan tredje part som skapat innehållet den mån lagen tillåter har vi inget ansvar för sådant innehåll eftersom vi endast ger tillgång till sådant innehåll inom ramen för en tjänst som vi tillhandahåller dig liksom de hjälpmedel som vi tillhandahåller dig för att direkt kommunicera med Partnern för att göra en förfrågan avseende en Bostad och göra en bokning hos Partnern avseende hyra av sådan Bostad. Alla bokningar görs direkt hos Partnern och ditt avtal kommer endast att ingås med Partnern. Alla sådana avtal kommer att reglera din rätt att bo i och använda Bostaden och kan innehålla skyldigheter att betala ytterligare avgifter och skatter. Vrbo är inte part till något sådant avtal och i den mån lagen tillåter har Vrbo inget ansvar i förhållande till dig avseende Partnerns tillhandahållande av Bostaden. I vår roll som webbhotell ansvarar vi inte för och garanterar heller inte att informationen i Annonserna på Webbplatsen är sanningsenlig, korrekt eller tillförlitlig eller att utlåtanden/innehåll som tredje part publicerar är det heller. I tillägg till klausul 10, och i enlighet med dess webbhotellstatus, kommer Vrbo att ta bort innehållet om det framkommer att innehållet är olagligt.
2.10 Vrbo gör det möjligt för Resenärerna att välja vilken valuta priserna på Webbplatsen ska visas i och vilken valuta som ska användas vid betalning. De olika valutaalternativen baseras normalt på offentligt tillgängliga växlingskurser och är inte nödvändigtvis de bästa tillgängliga priserna. Om din valuta inte kan användas för en bokning debiteras du i Ägarens valuta. Vilken valuta som används och det exakta beloppet visas alltid tydligt vid betalning. Vår kompensation kan påverkas av vilken valuta du väljer att använda för betalning. Observera att det är möjligt att din bank eller kortleverantör kan ta ut växlingsavgifter, transaktionsavgifter eller andra avgifter om du väljer att betala i en annan valuta än den som är standard för ditt kort.

3. Annonsering av Bostäder och interaktion med Partners

3.1 Vänligen notera att Partnerna är helt ansvariga för all information, inklusive bilder, text och annat innehåll, som avser Bostäderna de utannonserar (”Annonser”), för att uppdatera annonserna och för att säkerställa (i tillämpliga fall) att de är korrekt översatta.
3.2 Om en Resenär hittar en intressant Bostad kan de skicka en förfrågan till Partnern (en ”Förfrågan” eller ”Förfrågningar”). Vi kan komma att erbjuda olika e-nyhetsbrev vid olika tillfällen avsedda att förbättra tjänsterna vi eller de erbjuder. Resenärer kan välja att ta emot sådana nyhetsbrev när de skickar förfrågningar eller avböja sådana nyhetsbrev när de gör bokningar på Webbplatsen och kan avboka prenumerationer på dessa e-nyhetsbrev närsomhelst genom vårt Kommunikationspreferenscenter, även om det kan ett tag innan förändrade preferenser träder i kraft.
3.3 Resenären får en bekräftelse av Vrbo när en Förfrågan har skickats till Partnern.
3.4 Partnern kan sedan kommunicera med Resenären direkt beträffande Förfrågan och Resenärer och Partners kan även kommunicera medvarandra via Webbplatsen (och via andra verktyg på Vrbo-plattformen).
3.5 Om Partnern har gjort det möjligt att boka online, kan Resenären göra en bokning online som ska godkännas eller avvisas av Partnern inom 24 timmar. För att betala online kan en Resenär, vars bokning har bekräftats av Partnern, betala med sitt kreditkort eller alternativa betalningsformer där dessa är tillgängliga. Kreditkortsbetalningar online behandlas genom betalningsportalen som erbjuds av antingen (1) våra betalningsleverantörer från tredjepart; (2) Vrbo Betalningar (med stöd från en betalningsleverantör från tredjepart); eller (3) i fallet med vissa integrerade Partners, genom Partnerns egna betalningsleverantörer från tredjepart.
Betaltjänsten online är föremål för användarvillkoren hos tredje part, eller, i samband med Vrbo Betalningar med stöd av tredje parts betalningstjänster, Accommodation Fee Collection Agreement (Avtal om uttag av logiavgift) och Resenären godtar och bekräftar att Vrbo inte har någon kontroll över eller något ansvar för denna tjänst (med undantag av Vrbo Betalningars skyldigheter enligt Avtalet om uttag av övernattningsavgift).
3.6 Partners som tar emot kreditkorts-, bank- eller övriga betalningsuppgifter från resenärer har vidtagit åtgärder för att hantera och skydda alla sådana uppgifter i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och bästa praxis.
3.7 Kommunikation mellan Resenärer och Partners via Vrbo-plattformen får inte innehålla e-postadresser eller telefonnummer. Vänligen ha i åtanke att all kommunikation på Webbplatsen (eller genom några verktyg som tillhandahålls på Webbplatsen, såsom Vrbo-plattformen) finns tillgänglig för Resenären och Partnern som deltar i kommunikationen samt för Vrbos anställda och representanter i syfte att uppfylla åtagandena till följd av Vrbos webbhotellstatus och för att utbilda Resenärer och Partners i hur man använder Vrbo-plattformen på rätt sätt samt för att försäkra efterlevnaden av Villkoren för Resenärer. Vrbo sparar kopior av samtliga e-postmeddelanden som skickas och tas emot via tjänsten.
3.8 Partners och Resenärer är endast ansvariga för innehållet i kommunikationen med varandra.

