PDF

Villkor för Partners

Senast uppdaterad: 4 november 2022
1. Introduktion
1.1 Villkoren för Partners utgör ett bindande avtal mellan Vrbo och Partnern. Vrbos verksamhet i Europa drivs av EG Vacation Rental Ireland Ltd, på 25 St. Stephen's Green, 3rd floor, Dublin 2, D02 XF99, Irland, med registreringsnummer 673084 (”Vrbo”, ”vi”, ”vår”, ”oss”). Vrbo är ett indirekt dotterbolag till Expedia Group, Inc. (”Expedia”) i USA. Vrbo tillhandahåller en online-plattform och diverse verktyg, tjänster och funktioner på sin online-plattform som gör det möjligt för bostadsägare och fastighetsförvaltare att lista sina bostäder och för resande att välja bostäder och interagera med bostädernas ägare och fastighetsförvaltare (gemensamt: ”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls via landspecifika webbadresser, inklusive, via www.vrbo.com/sv-seeller Ho eller Vrbos plattformar eller system, och även via mobila applikationer (för mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter eller gränssnitt) (gemensamt benämnda ”Webplatsen”. Betalning för bokningar som görs via Webbplatsen (”Betaltjänsterna”) hanteras av tredjepartsleverantörer av betaltjänster och/eller Vrbo, eller av andra dotterbolag och närstående bolag i Vrbo Group beroende på i tillämplig valuta (”Vrbo-betalningar”) tillsammans med tredjepartsleverantörer av betalningstjänster. Betaltjänsterna regleras av de villkor som gäller för tredjeparts leverantörer av betaltjänster och, för Vrbo-betalningar, även de villkor som gäller för Avtal om uttag av logiavgift. I syfte att upprätthålla en lämplig definition i dessa villkor (dock inte för andra ändamål), använder vi begreppet ”Vrbo Group” med syftning på Expedia, Vrbo samt deras respektive dotterbolag och närstående företag.
1.2 Dessa villkor (”Villkor för Partners”) reglerar förhållandet mellan Vrbo och alla som kommer åt eller använder Webbplatsen för att erbjuda eller annonsera en bostad för uthyrning, inklusive bostadsägare, hyrestagare och bostadsförvaltare, (gemensamt: ”Partners” eller ”du/dig”).
1.3 Om Partnern är ett företag, enkelt bolag eller en annan enhet, samtycker den person som använder Webbplatsen, och/eller samtycker till Villkoren för Partners, på den Partnerns vägnar att han/hon har behörighet att binda subjektet till dessa Villkor för Partners.
1.4 Vrbo tillåter inte någon att registrera sig på denna Webbplats såvida de inte kan sluta ett bindande avtal. Om du genomför registrering som en juridisk person garanterar du att du är behörig att binda den juridiska personen till dessa Villkor för Partners. Varje Partner garanterar och förbinder sig till att all information som ges in till oss eller som laddas upp på Webbplatsen inom ramen för en registrering som Partner är sann och korrekt. Vidare förbinder sig varje Partner att utan dröjsmål meddela till Webbplatsen (genom användning av ”Kontakta oss”-funktionen) varje uppdatering av den kontaktinformation som Partnern tidigare har laddat upp på Webbplatsen.
1.5 Vrbo kan från tid till annan komma att ändra Villkoren för Partners med anledning av t.ex. teknisk utveckling, ändrade affärsförhållanden, nya, ändrade eller borttagna produkter eller funktioner, eller med anledning av ändring i tillämplig lag. Du meddelas 15 dagar i förväg vid någon ändring av dessa Villkor för Partners eller om vi beslutar att säga upp Villkoren för Partnerns. Vi informerar sådana ändringar eller uppsägning via din e-postadress. Besök regelbundet den här sidan för att läsa den aktuella versionen av Villkoren för Partners, då de har bindande verkan för dig.
1.6 Om en Partner bryter mot Villkoren för Partners kan det leda till att deras åtkomst och användning av Webbplatsen, hävs och att deras Annonser avlägsnas från Webbplatsen, utöver andra rättsmedel som under dessa Villkor för Partners eller på annan grund tillkommer Vrbo. Partnern kommer att underrättas härom. Du kan överklaga sådana beslut genom att kontakta kundtjänst.
1.7 Vrbo har en nolltoleranspolicy avseende diskriminerande handlingar (inklusive men inte begränsat till ras, etnicitet, religion, härkomst, handikapp, kön, könstillhörighet eller sexuell läggning), trakasserier eller våld och vi kommer att ta bort resenärer och/eller Partners/bostadsförvaltare som uppvisar eller främjar sådant beteende från vår webbsida. Vrbo förbehåller sig rätten att genomdriva denna policy efter vad Vrbo anser lämpligt baserat på att det utsätter Partners och resenärers säkerhet och bostäder för fara.
2. Webbplatsen är enbart ett forum
2.1 Denna Webbplats är ett forum som gör det möjligt för Partners att utbjuda för uthyrning en eller flera bostäder ( var för sig benämnd ”Bostad”) med olika prisformat till potentiella Resenärer (och alla personer angivna vid bokningen) (var för sig benämnda ”Resenär” och gemensamt benämnda med en Partner: ”Användare”). Vi kan även erbjuda onlinebokning och andra verktyg och tjänster som gör det möjligt för Partners och Resenärer att kommunicera med varandra och ingå avtal eller genomföra andra transaktioner med varandra.
2.2 Webbplatsen tillhandahåller ett forum där Användare kan interagera med varandra. Hyresavtal sluts endast mellan Resenären och Partnern. Vrbo är inte, och blir inte, part till något avtalsförhållande mellan Resenären och Partnern, och har i sin roll som webbhotell ingen skyldighet att medla i eventuella tvister som kan uppstå mellan Resenären och Partnern. Du bekräftar och samtycker till att Resenären och Partnern ansvarar för att utföra de åtaganden som följer med sådana avtal, att Vrbo inte är part till något sådant avtal och att, med undantag av Vrbo-betalningars skyldigheter under Accommodation Collection Fee Agreement (Avtal om mottagning av övernattningsavgift), frånsäger sig Vrbo (inklusive alla deras dotterbolag och närstående bolag) allt ansvar inklusive skadeståndsansvar som kan uppstå från eller i samband med sådana avtal. Detta gäller även om bokning av en Bostad eller användning av andra verktyg, tjänster eller produkter sker via Webbplatsen, då Vrbo inte är part till något hyresavtal eller annat avtal mellan Resenärer och Partners, och Partners inte betraktas som Vrbos tjänsteleverantörer. Vrbo är ingen organisatör eller återförsäljare av paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302.
2.3 Partners kan vara antingen enskilda fastighetsägare som agerar på konsument-till-konsument-basis, eller fastighetsförvaltare som agerar på företag-till-konsumentbasis. Om du sluter ett hyreskontrakt med en Resenär på konsument-till-konsument-basis bör du vara medveten om att konsumentlagstiftning inte tillämpas på kontraktet med Resenären. Partners är endast ansvariga för att fastställa huruvida de fungerar som konsument eller som företag och för eventuella påståenden de gör för Resenärer med hänsyn till deras status.
2.4 Ansvar för tillämpliga lagar, regler och föreskrifter: Partners och Resenärer åtar sig att ansvara för efterlevnaden av alla lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på deras användning av Webbplatsen, deras användning av verktyg, tjänster eller produkter som erbjuds på Webbplatsen och varje transaktion de genomför på Webbplatsen eller i samband med deras användning av Webbplatsen. Partners åtar sig vidare att ansvara för efterlevnaden av alla lagar, regler och föreskrifter tillämpliga på utbjudandet av deras Bostäder och bedrivandet av deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till alla lagar, regler och föreskrifter eller andra krav beträffande skatter, kreditkort, datasäkerhet, data och integritet, tillstånd, planerings- eller licenstillstånd, krav uppställda av lokala myndigheter, efterlevnad av hälso- och säkerhetskrav, anti-diskriminerings- och bostadslagar, tillämpliga hyres- eller andra egendomsbegränsningar. Vänligen uppmärksamma att även om vi inte är part i någon hyrestransaktion och i den mån lagen tillåter inte åtar oss något skadeståndsansvar för efterlevnad av lagar och regler beträffande uthyrning av någon på Webbplatsen utbjuden Bostad, kan vi ändå under vissa omständigheter ha en rättslig skyldighet att tillhandahålla information avseende Annonser för att efterleva myndighetskrav inom ramen för utredningar, rättstvister eller administrativa förfaranden. Partners som får tillgång till kreditkorts- konto- eller annan betalningsinformation från Resenärer åtar sig att behandla och skydda all sådan information i enlighet med tillämpliga lagstadgade och föreskrivna krav, tillämpliga regler och/eller policys hos kortleverantörer och nätverksoperatörer och i enlighet med Vrbos datasäkerhetspolicys och/eller god sed samt åtar sig vidare att endast samla in och använda betalningsinformation i samband med en tillåten Resenärsbokning och inte i något annat syfte.
2.5 Partners bekräftar att de vid varje tidpunkt och under varje förhållande är förpliktigade att följa alla tillämpliga lagstiftningar eller regleringar, tillämpliga på rabatter, bonusar eller andra säljfrämjande förmåner samt prisjämförelser de har beslutat att erbjuda i sina Annonser på Webbplatsen och som vidare regleras i Förmånserbjudandeguiden. Partners ska hålla Vrbo skadeslöst och ersätta Vrbo för skador inklusive men inte begränsat till böter, skadestånd, kostnader, förluster, ersättningar för förpliktelser, avgifter, straffavgifter och utlägg som Vrbo drabbas av till följd av Partners överträdelse av tillämplig lagstiftning och andra regleringar med avseende på prisrelaterade meddelanden.
3. Bostadsannonsering
3.1 Partners kan i enlighet med dessa Villkor för Partners komma överens med Vrbo om att annonsera en specifik Bostad på Webbplatsen genom annonsering som debiteras per bokning (”Per-Bokning-Annonsering”) eller genom annonsering inom ramen för en årlig prenumeration (”Prenumerationsannonsering”) (gemensamt en ”Annons” eller ”Annonsering” ).
3.2 Om du anmäler dig som Partner på Webbplatsen får du våra marknadsföringsmail, vilket är en viktig del av de tjänster vi tillhandahåller. Vi kan erbjuda olika nyhetsbrev vid olika tillfällen för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Partners kan välja att avböja när de anmäler sig eller sluta prenumerera på dessa nyhetsbrev närsomhelst genom vårt Kommunikationscenter, men det kan ta en kort tid innan förändringarna träder i kraft.
3.3 Partners kvalificering för annonsering
3.3.1 För att skapa en Annons måste Partners följa de regler som beskrivs under denna punkt 3.3. (och alla övriga krav som Vrbo underrättar Partners om från tid till annan).
3.3.2 Onlinebokning och betalning krävs för alla annonser. Partnern förbinder sig att hantera kommunikation, förfrågningar och alla bokningar via Vrbos plattform och verktyg.
3.3.3 Betalningar till Vrbo kan göras via autogiro, banköverföring, betalkort eller annan betalningsmetod som har godkänts i förväg av Vrbo. Förnotifieringsperioden för SEPA-autogirobetalning är förkortad till 1 dag. Alla bankavgifter och andra avgifter relaterade till en betalning ska bäras av Partnern.
3.3.4 Observera att Partners som är kvalificerade Bostadsförvaltare kan ansöka hos Vrbo om att få delta i ett separat annonsavtal för Bostadsförvaltare.
3.3.5 Vrbo förbehåller sig rätten att vägra att ta in Annonser som riskerar att strida mot eller ha samband med överträdelse av någon av bestämmelserna i dessa Villkor för Partners.
3.3.6 Partern åtar sig att endast tillhandahålla korrekt och uppdaterad information i varje Annonsering (inklusive beskrivning, prisuppgifter, skatter och avbokningsregler), och ska inte utsätta Resenären för andra villkor än de som anges i Annonsen. Om Partnern inte uppfyller de åtaganden som anges i dessa Villkor för Partners kan Partnern uteslutas permanent från Webbplatsen och från våra anknutna webbsidor. Du kan överklaga sådana beslut genom att kontakta kundtjänst.
3.4. Ytterligare villkor – "Per-Bokning-Annonsering"
3.4.1 Varje Per-Bokning-Annons görs utan att behöva betala i förväg och istället debiteras ett belopp som inkluderar (i) en provision som uppgår till en procentandel av den totala hyran (inklusive eventuella obligatoriska avgifter som Partnern debiterar) som betalas av en Resenär på varje bokning som sker via Webbplatsen, i enlighet med vad som beskrivs i prenumerationsproceduren (”Provisionen”), och (ii) en avgift för betalningshanteringen för betalning online som tillkommer Vro-betalningar eller tredjeparts betalningshanterare (som tillämpligt). Vrbo förbehåller sig rätten att ändra den tillämpliga Provisionen, i vilket fall Partnern ska meddelas beträffande ändringarna senast 30 dagar innan den nya provisionen börjar tillämpas. Den nya provisionssatsen betraktas vara godkänd om Partnern inte tar bort sin annons innan den nya Provisionen tillämpas.
3.4.2 Beräkningen av Provisionen kommer inte att inkludera belopp som debiteras för skatter och eventuella andra produkter eller tjänster som köps av Resenären och debiteras av Vrbo, exempelvis försäkringsprodukter. Det är Partnerns ansvar att räkna ut hur de olika beloppen som Resenärerna debiteras ska fördelas.
3.4.3 En redogörelse av de avgifter som tillämpas på varje Per-Bokning-Annons finns tillgänglig under fliken ”Annonsera din Bostad” på Webbplatsen (när den gjorts allmänt tillgänglig). Undantag kan komma att tillämpas i förhållande till integrerade Bostadsförvaltare.
3.4.4 Varje Per-Bokning-Annons är föremål för de ytterligare villkor och krav som uppställs under registreringsprocessen för sådan annonsering (inklusive de som uppställs av tredjepartsleverantörer).
3.4.5 Insamling och behandling av beloppen som betalas av Resenärerna, och vidarebefordran av dessa belopp till Partnern hanteras av antingen (1) våra betalningsleverantörer från tredjepart; (2) Vrbo-betalningar (med stöd från en betalningsleverantör från tredjepart); eller (3) i fallet med vissa integrerade Partners, av Partnerns egen betalningsleverantör från tredjepart. Partnern godkänner och accepterar att, med undantag av Vrbo-betalningars skyldigheter enligt Avtalet om uttag av logiavgifter, Vrbo inte är inblandat i betalningsprocessen och inte har något ansvar med avseende på korrekt betalning av bokningen. Trots detta kan, under vissa omständigheter, Vrbo kundtjänst hjälpa Resenärer med frågor kring betalningshanteringen. Vrbo ska inte ha något ansvar med avseende på korrekt betalning av bokningen.
3.4.6 Annonser kan visas på andra webbplatser inom Vrbo Group samt på webbplatser tillhörande företag med vilka Vrbo kan ha ingått distributionsavtal, i den utsträckning sådana webbplatser erbjuder onlinebetalning. Emellertid ställer Vrbo ingen garanti beträffande publicering utom på den webbplats där Partnern ursprungligen registrerade sin annons och inom gränsen för Vrbos rätt att publicera eller inte publicera en annons.
3.4.7 Per-Bokning-Annonser kommer att visas på Webbplatsen på obestämd tid; emellertid förbehåller sig Vrbo rätten att avlägsna eller vägra publicera en annons efter på förhand lämnat meddelandePartners kan även suspendera eller avlägsna sina annonser när som helst, via kontrollpanelen eller genom att kontakta kundtjänst.
3.4.8 Omvandling av Annonsering från Prenumerationsannonsering till Per-Bokning-Annonsering är endast möjlig vid utgången av bindningstiden för varje Prenumerationsannonsering. Omvandling från Per-Bokning-Annonsering till Prenumerationsannonsering är inte tillåtet.
3.5 Ytterligare bestämmelser avseende Prenumerationsannonsering
3.5.1 För att köpa en Prenumerationsannons måste Partnern göra en beställning genom formuläret för onlinebeställning på Webbplatsen och betala Vrbo avgifterna för den aktuella Annonseringen, som kan bli eller godkänd eller nekad av Vrbo (”Prenumerationsannonseringsavgifter”). Priset för en Prenumeration specificeras på Webbplatsen i listan för aktuella avgifter. Om du agerar som konsument, och förutsatt att inga eventuella lagstadgade undantag är tillämpliga, har du rätt att avsluta Prenumerationsannonseringsavgifterna under ångerfristen. Ångerfristen utgörs av fjorton kalenderdagar från och med datumet då du ingick avtalet om Villkor för Partners. Du har rätt att frånträda dessa villkor under ångerfristen (cooling off period). Ångerfristen är 14 kalenderdagar från datumet då dessa villkor ingicks. Om du ångrar dig under ångerfristen kan frånträda genom att meddela oss i enlighet med vad som anges i punkt 17, varpå vi (om tillämpligt) kommer att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig inom 14 dagar. Vrbo accepterar inte nya prenumerationsannonser och accepterar endast förnyelse av tidigare prenumerationsannonser.
Genom att skicka ett beställningsformulär garanterar Partnern att all information som ges in till Vrbo är riktig och förenlig med dessa Villkor för Partners.
3.5.2 Prenumerationsannonser som säljs av Vrbo gäller under den period som Partern angett i beställningen (”Inledande Annonseringsperiod”). Perioden påbörjas det datum som Partnern erlägger full betalning eller (när tillämpligt) första delbetalning av Prenumerationsavgifterna (”Köpdatumet”) och löper ut på sista dagen av perioden som Partnern angett vid beställningen (”Prenumerationsannonseringsperioden”), om den inte förnyas enligt nedan. För en årlig prenumeration som köps av en Partner den 1 juli löper annonsen ut 30 juni påföljande år (om den inte förnyas enligt nedan).
3.5.3 Prenumerationer förnyas automatiskt och fortlöpande för en motsvarande period som den inledande Prenumerationsannonseringsperioden (enskilt ”Förnyad Annonseringsperiod”). Speciella rabatter som getts avseende den Inledande Annonseringsperioden kommer inte att ges även för en Förnyad Annonseringsperiod. Den automatiska förnyelsen av en Annonseringsperiod kan avaktiveras när som helst före utgången av den Inledande Annonseringsperioden eller den pågående Förnyade Annonseringsperioden genom att använda länken för avaktivering av automatisk förlängning eller genom att meddela Vrbo. Till undvikande av tvivel kommer sådan avaktivering att träda i kraft först vid utgången av den Inledande Annonseringsperioden eller den Förnyade Annonseringsperioden under vilken avaktiveringen görs. Vi kommer att debitera din betalningsmetod automatiskt vid förnyad annonsering (och du ger härmed ditt uttryckliga tillstånd till att vi gör det).
3.5.4 Om en Partner köper en Prenumerationsannons men inte fullföljer skapandet av Prenumerationsannonsen eller om Prenumerationsannonsen av någon anledning inte publiceras på Webbplatsen kommer en begäran om återbetalning för Annonseringsavgifterna att övervägas av Vrbo. Detta förutsätter dock att Partnern har framställt en sådan begäran genom att kontakta Vrbo med hjälp av kontaktformuläret inom de tre (3) första månader efter det aktuella Köpdatumet ("Inledande 3 Månaderna") och under förutsättning att: (i) den aktuella Prenumerationsannonsen inte har publicerats på Webbplatsen inom de Inledande 3 Månaderna; och (ii) att underlåtenheten att publicera Prenumerationsannonsen på Webbplatsen inom de Inledande 3 Månaderna inte beror på att Partnern har underlåtit att vidta sådana åtgärder som Vrbo har krävt beträffande färdigställandet av Prenumerationsannonsen.
3.5.5 Prenumerationsannonseringsavgifter är inte återbetalningsbara för det fall Partnern avslutar Avtalet eller önskar att en Annons tas bort före utgången av den aktuella Prenumerationsperioden.
4. Användning av tjänsten
4.1 Vid registreringen får Partnern en användarprofil där den information som Partnern lägger in registreras samt de bostäder han/hon erbjuder specificeras (”kontrollpanelen”).