4. Rankning och synlighet i sökresultat

Vrbo kan inte garantera att annonser förekommer i en viss ordning i sökresultat på Webbplatsen. Ordningen på sökresultat varierar automatiskt beroende på vilket filter som Resenären använder, Resenärens preferenser, liksom Parternas "Rankning", vilket kan utgöras av bostadens egenskaper och kvalitén på upplevelsen som erbjuds. Bostadens egenskaper utvärderas utifrån olika faktorer såsom feedback från Resenären, bekvämligheter och bostadens läge. Kvalitén på upplevelsen utvärderas utifrån olika faktorer såsom kalenderns exakthet, Partnerns svarstider och godkännande av bokningar, konsekvens i prissättning, Partnerns avbokningsfrekvens och kvalitet på upplevelsen av vistelsen. Var en Annons placeras i sökresultaten kan även påverkas av deltagande i Boost-programmet, vilket gör det möjligt för vissa partners att använda ”power-ups”, som delas ut i samband med programmet, för att förbättra placeringen i sökresultaten för sina Annonser. Om annonsering sker på abonnemangsbasis kan sökresultat också variera beroende på de sökkriterier som Resenären använder. Vissa nya Annonser kan visas på särskilda platser på förstasidan. Vrbo förbehåller sig rätten att använda automatiskt varierande sökalgoritmer eller metoder för att optimera Rankningsresultat för specifika Resenärers upplevelser och den övergripande marknadsplatsen. Annonser som distribueras genom sidor som inte bär Vrbos varumärke är inte garanterade att visas på sådana sidor i någon specifik ordning eller överhuvudtaget. Sökresultat och ordning kan se annorlunda ut på Vrbos mobilapplikation respektive webbsida. För att optimera sökupplevelsen för både Partners och Resenärer samt för att förbättra Rankningsprocessen förbehåller sig Vrbo rätten att göra slumpvisa test vilka är begränsade i varaktighet men kan komma att ändra hur vi visar Annonser och sökresultat.

5. Registrering och upprättande av Konto

5.1 Om en Resenär önskar använda tjänsterna som finns tillgängliga på Webbplatsen, måste Resenären registrera sig på Webbplatsen. Vrbo ger inte någon tillåtelse att registrera sig på denna Webbplats såvida de inte kan ingå rättsligt bindande avtal. När Resenären har registrerat sig på Webbplatsen erhåller Resenären ett användarkonto för Webbplatsen (ett ”Konto”).
5.2 För att erhålla ett Konto måste en Resenären följa alla anvisningar som anges av Vrbo under registreringen. En Resenär kan registrera sig för ett Konto med en personlig e-postadress eller med eller med användning av en e-postadress och namn som används för sådana tredjepartsautentiseringar som accepteras i samband med registrering på Vrbo (t.ex. Facebook).
5.3 Resenärens Konto inkluderar information som görs tillgänglig för andra användare av Webbplatsen. I ett Konto ingår bland annat:
· En dedikerad sida som kallas för ”Min profil”-sida på vilken Resenärens användarnamn kommer att anges som ett obligatoriskt fält. Andra personliga uppgifter och reseinformation är valfria efter Resenärens eget gottfinnande;
· Möjlighet att skapa en ”resetavla” för att spara, organisera och dela bostadsinformation;
· Lägga upp recensioner av hyrda Bostäder;
· Länka Resenärens tredjepartsautentiseringsföretags konto. Genom att logga in med med sådant konto eller länka ett Konto, godkänner Resenären att dennes inloggningsuppgifter överförs från tredje part;
· En länk till Svar av Partner (vilket definieras nedan).
5.4 Skatteregler kan göra att vi måste samla in lämpliga Skatteuppgifter från Resenärer. Resenären ansvarar för att säkerställa att alla uppgifter som lämnas är korrekta, fullständiga och hålls uppdaterade.
5.5 Resenärer kan inaktivera sina Konton när som helst och kan även ta bort länkningen till sina Konton och offentliga profilsidor hos tredje part när som helst. Resenärer kan ta bort länkningen till sina Konton genom att gå direkt till inställningssidan på Resenärsprofilen. Du förstår och accepterar att även om du inaktiverar ditt Konto kan uppgifter bevaras av Vrbo Group. Du förstår och samtycker även till användning av din data i enlighet med Integritetspolicy och Cookiepolicyn. Du förstår och accepterar även att data relaterade till dina transaktioner med Vrbo Group kan ha överförts till och finnas kvar på andra Webbplatser, exempelvis Google om Googles sökmotorteknik har kopierat innehåll från Vrbo Groups Webbplatser eller system. För ytterligare information om dina rättigheter beträffande personuppgiftsbehandling (såsom radering och tillgång till information), se vårt Integritetspolicy.
5.6 Vrbo använder även Google Analytics för att samla in statistik beträffande användningen av Webbplatsen. Ytterligare detaljer finns i Integritetspolicyt och Cookiepolicyn samt i Googles egen Integritetspolicy. Google kan sammanställa data som samlas in från deras olika tjänster, inklusive Google Analytics, Google översätt, Google Maps och andra Google-tjänster, inklusive YouTube. Du förstår och accepterar att Vrbo Group inte har någon kontroll över Googles datainsamling.
5.7 Vrbo erbjuder inga lojalitets- eller bonusprogram på de Webbplatser som bär Vrbos varumärke. Annonser som distribueras på sidor som inte bär Vrbos varumärke kan omfattas av lojalitetsprogram som erbjuds på sådana sidor, enligt gällande regler och villkor för sidorna i fråga.