4.2 Kontrollpanelen erbjuder olika funktioner avsedda att hjälpa Partners hantera sina bostäder via Webbplatsen; dessa funktioner och själva kontrollpanelen görs tillgängliga i befintligt skick och Vrbo gör inga utfästelser om att kontrollpanelen eller dess funktioner kommer att fungera på ett komplett eller felfritt sätt.
4.3 Funktionen ”Onlinebokning” för annonser ger Resenärer möjlighet att boka Bostaden online. ”Onlinebetalnings”-tjänsten gör det möjligt för Resenärer som bokar på nätet att göra betalningar till Partnern via en betalportal som tillhandahålls av Vrbo-betalningar med stöd av en tredjepartsbetaltjänstleverantör eller en tredjepartsbetaltjänstleverantör. Betaltjänsten online är föremål för tredjepartsbetaltjänstleverantörens användarvillkor och/eller enligt Avtalet om mottagning av bokningsavgifter, och Partnern godkänner att Vrbo (med undantag av Vrbo-betalningars skyldigheter enligt avtalet om bokningsavgifter) inte har någon kontroll över eller något ansvar för betalningstjänster online.
4.4 I kontrollpanelen har Partnern också tillgång till Resenärers Recensioner av Partnerns bostäder och tillgängliga Partnerrecensioner för en Resenär som kontaktat Partnern.
4.5 Genom att ladda upp Innehåll på Webbplatsen ger Partnern, med bibehållande av dennes rättigheter, Vrbo, Expedia, Vrbo Group och deras dotterbolag, och närstående företag med gemensamma varumärken, under den period då Innehållet är rättsligt skyddat rättigheterna till Innehållet, och successivt under den period som publiceringen finns på Webbplatsen eller andra i medier, en icke-exklusiv licens utan geografisk begränsning till Partnerns immateriella rättigheter, inbegripet men inte begränsat till dennes upphovsrätt till och varumärkesrättigheter i Materialet, för de Godkända ändamål som definieras och fastställs nedan. I den utsträckning det är tillämpligt och tillåtet enligt lag, avstår Partnern ideella upphovsrättigheter eller beviljar en icke-exklusiv, ersättningsfri, överlåtbar och oåterkallelig licens till Vrbo Group för användning av Resenärens ideella upphovsrättigheter i allt Innehåll.
i) "Innehåll" innefattar text, beskrivningar, recensioner, foton, bilder och allt annat innehåll som Resenären skickar till Webbplatsen.
ii) "Beviljade rättigheter" består av följande: en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, överlåtbar, oåterkallelig licens under perioden som publiceringen finns på Webbplatsen eller andra medier, för att reproducera, översätta, distribuera, publicera, offentligt visa och visa upp sådant innehåll, samt licensiera eller underlicensiera sådant innehåll till partnerbolag och närstående bolag i flera lager för Godkända ändamål, världen över.
iii) "Godkända ändamål" omfattar reproduktion, översättning, spridning, publicering, offentlig visning, användning av Materialet på Webplatsen, på websidorna och i marknadsföringsmaterial och i andra aktiviteter i Vrbos, Expedias och deras dotterbolag, länkade företag och/eller företag för deras publicering och marknadsföring av Bostäderna och på tredjeparters websidor, och som en del uppfyllandet av gällande avtal mellan Expedia, Vrbo och/eller deras dotterbolag, samt deras närstående företag.
Resenärer och Partners kan lägga upp recensioner på vår Webbsida. Resenärer som har bokat genom Webbplatsen kan lägga upp sina recensioner av Partners Bostäder (”Bostadsrecensioner”) på Webbplatsen. Partnern ges möjlighet att läsa Bostadsrecensionerna och att besvara dem (”Svar från Partners”). Mer information om Bostadsrecensionerna och Svar från Partners finns här. Partners kommer också att ha möjlighet att betygsätta Resenärens vistelse (”Resenärsrecensioner”). Partnern garanterar uttryckligen att alla recensioner som publiceras måste uppfylla riktlinjerna beträffande innehåll. Mer detaljer om Resenärsrecensionsförfarandet finns här. Vi förbehåller oss rätten (men inte skyldigheten) att göra Resenärsrecensioner tillgängliga för andra Partners som Resenären kontaktar via vår Webbplats. Partners får inte vidarebefordra, fortsatt använda eller hänvisa till sådana Resenärsrecensioner utan att först ha fått Resenärens uttryckliga medgivande. Notera att Vrbo inte har någon realistisk möjlighet att verifiera korrektheten eller annat i Bostadsrecensioner eller Resenärsrecensioner. I enlighet med dess webbhostingstatus ska Vrbo ta bort Innehåll om det framkommer att innehållet är olagligt. Om Vrbo inte får vetskap om eller meddelas om att Innehållet är olagligt, är Vrbo inte skyldiga att ta bort innehållet från tredje part. Vidare kan Vrbo, enligt på förhand lämnat meddelande till Partnern, komma att neka att publicering av innehåll eller ta bort innehåll som inte följer riktlinjerna beträffande innehåll. Partnern kan överklaga beslutet om att ta bort innehållet genom att kontakta Kundservice.
Resenärer och Partners har möjlighet att lämna en recension upp till ett år efter utcheckning eller till dess att den ena parten initierar recensionsprocessen. När en part har lämnat en recension har den andra parten 14 dagar på sig att lämna sin recension. Ingendera part kommer kunna se varandras recension under 14-dagars perioden förrän båda parter har lämnat en recension. Det innebär att ärliga åsikter kan delas i förtroende.
Därutöver frånsäger sig Vrbo uttryckligen allt eventuellt ansvar för Bostadsrecensioner, Resenärsrecensioner eller Svar från Partners, om inte annat följer av skyldigheterna enligt dess webbhostingstatus (till exempel borttagning av innehåll som rapporterats olagligt). Vi redigerar inte eller på annat sätt ändrar recensioner för en Resenärs eller Partners räkning. En Resenär eller Partner kan kontakta Kundtjänst för att ta bort en publicerad recension.
4.6. Vrbo kräver att alla Bostadsrecensioner, Svar från Partners, Resenärsrecensioner och annan kommunikation ska följa riktlinjerna beträffande innehåll och kan avvisa bidrag som Vrbo inte anser uppfyller kraven. I händelse av att någon Bostadsrecension, något Svar från Partners, någon Resenärsrecension eller någon annan kommunikation visas på Webbplatsen men inte efterlever riktlinjerna beträffande innehåll, ska Vrbo utan att det påverkar andra eventuella tillgängliga rättsmedel vara berättigat att omgående avlägsna från Webbplatsen sådana Bostadsrecensioner, Svar från Partners, Resenärsrecensioner och annan kommunikation. Vrbo ska utan dröjsmål informera Användaren om varför innehållet inte har lagts upp eller har tagits bort from webbplatsen, och Partnern kan överklaga beslutet om att ta bort innehåll genom att kontakta Kundservice.
4.7 Kommunikation via Webbplatsen (och eventuella verktyg som tillhandahålls på Webbplatsen) finns tillgängliga för granskning av Resenären och Partnern som är part till kommunikationen samt för Vrbo Groups anställda och representanter för att kunna övervaka de skyldigheter som följer med statusen som webbhotell samt för att kunna övervaka efterlevnaden av Villkoren för Partners. Partners bör skriva ut en kopia av viktiga meddelanden för sin egen dokumentering – exempelvis ett kvitto på betalning eller en bokningsbekräftelse.
4.8 Meddelanden som skickas via Vrbos system ska endast avse seriösa bokningsförfrågningar. Vi tolererar inte någon form av spam eller oönskad elektronisk reklam. Det är förbjudet att missbruka Vrbos system, såsom genom att skicka oönskad elektronisk reklam (spam) eller att för tredje part avslöja användares privata information, om användaren inte uttryckligen gett tillåtelse därtill. E-postmeddelanden och Webbplatsrekommendationer som skickas genom ”rekommendera sidan”-funktionen ska endast sändas med mottagarens samtycke. Du åtar dig att skydda användares privata information i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt under alla omständigheter med iakttagande av rimlig aktsamhet, och du åtar dig fullt ansvar för missbruk, förlust eller obehörig överföring av sådan information.
4.9 Vrbo har inget ansvar för, eller inblandning i, kommunikationen mellan Partnern och Resenären.
4.10 Resenärer debiteras en serviceavgift (i varje fall en ”Serviceavgift för Resenärer” eller ”TSF”, Traveller Service Fee) för användning av de olika onlineverktygen, tjänsterna och funktionerna som finns tillgängliga på plattformen och gör det möjligt för resenärer att välja bostäder samt kommunicera med bostädernas ägare och fastighetsförvaltare. Serviceavgifter hjälper Vrbo att tillhandahålla en säkrare bokningsupplevelse. Fördelarna från detta inkluderar säker kommunikation, ett Vrbo-konto, sökresultat som filtreras efter resenärernas preferenser, bostadsrecensioner online i enlighet med Vrbos status som webbvärd samt diverse garantier om ”trygg och säker bokning”. TSF debiteras de resenärer som bokar annonser som kommer från Vrbos plattform och betalas via Vrbos betalningsprocess. Beloppet bestäms normalt som en procentandel av det totala hyresbeloppet (vilket kan inkludera ytterligare avgifter och skadedepositioner som kan tas ut av Partnern). Beloppet för TSF samt eventuella skatter på TSF från relevanta myndigheter kommer att visas för Resenärer vid bokningstillfället och innan slutlig betalning görs. Beroende på lagarna i Resenärens och/eller Partnerns jurisdiktion kan serviceavgiften beläggas med (eller inkludera) mervärdesskatt, Övernattningsskatt eller andra motsvarande indirekta skatter. Partners åtar sig att inte uppmuntra eller rekommendera en Resenär att undvika eller kringgå den serviceavgift som Vrbo tar ut.
5. Annonseringsdetaljer och -tjänster
5.1 Vrbo erbjuder för närvarande en enskild årlig prenumeration.
5.2 I en Annons visas en (1) Bostad. Om Partnersn väljer ”Annons med flera enheter”, ska dessa flera enheter vara på samma fysiska adress som någon del av utannonseringen.
5.3 I en Annons kan det visas upp till femtio (50) fotografier på en Bostad. En förkortad version visas på Webbplatsen på en särskild söksida, i form av en miniatyr med en bild på Bostaden länkad till helsidesannonsen.
5.4 Vrbo har implementerat Google översätt-tjänsten på Webbplatsen. Ägarna kan använda denna tjänst kostnadsfritt om de vill få sina annonser översatta. Partnern bekräftar och accepterar att det är ett statiskt maskinöversättningssystem som ofta begår misstag. När översättningen har utförts måste Partnern granska översättningen och korrigera alla felaktigheter i den. Partnern accepterar att Google översätt tillhandahålls i enlighet med Googles tjänstevillkor och att Partnern ska granska villkoren innan Google översätt används.
5.5 Vrbo kräver att alla Partners verifierar placeringen av deras Bostäder med kontrollpanelen. Detta innebär att information från Google Maps ska användas för att bestämma Bostadens korrekta placering på en karta och i samband med regionala sökningar. Partnern accepterar att Google Maps tillhandahålls i enlighet med Googles villkor och att Vrbo inte ansvarar för funktionen, korrektheten eller något annat med avseende på Google Maps. Partnern bekräftar och accepterar att Google Maps-tjänsten inte är felfri och Partnern säkerställer att Bostadens korrekta plats visas av Google Maps när denna tjänst används.
5.6 Vrbo använder även Google Analytics (och andra plattformer för analys) för att samla in statistik beträffande Webbplatsanvändning. Ytterligare detaljer finns i Integritetspolicyn och cookiepolicyn samt i Googles egen Integritetspolicy. Google kan sammanställa data som samlas in från deras olika tjänster, inklusive Google Analytics, Google översätt, Google Maps och andra Google-tjänster, inklusive YouTube. Partnern accepterar att Vrbo Group inte har någon kontroll över Googles datainsamling.
5.7 Partnern kan aktivera en kostnadsfri sms-tjänst som underrättar Partnern beträffande eventuella inkommande förfrågningar om annonser och bokningsförfrågningar från Resenärer. Partnern förstår och accepterar att sms inte är 100 % pålitligt och kan vara föremål för anslutnings- och blockeringsproblem som ligger utanför Vrbos kontroll. Dessutom kan användning av sms, i synnerhet vid resa, resultera i ytterligare kostnader för Partners från telekom- och nätverksleverantörer vilket Partnern godkänner vid registreringen av sms-tjänster. Partnern förstår och accepterar att sms-meddelanden kan bevakas och röjas i enlighet med Webbplatsens Integritetspolicy.
6. Rankning och synlighet i sökresultat
Vrbo kan inte garantera att annonser förekommer i en viss ordning i sökresultat på Webbplatsen. Ordningen på sökresultat varierar beroende på vilket filter som den resande använder, den resandes preferenser, såväl som Ägarnas "Rankning", vilket utgörs av bostadens egenskaper som kvalitén på upplevelsen som erbjuds. Bostadens egenskaper utvärderas utifrån olika faktorer såsom feedback från resande, bekvämligheter och bostadens läge. Kvalitén på upplevelsen utvärderas utifrån olika faktorer såsom kalenderns exakthet, Partnerns svarstider och godkännande av bokningar, konsekvens i prissättning, kvalitet på upplevelsen av vistelsen samt andra faktorer som Vrbo från tid till annan anser viktiga för användarupplevelsen. Annonsers placering i sökresultaten kan även påverkas av deltagande i Boost-programmet, genom vilket vissa Partners kan använda ”power-ups”, som tilldelats i samband med programmet, för att förbättra sina annonsers placering i sökresultaten. Om du har köpt en Prenumerationsannonsering kan sökresultat även variera beroende på de sökkriterier som den Resande använder. Vissa nya annonser kan visas på särskilda platser på förstasidan. Vrbo förbehåller sig rätten att använda automatiskt varierande sökalgoritmer eller metoder för att optimera Rankningsresultat för specifika Resandes upplevelser och den övergripande marknadsplatsen. Annonsering som inte sker på abonnemangsbasis, såsom betalning per bokning, kanske inte alltid visas i sökresultat. Annonser som distribueras genom tredjepartssidor är inte garanterade att visas på sådana tredjepartssidor i någon specifik ordning eller överhuvudtaget. Sökresultat och ordning kan vara olika på Vrbos mobilapplikation respektive webbsida. För att optimera sökupplevelsen för både Partners och Resande samt för att förbättra Rankningsprocessen förbehåller sig Vrbo rätten att göra slumpvisa test vilka är begränsade i varaktighet men kan komma att ändra hur vi visar Annonser och sökresultat.
7. Tilläggstjänster
7.1. Vrbo tillhandahåller och kan från tid till annan lägga till eller ta bort tilläggstjänster som Partners kan välja att köpa (”Tilläggstjänster”). För närvarande inkluderas följande Tilläggstjänster: Tjänsten ”Annons med flera enheter” som gör det möjligt för en Partner av en viss Bostad med flera hyresenheter att annonsera dem i en gemensam annons. Alla sådana enheter måste vara på samma adress och vara del av samma bostadsenhet.
7.2 Det finns mer information om Tilläggstjänster på Webbplatsen. Varje Tilläggstjänst kan vara föremål för ytterligare villkor. Dessa villkor är tillgängliga för Partnern i samband med att Partnern samtycker till att köpa den relevanta Tilläggstjänsten.
8. Uppsägning
8.1 Utan att begränsa några av de rättigheter som anges nedan kan Vrbo säga upp detta Avtal av praktiska skäl när som helst genom att meddela Partnern 30 dagar i förväg via Partnerns angivna e-postadress.
8.2 Om Vrbo fastställer, eller en klagomål framställs avseende:
Att Annonser eller annat innehåll förknippat med en Partner innehåller något material som bryter mot riktlinjerna beträffande innehållFörmånserbjudandeguiden, lag, gällande föreskrifter eller någon enskild person eller annat subjekts rättigheter;
Att en Partner har lagt upp olämpligt material på, eller missbrukat, Webbplatsen;
Att en Partner tillämpar oacceptabla eller orättvisa annons- eller uthyrningsrutiner eller vi får kännedom om eller mottar ett eller flera klagomål från någon användare eller annan tredje part om Partnerns annons- eller uthyrningsannonser som motiverar att Partnerns annons omgående tas bort från Webbplatsen (exempelvis, men inte begränsat till, om en Partner dubbelbokar en Bostad för flera Resenärer på samma datum, eller ifall Partnern tillhandahåller onlinebokning, genom att inte acceptera bokningar trots att Bostaden är tillgänglig för bokning eller genom att makulera en bokning som Partnern tidigare har accepterat, eller agerar på ett sätt som är att anse som orättvist eller otillbörligt inom branschen för korttidsuthyrning av bostäder);
Att Partnern begår ett väsentligt brott mot dessa Villkor för Partner (vilket ska inkludera, för att undvika missförstånd, eventuell överträdelse av klausul 4, ”Användning av tjänsten”, klausul 12, ”Partnerns rättigheter och skyldigheter” eller klausul 14, ”Förbud”) eller varje annan skyldighet gentemot Vrbo, någon Vrbo Partner eller Resenär;
Att en Partner har betett sig på ett förargelseväckande eller stötande sätt mot någon Resenär eller anställd eller representant hos Vrbo;
Att en Partner använder falsk identitet;
Att Vrbos system eller kommunikationsplattformar på annat sätt har missbrukats; eller
Att något motsvarande det ovanstående har skett i förhållande till något företag i Vrbo Group,
så ska Vrbo ha rätt att, efter att ha meddelat om orsakerna skriftligen, vidta en eller flera av följande åtgärder: (i) stänga av eller (ii) säga upp antingen (a) varje berörd Annons, eller (b) samtliga Annonser kopplade till den aktuella Partnern (inklusive, för undvikande av missförstånd, varje Tilläggstjänst till en sådan Annons) omedelbart och utan någon rätt för Partnern till återbetalning av erlagda Annonsavgifter eller andra avgifter och kostnader.
8.3 Utöver att förbehålla sig rätten att radera Annonser, förbehåller sig Vrbo rätten att beivra varje överträdelse av Villkoren eller missbruk av Webbplatsen genom att, inklusive men inte begränsat till, begränsa Partnerns användning av Webbplatsen, dölja eller på annat sätt påverka en Annons synlighet i sökresultaten, markera en medlem som ”ej tillgänglig”, och radera eller ändra information som kan vara oriktig eller vilseledande.
8.4 Om Vrbo vidtar någon av de åtgärder som beskrivs i denna klausul 8, kan du överklaga beslutet genom att kontakta kundtjänst.
9. Vrbos rättigheter och skyldigheter
9.1 Vrbo kan ändra, upphäva eller avbryta en funktion på Webbplatsen när som helst, inklusive layouten och tillgängligheten hos en funktion på Webbplatsen, databas eller innehåll utan föregående varning eller ansvar.
9.2 Vrbo strävar efter att på ett korrekt sätt framställa sådana bilder som Partnern tillhandahåller. Partnern godkänner emellertid att avvikelser från originalfoton kan inträffa vid avläsning av icke-digitala bilder och p.g.a. individuella bildskärmsinställningar och att Vrbo inte tar något ansvar får sådana avvikelser.
9.3 Vrbo kan utföra identitetskontroller och begära bevis för att fastställa att en Bostad och/eller en Partner och ägandeskap av Bostaden existerar. Om Vrbo – inklusive som följd av information som tillhandahålls av Resenärer – misstänker att Partnern har uppgett falsk information, bekräftar Partnern att Vrbo är berättigat att utföra identitetskontroller och granskning av Partnern eller begära att Partnern bevisar att en viss Bostad existerar; om Partnern ombeds att göra så, samtycker Partnern härmed till att omgående (och i alla fall inom sådan tidsram som Vrbo begär) tillhandahålla Vrbo sådant bevis på identitet eller bevis på att en Bostad existerar. Varje Partner bekräftar att underlåtelse att följa en sådan begäran utgör en överträdelse mot dessa Villkor för Partners.