6. Vrbos rättigheter och skyldigheter

6.1 Vrbo ska sträva efter att på ett korrekt sätt på Webbplatsen framställa bilder som Partners tillhandahåller. Resenärer godkänner emellertid att avvikelser från originalfoton kan uppkomma vid avläsning av icke-digitala bilder och p.g.a. individuella bildskärmsinställningar och att Vrbo inte har något ansvar eller någon ersättningsskyldighet för sådana avvikelser.
6.2 Du bekräftar vidare att Partners – inte Vrbo (i den mån lagen tillåter) – är ansvariga för att foton och beskrivningar återger Bostaden ifråga korrekt.
6.3 Användarverifikationer på Internet är komplicerade och vi kan inte ta något ansvar för att bekräfta varje användares påstådda identitet. Vi uppmanar Resenärer och Partners att kommunicera direkt med varandra genom de verktyg som tillhandahålls på Webbplatsen, även om inte heller detta utgör någon garanti för identiteten hos den person som du kommunicerar med. Vidare uppmanar vi Resenärer att vidta andra rimliga åtgärder för att försäkra sig om identiteten hos Partnerna och Bostaden samt andra relevanta uppgifter rörande din bokning eller potentiella bokning. Du åtar dig att (i) hålla dina lösenord och online-ID till både ditt konto hos oss och ditt e-postkonto säkra och hemliga så att endast de som har behörighet att använda dina konton har tillgång till dem, (ii) instruera varje person som du ger tillgång till ditt online-ID och lösenord att han/hon inte får avslöja detta för någon obehörig person, (iii) omedelbart underrätta oss samt skapa ett nytt online-ID och lösenord om du tror att ditt lösenord till antingen ditt konto hos oss eller till ditt e-postkonto har blivit känt för någon obehörig person och (iv) omedelbart underrätta oss om du blir kontaktad av någon som efterfrågar ditt online-ID eller lösenord. Vidare åtar du dig, om vi misstänker obehörig åtkomst till ditt konto, att på uppmaning från oss omedelbart ändra ditt ID och lösenord och vidta varje annan relaterad åtgärd som vi har skälig anledning att efterfråga. Vi avråder dig ifrån att ge någon annan tillgång till ditt online-ID till ditt konto hos oss eller ditt e-postkonto. Om du trots detta lämnar ut ditt online-ID eller lösenord till någon eller om du underlåter att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder i förhållande till sådan information är du ansvarig för alla transaktioner som den personen utför vid användandet av ditt konto hos oss och/eller ditt e-postkonto, detta inkluderar även sådana transaktioner som är bedrägliga eller som du inte hade avsett eller önskat och Vrbo har ingen ersättningsskyldighet till dig i en sådan situation.
6.4 Du bekräftar att Vrbo inte ansvarar för att kontrollera identitet, eller för beteendet, hos Partners eller för att kontrollera en Bostads typ, tillstånd eller existens.
6.5 Vrbo kan vid behov (vilket inkluderar för att förhindra bedrägeri från tredjepart och i samband med klagomål, anmälningar eller potentiella rättstvister) avslöja en proportionsenlig del av Resenärens personuppgifter för relevanta tredjeparter som formellt och skriftligen har begärt uppgifterna via sitt juridiska ombud, en kompetent myndighet eller genom domstolsbeslut, stämning eller hämtningsorder.
6.6 Vrbo förbehåller sig rätten att överlåta dessa Villkor för Resenärer, samt att delegera eller ingå underentreprenörsavtal för att överlåta enskilda eller alla rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor för Resenärer, till en tredje part eller någon annan enhet som ingår i Vrbo Group, men kommer inte att göra detta på ett sätt som minskar några garantier som du ges enligt dessa Villkor för Resenärer.