9.4 Vrbo efterlever villkoren i sin Integritetspolicy och cookiepolicy. Partnern ger Vrbo tillstånd att vidarebefordra Partnerns kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, namn och adress, till Resenärer i samband med bokning av en Bostad. Integritetspolicyn innehåller ytterligare detaljer. Vrbo kan, om det behövs (inklusive för att förhindra bedrägligt beteende från tredje part samt i samband med klagomål, anspråk eller potentiella rättsliga åtgärder), ge en Resenär en Partners kontaktinformation. Partnern godkänner att han/hon har läst Webbplatsens Integritetspolicy och cookiepolicy och samtycker till att uppgifter bearbetas på det sätt som beskrivs i dessa policyer.
9.5 Vrbo förbehåller sig rätten att överföra dessa Villkor för Partners och att tilldela eller lägga ut några eller samtliga av dess rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor för Partners till en tredje part eller till någon annan enhet som tillhör Vrbo Group, men kommer inte att göra det på ett sätt som reducerar eventuella garantier som utfästs till Partnern enligt dessa Villkor för Partners.
9.6 Vi kan komma att ibland tillhandahålla till eller administrera tjänster åt Partners som syftar till att förbättra kvalitén på deras Bostadsannonser. Vi kan också komma att ibland skapa nya eller förändra platsangivelser eller geografiska beskrivningar som vi använder för att identifiera bostäder i Annonser och sökresultat. Därigenom kan vi komma att ändra platsangivelsen eller den geografiska beskrivningen avseende en Annons. Vi åtar oss dock inget ansvar för att verifiera Annonsens innehåll eller riktigheten av platsangivelsen. Partners är ensamt ansvariga för att säkerställa att innehållet och platsangivelsen i en Annons är riktiga och åtar sig att utan dröjsmål redigera (eller kontakta oss så att vi kan redigera) eventuella oriktigheter. Oaktat detta ansvarar Partnern för de adresser som lämnas och som kommer att användas som bas för beräkning av tillämpliga skatter. I synnerhet kommer Partnerns fakturaadress att användas för att beräkna tillämplig mervärdesskatt medan Bostadens adress kommer att användas för att beräkna tillämpliga övernattningsskatter som vidare behandlas under 12.6 och 12.7. För det fall felaktig eller bristfällig adressinformation lämnats kommer Partnerna att ansvara för samtliga tillkommande skatter som uppkommer till följd härav.
10. Immaterialrätt
10.1 Webbplatsen ägs av Vrbo Group. Allt innehåll som visas på Webbplatsen skyddas av upphovsrätt och databasrättigheter. Återgivning av Webbplatsen, i sin helhet eller delvis, inklusive kopiering av text, bilder eller illustrationer, är förbjuden.
10.2 Partners har rätt att hämta ner, visa och skriva ut enskilda sidor på Webbplatsen som bevis på deras avtal med Vrbo . Den relevanta filen eller utskriften måste tydligt visa texten ”© Copyright 2020 Vrbo, ett Expedia Group-företag. Med ensamrätt”
10.3 Vrbo Group äger varumärkena eller de registrerade varumärkena VRBO, VRBO.COM, HOMEAWAY, HOMEAWAY.COM och EXPEDIA, med flera, (”Varumärkena”). Partners får inte använda eller registrera Varumärkena eller något förvirrande snarlikt varumärke, namn eller någon förvirrande snarlik identifiering på något sätt, med undantag för vad som tillåts enligt detta avtal, utan skriftligt tillstånd från Vrbo.
10.4 Partners får inte använda Varumärkena eller de namn eller varumärken som används av någon medlem i Vrbo Group, inklusive men inte begränsat till ”vrbo”, ”homeaway.com”, ”hotels.com”, ”hotel.com”, ”vacationspot”, ”travelscape”, ”hotels.co.uk”, ”airasia”, ”condosavers.com”, ”orlando.com”, ”expedia”, ”hotwire.com”, ”travelocity”, ”orbitz”, ”cheaptickets”, ”ebookers”, ”wotif” eller någon regional variant eller förvirrande snarlik term (de ”Skyddade termerna”), på något sätt, får inte bjuda på några Skyddade termer för att få fördelaktig placering i något annonsprogram med betalning för placering eller med betalning per klick i någon sökmotor och kommer inte att använda några Skyddade termer som en del av några varumärken eller webbadresser eller som söktermer i metataggar utan skriftligt tillstånd från Vrbo.
10.5 När en Partner genom Webbplatsen eller Vrbos plattform eller system laddar upp eller skickar innehåll av vilket slag det än må vara, inklusive text eller bilder, garanterar Partnern att han/hon är berättigad att göra så och har inhämtat nödvändiga samtycken och tillstånd från Partner av innehållet (”rättighetsavstående”).
10.6 I den utsträckning Recenärsrecensioner eller annat innehåll innehåller varumärken eller andra skyddade namn eller märken garanterar Partnern att han/hon har inhämtat alla nödvändiga juridiska tillstånd och rättigheter för Vrbos användning av sådant innehåll på Webbplatsen. Om Vrbo tar emot något klagomål om att Partnern bryter mot någon tredje parts copyright eller andra rättigheter, kommer Partnern, efter att ha meddelats, ta bort sådant intrångsgörande innehåll, såvida inte Partnern bevisar sin rätt att använda innehållet i fråga.
10.7 Genom att ladda upp innehåll på Webbplatsen (och Kontrollpanelen) (inklusive men inte begränsat till all text, beskrivningar, recensioner, bilder och liknande) ger Partners Vrbo rätt att använda sådant innehåll både på Webbplatsen och i separat publicerad form i enlighet med klausul 4.5.
10.8 I den utsträckning Partners Annonser och andra uppladdningar innehåller varumärken garanterar Partners att de har rätt att använda dem, inklusive rätt att vidarelicensera dem.
10.9 Du godkänner att frigöra, försvara och hålla Vrbo Group samt dess tjänstepersoner, ledning, anställda och ombud skadeslösa från alla anspråk, skyldigheter, skador, förluster, skulder, åtaganden och utgifter, inklusive utan begränsning rimliga advokats- och/eller bokföringsarvoden, som uppstår från eller på något sätt i samband med anspråk om att Partnerns Innehåll gör intrång på någon tredje parts rättigheter eller bryter mot något av ovanstående.
11. Partnerns rättigheter och skyldigheter
11.1 Partnern ska tillhandahålla korrekt och sanningsenlig information beträffande sin personliga identitet, fakturaadress, sina betalningsuppgifter, skatteskrivningsstatus och tillämpliga kontonummer, bostäder som erbjuds i Annonserna och annan kommunikation via Vrbo Groups plattform eller system. Dessutom ska Partnern påta sig ansvaret att säkerställa att ovanstående uppgifter är korrekta och uppdaterade under hela den tid som Annonsen finns på Webbplatsen.
11.2 Partnern garanterar fortlöpande under så lång tid som en Bostad annonseras på Webbplatsen (i) att han/hon äger och/eller har alla nödvändiga befogenheter och rättigheter att utbjuda för uthyrning och att ta emot och genomföra bokningar avseende den av Partnern annonserade Bostaden (ii) i tillämpliga fall att han/hon inte oriktigt ska ta ut någon hyresdeposition i strid med det underliggande hyresavtalet med Resenären (iii) att alla uppgifter som tillhandahålls Vrbo är korrekta och aktuella, inklusive, men inte begränsat till alla utfästelser beträffande en eventuell Bostad, dess bekvämligheter, plats, pris och dess tillgänglighet vid ett specifikt datum eller specifika datum (iv) varje annons måste beröra en enskild och unikt identifierad Bostad (v) att han/hon inte oriktigt ska neka en Resenär tillgång till en Bostad (vi) att han/hon ska göra alla eventuella återbetalningar när de förfaller enligt tillämplig avbokningspolicy eller underliggande hyresavtal, förutom i den mån det gäller övernattningsskatt som redan har tagits emot av Vrbo.
11.3 Partnern åtar sig att säkerställa att uppgifterna i annonsen hålls korrekta och aktuella under hela tiden annonsen finns kvar på Webbplatsen samt: (i) om en översättning tillhandahålls, att se till att den är noggrant och korrekt översatt, samt: (ii) att uppfylla kraven i riktlinjerna för annonser i utformningen av annonsen. Partnern får inte lämna vilseledande detaljer beträffande ursprunget till någon information eller inkludera detaljer som kan dölja den verkliga källan för någon information.
11.4 Partnern måste följa Vrbos marknadsnormer som återfinns på https://www.vrbo.com/sv-se/help/articles/Vilka-nomer-har-vi-for-annonsering uppdaterade från tid till annan. Dessa normer beskriver vissa krav gällande annonser, inklusive men inte begränsat till:
Partners måste upprätthålla en korrekt bokningskalender för sina annonser;
Partners måste använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att svara på alla bokningsförfrågningar från resenärer inom 24 timmar efter mottagande av bokningsförfrågan;
Partners måste även samtycka till att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att få alla resenärers betalningar behandlade inom 24 timmar efter resenärens auktorisation av sådan betalning;
Partners måste svara på och acceptera ett betydande antal förfrågningar och bokningar som tas emot för att befrämja reseupplevelsen; och
Partners får inte avboka ett betydande antal accepterade bokningar.
11.5 Partnern åtar sig att säkerställa att kalendern för varje Annons är korrekt och aktuell så att den återspeglar tillgängligheten hos den relevanta Bostaden när den bokas. Vid datumbaserad sökning filtreras Annonser med kalendrar som är minst 60 dagar utanför datumintervallet bort från resultaten.
11.6 Partners ansvarar för att säkerställa att deras Annonser inte strider mot lag eller kränker någon enskild persons eller annat subjekts rättigheter. Annonserna får inte innehålla falsk information, förolämpande språk, något ärekränkande eller förtalande eller något som kränker upphovsrätt- eller dataskyddslagen.
11.7 Partnern åtar sig att efterleva alla gällande export- och/eller handelsförbudslagar. Vidare påstår Partnern att han/hon inte återfinns på någon offentlig amerikansk lista med parter som förbjudits och att han/hon är tillräckligt gammal under gällande lag för att kunna ingå avtal med Vrbo.
11.8 Partnern påstår och intygar att de inte genom att annonsera sin bostad bryter något gällande avtal med tredje part (dvs. Partnerns hyresvärd, bostadsförening eller dyl.). Vidare bekräftar Partnern att han/hon efterlever alla lokala zonföreskrifter, skatter, registreringar, licenser och tillstånd beträffande Annonsen.