7. Immateriella rättigheter

7.1. Allt innehåll som visas på Webbplatsen skyddas av upphovsrätt- och databas-rättigheter. Återgivning av Webbplatsen, i sin helhet eller delvis, inklusive kopiering av text, grafik eller utformning, är förbjuden.
7.2 Resenärer har rätt att ladda ner, visa och skriva ut enskilda sidor på Webbplatsen som bevis på ett avtal med Vrbo och för att erhålla en kopia på deras bokningar. Den relevanta filen eller utskriften måste tydligt visa texten ”© Copyright 2020, Vrbo-ett Expedia Group-företag. Med ensamrätt”.
7.3 Om en Resenär skickar in eller överför via Webbplatsen (eller Vrbos plattform eller system) något innehåll av någon som helst typ, inklusive text eller bilder, åtar sig Resenären att han/hon har laglig rätt att göra det.
7.4 I den mån Resenärers Recensioner eller annat innehåll innehåller varumärken eller andra skyddade namn eller märken garanterar Resenärer att de har rätt att använda sådana namn eller märken.
7.5 Genom att ladda upp Innehåll på Webbplatsen, ger Resenären Expedia Group, Inc., Vrbo och deras dotterbolag, (gemensamt: "Vrbo Group), och närstående, under sådan tid som eventuellt existerande immateriellt rättsskydd föreligger härför , och successivt under perioden som publiceringen finns på Webbplatsen eller andra medier, en icke-exklusiv licens utan geografisk begränsning avseende de immateriella rättigheterna till materialet, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten och varumärkesrätten till detsamma för de Godkända ändamål som definieras och fastställs nedan. Om tillämpligt och i den utsträckning sm tillämplig lag tillåter avstår Resenären ideella upphovsrättigheter eller beviljar en icke-exklusiv, ersättningsfri, överlåtbar och oåterkallelig licens till Vrbo Group för användning av Resenärens ideella upphovsrättigheter i något innehåll.
i) "Innehåll" innefattar text, beskrivningar, recensioner, foton, bilder och allt annat innehåll som Resenären skickar till Webbplatsen.
ii) "Beviljade rättigheter" består av följande: en icke-exklusiv, ersättningsfri, evig, överlåtbar, oåterkallelig licens att under perioden som publiceringen finns på Webbplatsen eller andra medier, för att reproducera, översätta, distribuera, publicera, offentligt visa och visa upp sådant innehåll världen över.
iii) "Godkända ändamål" innebär att visa och använda Innehållet på Webbplatsen, på alla webbplatser och på alla hittills kända medier och härefter utvecklade av Vrbo och Expedia, Inc., alla dotterbolag, relaterade närstående företag och närstående företag till Vrbo och Expedia Group, Inc.

8. Resenärers konton, kommunikationer och recensioner

8.1 Resenärer får endast tillhandahålla korrekt och sanningsenlig information beträffande deras identitet, inklusive vilket land de bor i, på sina Konton och profilsidor samt via eventuella andra kommunikationer på Webbplatsen, inklusive recensioner av Bostäder.
8.2 Meddelanden som skickas via Vrbos system ska bara avse genuina Bokningsförfrågningar. Vi tolererar inte skräppost eller oombedda kommersiella elektroniska kommunikationer av något slag. Vrbos system får inte användas på otillbörligt sätt, exempelvis genom att skicka oombedd kommersiell kommunikation (skräppost) eller avslöja användares personliga uppgifter för tredje part, såvida du inte har uttryckligt tillstånd från användaren. E-postmeddelanden och Webbplatsrekommendationer som överförs via funktionen ”Rekommendera den här Webbplatsen” får endast skickas med mottagarens samtycke.
8.3 Resenärer som har bokat genom Webbplatsen kan lägga upp sina recensioner av Partners Bostäder (”Resenärsrecensioner”) på Webbplatsen. Partnern ges en möjlighet att läsa Resenärsrecensioner och besvara dem. Mer information om Resenärsrecensioner och Svar från Partners finns här. Partners kommer också att ha möjlighet att betygsätta Resenärens vistelse (”Svar från Partner”) och Svar från Partners kommer att göras tillgängliga för Partners som du tar kontakt med. När antingen Resenären eller Partnern har skickat en recension, har den andra parten fjorton dagar på sig att skicka en recension. I enlighet med dess webbhostingstatus ska Vrbo ta bort innehållet om det framkommer att innehållet är olagligt. Dessutom kan Vrbo neka att publicera Innehåll eller ta bort Innehåll som Vrbo finner bryta mot riktlinjerna beträffande Innehåll. Resenärer kan överklaga beslutet att ta bort Innehåll genom att kontakta Kundservice.
Därutöver frånsäger sig Vrbo uttryckligen allt eventuellt ansvar för Resenärs- eller Partnerrecensioner, om inte annat följer av skyldigheterna enligt dess webbhostingstatus (till exempel borttagning av innehåll som rapporterats olagligt). Resenären bekräftar och godkänner att Vrbo får göra sådana Partnerrecensioner tillgängliga för andra Partners som Resenären kontaktar genom Webbplatsen. Ytterligare information om processen för Svar från Partner finns här.
8.4 Notera att Vrbo inte verifierar och inte heller rimligen har möjlighet att verifiera korrektheten eller liknande hos Resenärsrecensioner, Svar från Partners eller Partnerrecensioner.
8.5 Vrbo kräver dock att alla Resenärsrecensioner, Svar från Partners och annan kommunikation som sker via Vrbos system ska följa riktlinjerna beträffande innehåll och kan vägra att publicera sådan kommunikation som inte uppfyller kraven. Vrbo kommer inte ändra eller på annat sätta justera recensioner för en Resenärs eller Partners räkning. Resenärer respektive Partners kan kontakta Kundtjänst för att ta bort recensioner som de publicerat. Vrbo meddelar användaren om orsakerna till att innehållet inte visas eller har tagits bort från Webbplatsen och användaren kan skicka eventuella kommentarer till Vrbo. Resenärer kan överklaga beslutet att ta bort Innehåll genom att kontakta Kundservice.
Resenären samtycker till att efterleva all tillämplig exportlag och/eller handelsförbud. Vidare framhåller Resenären att han/hon inte är med på amerikanska statens lista över förbjudna parter och framhåller att han/hon är myndig att ingå avtal med Vrbo.
8.6 Vrbo utför i allmänhet inte identitetskontroller. Om en Resenär misstänker att Partnern har tillhandahållit falska uppgifter får de gärna underrätta Vrbo via Kundtjänst.
8.7 Vrbo efterlever villkoren i sitt Integritetspolicy. Ytterligare detaljer finns i Integritetspolicy. Resenärer bör notera att Partners generellt sett ger tillstånd till Vrbo att vidarebefordra Partners kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, till Resenärer i samband med bokning av en Bostad. Resenärer kan begära sådana uppgifter i utbyte mot bevis på bokning; alternativt kan dessa detaljer göras tillgängliga via deras Konton.