11.9 Fotografier i en Annons bör på ett korrekt sätt återge Bostaden, får inte vara falska eller vilseledande, får inte inkludera människor, och får inte kränka tredje parts personliga integritet, immateriella rättigheter eller andra rättigheter.
11.10 Om en Annons bryter mot Villkoren för Partners förbehåller sig Vrbo rätten att kräva att Partnern åtgärdar sådant brott, ta bort allt innehåll som orsakar brottet eller avbryta eller upphäva den relevanta Annonsen eller samtliga Annonser förknippade med Partnern i enlighet med klausul 9 i dessa Villkor för Partners.
11.11 Användarverifiering på Internet är komplicerat och vi kan inte och åtar oss heller inget ansvar för att bekräfta användares uppgivna identitet. Vi uppmanar Partners och Resenärer att kommunicera direkt med varandra genom de på Webbplatsen tillhandahållna verktygen även om detta inte garanterar identiteten på den person som du kommunicerar med. Vi uppmanar vidare att du vidtar andra skäliga åtgärder för att försäkra dig om den andra personens identitet, och för Resenärer, om den aktuella Bostaden och relevanta bokningsdetaljer för din bokning eller övervägda bokning. Du åtar dig att (i) hemlighålla ditt lösenord och online ID för både ditt användarkonto hos oss och för ditt e-postkonto och endast tillhandahålla det till behöriga användare av ditt konto, (ii) instruera varje person till vilken du tillhandahåller ditt online ID och lösenord att han/hon inte får avslöja det för någon obehörig person, (iii) omedelbart meddela oss och välja ett nytt online ID och lösenord om du tror att ditt lösenord för antingen ditt användarkonto hos oss eller ditt e-postkonto kan ha kommit till någon obehörig persons kännedom, och (iv) omedelbart meddela oss om du blir kontaktad av någon som begär tillgång till ditt online ID och lösenord. Vidare, om vi misstänker någon obehörig användning av ditt användarkonto hos oss åtar du dig att på vår begäran snarast ändra ditt online ID och lösenord och vidta varje annan åtgärd som vi skäligen begär. Vi avråder dig från att ge någon tillgång till ditt online ID och lösenord till ditt användarkonto hos oss och ditt e-postkonto. Om du ger någon ditt online ID och lösenord eller om du underlåter att vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder avseende sådan information är du ansvarig för alla transaktioner som den personen genomför genom att använda ditt användarkonto hos oss och/eller ditt e-postkonto, även sådana transaktioner som är bedrägliga eller som du inte hade för avsikt eller önskade skulle utföras.
11.12 Ingen Annons får överföras till någon annan part av en Partner. I händelse av försäljning eller förändring i förvaltning av en Bostad kommer Vrbo att tillhandahålla vägledning beträffande möjligheter för att skapa en ny annons.
11.13 Om Vrbo, genom något av våra garanti- eller ansvarsåtaganden kompenserar en Resenär för förlust orsakad av handling eller underlåtenhet hänförlig till en Partner förbehåller sig Vrbo rätten att från Partnern återkräva det av Vrbo utbetalda beloppet för förlusten.
12. Skatter
Partnerskatter:
12.1 I egenskap av Partner ansvarar du ensam, om inte nationel reglering kräver något annat, för att avgöra vad du har för skyldighet att rapportera, samla in, skicka in eller inkludera i din Annons all tillämplig mervärdesskatt eller annan indirekt omsättningsskatt, uppehållsskatt, turistskatt, brutto intäktsskatt, fastighetsskatt eller annan besöksskatt eller inkomstskatt (“Skatter”). Vrbo Group erbjuder inte någon skatterådgivning, och Partnern ska söka råd från hans/hennes egen skatterådgivare.
12.2 Skatteregler kan kräva att vi samlar in lämpliga Skatteuppgifter från Partners eller att innehålla Skatter på betalningar till Partners, eller båda delar. Om en Partner inte förser oss med dokumentation som vi finner vara tillräcklig för att lindra vår skyldighet (om sådan finns) att hålla inne Skatt på betalningar till dig, hålla inne sådana belopp som krävs enligt lag, eller göra båda två tills sådana uppgifter tillhandahålls. Du, Partnern, är ensam ansvarig för att uppgifterna i din deklaration och skatteformulär är uppdaterad, fullständig och korrekt.
Skatt på Provisionen:
12.3 Partnern ansvarar för alla belopp som debiteras beträffande Bostaden och Annonserna och ska svara inför gällande myndigheter för alla tillämpliga skatter (inklusive, vid behov, mervärdesskatt) på de betalningar de tar emot. Vrbo kan behöva samla in och skicka in skatt (inklusive mervärdesskatt, omsättningsskatt eller andra liknande skatter) på Provisionen som Partnern åläggs. Där så krävs ska Vrbo förse Partnern med en faktura som anger skatten som utgår på sådan Provision. Om Partnern har rätt till skattelättnad på sådan provision måste Partnern förse Vrbo med den nödvändiga dokumenteringen och stöd för sådan skattelättnad.
12.4 Om Partnern är bosatt i ett land som är medlem i EU och skatteskriven med avseende på mervärdesskatt i medlemsstaten, ska Partnern förse Vrbo med giltigt momsregistreringsnummer för att Vrbo ska tillämpa mekanismen för omvänd skattskyldighet på Provisionen. Om Partnern är bosatt i Irland kan mekanismen för omvänd skattskyldighet inte användas och istället belastas beloppet med mervärdesskatt för Irland.
12.5 Om Partnern är bosatt i ett land utanför EU och registrerad för moms eller likvärdig skatt i sådant land, måste denne tillhandahålla Vrbo med giltigt momsregistreringsnummer eller likvärdigt registrerings-id, så att Vrbo kan använda sig av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet för Provisionen i tillämpliga fall. Om Partnern är bosatt i Schweiz eller Liechtenstein, kan mekanismen för omvänd skattskyldighet inte användas, och istället belastas beloppet med mervärdesskatt för Schweiz respektive Liechtenstein, så länge som Vrbo är momsregistrerad i Schweiz/Liechtenstein.
Övernattningsskatt:
12.6 Du förstår att behörig myndighet eller departement (”Skattemyndighet”) där din Annons finns, kan kräva att vissa skatter påläggs Resenärer eller Partners i samband med sådana Annonser, och att dessa ska betalas till respektive Skattemyndighet. Lagen kan variera i olika jurisdiktioner, men dessa skatter kan behöva samlas in och betalas vidare som en procentandel av Hyresbeloppet som sätts av Partnern, ett visst belopp per dag, ett belopp baserat på antalet gäster eller någon annan variant, och kallas ibland för ”skatt på tillfälligt uppehälle”, ”hotellskatt”, ”inkvarteringsskatt”, ”stadsskatt”, ”rumsskatt”, eller ”turistskatt” (”Övernattningsskatt”).
12.7 I vissa jurisdiktioner kan Vrbo efter egegottfinnande besluta att genomföra insamling och vidarebefordran av Skatt från Partners eller Resenärer eller på deras vägnar, i enlighet med dessa Villkor (”Insamling och Vidarebefordran”) om Vrbo eller Partners enligt jurisdiktionen har en skyldighet att samla in och vidarebefordra Övernattningsskatt. I alla jurisdiktioner där vi beslutar att genomföra direkt Insamling och Vidarebefordran, instruerar och auktoriserar du härmed Vrbo att samla in Övernattningsskatt från Resenärer på Partnerns vägnar vid den tidpunkt då den första online-betalningen görs av resenären, samt vidarebefordra sådan Övernattningsskatt till Skattemyndigheten. Hur mycket Övernattningsskatt, om någon alls, som samlas in och vidarebefordras av Vrbo kommer att kunna ses av, och rapporteras separat till både Partners och Resenärer på deras respektive transaktionsdokument. Där Vrbo genomför Insamling och Vidarebefordran får inte Partners samla in någon Övernattningsskatt som samlas in av Vrbo beträffande deras Annonser i den jurisdiktionen. När Vrbo genomför Insamling och Vidarebefordran av Övernattningsskatt i en jurisdiktion för första gången ska Vrbo meddela nuvarande Partner med Annonser i sådana jurisdiktioner.
12.8 Du bekräftar att krav eller talan beträffande att Vrbo genomför Insamling och Vidarebefordran av Skatt inte ska sträcka sig till någon leverantör eller försäljare som Vrbo eventuellt använder i samband med genomförandet av Insamling och Vidarebefordran. Partners bekräftar att vi kan komma att kräva ytterligare belopp ifrån dig om den Övernattningsskatt som samlas in och/eller vidarebefordras inte räcker för att fullgöra din skattskyldighet gentemot Skattemyndigheten, och bekräftar att din enda hjälpåtgärd beträffande Övernattningsskatt som samlats in är återbetalning från tillämplig Skattemyndighet i enlighet med de regler som den Skattemyndigheten har gjort gällande.
12.9 Du åtar dig uttryckligen till att friskriva, försvara, gottgöra och hålla Vrbo Group och deras chefer, direktörer, anställda och ombud skadeslösa från och mot alla anspråk, krav, skadeståndskrav, förluster, skulder, skyldigheter, kostnader, inklusive, men utan begränsning till, skäliga advokat- och/eller revisorarvoden som uppstår ur eller på något sätt i samband med Övernattningsskatt, inklusive, utan begränsning, tillämpning av beräkning, insamling eller vidarebefordran av Övernattningsskatt beträffande något belopp eller överhuvudtaget beträffande dina transaktioner. För alla jurisdiktioner där vi genomför Insamling och Vidarebefordran ger Partners oss tillåtelse, utan ytterligare meddelande, att förvara, överföra och dela data och andra uppgifter beträffande dem eller deras transaktioner, Bokningar, Inkvarteringar och Övernattningsskatt, inklusive, men inte begränsat till, information såsom Partnerns namn, Annonsadresser, transaktionsdatum och -belopp, skatteregistreringsnummer, skattebeloppet som samlats in från Resenärer eller som uppges krävas, kontaktinformation och liknande information, till tillämplig Skattemyndighet för att tillgodose en framställning i laga ordning.
12.10 Vrbo förbehåller sig rätten att, efter att Partners har meddelats, upphöra med Insamling och Vidarebefordran i en eller flera jurisdiktioner av vilket skäl som helst vid vilken tidpunkt Ägarna återigen ansvarar själva för och kan hållas ansvariga för insamling och vidarebefordran av all skatt beträffande Annonser i den jurisdiktionen. I varje jurisdiktion där vi inte har meddelat att vi genomför, eller inte genomför (eller inte längre genomför) insamling och vidarebefordran av Övernattningsskatt genom Insamling och Vidarebefordran, eller på något annat sätt eller med någon annan metod, i din jurisdiktion, har Partners ensamma kvar ansvar för insamling och/eller vidarebefordran av all Övernattningsskatt som kan gälla Annonser.
12.11 Partners medger och intygar att i vissa jurisdiktioner kan Vrbo besluta att inte genomföra insamling eller vidarebefordran av Övernattningsskatt eller kan inte genomföra insamling och/eller vidarebefordran och inget som står i dessa Villkor utfäster eller garanterar att Vrbo kommer att genomföra insamling och/eller vidarebefordran av Övernattningsskatt någonstans alls, inklusive i någon särskild jurisdiktion, eller att Vrbo kommer att fortsätta genomföra någon insamling och vidarebefordran av Övernattningsskatt i någon särskild jurisdiktion där det kan ha erbjudits. Vrbo förbehåller sig rätten att, enligt egen bedömning, upphöra med att insamla och vidarebefordra Övernattningsskatt (oavsett metoden som används eller kommer att användas i framtiden) oberoende av skäl eller utan skäl överhuvudtaget, under förutsättning att Ägarna meddelas inom skälig tid i varje jurisdiktion där Vrbo beslutar att upphöra med sådant genomförande.
12.12 Du samtycker till att följa alla tillämpliga skattelagstiftningar och ska förhindra skattesmitning och andra överträdelser som föreskrivs i Storbritanniens Criminal Finances Act av 2017 (ekobrottslagen), vilken då och då ändras eller byts ut. Du får inte göra något som kan orsaka att Vrbo bryter mot någon tillämplig skattelag och du ska hålla Vrbo skadelöst från böter, skadestånd, kostnader (inklusive, men inte begränsat till, juridiska kostnader), förluster, ansvarsskyldigheter, avgifter, påföljder och utgifter som Vrbo ådrar sig på grund av din underlåtenhet att följa denna klausul.
13. Förbud
13.1 Partnern ska inte vare sig direkt eller indirekt:
13.1.1 Med hänsyn till Webbplatsen, dess innehåll och databaserna som utgör Webbplatsen, i någon som helst form, vare sig genom att använda automatiska enheter eller manuella processer, exploatera, kopiera, distribuera, återskapa, redigera, översätta, göra allmänt tillgängliga eller avkoda dessa;
13.1.2 Övervaka innehållet på Webbplatsen eller kommunikationen med Resenärer med hjälp av robotar, spindlar eller andra automatiska medel; dock med förbehåll att ett begränsat undantag från föregående begränsning tillhandahålls för internetsökmotorer för allmänt ändamål (detta inkluderar ej någon webbplats eller sökmotor eller annan tjänst som tillhandahåller bostadsannonser eller -reklam eller någon delmängd av desamma eller vilkas verksamhet är att tillhandahålla tjänster för kortidsuthyrning av bostäder eller andra tjänster som konkurrerar med Webbplatsen eller Vrbo) och icke-kommersiella offentliga arkiv som använder verktyg för att samla in uppgifter uteslutande för ändamålet att visa hyperlänkar till Webbplatsen, förutsatt att de gör detta från en stabil IP-adress eller mängd IP-adresser med användning av en enkelt identifierbar agent och uppfyller Vrbos robots.txt fil;
13.1.3 Använda Webbplatsen eller Vrbos plattform eller system, eller någon annan information tillhandahållen av Resenären för något annat syfte än de som är tillåtna enligt dessa Villkor för Partners;
13.1.4 Använda Webbplatsen eller verktygen och tjänsterna på Webbplatsen i syfte att boka eller bjuda ut en bostad utom en Bostad med en giltig Annons;
13.1.5 Återge någon del av Webbplatsen på en annan webbplats eller på annat sätt, med användning av någon enhet, inklusive, men inte begränsat till, användning av en ram-miljö på Webbplatsen eller någon annan inramningsteknik för att fånga någon del eller aspekt av Webbplatsen, eller spegla eller återskapa någon del av Webbplatsen;
13.1.6 Lägga upp eller skicka till Webbplatsen något innehåll eller några program som på grund av storlek eller funktion kan skada Vrbos datorer eller nätverk;
13.1.7 Inkludera innehåll på Webbplatsen eller Vrbos plattform eller system som bryter mot någon tillämplig strafflagstiftning, immaterialrättslig lagstiftning eller annan lag, eller som uppmuntrar till något sådant brott;
13.1.8 Använda Webbplatsen eller Vrbos plattform eller system på ett sätt som kan utsätta ett datorsystem eller nätverk för fara, inklusive genom att göra tillgängligt ett virus (där ”virus” inkluderar alla program som avsiktligt introduceras i ett system och som utför en värdelös och/eller destruktiv funktion, såsom att visa ett irriterande meddelande eller systematiskt skriva över informationen på en användares hårddisk);
13.1.9 Lägga upp eller överföra information som på något sätt är falsk, bedräglig eller vilseledande, eller utföra någon handling som kan betraktas som ”nätfiske” (oavsett om det är primärt, sekundärt eller något annat) eller som skulle ge upphov till straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar;
13.1.10 Lägga upp eller överföra något olagligt, hotfullt, skadligt, förtalande, ärekränkande, obscent, oanständigt, anstötligt, uppviglande, sexuellt explicit, pornografiskt eller stötande material;
13.1.11 Hänvisa till Vrbo eller någon i Vrbo Group på ett sätt som kan få någon att tro att Partnern, en Bostad, Annons eller webbplats är sponsrad av, förknippad med eller rekommenderad av Vrbo eller någon i Vrbo Group; eller
13.1.12 Byta ut en Bostad i en Annons mot en annan Bostad utan föregående tillstånd från Vrbo. Sådana förbjudna utbyten inkluderar:
13.1.12.1 Enstaka Annons med flera Bostäder: använda en Annons för att annonsera fler än en bostad som finns tillgänglig i en byggnad;
14.1.12.2 Byta ut: byta Bostaden som visas i en Annons när den Bostaden bokas; och
13.1.12.3 ”Leeching”: erbjuda en Resenär som ställer en förfrågan via Webbplatsen en annan Bostad än den som visas i den relevanta Annonsen.
13.1.13 Då onlinebokning tillhandahålls, vara i dröjsmål med att besvara bokningsförfrågningar eller att behandla betalningar från Resenärer (Partners som tillhandahåller onlinebokning ska vidta varje affärsmässigt rimlig åtgärd för att besvara alla bokningsförfrågningar från Resenärer inom 24 timmar från mottagandet av en sådan förfrågan samt behandla alla betalningar från Resenärer inom 24 timmar från att betalningen auktoriserats av Resenären).
13.2 Om en Partner bryter mot denna bestämmelse förbehåller sig Vrbo rätten att spärra eller avsluta den aktuella Annonsen eller alla Annonser kopplade till Partnern i enlighet med punkt 9 i dessa Villkor för Partners.
14. Spridning av Annonser till Tredjeparts Webbplatser
14.1 För att möjliggöra för Partners att få en bredare spridning av deras bostäder kan Vrbo Group komma att tillhandahålla din annonsinformation och innehåll, eller på annat sätt tillhandahålla för spridning, din annons till en tredje parts webbplats. Ytterligare villkor kan komma att bli tillämpliga beträffande sådan spridning som vi i sådana fall kommer att underrätta dig om genom din ägarkontrollpanel eller e-post.
15. Partnerns ansvar
15.1 Användare är ensamt ansvariga för att teckna tillfredsställande försäkringsskydd för att skydda sina bostäder och gäster eller deras resa, såsom är tillämpligt. Partners bekräftar att de har eller kommer att ha tillfredsställande försäkringsskydd för att täcka uthyrningen av de Bostäder som de utannonserat på Webbplatsen före ankomsten av deras första Resenär och kommer att fortsätta ha tillfredsställande försäkringsskydd fram till dagen för hemresan för varje Resenär som de erhållit genom en av våra Webbplatser.
15.2 Partnern är ensamt och fullständigt ansvarig för alla ekonomiska följder av att Vrbo skadas på grund av innehåll eller av något program som överförs eller skickas av Partnern och som skadar Vrbos maskinvara eller mjukvara, inklusive skador på Webbplatsen, systemet eller data eller genom att orsaka systemfel eller interna fel. Ovanstående ekonomiska följder innefattar skäliga advokatarvoden.
16. Kontaktoch klagomål om upphovsrätt
16.1 Vrbo Group respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att Partners gör detsamma. Vrbo har och driver en policy som inte tillåter användare att publicera material som gör intrång på andras upphovsrätt och förbehåller sig rätten att ta bort allt innehåll för vilket Vrbo mottar klagomål om upphovsrättsintrång. Under lämpliga förutsättningar avslutar Vrbo konton för prenumeranter och kontoinnehavare som upprepar intrång. Upprepade publiceringar av material som innebär intrång orsakar avstängning av tjänsten.