9. Förbud

Resenären får inte, vare sig direkt eller indirekt:
· Med hänsyn till Webbplatsen, dess innehåll och databaserna som utgör Webbplatsen, i någon som helst form, vare sig genom att använda automatiska enheter eller manuella processer, utnyttja, kopiera, distribuera, återskapa, redigera, översätta, göra allmänt tillgängliga eller avkoda dessa;
· Övervaka innehållet på Webbplatsen eller Vrbos plattform eller system med hjälp av robotar, spindlar eller andra automatiska medel; dock med förbehåll att ett begränsat undantag från föregående begränsning tillhandahålls internetsökmotorer för allmänt ändamål (detta inkluderar ej någon Webbplats eller sökmotor eller annan tjänst som tillhandahåller bostadsannonser eller reklam för bostäder tillgängliga för uthyrning eller någon delmängd av desamma eller vars verksamhet erbjuder tjänster som konkurrerar med Vrbo) och icke-kommersiella offentliga arkiv som använder verktyg för att samla in uppgifter uteslutande för ändamålet att visa hyperlänkar till Webbplatsen, förutsatt att de gör detta från en stabil IP-adress eller mängd IP-adresser med användning av en enkelt identifierbar agent och uppfyller Vrbos robots.txt fil;
· Använda Webbplatsen eller Vrbos plattform eller system för något annat syfte än vad som anges i dessa Villkor för Resenärer;
· Använda Webbplatsen eller verktygen och tjänsterna på Webbplatsen i syfte att boka eller erbjuda en annan Bostad än en Bostad med en giltig Annons;
· Återge någon del av Webbplatsen på en annan webbplats eller på annat sätt, med användning av någon enhet, inklusive, men inte begränsat till, användning av en ”ram” runt Webbplatsen eller någon annan inramningsteknik för att infånga någon del eller aspekt av Webbplatsen, eller spegla eller återskapa någon del av Webbplatsen;
· Lägga upp eller skicka till Webbplatsen eller Vrbos plattform eller system något innehåll eller några program som på grund av storlek eller funktion kan skada Vrbos datorer eller nätverk;
· Inkludera innehåll på Webbplatsen eller Vrbos plattform eller system som bryter mot någon tillämplig lag, eller som uppmuntrar till något sådant brott;
· Använda Webbplatsen eller Vrbos plattform eller system på ett sätt som kan utsätta ett datorsystem eller nätverk för fara, inklusive genom att göra tillgängligt ett virus (där ”virus” inkluderar alla program som avsiktligt introduceras i ett system och som utför en värdelös och/eller destruktiv funktion, såsom att visa ett irriterande meddelande eller systematiskt skriva över informationen på en användares hårddisk);
· lägga upp eller överföra information som på något sätt är falsk, bedräglig eller vilseledande, eller utföra någon handling som kan betraktas som ”nätfiske” (oavsett om det är primärt, sekundärt eller något annat) eller som skulle ge upphov till straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar;
· Lägga upp eller överföra något olagligt, hotfullt, skadligt, förtalande, kränkande, obscent, oanständigt, anstötligt, uppviglande, sexuellt explicit, pornografiskt eller stötande material; eller
· Hänvisa till Vrbo eller någon enhet i Vrbo Group på ett sätt som kan få någon att tro att Resenären eller någon webbplats är sponsrad av, förknippad med eller rekommenderad av Vrbo eller någon i Vrbo Group.
Om vårt automatiserade system för att upptäcka bedrägerier upptäcker att din bokning eller ditt konto visar tecken på bedrägeri, missbruk eller misstänkt användning, kan Vrbo avboka alla bokningar som är kopplade till ditt namn, din e-postadress eller ditt konto samt stänga eventuella länkade konton.

10. Rätt att radera innehåll

Resenärer är skyldiga att se till att deras kommunikationer och innehåll som läggs upp via eller i samband med Webbplatsen, inklusive Resenärsrecensioner och kommunikationer med Partners, inte strider mot tillämplig lagstiftning, någon person eller enhets rättigheter eller innehåller falsk information, förolämpande språk, något ärekränkande eller förtalande, något som kränker annans upphovsrätt, dataskyddslagen eller riktlinjerna beträffande innehåll. Vrbo kan komma att granska alla data på Webbplatsen eller Vrbos plattform eller system och ta bort dem eller ändra dem när de inte längre är korrekta eller aktuella. Utan att det påverkar eventuella andra tillgängliga rättsmedel ska Vrbo vara berättigat att omedelbart avlägsna från Webbplatsen alla eventuella kommunikationer eller innehåll som bryter mot dessa krav, och avbryta eller förhindra användandet av alla relaterade Konton, utan hinder för Vrbos skyldigheter enligt dess webbhotellsstatus. Användaren kommer att meddelas om orsakerna till varför åtgärder har vidtagits och kan själv skicka eventuella kommentarer till Vrbo.

11. Meddelanden och klagomål

11.1 Vrbo Group respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att Partners gör detsamma. Vrbo har och driver en policy som inte tillåter användare att publicera material som gör intrång på andras upphovsrätt, och under lämpliga förutsättningar avslutar Vrbo konton för prenumeranter och kontoinnehavare som upprepar intrång. Upprepade publiceringar av material som innebär intrång orsakar avstängning av tjänsten.
11.2 Copyrightanmälningar. I enlighet med Digital Milennium Copyright Act (i USA), E.-handelsdirektivet (i EU) och liknande lagstiftning som avser upphovsrättsligt skyddat innehåll online, vid misstanke om intrång i upphovsrätten på eller via Webbplatsen, vänligen fyll i och skicka in en Vrbo Copyright Infringement Complaint Form (”Anmälan”) till Vrbos angivna Upphovsrättsansvarig som anges nedan. När vi tagit emot Anmälan, kommer Vrbo att vidta lämpliga åtgärder, inbegripet att radera det påtalade materialet från Webbsidan och/eller stänga det Konto om så är lämpligt. Vänligen inkludera följande i Anmälan:
• Uppgifter som identifierar det upphovsrättslig skyddade materialet som de påstådda intrånget avser, eller, om flera upphovsrättsligt skyddade verk förekommer på en och samma ställe online och omfattas av samma anmälan en representativ lista på verken ifråga;
• Uppgifter som identifierar bilder eller material som påstås bryta mot din upphovsrätt eller som är föremål för kränkande aktiviteter och som du anser bör tas bort, med tillräcklig information för att Vrbo ska kunna hitta specifika bilder eller material.
• Din kontaktinformation, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och, om tillgänglig, en e-postadress till vilken du kan kontaktas.
• Följande uttalande: Jag har i god tro anledning att förmoda att användning av materialet i anmälan inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller enligt lag.
• Följande uttalande: Informationen i detta tillkännagivande är korrekt, och, med vetskap om straffet för mened och oskyldigt utpekande förklarar jag att (välj en) (i) jag är ägaren eller (ii) jag har rätt att agera på ägarens vägnar vars exklusiva rättighet påstås kränkas.
• Och en fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att handla på ägarens vägnar av den exklusiva rätten som påstås ha kränkts.
Skicka anmälan till Vrbos upphovsrättsansvarige:
Michael R. Graham