16.2 Copyrightanmälningar. I enlighet med Digital Milennium Copyright Act (i USA), E.-handelsdirektivet (i EU) och liknande lagstiftning som avser upphovsrättsligt skyddat innehåll online, vid misstanke om intrång i upphovsrätten på eller via Webbplatsen, vänligen fyll i och skicka in Vrbo Copyright Infringement Complaint Form (”Anmälan”) till Vrbos angivna Upphovsrättsansvarig som anges nedan. När vi tagit emot Anmälan, kommer Vrbo att vidta lämpliga åtgärder, inbegripet att radera det påtalade materialet från Webbsidan och/eller stänga det Konto om så är lämpligt. Vänligen inkludera följande i Anmälan: 1. Uppgifter som identifierar det upphovsrättslig skyddade materialet som de påstådda intrånget avser, eller, om flera upphovsrättsligt skyddade verk förekommer på en och samma ställe online och omfattas av samma anmälan en representativ lista på verken ifråga; 2. Uppgifter som identifierar bilder eller material som påstås bryta mot din upphovsrätt eller som är föremål för kränkande aktiviteter och som du anser bör tas bort, med tillräcklig information för att Vrbo ska kunna hitta specifika bilder eller material. 3. Din kontaktinformation, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och, om tillgänglig, en e-postadress till vilken du kan kontaktas. 4. Följande uttalande: Jag har i god tro anledning att förmoda att användning av materialet i anmälan inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller enligt lag. 5. Följande uttalande: Informationen i detta tillkännagivande är korrekt, och, med vetskap om straffet för mened och oskyldigt utpekande förklarar jag att (välj en) (i) jag är ägaren eller (ii) jag har rätt att agera på ägarens vägnar vars exklusiva rättighet påstås kränkas. 6. Och en fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att handla på ägarens vägnar av den exklusiva rätten som påstås ha kränkts. Skicka anmälan till Vrbos upphovsrättsansvarige: Michael R. Graham c/o Expedia, Inc. Legal Department – Copyrights 1111 Expedia Group Way WSeattle, Washington 98119 United States of America Email: HA-Copyright@expedia.com Telephone: 206-481-7200 16.3 Copyright-motanmälningar. Om material som du har publicerat har tagits ner på grund av en copyrightanmälan, kan du skicka en Motanmälan via e-post eller brev som anger informationen nedan. Det kan ligga i ditt intresse att få juridisk rådgivning innan du gör detta. Inkludera följande uppgifter: 1. Identifiering av det specifika innehållet som togs bort eller inaktiverades samt var innehållet visades på Expedias Webbsida. Ange webbadressen om möjligt. 2. Ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer samt din e-postadress. 3. Ett uttalande där du godkänner jurisdiktionen hos Federal District Court i det juridiska distrikt där din adress ingår, eller om du befinner dig utanför USA, i samtliga juridiska distrikt där Expedia, Inc. kan finnas, samt att du godkänner delgivning från parten som har anmält ditt innehåll eller dess ombud. 4. Följande uttalande: ”I swear, under penalty of perjury, that I have a good faith belief that the content identified above was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification.” Skriv under dokumentet och skicka det till följande adress eller e-postadress: Vrbos upphovsrättsansvarige: Michael R. Graham c/o Expedia, Inc. Legal Department – Copyrights 1111 Expedia Group Way W Seattle, Washington 98119 USA E-post: HA-Copyright@expedia.com Telefon: 206-481-7200 16.4 Varumärkesintrång. Om du anser att webbplatsen eller en Annons bryter mot eller missbrukar ditt varumärke, vänligen fyll i en skriftlig VrboTrademark Misuse Complaint Form och skicka den till Vrbos varumärkesombud listad nedan. Efter mottagande av ett meddelande kommer Vrbo att vidta lämpliga åtgärder, inklusive att informera Partner [som ska ändras av "Ägare" beroende på din ort] som publicerade den påstått intrångsgörande användningen med en begäran om att överväga och svara på Anmälan, ta bort av tydligt intrångsgörande återgivningar från Annonsen eller webbplatsen och / eller att avsluta av Vrbo-användarens konto om så är lämpligt Vänligen inkludera i meddelandet: (1) Identifiering av varumärket som påstås ha kränkts. (2) Identifiering av webbplatsen eller listor som varumärket påstås missbrukas på. (3) Din kontaktinformation, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och, om tillgänglig, en e-postadress till vilken du kan kontaktas. (4) Följande uttalande: Jag i god tro anledning att förmoda att användning av ovanstående kännetecken inte är godkänt eller tillåtet (5) Följande uttalande: Informationen i detta tillkännagivande är korrekt, och med vetskap om straffet för mened eller oskyldigt utpekande förklarar jag att (välj en) (i) jag är ägaren eller (ii) jag har rätt att agera på ägarens vägnar avseende dennes exklusiva rätt som påstås kränkas. (6) Och en fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att handla på ägarens vägnar av den exklusiva rätten som påstås ha kränkts. Skicka anmälan till: Trademark Claims c/o Expedia, Inc. Legal Department 1111 Expedia Group Way W Seattle, Washington 98119 USA E-post: HA-Trademarks@expedia.com Telefon: 206-481-7200
16.5 Patentmeddelanden. Ett eller flera patent som ägs av Vrbo Group och/eller Expedia-företagen kan gälla för den här Webbsidan samt de funktioner och tjänster som är tillgängliga via Webbsidan. Delar av den här Webbsidan drivs med licens från ett eller flera patent. Andra patentanmälningar har gjorts.
17. Vrbos begränsade ansvar
Om du är konsument har du vissa rättigheter (inklusive att vi tillhandahåller tjänster med rimlig aktsamhet och kompetens). Ingenting i dessa Villkor för Partners påverkar dina lagliga rättigheter. För detaljerad information om dina juridiska rättigheter går du till webbplatsen för Konsumentverket, https://www.konsumentverket.se/ eller ringer 0771–42 33 00
Vrbo är, i enlighet med dess webbhostingstatus, ansvarigt i händelse av fel orsakat av Vrbo . Om du är konsument är Vrbo, i den mån lagen tillåter, ansvarigt för förlust eller skada som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa Villkor för användare eller vår underlåtenhet av rimlig aktsamhet och kompetens, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte är förutsebara. Förlust eller skada är förutsebart om det är uppenbart att det kommer att hända, eller om, vid tidpunkten då dessa villkor ingicks, både vi och du visste att det kunde hända, till exempel om du diskuterade det med oss. I den mån lagen tillåter kommer Vrbo inte att vara ansvariga för krav, grund för talan, fordringar, återkrav, förluster, skadestånd, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av något slag, inklusive rimliga juridiska avgifter, ("Krav"), framställt eller föranlett av tredje parter som avser, härrör från eller uppstår i samband med: (a) något material eller innehåll som du har tillhandahållit på Webbplatsen; (b) din användning av något innehåll på Webbplatsen; (c) att du bryter mot dessa Villkor för Partners; eller (d) din användning av Bostaden, såvida det inte uppstår till föjd av fel orsakat av Vrbo. Vrbo meddelar dig omedelbart i händelse av sådana krav.
Om du är missnöjd med Webbplatsen eller Vrbos plattform eller system eller du inte samtycker till någon del av dessa Villkor för Partners, är ditt enda och uteslutande medel gentemot Vrbo att upphöra med användningen av Webbplatsen. Under alla omständigheter är vår ansvarsskyldighet och Vrbo Groups ansvarsskyldighet gentemot dig eller tredje part som uppstår i samband med Webbplatsen i den mån lagen tillåter begränsad till det större av (a) beloppet som motsvarar avgifterna du betalar till oss under de tolv månaderna före händelsen som gav upphov till ansvarsskyldigheten, och (b) 100,00 £ sammanlagt. Ingenting i dessa Villkor för Partners ska utesluta eller begränsa Vrbo Groups ansvar för dödsfall eller personskada som resulterar från dess försumlighet; skador på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt; ansvar enligt tvingande lag; heller inte Vrbo Groups ansvar för bedrägeri eller bedräglig missvisande utfästelse.
18. Tillämplig lag och jurisdiktion
18.1 Dessa Villkor för Partners lyder under gällande lag i Irland och de irländska domstolarna ska ha icke-exklusiv jurisdiktion över eventuella anspråk som uppstår under detta avtal utan att det påverkar tillämplig lag och jurisdiktion där Partnern är bosatt (om Partnern är konsument). Som ett exempel, om en Partner är en konsument baserad i Sverige, tillämpas obligatoriska bestämmelser för svensk lagstiftning och svenska domstolar har jurisdiktion.
19. Allmänt
19.1 Rubrikerna på klausulerna är avsedda att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av dessa Villkor för Partners. Ingen avsägelse av något av villkoren i Villkoren för Partners ska betraktas som en vidare eller fortsatt avsägelse av ett sådant villkor eller något annat villkor. Dessutom ska Vrbos underlåtelse att genomdriva något villkor i Villkoren för Partners inte betraktas som en avsägelse av villkoret ifråga eller på annat sätt påverka Vrbos förmåga att genomdriva villkoret någon gång i framtiden. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i ett ytterligare avtal, ytterligare villkor gällande vissa delar av Webbplatsen inklusive Integritetspolicyn, utgör Villkoren för Partners hela avtalet mellan Partners och Vrbo med hänsyn till användandet av Webbplatsen. Inga ändringar får göras i dessa Villkor för Partners utom genom en reviderad post på den här sidan.
19.2 Vrbo rekommenderar att Partnern sparar sin egen kopia på dessa Villkor för Partners i en separat fil på datorn eller i utskriven form.
19.3 Om du vill skicka in ett klagomål kan du göra det genom din ägarkontrollpanel.
19.4 Om du är konsument och bosatt i Sverige, accepterar du följande:
I det fall tvist uppkommer mellan Dig och Vrbo, har du möjlighet att använda dig av ett konventionellt medlingsförfarande eller någon form av alternativ tvistlösningsmetod definierad i lag. Det tvistlösningsinstitut som Vrbo förlitar sig på i Sverige är Allmänna Reklamationsnämnden(”ARN”) (www.arn.se). Efter att du har skickat in en skriftlig begäran till Vrbo, och i det fall du inte fått tillfredställande svar från Vrbo inom 60 days, har du möjlighet att göra en anmälan om tvisten till ARN i enlighet med de villkor som anges på ARN:s hemsida. Du kan kontakta tvistlösningsinstitutet via följande address:
ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon växeln: 08 508 860 00
E-post: arn@arn.se
Alternativt kan du använda plattformen EU-kommissionens (ODR) plattform, http://ec.europa.eu/odr. Denna plattform är ett sätt att registrera ditt ärende hos oss; det kommer inte att avgöra hur ditt ärende ska bedömas eller hanteras.
Avslutningsvis om du är näringsidkare kan du skicka din tvist med Vrbo till Stockholms Handelskammares medlingsinstitut https://sccinstitute.se/tvistlosning/medling/ för medling elle CEDR https://www.cedr.com/p2bmediation/. Denna hänvisning innebär inte en att Vrbo accepterar medling i tvisten eller accepterar skiljeförfarande för tvistens biläggande.