c/o Expedia, Inc.
Legal Department – Copyrights
1111 Expedia Group Way W Seattle, Washington 98119
United States of America
Email: HA-Copyright@expedia.com
Telephone: 206-481-7200
11.3 Copyright-motanmälningar. Om material som du har publicerat har tagits ner på grund av en copyrightanmälan, kan du skicka in en motanmälan via e-post eller brev som anger informationen nedan. Det kan ligga i ditt intresse att få juridisk rådgivning innan du gör detta. Inkludera följande uppgifter:
(1) Identifiering av det specifika innehållet som togs bort eller inaktiverades samt var innehållet fanns på Vrbos Webbplats. Ange webbadressen om möjligt.
(2) Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
(3) Ett uttalande där du godkänner jurisdiktionen hos Federal District Court för det juridiska området där din adress ingår, eller om din adress ligger utanför USA, för alla juridiska distrikt där Expedia, Inc. kan finnas, samt att du kommer att acceptera delgivning från parten som anmälde ditt innehåll eller dess juridiska ombud.
(4) Följande uttalande: ”I swear, under penalty of perjury, that I have a good faith belief that the content identified above was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification.”
Skriv under dokumentet och skicka det till följande adress eller e-postadress:
Vrbos upphovsrättsansvarige:
Michael R. Graham
c/o Expedia, Inc.
Legal Department – Copyrights
1111 Expedia Group Way W
Seattle, Washington 98119
USA
E-post: HA-Copyright@expedia.com
Telefon: 206-481-7200
11.4 Varumärkesanmälningar. Om du anser att webbplatsen eller en Annons bryter mot eller missbrukar ditt varumärke, vänligen fyll i en skriftlig Vrbo Trademark Misuse Complaint Form och skicka den till Vrbos varumärkesombud listad nedan. Efter mottagande av ett meddelande kommer Vrbo att vidta lämpliga åtgärder, inklusive att informera Partner som publicerade den påstått intrångsgörande användningen med en begäran om att överväga och svara på Anmälan, ta bort av tydligt intrångsgörande återgivningar från Annonsen eller webbplatsen och / eller att avsluta av Vrbo-användarens konto om så är lämpligt
Vänligen inkludera i meddelandet:
(1) Identifiering av varumärket som påstås ha kränkts.
(2) Identifiering av webbplatsen eller listor som varumärket påstås missbrukas på.
(3) Din kontaktinformation, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och, om tillgänglig, en e-postadress till vilken du kan kontaktas.
(4) Följande uttalande: Jag i god tro anledning att förmoda att användning av ovanstående kännetecken inte är godkänt eller tillåtet
(5) Följande uttalande: Informationen i detta tillkännagivande är korrekt, och med vetskap om straffet för mened eller oskyldigt utpekande förklarar jag att (välj en) (i) jag är ägaren eller (ii) jag har rätt att agera på ägarens vägnar avseende dennes exklusiva rätt som påstås kränkas.
(6) Och en fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att handla på ägarens vägnar av den exklusiva rätten som påstås ha kränkts.
Skicka anmälan till:
Trademark Claims
c/o Expedia, Inc.
Legal Department
1111 Expedia Group Way WSeattle, Washington 98119
United States of America
Email: HA-Trademarks@expedia.com
Telephone: 206-481-7200
11.5 Patentmeddelanden. Ett eller flera patent som ägs av Vrbo Group och/eller Expedia-företagen kan gälla för den här Webbplatsen samt de funktioner och tjänster som görs tillgängliga via Webbplatsen. Delar av denna Webbplats drivs med licens från ett eller flera patent. Andra patentansökningar har gjorts.

12. Vrbos ansvar

12.1 Webbplatsen utgör endast ett forum som möjliggör för dig att se Bostäder som annonseras på Webbplatsen, kommunicera med Partners beträffande förfrågningar eller frågor som du har eller för att göra en bokning hos en Partner avseende uthyrning av en Bostad. I den mån lagen tillåter åtar vi oss inget ansvar i förhållande till avtal som du ingår med en Partner avseende eventuell Bostad som du bokar, förutom i den mån vi samlar in skatteuppgifter och/eller övernattningsskatt på Partnerns vägnar, och i den mån lagen tillåter accepterar vi heller inget ansvar för de handlingar eller uteblivna handlingar av Partners eller annan person eller personer eller part i samband med Bostaden. Beträffande alla Bostäder kommer ditt avtal att vara med Partnern och hans/hennes allmänna villkor kommer att vara tillämpliga på din bokning. Dessa villkor kan innebära att Partnernas ansvar gentemot dig utesluts eller begränsas och du rekommenderas att läsa villkoren noggrant innan du gör en bokning.
12.2 Vi tillhandahåller inte ansvarsskyddsförsäkring åt Partners, bostadsförvaltare eller Resenärer; detta oavsett om en användare erhåller försäkringsskydd från någon av vår tredjeparts leverantörer. Resenärer rekommenderas att teckna lämplig reseförsäkring som täcker deras bokning av Bostaden hos en Partner inklusive avseende situationen att Resenären måste avboka bokningen. Det är Resenärens ansvar att se till att den försäkring som tecknas är lämplig för Resenärens behov.
12.3 Som konsument har du vissa rättigheter (inklusive att vi tillhandahåller tjänster med rimlig aktsamhet och kompetens). Ingenting i dessa Villkor för Resenärer påverkar dina lagliga rättigheter. För detaljerad information om dina juridiska rättigheter går du till webbplatsen Konsumentverket, https://www.konsumentverket.se/ eller ringer 0771–42 33 00.
12.4 Vrbo är, i enlighet med dess webbhostingstatus, ansvarigt i händelse av fel orsakat av Vrbo. Om du är konsument är Vrbo ansvarigt för förlust eller skada som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa Villkor för användare eller vår underlåtenhet av rimlig aktsamhet och kompetens, men i den mån lagen tillåter är vi inte ansvariga för förlust eller skador som inte är förutsebara. Förlust eller skada är förusebart om det är uppenbart att det kommer att hända, eller om, vid tidpunkten då dessa villkor ingicks, både vi och du visste att det kunde hända, till exempel om du diskuterade det med oss.
12.5 I den mån lagen tillåter ansvarar Vrbo inte för krav, grund för talan, fordringar, återkrav, förluster, skadestånd, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av något slag, inclusive rimliga juridiska avgifter,("Krav"), framställt eller föranlett av tredje parter som avser, härrör från eller uppstår i samband med: (a) något material eller innehåll som du har tillhandahållit på Webbplatsen; (b) din användning av något innehåll på Webbplatsen; (c) att du bryter mot dessa Villkor för Resenärer; eller (d) din användning av Bostaden, såvida det inte uppstår till följd av fel orsakat av Vrbo. Vrbo meddelar dig omedelbart i händelse av sådana krav. Om du är missnöjd med Webbplatsen (eller Vrbos plattform eller system) eller inte samtycker till någon del av dessa Villkor för Resenärer, är ditt enda och uteslutande medel gentemot Vrbo att upphöra med användningen av Webbplatsen. Ingenting i dessa Villkor för Resenärer ska utesluta eller begränsa Vrbo Groups ansvar för dödsfall eller personskada som resulterar från dess försumlighet; skador på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt; ansvar enligt tvingande lag; heller inte Vrbo Groups ansvar för bedrägeri eller bedräglig missvisande utfästelse.
12.6 Återbetalningar behandlas omedelbart, men det tar olika lång tid att få igen beloppet beroende på vilken betalningsmetod och vilket betalsystem du använde.Återbetalningar sker i samma valuta som den ursprungliga betalningen. Valutaomvandling görs av respektive bank med användning av dess vid tidpunkten tillämpade valutakurser som kan vara en annan än den valutakurs som gällde vid tiden för din betalning. I tillägg till detta kan banken komma att dra av bankavgifter som den resande ådragit sig under bokningsprocessen eller som en del av återbetalningsprocessen från det belopp som ska återbetalas och om så sker kommer detta inte att ersättas av Vrbo.

13. Övrigt

13.1 Dessa Villkor för Resenärer lyder under gällande lag i Irland och ska vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Irland, utan att det påverkar tillämplig lag och jurisdiktion där Partnern är bosatt (om Partnern är konsument). Som ett exempel, om en Partner är en konsument baserad i Frankrike, tillämpas obligatoriska bestämmelser för fransk lagstiftning och franska domstolar har jurisdiktion.
13.2 Dessa Villkor för Resenärer, Integritetspolicyn och Cookiepolicyn utgör hela avtalet mellan Vrbo och Resenären med avseende på ämnet ifråga.
13.3 Vrbo rekommenderar att du sparar din egen kopia av dessa Villkor för Resenärer i en separat fil på din enhet eller i utskriven form.
13.4 Vrbos underlåtelse att agera med avseende på Resenärens eller någon annans överträdelse mot dessa Villkor för Resenärer innebär inte att Vrbo avsäger sig rätten att agera med avseende på senare eller liknande överträdelser.
13.5 Rubrikerna på klausulerna är avsedda att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av dessa Villkor för Resenärer
13.6 Om du är konsument och bosatt i Sverige, accepterar du följande:
I det fall tvist uppkommer mellan Dig och Vrbo, har du möjlighet att använda dig av ett konventionellt medlingsförfarande eller någon form av alternativ tvistlösningsmetod definierad i lag. Det tvistlösningsinstitut som Vrbo förlitar sig på i Sverige är Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) (www.arn.se). Efter att du har skickat in en skriftlig begäran till Vrbo, och i det fall du inte fått tillfredställande svar från Vrbo inom 60 dagar, har du möjlighet att göra en anmälan om tvisten till ARN i enlighet med de villkor som anges på ARN:s hemsida. Du kan kontakta tvistlösningsinstitutet via följande adress:
ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon växeln: 08 508 860 00
E-post: arn@arn.se
Du kan även skicka in dina anmälningar om tvister med Vrbo till Europakommissionens plattform för att lösa tvister, som är tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr.
Avslutningsvis om du är näringsidkare kan du skicka din tvist med Vrbo till Stockholms Handelskammares medlingsinstitut https://sccinstitute.se/tvistlosning/medling/https://sccinstitute.se/tvistlosning/medling/ för medling. Denna hänvisning innebär inte en att Vrbo accepterar medling i tvisten eller accepterar skiljeförfarande för tvistens biläggande.
13.7 Detaljer om hur du lämnar in ett klagomål på en fastighet med Vrbo finns.